Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny våpenforskrift. Bakgrunn Forskjellsbehandling Politidirektoratets ”rundskrivsvelde” Generelt behov for revisjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny våpenforskrift. Bakgrunn Forskjellsbehandling Politidirektoratets ”rundskrivsvelde” Generelt behov for revisjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny våpenforskrift

2 Bakgrunn Forskjellsbehandling Politidirektoratets ”rundskrivsvelde” Generelt behov for revisjon

3 Prosessen Justisdepartementet nedsetter ei arbeidsgruppe, med et mandat som innebærer utarbeidelse av forslag til ny våpenforskrift. –Forslaget skal gjøre reglene lettere tilgjengelig for brukere og enklere å praktisere og etterleve –Forslaget skal forankres i politiske føringer –Forslaget skal ha en tydelig forankring i formål og tilsiktet virkning

4 Prosessen Forslaget til ny forskrift sendes ut på høring høsten 2005 Forbundet stiller seg generelt positive til forslaget – spesielt når det gjelder forenkling og bedre oversikt

5 Prosessen 2006 –Vi venter på den nye forskriften 2007 –Vi venter fortsatt på forskriften, og JD lover at den er ”rett rundt hjørnet” 2008 –Vi venter fremdeles, er utålmodige, og etterlyser ny forskrift i brev til JM Storberget. En fredag i fellesferien offentliggjøres det, uten forvarsel, at ny våpenforskrift er vedtatt. Det varsles at den vil tre i kraft ”når JD bestemmer det”.

6 NJFFs reaksjon Forbundet mener den vedtatte forskriften har vesentlige og negative endringer i forhold til forslaget. –Jaktvåpengarderoben er redusert til 6 våpen, samt dårlig presisert i forskriftsteksten –Flere punkter er endret i forhold til forslaget, og åpner for mer omfattende rundskrivsregulering enn nødvendig. (Bla.når det gjelder halvautomatiske våpen) Forbundet sender umiddelbart en henvendelse til justisministeren, hvor det bes om at forskriften forandres. –Politidirektoratet presiserer jaktvåpengarderoben noen dager senere, men det gis ingen signaler fra JD om at endring av forskriften er aktuelt. Det iverksettes arbeid med formål å endre / påvirke forskriften til det beste for landets jegere og skyttere. –Samarbeid med andre skytterorganisasjoner –Fagpolitisk virksomhet i form av kontakt med JD, justiskomité, POD, samt direkte henvendelser til JM Storberget

7 Viktigste endringer Jaktvåpengarderobe på 6 jaktvåpen –Konkurransevåpen kommer i tillegg Forbud mot halvautomatiske våpen –En lignende formulering som i tidligere forskrift, noe som innebærer dispensasjonslister over tillatte våpen. Typer skytevåpen –Enkle, tydelige krav. Har tidligere vært rundskrivsregulert. Løpslengde –Enkle, tydelige krav. Har tidligere vært rundskrivsregulert. Erverv av våpen til øvelses- og konkurranseskyting –Tydeliggjøring av eksisterende regler, men det åpnes for at POD kan fastsette nærmere krav til aktivitet.

8 Viktigste endringer Erverv av skytevåpen som skal benyttes av andre –Dette gjelder nå også ungdom registrert i jegerregisteret, samt ungdom som skyter konkurranser i NJFFs regi (tidligere kun DFS og skiskytterforbundet) Erverv av skytevåpen på grunnlag av arv / affeksjonsverdi –Tallfestet til 3 Ervervstillatelsens gyldighetstid –Utvidet til 12 måneder (tidligere 6mnd.) Krav om våpenskap (FG godkjent sikkerhetsskap) –Krav om våpenskap fra og med første våpen. Dette gjelder alle registreringspliktige våpen. Lovlig ervervede, uregistrerte hagler, regnes i denne forbindelse som registreringspliktige. –Ett års frist fra forskriften trer i kraft til reglene for oppbevaring håndheves.

9 Viktigste endringer Oppbevaring av ammunisjon –Inntil 2000 patroner kan oppbevares i våpenskap –(tidligere 500) Utlån av våpen –Halvautomatisk rifle / hagle kan kun lånes ut til andre som har gyldig våpenkort for tilsvarende våpen.

10 Problemer for jegerne? De mest merkbare forandringene vil for de fleste jegere være jaktvåpengarderoben og kravet til våpenskap. Forbundet mener forskriften i liten grad vil medføre problemer for jegerne på kort sikt, men det er åpenbart at enkelte punkter er dårlig presisert, samt at det ligger en del usikkerhet rundt PODs adgang til å regulere praksis gjennom rundskriv. –Forbundets videre arbeid med forskriften har hatt fokus på disse usikkerhetsmomentene, da de potensielt kan medføre problemer for jegerne.

11 Uklarheter / fokusområder i det videre arbeidet Jaktvåpengarderoben –En reduksjon fra 8 til 6 våpen gjør det mer aktuelt å få klare retningslinjer for hva som menes med ”meget kvalifisert behov”, noe som kreves for de som skal erverve mer enn 6 jaktvåpen. Halvautomatiske våpen –Her bør det gis generelle dispensasjoner for rifler / hagler til jakt og konkurranse. –Forskriften er etter forbundets oppfatning svakt forankret i våpenloven på dette punktet. Aktivitetskrav –Organisasjonene MÅ involveres om det blir aktuelt å innføre slike krav. Det må tas hensyn til at aktivitetsnivå for de fleste varierer over tid.

12 Uklarheter / fokusområder i det videre arbeidet Oppbevaring –Uklarheter rundt reglene for midlertidig oppbevaring. Det må utarbeides hensiktsmessige løsninger for f.eks. pendlere og studenter. Adgang til å gi rundskriv –Forbundet mener det i for stor grad er lagt opp til bruk av rundskriv. Praktiseringen av forskriften skal være forankret i politiske føringer.

13 Veien videre - framtidsutsikter Justisministeren / -departementet har så langt ikke kommet med klare svar på våre spørsmål. PODs nye ”samlerundskriv” er under behandling i JD. Forskriften ventes å tre i kraft første kvartal 2009.

14


Laste ned ppt "Ny våpenforskrift. Bakgrunn Forskjellsbehandling Politidirektoratets ”rundskrivsvelde” Generelt behov for revisjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google