Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET DELPROSJEKT BARNEHAGE 2007-09 ”Kvalitetsutvikling i barnehager i Molde med fokus på pedagogisk ledelse”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET DELPROSJEKT BARNEHAGE 2007-09 ”Kvalitetsutvikling i barnehager i Molde med fokus på pedagogisk ledelse”"— Utskrift av presentasjonen:

1 KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET DELPROSJEKT BARNEHAGE 2007-09 ”Kvalitetsutvikling i barnehager i Molde med fokus på pedagogisk ledelse”

2 HVA ER KVALITETSKOMMUNE- PROGRAMMET? Staten, KS og arbeidstakerorganisasjonene har gått sammen i et samarbeid om utvikling av kvaliteten i den kommunale oppvekst- og pleie- og omsorgssektoren. Mål: –Bedre kvalitet i ”sannhetens øyeblikk” –Redusere sykefravær Fra Molde kommune deltar -Tiltak funksjonshemmede -Pleie- og omsorg -Personal -Skole -Barnehage

3 BAKGRUNN – OG HOVEDMÅL FOR DELPROSJEKT BARNEHAGE Bakgrunn –Ivareta kommunens ansvar jfr. barnehagelov og rammeplan –Ivareta kommunens ansvar for kompetanseutvikling i barnehagesektoren jfr. Kunnskapsdepartementets kompetansestrategi 2007-2010 Effektmål –Bidra til at barn i Molde får et godt pedagogisk barnehagetilbud –Bidra til at styrere og pedagogiske ledere i samtlige barnehager styrker sin kompetanse i pedagogisk ledelse –Bidra til å styrke barnehageeiers og kommunen som barnehagemyndighet sin rolle i kompetanseutvikling –Bidra til at nærværsprosenten i barnehagene økes

4 Hvordan? –Kartlegginger –Undersøkelser –Analyse og bearbeiding av innhentet informasjon både ute i den enkelte barnehage og i fagseksjon barnehage –Gjennomføring av fagdager for samtlige deltakere –Gjennomføring av arbeid i nettverk –Veiledning i nettverk –Styrer – og ledermøter

5 BARNEHAGER I MOLDE Det er 32 barnehager i Molde Barnehagene eies av 13 ulike eiere; kommunen eier og driver 14 barnehager Ca 1300 barn har barnehageplass – det er full barnehagedekning i kommunen Dekningsgrad –93,7 % for barn 1-5 år –99,5 % for barn 3-5 år –84,5 % for barn 1-2 år (Rev KOSTRA 2007 per 04.07.08)

6 STYRINGSGRUPPA FOR DELPROSJEKT BARNEHAGE -Politiker Torgunn J. Nerland, KrF -Politiker Randi Brokstad, Høyre -Styrer Ranveig Furu, private bhg -Styrer Tiril Starheim, private bhg -Styrer Monica Ulstein Hestholm, MoBarn -Styrer Ellen Lyngvær Hjelset, kommunale bhg -Tillitsvalgt Agnes Mjåseth, Utdanningsforb.private bhg -Tillitsvalgt Eva Gaski, Utdanningsforb. kommunale bhg -Tillitsvalgt Marit Strømme, Fagforbundet kommunale bhg -Tillitsvalgt Tove Sylte, Fagforbundet private bhg -Fagsjef barnehage Judit P. Fugelsnes -Rådgiver Gro Toft Ødegård

7 DELTAKERE I DELPROSJEKTTET Styrere/enhetsledere i samtlige 32 barnehager (private og kommunale) Pedagogiske ledere i samtlige 32 barnehager Dette utgjør pr august 08: –28 enhetsledere –85 pedagogiske ledere –113 deltakere totalt Deler av arbeidet i prosjektet gjennomføres i nettverk. Deltakerne er fordelt på 16 nettverk

8 BRUKERUNDERSØKELSE –Gjennomført februar 2008 –Gjennomgått i styrermøte for samtlige styrere før utsendelse –Resultat gjennomgått i styrermøte for samtlige styrere –Pressekonferanse –Resultat skal bearbeides i den enkelte barnehage, både i personalgruppen og i samarbeidsutvalget –Frist for tilbakemelding for videre fremdrift i den enkelte enhet til fagseksjon var satt til mai 08 –Barnehagene melder at tiltak og videre oppfølging vil skje fra høsten 08 –Fagseksjon følger opp barnehagenes tiltaksplaner

9 RESULTAT BRUKERUNDERSØKELSE Totalsnittet for alle barnehager og alle spørsmål gir barnehagene en skår på 4,6 (1 dårligst, 6 best) Resultat av brukerundersøkelsen viser høyest skår på ”Respektfull behandling” Utfordringer: –Brukerfornøydhet og brukermedvirkning –Informasjon –Fysisk miljø

10 KARTLEGGING AV KOMPETANSE Gruppeintervju av samtlige styrere gjennomført vinter 2007 Medarbeiderundersøkelse ble gjennomført våren 2008 Undersøkelsen kartla sentrale områder jfr ”Kompetanse i barnehagen. Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010” - Planlegging -Dokumentasjon -Vurdering av barnehagens innhold og oppgaver -Veiledning av personale -Samarbeid med foreldre -Egen motivasjon for kompetanseutvikling

11 RESULTAT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE Resultatene fra undersøkelsen viser generelt at de spurte er svært motivert for egen kompetanseutvikling Det store flertall opplever å ha litt god, ganske god eller svært god kompetanse på de spørsmål som ble stilt Generelt viser svarene at de opplever i ganske stor – eller svært stor grad å ha god kompetanse på planlegging og foreldresamarbeid Kompetanse på dokumentasjon, vurdering av barnehagens innhold og oppgaver og veiledning av personale er noe lavere.

12 FREMDRIFTSPLAN HØST 07 –Planlegging Molde kommune v/seksjon barnehage og DMMH –Oppretting av styringsgruppe –Utforme ståstedsanalyse Vår 08 –Bruker- og medarbeiderundersøkelser, gjennomført, bearbeidet og tiltak iverksettes –Møter i styringsgruppe gjennomført –Nettverksgrupper etablert (4 styrernettverk, 12 pedagogisk ledernettverk) –Første fagdag for samtlige deltakere gjennomført 3. og 9. juni 08. Tema: Ledelse i barnehagen. Entydig svært positive evalueringer

13 HØST 08 –16 nettverk - veiledning fra DMMH september 08 –6. oktober 2008 – felles fagdag med tema: Motivasjon og endringskompetanse –16 nettverk - veiledning fra DMMH medio oktober 08 –Møte i styringsgruppa desember 08 –Milepælsevaluering Vår 09 –Felles fagdag februar 09 med tema: Det pedagogiske lederskap, kvalitet og faglig utvikling i hele personalgruppen –16 nettverk - veiledning fra DMMH mars 09 –Fagdag styrere mars 09 med tema: Personlig ledelse i det pedagogiske lederskap –16 nettverk - veiledning fra DMMH mai 09 –Milepælsevaluering

14 –Bruker- og medarbeiderundersøkelser, gjennomføring, bearbeiding og iverksetting av tiltak Høst 09 –Felles seminar, tema fastsettes senere –16 nettverk - veiledning fra DMMH oktober/november 09 –Møte i styringsgruppa november 09 –Evaluering og oppsummering av prosjekt – hva nå?


Laste ned ppt "KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET DELPROSJEKT BARNEHAGE 2007-09 ”Kvalitetsutvikling i barnehager i Molde med fokus på pedagogisk ledelse”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google