Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anita Pelsholen 20.01.2013 Økonomistyring og pengestrømmer i norsk idrett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anita Pelsholen 20.01.2013 Økonomistyring og pengestrømmer i norsk idrett."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anita Pelsholen 20.01.2013 Økonomistyring og pengestrømmer i norsk idrett

2 Side 2 Agenda 1.Pengestrømmer 2.Organisering 3.Aktuelle lover 4.Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for idretten 5.Diverse

3 KUD - forvalter 3 425 000 000 kr Norsk Tipping - overskudd 3 425 000 000 kr NIF 566 000 000 Lokale aktivitetsmidler 156 000 000 Spesielle aktiviteter, bl.a antidoping 51 350 000 Forskning/utvikling 20 050 000 Anlegg 765 000 000 Samfunnsnyttige og humanitære org. 18 % Idrettsformål 45,5 % Kulturformål 36,5 % 1 558 400 000 kr616 506 000 kr1 250 100 000 kr Spillemidlene (2011)

4 Side 4 Fra 45,5 % til 64 % Innfasing skal tas ved hvert budsjettår Fjerne etterslepet på anlegg LAM fra 10 %– 12 % Andre grupper som kan motta midler fra idrettens andel: Friluftsliv og inaktive Endring av tippenøkkelen

5 NIF 19 idrettskretser54 særforbund 360 idrettsråd Særkrets/region 12. 000 idrettslag Organisasjonsledd

6 Side 6 Lov, forskrifter og bestemmelser Følgende regelverk gjelder for organisasjonsleddene: -NIFs lov - Organiasjonleddets egen lov (lovnorm fastsatt av NIF) - Idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organiasjonsledd tilsluttet NIF

7 Side 7 NIFs lov – kapittel 3 / lovnnorm § 12: -III. ØkonomiIII. Økonomi §2-11. Regnskap, revisjon og kontrollkomité - Store => regnskapsloven, engasjere revisor, kontrollkomite - Små => regnskaps- og revisjonsbestemmelsene -Alle organisasjonsledd som engasjerer revisor skal ha kontrollkomite uavhengig av størrelse - Bankkonti disponeres av to i fellesskap - Underslagforsikring skal være tegnet

8 Side 8 NIFs lov – kapittel 3: §2-12. Kontrollkomiteen - Velges på årsmøte - Ivaretakelse av medlemmene - ”Forvaltningsrevisjon” - Avgir egen beretning til hver årsregnskap

9 Side 9 NIFs lov – kapittel 3: §2-13. Driftsbudsjett -Årsbudsjett/langtidsbudsjett vedtas på årsmøte/tinget - Budsjettet må være realistisk og man kan ikke budsjettere med underskudd hvis man ikke har positiv egenkapital som dekker underskuddet.

10 Side 10 NIFs lov – kapittel 3: §2-14. Utlån og garanti - Organisasjonsledd kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. -Disposisjoner av ekstraordinær karakter og låneopptak skal vedtas på tinget. Tinget bør gi fullmakt. (lovnorm § 12 punkt 8).

11 Side 11 Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene 1.Virkeområde 1.Gjelder for små organisasjonsledd 1.Norsk Standard Kontoplan

12 Side 12 Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene 2.Bokføringsbestemmelser 1.Grunnleggende bokføringsprinsipper 2.Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering 3.Detaljbestemmelser

13 Side 13 Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene 3.Regnskapsbestemmelser 1.Regnskapsår 2.Regnskapsprinsippet 3.Årsregnskapet og noteopplysninger 4.Vurderingsregler og detaljbestemmelser

14 Side 14 Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene 4.Revisjonsbestemmelser 1.Valg av og krav til revisor 2.Gjennomføring av revisjon

15 Side 15 Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene 5.Ansvarsbestemmelser 1.Erstatningsansvar 2.Straffeansvar

16 Diverse

17 Side 17

18 Side 18 Økonomisk kriminalitet er et paraplybegrep for en rekke lovbrudd. Det er profittmotiverte, lovstridige handlinger som begås innenfor, eller med utspring i en økonomisk virksomhet som i seg selv er – eller utgir seg for å være – lovlig. Eksempler på økonomisk kriminalitet er skatte- og avgiftsunndragelser (for eksempel lønn kamuflert som kjøregodtgjørelse), korrupsjon, økonomisk utroskap, bedrageri og underslag, brudd på regnskapsbestemmelser og misbruk av offentlige støtteordninger. Hva er økonomisk kriminalitet?

19 Side 19 Hvorfor foregår det økonomisk kriminalitet i idretten? 1.Mye penger i omløp 2.Svake rutiner og kontroll 3.Holdninger http://www.youtube.com/watch?v=IUEvqDwcDYs

20 Side 20 1. Kartlegge preventive tiltak og forbedring av disse – pågår sammen med firmaet BDO 2.Kartlegging av omfang av mistanker om økonomisk kriminalitet i idrettslag 3.Hvordan avdekke økonomisk kriminalitet bedre enn i dag 4.Hvordan få anmeldt mistanke om økonomisk kriminalitet til politiet bedre enn i dag Arbeidsprosess – så langt

21 Side 21 Hvilke tiltak kan iverksettes? 1.Etterforskning 2.Avdekkende tiltak 3.Forebyggende tiltak 1.Regelverk og rammeverk 2.Avholdelse av kurs 3.Informasjon på www.idrett.nowww.idrett.no 4.Krav til rutiner og intern kontroll 5.Underslagsforsikring 6.Tilbud om regnskapsførsel 7.Regnskapssystem

22 Side 22 Kurs i økonomistyring og regnskap i regi av idrettskretsen: 1.Kurs for kasserer/regnskapsfører 2.Kurs for styret/daglig ledelse 3.Ekstramodul for valgt revisor 4.Ekstramodul for kontrollkomite

23 Merverdiavgift ₋Merverdiavgiftsloven ₋Kompensasjon av merverdiavgift på varer og tjenester ₋Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg ₋Utvidet MVA-plikt på idrettsområdet (Kulturmoms) ₋Mva på interne tjenester (fritak)

24 Side 24 Skattefradrag for gaver 1.Kort om ordningen 2.Krav til fradrag 3.Rapporteringsprosess

25 Side 25 Krav til fakturaer 1.Skal være fra regnskapssystem eller forhåndsnr. 2.Firmaopplysninger (mva-reg?) 3.Beskrivende tekst 4.Betalingsinformasjon

26 Side 26

27 Side 27 Informasjon fra NIF: 1.www.idrett.nowww.idrett.no 1.Klubbguiden/klubbøkonomi


Laste ned ppt "Anita Pelsholen 20.01.2013 Økonomistyring og pengestrømmer i norsk idrett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google