Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rettslige krav til innsyn og offentlighet mv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rettslige krav til innsyn og offentlighet mv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rettslige krav til innsyn og offentlighet mv
Dag Wiese Schartum

2 Oversikt over sentrale regler som gir offentlighet og åpenhet i forvaltningen
Regler om: • rett for borgere til innsyn etter begjæring i informasjon hos det offentlige (innsyn) Innsyn for alle etter offl § 3 Rett for alle til å kreve databaseinnsyn, offl § 9 Rett til innsyn for alle etter pol § 18 første ledd Rett til innsyn for parter etter fvl § 18 flg Rett til innsyn for registrerte etter pol § 18 annet og tredje ledd • plikt/rett for forvaltningen til å gjøre informasjon tilgjengelig for borgere (tilgjengeliggjøring) Plikt for visse statsetater til å gjøre journaler allment tilgjengelig på internett, jf off § 6 Rett for offentlige forvaltningsorganer til å gjøre saksdokumenter allment tilgjengelig på internett, jf off § 7 • plikt for forvaltningen til å informere og varsle borgere (informasjons- og varslingsplikt) Forvaltningens allmenne veiledningsplikt, jf fvl § 11 Behandlingsansvarliges særlige veiledningsplikt om lovbestemt innsyn, jf pol § 6 annet ledd Plikt til å varsle den registrerte ved innsamling av personopplysninger fra den registrerte, jf pol § 19 Plikt til å varsle den registrerte ved innsamling av personopplysninger fra andre, jf pol § 20 Plikt til å varsle parter om opplysninger om parten mv som forvaltningsorganet mottar fra andre, jf fvl § 17 annet og tredje ledd Plikt til å varsle om bruk av personprofiler, pol § 21

3 Allmenn rett til innsyn etter offl § 3
§ 3. Hovudregel Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ.

4 Allmenn rett til databaseinnsyn etter offl § 9
§ 9. Rett til å krevje innsyn i ei samanstilling frå databasar Alle kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet dersom samanstillinga kan gjerast med enkle framgangsmåtar.

5 Allment innsyn etter pol § 18 første ledd
§ 18. Rett til innsyn Enhver som ber om det, skal få vite hva slags behandling av personopplysninger en behandlingsansvarlig foretar, og kan kreve å få følgende informasjon om en bestemt type behandling: a) navn og adresse på den behandlingsansvarlige og dennes eventuelle representant, b) hvem som har det daglige ansvaret for å oppfylle den behandlingsansvarliges plikter, c) formålet med behandlingen, d) beskrivelser av hvilke typer personopplysninger som behandles, e) hvor opplysningene er hentet fra, og f) om personopplysningene vil bli utlevert, og eventuelt hvem som er mottaker. Dersom den som ber om innsyn er registrert, skal den behandlingsansvarlige opplyse om a) hvilke opplysninger om den registrerte som behandles, og b) sikkerhetstiltakene ved behandlingen så langt innsyn ikke svekker sikkerheten. Den registrerte kan kreve at den behandlingsansvarlige utdyper informasjonen i første ledd bokstav a - f i den grad dette er nødvendig for at den registrerte skal kunne vareta egne interesser.

6 Parters rett til innsyn etter fvl § 18
§ 18. (partenes adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter). En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, for så vidt ikke annet følger av reglene i §§ 18 til 19. Dersom en mindreårig 3 er part i saken og blir representert av verge, gjelder dette også den mindreårige selv. Retten til innsyn gjelder også etter at det er truffet vedtak i saken. En mindreårig under 15 år skal ikke gjøres kjent med opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Når det er adgang til å gjøre unntak fra innsyn, skal forvaltningsorganet likevel vurdere å gi helt eller delvis innsyn. Innsyn bør gis dersom hensynet til parten veier tyngre enn behovet for unntak. Unntak og presiseringer: § 18 a.(dokument utarbeidet for egen saksforberedelse). § 18 b.(dokumenter innhentet utenfra for den interne saksforberedelsen). § 18 c.(innsyn i faktiske opplysninger mv.). § 18 d.(innsyn i interne dokumenter hos kommunene og fylkeskommunene). § 19.(innskrenket adgang til visse slags opplysninger).

7 Innsyn for registrerte etter pol § 18 annet og tredje ledd
§ 18. Rett til innsyn […] Dersom den som ber om innsyn er registrert, skal den behandlingsansvarlige opplyse om a) hvilke opplysninger om den registrerte som behandles, og b) sikkerhetstiltakene ved behandlingen så langt innsyn ikke svekker sikkerheten. Den registrerte kan kreve at den behandlingsansvarlige utdyper informasjonen i første ledd bokstav a - f i den grad dette er nødvendig for at den registrerte skal kunne vareta egne interesser.

8 Plikt til å gjøre journaler allment tilgjengelig på nettet etter off § 6
§ 6. Tilgjengeleggjering av journalar på Internett Følgjande organ som fører elektronisk journal, skal gjere journalen tilgjengeleg for ålmenta på Internett: a) alle departementa og Statsministerens kontor b) alle dei statlege direktorata som har heile landet som verkeområde c) alle dei statlege tilsyna som har heile landet som verkeområde d) fylkesmennene. […] Innhaldet i journalar som blir gjorde tilgjengelege på Internett, skal vere i samsvar med arkivforskrifta § 2-7 fyrste ledd andre punktum. I tillegg skal journalen opplyse om kontaktpunkt for den enkelte sak hos det aktuelle organet. Når opplysningar ikkje er tekne med i offentleg journal, jf. arkivforskrifta § 2-7 andre ledd, skal utelatinga og fullstendig unntaksheimel gå fram av journalen. Dersom det er teke avgjerd om at eit dokument heilt eller dels skal vere unnateke frå innsyn, kan journalen innehalde opplysning om dette i form av fullstendig unntaksheimel og med opplysning om unntaket gjeld heile eller delar av dokumentet. Opplysningar som er nemnde i § 7 andre ledd, skal ikkje gå fram av offentleg elektronisk journal. Slike opplysningar skal heller ikkje gå fram av journal eller liknande register som eit organ som ikkje er omfatta av ordninga etter fyrste ledd gjer tilgjengeleg på Internett. Offentleg elektronisk journal for organ som er omfatta av ordninga etter fyrste ledd, skal innrettast slik at det ikkje skal vere mogleg å få treff på personnamn i innførslar i journalane som er eldre enn eit år.

9 Rett til å gjøre offentlige dokumenter allment tilgjengelig på internett
§ 7. Tilgjengeleggjering av dokument på Internett Organ som er omfatta av offentleglova, kan gjere dokument tilgjengelege for ålmenta på Internett. Følgjande skal ikkje gjerast tilgjengeleg på Internett: a) opplysningar som er underlagde teieplikt i lov eller i medhald av lov b) opplysningar som det kan gjerast unntak frå innsyn for etter § 9 i forskrifta her c) opplysningar som nemnde i personopplysningslova § 2 nr. 8 d) fødselsnummer, personnummer og nummer med tilsvarande funksjon e) opplysningar om lønn og godtgjering til fysiske personar, med unntak for opplysningar om lønn og godtgjering til personar i leiande stillingar i det offentlege og i leiande stillingar eller i styret i sjølvstendige rettssubjekt f) materiale som ein tredjepart har immaterielle rettar til, med unntak for slikt materiale som er nemnd i § 5 fyrste ledd andre punktum og for materiale der rettshavaren samtykkjer til at materialet blir gjort tilgjengeleg. Organ som gjer dokument tilgjengeleg for ålmenta på Internett, skal opplyse kva for kriterium som ligg til grunn for utvalet av dokument.

10 Forvaltningens allmenne veiledningsplikt etter fvl § 11
§ 11. (veiledningsplikt). Forvaltningsorganene har innenfor sitt sakområde en alminnelig veiledningsplikt. Formålet med veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte. Omfanget av veiledningen må likevel tilpasses det enkelte forvaltningsorgans situasjon og kapasitet til å påta seg slik virksomhet. Forvaltningsorganer som behandler saker med en eller flere private parter, skal av eget tiltak vurdere partenes behov for veiledning. Etter forespørsel fra en part og ellers når sakens art eller partens forhold gir grunn til det, skal forvaltningsorganet gi veiledning om: a) gjeldende lover og forskrifter og vanlig praksis på vedkommende sakområde, og b) regler for saksbehandlingen, særlig om parters rettigheter og plikter etter forvaltningsloven. Om mulig bør forvaltningsorganet også peke på omstendigheter som i det konkrete tilfellet særlig kan få betydning for resultatet. Uavhengig av om sak pågår, plikter forvaltningsorganet innen sitt sakområde å gi veiledning som nevnt i annet ledd til en person som spør om sine rettigheter og plikter i et konkret forhold som har aktuell interesse for ham. Dersom noen henvender seg til urette myndighet, skal det forvaltningsorgan som mottar henvendelsen, om mulig vise vedkommende til rett organ. Inneholder en henvendelse til et forvaltningsorgan feil, misforståelser, unøyaktigheter eller andre mangler som avsenderen bør rette, skal organet om nødvendig gi beskjed om dette. Organet bør samtidig gi frist til å rette opp mangelen og eventuelt gi veiledning om hvordan dette kan gjøres. Kongen kan gi nærmere bestemmelse om utstrekningen av veiledningsplikten og om den måten veiledningen skal ytes på

11 Særlig veiledningsplikt om lovbestemt innsyn
§ 6. Forholdet til lovbestemt innsynsrett etter andre lover Loven her begrenser ikke innsynsrett etter offentleglova, forvaltningsloven eller annen lovbestemt rett til innsyn i personopplysninger. Dersom annen lovbestemt rett til innsyn gir tilgang til flere opplysninger enn loven her, skal den behandlingsansvarlige av eget tiltak veilede om retten til å be om slikt innsyn.

12 Plikt til å varsle den registrerte ved innsamling av personopplysninger fra den registrerte etter pol §19 § 19. Informasjonsplikt når det samles inn opplysninger fra den registrerte Når det samles inn personopplysninger fra den registrerte selv, skal den behandlingsansvarlige av eget tiltak først informere den registrerte om a) navn og adresse på den behandlingsansvarlige og dennes eventuelle representant, b) formålet med behandlingen, c) opplysningene vil bli utlevert, og eventuelt hvem som er mottaker, d) det er frivillig å gi fra seg opplysningene, og e) annet som gjør den registrerte i stand til å bruke sine rettigheter etter loven her på best mulig måte, som f.eks. informasjon om retten til å kreve innsyn, jf. § 18, og retten til å kreve retting, jf. § 27 og § 28. Varsling er ikke påkrevd dersom det er på det rene at den registrerte allerede kjenner til informasjonen i første ledd.

13 Plikt til å varsle den registrerte ved innsamling av person-opplysninger fra andre, etter pol §20
§ 20. Informasjonsplikt når det samles inn opplysninger fra andre enn den registrerte En behandlingsansvarlig som samler inn personopplysninger fra andre enn den registrerte selv, skal av eget tiltak informere den registrerte om hvilke opplysninger som samles inn og gi informasjon som nevnt i § 19 første ledd så snart opplysningene er innhentet. Dersom formålet med innsamling av opplysningene er å gi dem videre til andre, kan den behandlingsansvarlige vente med å varsle den registrerte til utleveringen skjer. Den registrerte har ikke krav på varsel etter første ledd dersom a) innsamlingen eller formidlingen av opplysningene er uttrykkelig fastsatt i lov, b) varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig, eller c) det er på det rene at den registrerte allerede kjenner til informasjonen varslet skal inneholde. Når varsling unnlates med hjemmel i bokstav b, skal informasjonen likevel gis senest når det gjøres en henvendelse til den registrerte på grunnlag av opplysningene.

14 Plikt til å varsle om opplysninger om parten som forvaltningsorganet mottar fra andre, etter fvl § 17 annet og tredje ledd § 17. (forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt). Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. […] Dersom det under saksforberedelsen mottar opplysninger om en part eller den virksomhet han driver eller planlegger, og parten etter §§ 18 til 19 har rett til å gjøre seg kjent med disse opplysninger, skal de forelegges ham til uttalelse. Dette gjelder likevel ikke når a) opplysningene bekreftes av framstilling som parten selv har gitt eller kontrollert i anledning av saken eller parten ikke har kjent oppholdssted, b) rask avgjørelse i saken er påkrevd av hensyn til andre parter eller offentlige interesser, c) opplysningene ikke har avgjørende betydning for vedtaket eller underretning av andre grunner er unødvendig eller uhensiktsmessig ut fra hensynet til parten selv, for eksempel fordi han vil bli gjort kjent med opplysningene ved melding om vedtaket. Partene bør også for øvrig gjøres kjent med opplysninger av vesentlig betydning som det må forutsettes at de har grunnlag og interesse for å uttale seg om, og som parten etter §§ 18 til 19 har rett til å gjøre seg kjent med. Ved avveiningen skal legges vekt på om rask avgjørelse er ønskelig og om hensynet til parten er tilstrekkelig varetatt på annen måte, for eksempel ved at han er gjort kjent med retten etter §§ 18 til 19 til å se sakens dokumenter. […]

15 Informasjon ved bruk av personprofiler etter pol § 21
§ 21. Informasjonsplikt ved bruk av personprofiler Når noen henvender seg til eller treffer avgjørelser som retter seg mot den registrerte på grunnlag av personprofiler som er ment å beskrive atferd, preferanser, evner eller behov, f eks som ledd i markedsføringsvirksomhet, skal den behandlingsansvarlige informere den registrerte om a) hvem som er behandlingsansvarlig, b) hvilke opplysningstyper som er anvendt, og c) hvor opplysningene er hentet fra


Laste ned ppt "Rettslige krav til innsyn og offentlighet mv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google