Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Motstridende interesser i reguleringen av Mjøsa?” Møte med Mjøsa Strandeierforening 13. mars 2013 Jens Kr. Tingvold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Motstridende interesser i reguleringen av Mjøsa?” Møte med Mjøsa Strandeierforening 13. mars 2013 Jens Kr. Tingvold."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Motstridende interesser i reguleringen av Mjøsa?” Møte med Mjøsa Strandeierforening 13. mars 2013 Jens Kr. Tingvold

2 Representere vannfallseierne i Glommas og Lågens nedbørområder, forestå vassdragsreguleringer og på annen måte ivareta medlemmenes interesser Sikre tilgang til målinger/data som er pålagt av NVE eller nødvendige for planlegging og drift Bidra til at den totale verdiskapningen i kraftverkene blir størst mulig, men med overholdelse av gjeldende rammeverk (reglement, skjønnsforutsetninger, mv.) GLBs formål

3 GLBs eiere pr 1.1.2006 Røros E-verk AS Østerdalen Kraftproduksjon AS Kiær Mykleby Eidsiva Vannkraft AS Glomma Kraftproduksjon AS E-CO Vannkraft AS Hafslund Produksjon AS Øvre Otta DA Oppland Energi Produksjon AS AS Eidefoss Opplandskraft DA Vinstra Kraftselskap DA Gudbrandsdal Energi AS Mesna Kraftselskap DA Statkraft Energi AS Borregaard Ind. Ltd.

4 Flerbrukshensyn/ interesser Kraftproduksjon Flom og tørke Resipient Vannforsyning Jordbruk og skogbruk Fiske Rekreasjon, turisme og transport Natur- og miljø-/kulturverdier

5 Økonomiske forhold - GLB GLBs driftskostnader er ca. 75 mill. kr pr. år i gjennomsnitt GLB har i utgangspunktet ingen inntekter, og skal heller ikke akkumulere overskudd Driftskostnadene fordeles på eierne etter hvilken fordel de har av de respektive magasinene (fallmeterprinsippet) GLB har gjennomgått en økonomisk og administrativ snuoperasjon etter at virksomheten ble flyttet til Lillehammer i 2005. GLBs reguleringer økte i 2008-2012 verdiskapingen i kraftverkene med ca. 1.1, 0.8, 1.7, 0.8 og 0.9 milliarder kr (produksjonspris i middel hhv. 360, 295, 425, 365 og 220 kr/MWh) I tillegg kommer verdien av GLBs hydrologiske prognoser som grunnlag for selskapenes produksjonsplanlegging. Disse er særlig viktige for et vassdrag med så vidt lav reguleringsgrad.

6 360 Mm3 / 11% Reguleringer/ reguleringsgrad (årsbasis) 995 Mm3 / 13% 2530 Mm3 (Mjøsa 1312) / 24% 235 Mm3 / 20% 800 Mm3 / 10% 800 Mm3 / 8% 3330 Mm3 / 16% 425 Mm3 / 12% 570 Mm3 / 50%

7 Virkningen av Mjøsa

8 flomskade ca. hvert 5. år i gj.sn.

9

10

11

12 Høyeste kjente flomvannstander i Mjøsa og største observerte flomvannføringer ved Ertesekken (NVE) 16.06.2011 124,42 moh. 1220 m 3 /s 6,73 m

13 Flommers gjentaksinterval (NVE) 1995 2011

14 Manøvreringsreglementet – formelle grenser Fastsatt ved kgl.res. 9. juni 1961 og 15. mai 1981 1. Øvre / nedre reguleringsgrense (H.R.V. / L.R.V.) kote 122,94 / 119,33 eller 5,25 / 1,64 m på Hamar V.M.

15 Manøvreringsreglementet – ”gamle” bestemmelser (1) 6. Det avgis nødvendig vann til den alminnelige fløting. 8. Så lenge elva er farbar, skal damvokteren uten opphold la fartøyer og flåter passere slusen fra kl. 6 til kl. 22. Meldes eller signaliseres dampskip og lastebåter, skal de få passere også om natten.

16 Manøvreringsreglementet – ”gamle” bestemmelser (2) 9. Til å utføre manøvreringen antas norsk statsborger som godtas av Kongen. Han skal ha fast bopel ved reguleringsanlegget og telefon i sin bolig. Der føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander, samt observeres og noteres om forlanges regnmengder, temperatur m.v. Avskrift av protokoll og noteringer sendes ved hver måneds utgang til Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen.

17 Manøvreringsreglementet – sentrale ”kjøreregler” 2. Magasinert vann i Mjøsa tappes etter behovet for de nedenforliggende bruk (kraftverk). Ved flommens inntreden om våren skal magasinet så vidt mulig være nedtappet. Når vannstanden overskrider HRV skal dammen åpnes således at flommen slippes igjennom så fort som mulig, men påses at skadevirkningene nedover i vassdraget ikke blir større enn de ville ha vært uten regulering av Mjøsa (reguleringsanlegg i ”flomstilling”).

18 Manøvreringsreglementet – spesielt under flom (1) 3. Under flomstigningen om våren skal luke I (regnet fra østre bredd), omløpstunnel og slusekanal være stengt, mens luke II og IV skal stå helt åpne, og toppen av luke III skal være innstillet på kote 118,41. Eventuell større tapping skal bare kunne finne sted sålenge dette ikke medfører ekstra stigning i Øyeren.

19 Manøvreringsreglementet – spesielt under flom (2) 11. Når snø ‑ og/eller nedbørsmålinger i Mjøsas nedbørfelt indikerer at vannstanden i Mjøsa vil overstige kote 123,69 (6,00 m på Hamar), kan NVE kreve at dammen om mulig skal åpnes mer enn angitt i pkt. 3 (og avtale senket overvann på Rånåsfoss) for å slippe flommen igjennom så raskt som mulig, såfremt dette kan skje uten at skadevirkningene nedover i vassdraget blir vesentlig større enn ved manøvrering etter pkt. 3 alene.

20 Manøvreringsreglementet – økt fleksibilitet? Utg.pkt. i 10. Viser det seg at slippingen etter dette reglement medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan Kongen uten erstatning for konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer som finnes nødvendig. Et mer fleksibelt manøvreringsreglement med intensjon (ikke krav) om å følge ”normalkurven”, og nå 1,05 - 1,25 m under HRV pr. 20.-25. mai.

21 Manøvreringsreglementet – økt fleksibilitet intensjon (krav) om kote 121,9 eller 4,2 m innen ca. 25. mai Flere (alle) år opp til, men i år som 1991 må man påregne vesentlig lavere vannstand Ca. 20 GWh/år i middel i økt kraftproduksjon Ikke økt flomkulminasjon intensjon (krav) om kote 121,9 (4,2 m) innen ca. 15. mai Flere (alle) år opp til, men i år som 1991 må man påregne vesentlig lavere vannstand Ca. 5 GWh/år i middel i økt kraftproduksjon Økt flomkulminasjon - midlere/maks: 2 (3) / 4 (13) cm

22

23

24

25

26 Totalt snømagasin til Mjøsa: 75-80% av normalt

27 Totalt snømagasin: 75-80% av normalt

28 >middelflom: 50% sannsynlig

29 http://www.glb.no/vannstander/tabid/1803/language/nb-NO/Default.aspx Automatisk oppdatering (uten kvalitetssikring) kl. 8:45 hver dag

30 Pumpeanlegg ved Minnesund?


Laste ned ppt "”Motstridende interesser i reguleringen av Mjøsa?” Møte med Mjøsa Strandeierforening 13. mars 2013 Jens Kr. Tingvold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google