Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Attestanter for fastlønn Anne Opsal Slupphaug

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Attestanter for fastlønn Anne Opsal Slupphaug"— Utskrift av presentasjonen:

1 Attestanter for fastlønn Anne Opsal Slupphaug
Nettverksmøte Attestanter for fastlønn Anne Opsal Slupphaug

2 Agenda Velkommen Informasjon fra Lønnstjenesten
SPK Interaktiv, påloggingsprosedyre Bekreftelse på utenlandsopphold Svalbardopphold LØF 2010 – Over i driftsfasen. Hva nå? PagaWeb registreringsdetaljer Innspill fra nettverket Eventuelt

3 Informasjon fra Lønnstjenesten
Ansatte som slutter bør gjøres oppmerksom på at tilgangen til PagaWeb stenges ved sluttdato. De må evt skrive ut lønnsslipper før de slutter. Det kan bli økt forskuddstrekk fra oktober/november for enkelte ansatte fordi skattefritaksgrensa for fagforeningskontingent er nådd Fungerer elektronisk lønnsslipp for ansatte? Ansatte har mulighet til å velge å få lønnslipp sendt til privatadressen Utskrift av lønnsslipp fra Mac gir spesielle problemer. Pr i dag er den kun Internet Explorer som fungerer på utskrift av lønnsslipp.

4 Informasjon fra Lønnstjenesten
Vi må være varsomme med personnummer og lignende i epost til Lop-hjelp pga faren for at sensitive opplysninger kan komme på avveie. Forhåndsligning er nå forbeholdt ansatte med D-nummer (foreløpig fødselsnummer). Andre må vente til ordinær ligning. Det anbefales å beholde norsk bankkonto inntil skatteoppgjøret er ferdig. Er studentassistenter informert om at de vil få feriepengene utbetalt til neste år? Lønnsjustering fra Oppdatert og etterbetalt til september lønn. Utbetaling på bistillinger (20 %) blir foretatt til oktober lønn. Ubesvarte feriebrev: Trekk av avviklede feriedager uten lønn trekkes på oktober lønn.

5 Bekreftelse på utenlandsopphold
Frist for innlevering for 2010: 1. november Hvorfor er det viktig med bekreftelse på utenlandsopphold: I henhold til Skattedirektoratets bestemmelser skal lønn og godtgjørelse under utenlandsopphold (forskertermin, stipendiater m.v.) innberettes på egen kode (113A) på lønns- og trekkoppgaven Gir riktig grunnlag for årets skatteoppgjør

6 Bekreftelse på utenlandsopphold
Generelt angående bekreftelse: Sendes inn fortløpende etter endt opphold i utlandet. Reelle datoer! Bekreftelse skal IKKE sendes på forskudd (med unntak for desember mnd pga innleveringsfristen 1. november for 2010) Personer som har opphold som strekker seg over to år må sende inn bekreftelse for hvert enkelt år Skal signeres av både arbeidstaker og fakultet/avdeling Antall avviklede feriedager under oppholdet må føres opp. Dette påvirker grunnlaget for opptjent ferielønn i Norge/utland Oppstår det endringer i tidsrom/dato etter at bekreftelsen er innsendt, må dette meddeles Lønnstjenesten snarest slik at eventuelle korreksjoner kan registreres i lønnssystemet før lønns- og trekkoppgaven behandles Manglende bekreftelse medfører at ligningsmyndighetene får feil grunnlagsdata til årets selvangivelse og det kan bli lignet feil skatt på lønnsmottakeren Unntak fra bekreftelser kan være kortere opphold (mindre enn 2-3 mnd) uten skattemessig betydning. Unntatt USA, der det muligens likevel kan ha betydning

7 Svalbardopphold Ansatte som jobber 30 dager eller mer sammenhengende på Svalbard, har krav på endrede skattevilkår. For avklaring av prosedyre, ta kontakt med Lønnstjenesten v/Gerd Strømsvik.

8 SPK-rapportering Pålogging til SPK interaktiv for innsending av e-pensjons-meldingsskjema. Demonstrasjon. Manuell SPK pensjonsrapportering vedrørende timelønte med delvis uførepensjon/AFP. Utføres via e-pensjonsmelding til SPK. (enhetene) Engasjement av personer som har delvis uførepensjon. SPK setter spesielle krav til hvor mye og på hvilken måte de kan jobbe i tillegg til vanlig jobb, uten at uføredelen blir redusert. ”Tilfeldig inntekt” (maks. 1 G > 50% uføregrad) reduserer ikke uføregraden. I slike tilfeller må det benyttes TT-kode uten pensjonsinnberetning, f.eks 2029 for timelønn. ”Ikke-tilfeldig inntekt” reduserer uføregraden i SPK. Det skjer automatisk ved f.eks timelønn (TT-kode 1143). Jfr manuell e-pensjonsmelding/rapportering. Arbeidsgivers andel av pensjonspremien for 2011 er 11,15 %. For 2010 er den 13 %.

9 SPK-definisjon: Definisjon på tilfeldig inntekt:
Helt enkeltstående timer, herunder vikartimer, ekstravakter som ikke er knyttet opp mot noen form for helt/ delvis arbeidsforhold Helt enkeltstående og klart tidsavgrensede arbeidsoppdrag Uførepensjonist som engasjeres for å utføre en konkret, kortvarig oppgave. Arbeidet indikerer ikke en varig forbedring av restarbeidsevnen Arbeid som er helt sporadisk uten noen form for regelmessighet Ikke definert som tilfeldig inntekt: Ny høyere arbeidsinntekt skriver seg fra et ordinært arbeidsforhold, fast eller midlertidig Uførepensjonister som jobber 100 % stilling i 1 mnd eller mer Uførepensjonister som inngår en arbeidsavtale om å arbeide vikartimer eller ekstravakter Uførepensjonister som arbeider slik at arbeidet indikerer at det er en varig forbedring av restarbeidsevnen Yrkesaktivitet som øker minimalt, men allikevel fast, med for eksempel 1 time pr uke Endring i stillingsprosent som følge av skolens timefordeling fra skolestart 01.08

10 LØF 2010 – Over i driftsfasen: Hva nå?
LØF 2010 prosjektfasen er over. PagaWeb går over i en driftsfase. Opplæring av nye ansatte (enhetene) Opplæring av ledere (BDM) – (enhetene) Opplæring av nye attestanter – (enhetene, og nettverkskontakt) Faglig oppdatering (prosessleder, nettverksdeltakelse, kurs) Felles opplæringstiltak for oppstart nye instituttledere (2.år) Oppfriskningskurs: System (PagaWeb) Nettverksmøter/driftsmøter – hvilken form ? (1 gang pr måned, ca to timer) Benevnelse på rollen ? - Forslag: Lønnskonsulent eller Lønnsmedarbeider vurderes Kontrolltiltak – sentralt og desentralt. Rutiner og gjennomføring prioriteres i lønnsprosessen.

11 PagaWeb registreringsdetaljer
Overgang til nye skjema/blanketter. (Blueform). Utrulling planlagt 22. november 2010. Sletting av eksisterende kontofordeling. Avkryssing fungerer ikke. Bruk skjema ”Andre meldinger”. Husk å ikke krysse av for ”Frikort” på blankett ”Nyansettelse”. Det medfører at det ikke trekkes skatt av vedkommende i det hele tatt. Legg inn 50 % (skatteprosent) og skriv i merknadsfeltet at skattefrikort oversendes Lønnstjenesten. Har dere andre problemer med registrering i PagaWeb? Trekk av antall feriedager uten lønn for deltidsansatte. Trekket må være i samsvar med stillingsprosenten. Må presiseres i merknadsfeltet: ”Andre meldinger”. Oppdatering av intro-heftet til PagaWeb vil bli vurdert.

12 Innspill fra nettverksgruppa
Prosedyre for ansettelse og avslutning av arbeidsforhold ved intern overgang fra ett fakultet til et annet? Anbefaling: Tett kommunikasjon mellom de berørte enheter for registrering av avgang/tiltredelse i arbeidsforhold innenfor samme lønnskjøring. Dette for å unngå unødig sluttoppgjør med utbetaling av feriepenger. Forslag til nytt felt for avkryssing av opphør av Elkom-tjenester under permisjon? (Dette må vurderes senere) Tilgangsprosedyre for personer (ansatte uten lønn) i arbeidspraksis gjennom NAV og lignende. (Under vurdering) Besøk på sentral lønnstjeneste? Ta kontakt for å gjøre avtale. Forslag om å legge ut svar på ofte stilte spørsmål på Økonomi-portalen. Er det mulig å få en SPK-rapport på uføregrad? (Må undersøkes)

13 Eventuelt Ny artskontoplan.
Departementet har sendt ny kontoplan ut på høring, med høringsfrist 31. august Demonstrasjon av Info-tjenesters oppslagsverk. Vurdering av abonnement til enhetene. Frist 20. september


Laste ned ppt "Attestanter for fastlønn Anne Opsal Slupphaug"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google