Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ordreproduksjon uten variantkonfigurasjon SAP Best Practices.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ordreproduksjon uten variantkonfigurasjon SAP Best Practices."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ordreproduksjon uten variantkonfigurasjon SAP Best Practices

2 ©2012 SAP AG. All rights reserved.2 Formål, Fordeler og Viktige prosessforløp som dekkes Formål  Denne forretningsprosessen omfatter alle trinn fra kundetilbud til levering og fakturering av den ferdige varen og alle avhengige komponenter i ordreproduksjon (MTO).  I tillegg støttes scenariet av de mest nødvendige funksjonene i kostnadsbærerregnskap, for eksempel forkalkyle og periodeavslutning. Fordeler  Tilbudshistorikk  Faktureringsplan inkludert forskuddsbetaling  Endringsadministrasjon i produksjon Viktige prosessforløp som dekkes  Oppretting av tilbudstopp  Oppretting av oppfølgingstilbud med referanse til første tilbud  Kundens forespørsel om å endre tilbudet  Oppretting av kundeordre med referanse til oppfølgingstilbudet  Kontroll av kundens kredittgrense  Ordrebekreftelse sendes til kunden, og produksjonsprosessen startes  Milepælfakturering – forskuddsbetaling etter ordrebekreftelse  Kunden ber om en teknisk endring  Salgsordren og stykklisten beregnes på nytt  Levering og fakturering av ferdig vare

3 ©2012 SAP AG. All rights reserved.3 SAP-applikasjoner som kreves Obligatorisk SAP enhancement package 6 for SAP ERP 6.0 Brukerroller involvert i prosessforløp Konstruksjonsspesialist Produksjonsplanlegger Salgsadministrator Fakturaadministrasjon Debitorreskontro Regnskapsfører Lagermedarbeider Produksjon Produksjonsspesialist Produktkostnadscontroller

4 ©2012 SAP AG. All rights reserved.4 Detaljert prosessbeskrivelse Ordreproduksjon uten variantkonfigurasjon Dette scenariet beskriver hele prosessekvensen for en standard salgsprosess (ordreproduksjon) med en kunde. Forretningsprosessen omfatter alle trinn fra kundetilbud til avregningen av kundekontoen etter at betalingen er mottatt. Tilbudsbehandling er det første trinnet i produksjonsprosessen. Scenariet starter med en innkommende anmodning om tilbud. Det opprettes et tilbud i SAP-systemet som svar på kundens RFQ. Kunden ber om en endring i tilbudet, og det opprettes et oppfølgingstilbud. Til slutt aksepterer kunden det andre tilbudet, og det opprettes en kundeordre med referanse. Det sendes en ordrebekreftelse til kunden, og produksjonsprosessen er i gang. Kunden ønsker nå en teknisk endring. Kundeordren og stykklisten blir derfor beregnet på nytt. Prosessen slutter med levering og fakturering av de produserte varene. Ved behov kan prosessen utvides ved å utføre valgfrie trinn som oppretting av serienummer, leieproduksjon, kvalitetsstyring i produksjonen, kredittstyring og fabrikk- og selskapsavslutning.

5 ©2012 SAP AG. All rights reserved.5 Prosessforløpsdiagram Ordreproduksjon uten variantkonfigurasjon: Behandling av tilbud, ordreproduksjon Salgsadministrator Hendelse Er tilbudet akseptert? Planlegg prognose for ferdigvare (144) Behandling av tilbud, ordreproduk- sjon Forespørsel om ordre- produksjons- tilbud Avvis første tilbud Skrive ut ordrebekreft- else MTO = ordreproduksjon, DMS = dokumentstyringssystem Opprette, skrive ut og sende tilbud til kunden Valgfritt: Bruk EasyDM til å tilordne kundespesifikasj on til tilbud Opprette oppfølgingstil bud og sende det til kunden Ja Ne i

6 ©2012 SAP AG. All rights reserved.6 Prosessforløpsdiagram Ordreproduksjon uten variantkonfigurasjon: Produksjon av deler for delmonteringsgruppe Salgsadministra -sjon Salgsfakturer- iFakturaadministrasj onng Produksjons- planlegger Hendelse Debitorres- kontro Anskaffe komponenter med innkjøps- behandling (130) Opprette kundeordrer med referanse til oppfølgingstilbud og skrive ut ordrebekreftelse Behov for råvarer til delmontering Kredittprob- lemer må løses (108) Opprette faktura, skrive ut anmodning om forskudds-betaling og sende til kunden Kontere kundeforskudd Vurdere behovs- /beholdningssituasj onen

7 ©2012 SAP AG. All rights reserved.7 Prosessforløpsdiagram Ordreproduksjon uten variantkonfigurasjon: Produksjon av deler for delmonteringsgruppe Teknisk endring for ferdigvare, Anskaffelse av beholdning for sluttmontasje Produksjons- planlegger Salgsadminis -trasjon Hendel- se Planordre må konverteres til produksjons-ordre Produksjon Opprette produksjons- ordre (delmontering) Bekrefte produksjons- ordre Vurdere behovs- /beholdnings- situasjonen etter teknisk endring Kundens endringsanmod- ning vurderes Kontere varemotta k manuelt Forespørsel om teknisk endring (ferdig vare) Produktkost- nadscontroll- er Innkjøper Anskaffelse av lagerført material uten kvalitetsstyring (130) Anskaffelse av lagerført material med kvalitets- styring (127) Anskaffelse og forbruk av konsignasjons- beholdning (139) MM- leieproduksjon (138) Serieproduksj on (149) Anskaffe komponenter med innkjøps- behandling Klargjøri ng av materiale r Frigi produksjons- ordrer Ny beregning av stykkliste for kunde Endre ordre, skrive ut ordrebekreftelse og sende til kunde (etter at material er lagt til) Konstruksjons -spesialist Produksjons -spesialist

8 ©2012 SAP AG. All rights reserved.8 Prosessforløpsdiagram Ordreproduksjon uten variantkonfigurasjon: Sluttmontering, leveransebehandling, faktureringsbehandling Produksjons- planlegger Debitorres- kontro Hendelse Planordre må konverteres til produksjons-ordre Produksjon Konvertere planordre til produksjons- ordre Frigi produksjons- ordrer Valgfritt: Kontrollere serienumre i produksjons- ordren Fakturaadmi nistrasjon Kontere varemottak for produksjons- ordre med serienummer- tilordning Vurdere behovs- /beholdnings- situasjonen Bekrefte monterings- gruppeaktiviteter Salgsadminist- rasjon Produksjons- spesialist Valgfritt: Utskrift av produksjons- dokumenter Plukkompo nenter (plukkliste) Manuelt vareuttak (istedenfor plukkliste) Klargjørin g av materialer for montasje Kundeordre behandling: Lagersalg (109) Slette fakturasperrer Opprette faktura, skrive ut betalings- anmodning og sende til kunden Kontere milepælfaktura Opprette faktura, skrive ut sluttbetalingsan- modning og sende til kunden Kontere sluttfaktura Avslutt prosess

9 ©2012 SAP AG. All rights reserved.9 Forklaring SymbolBeskrivelseBruks- kommentarer Bånd: Identifiserer en brukerrolle, for eksempel fakturakontrollør eller selger. Dette båndet kan også identifisere en organisasjonsenhet eller gruppe, i stedet for en bestemt rolle. De andre prosessforløpssymbolene i denne tabellen går inn i disse radene. Du har så mange rader som er nødvendig for å dekke alle rollene i scenariet. Rollebånd inneholder oppgaver som er felles for denne rollen. Ekstern hendelser: Inneholder hendelser som starter eller avslutter scenariet, eller påvirker tingenes forløp i scenariet. Flytlinje (heltrukket): Linje som viser den normale sekvensen av trinn og retningen av flyten i scenariet. Flytlinje (stiplet): Linje som viser flyten for sjelden brukte eller betingede oppgaver i et scenario. Linjen kan også lede til dokumenter som er involvert i prosessflyten. Knytter sammen to oppgaver i en scenarioproses s eller en hendelse uten trinn Forretningsaktivitet / Hendelse: Identifiserer en aktivitet som enten leder inn i eller ut av scenariet, eller en ekstern prosess som skjer i løpet av scenariet Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i dokumentet Enhetsprosess: Identifiserer en oppgave som dekkes trinnvist i scenariet Tilsvarer et oppgavetrinn i dokumentet Prosessreferanse: Hvis scenariet refererer til et annet scenario i summen, oppgir du scenariets navn og nummer her. Tilsvarer et oppgavetrinn i dokumentet Referanser til underprosesser: Hvis scenariet refererer til et annet scenario, oppgir du scenariets nummer, navn og trinnumre fra dette scenariet her Tilsvarer et oppgavetrinn i dokumentet Prosessbeslutning: Identifiserer en beslutning / et forgreningspunkt som viser at sluttbrukeren skal gjøre et valg. Linjer som representerer forskjellige valg kommer ut fra forskjellige deler av diamanten. Tilsvarer vanligvis ikke et oppgavetrinn i dokumentet. Gjenspeiler et valg som skal gjøres når trinnet er gjennomført SymbolBeskrivelseBrukskommentarer Til neste / fra siste diagram: Leder til neste / forrige side av diagrammet Flytdiagrammet fortsetter på neste / forrige side Utskrift / dokument: Identifiserer et dokument, en rapport eller et skjema som er skrevet ut Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile et dokument som er generert av et oppgavetrinn. Denne formen har ikke noen utgåene flytlinjer Faktiske finanstall: Oppgir et finansielt konteringsbilag Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile et dokument som er generert av et oppgavetrinn. Denne formen har ikke noen utgåene flytlinjer Budsjettplanlegging: Oppgir et budsjettplanleggingsdokument Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile et dokument som er generert av et oppgavetrinn. Denne formen har ikke noen utgåene flytlinjer Manuell prosess: Dekker en oppgave som utføres manuelt Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile en oppgave som utføres manuelt, for eksempel lossing av en truck på lageret, som påvirker prosessflyten. Eksisterende versjon / data: Denne blokken dekker data som mates inn fra en ekstern prosess Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet gjenspeiler denne formen data som kommer inn fra en ekstern kilde. Dette trinnet har ikke innkommende flytlinjer Beslutning om bestått / ikke bestått: Denne blokken dekker en automatisk beslutning som gjøres av programvaren Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i dokumentet, i steet brukes det til å gjenspeile en automatisk beslutning av systemet som gjøres når et trinn er gjennomført. Eksternfor SAP Forretnings- aktivitet / - hendelse Enhetsprosess Prosessref eranse Under- prosess- referanse Proses s- beslut- ning Diagram- tilknytning Utskrift / dokument Faktiske finanstall Budsjett- planlegging Manuell proses s Eksister- ende versjon / data Beslut- ning om best å tt / ikke best å tt

10 ©2012 SAP AG. All rights reserved.10 No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, PowerPoint, Silverlight, and Visual Studio are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, z10, z/VM, z/OS, OS/390, zEnterprise, PowerVM, Power Architecture, Power Systems, POWER7, POWER6+, POWER6, POWER, PowerHA, pureScale, PowerPC, BladeCenter, System Storage, Storwize, XIV, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Tivoli, Informix, and Smarter Planet are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and other countries. Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and its affiliates. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems Inc. HTML, XML, XHTML, and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Apple, App Store, iBooks, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iTunes, Multi-Touch, Objective-C, Retina, Safari, Siri, and Xcode are trademarks or registered trademarks of Apple Inc. IOS is a registered trademark of Cisco Systems Inc. RIM, BlackBerry, BBM, BlackBerry Curve, BlackBerry Bold, BlackBerry Pearl, BlackBerry Torch, BlackBerry Storm, BlackBerry Storm2, BlackBerry PlayBook, and BlackBerry App World are trademarks or registered trademarks of Research in Motion Limited. Google App Engine, Google Apps, Google Checkout, Google Data API, Google Maps, Google Mobile Ads, Google Mobile Updater, Google Mobile, Google Store, Google Sync, Google Updater, Google Voice, Google Mail, Gmail, YouTube, Dalvik and Android are trademarks or registered trademarks of Google Inc. © 2012 SAP AG. All rights reserved INTERMEC is a registered trademark of Intermec Technologies Corporation. Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG Inc. Motorola is a registered trademark of Motorola Trademark Holdings LLC. Computop is a registered trademark of Computop Wirtschaftsinformatik GmbH. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase Inc. Sybase is an SAP company. Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360°, and B2B 360° Services are registered trademarks of Crossgate AG in Germany and other countries. Crossgate is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG.


Laste ned ppt "Ordreproduksjon uten variantkonfigurasjon SAP Best Practices."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google