Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt kapittel 4 A i pasientrettighetsloven Nytt kapittel 4 A i pasientrettighetsloven: Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt kapittel 4 A i pasientrettighetsloven Nytt kapittel 4 A i pasientrettighetsloven: Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Nytt kapittel 4 A i pasientrettighetsloven Nytt kapittel 4 A i pasientrettighetsloven: Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Trer etter planen i kraft 1. januar 2009 |

3 Om opplæringen i kapittel 4 A Helsedirektoratet har utviklet plan for opplæring i pasientrettighetsloven kapittel 4 A Fylkesmennene gir opplæring til ledere og opplæringsansvarlige i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og tannhelsetjenesten Ledere og opplæringsansvarlige videreformidler kunnskapen innen egen virksomheter

4 Fylkesmennenes opplæring Målgrupper Overordnet ansvarlige og opplæringsansvarlige i kommunene Administrativt ansvarlige og opplæringsansvarlige i helseforetakene Tannhelsesjefen, overtannleger, kommunetannleger Oktober 2008 Nødvendige antall samlinger/seminarer pr. fylke Introduksjon til kapittel 4 A og opplæringsmateriell, opplæringsplikt og organisering av opplæring

5 Opplæring innen virksomhetene Relevant helsepersonell i kommunene, helseforetakene, tannhelsetjenesten November-desember 2008 og 2009 Nødvendig antall samlinger/seminarer, bruke ev. eksisterende kompetanse- og opplæringsnettverk, interne opplæringsprogram, faglige fora osv. Introduksjon til kapittel 4 A og eksempeldrøftelser, egenstudium med e-læring, distribusjon av materiell

6 Opplæringsplikt Kommunehelsetjenesteloven §§ 6-1 – 6-2 Spesialisthelsetjenesteloven § 3-10 Internkontrollforskriften § 4c

7 Opplæringsmål Helsepersonell som yter helsehjelp, deres ledere og andre berørte helsearbeidere og personell i helseadministrasjon skal kjenne til det nye regelverkets ikrafttredelse, formålet og grunnvilkårene for tvang samt saksbehandling, og ha tilgang til rundskrivet. Særlig berørt personell i virksomhetene skal gis en grundigere opplæring i regelverkets formål, innhold, anvendelse og saksbehandling

8 Veilednings- og opplæringsmateriale Rundskriv med lovtekst, kommentarer og sjekkliste for vedtak Opplæringsforedrag Studiehefte E-læringskurs Informasjonsfoldere til helsepersonell og til pasienter og pårørende www.helsedirektoratet.no

9

10 | Rettstilstanden hittil Helsehjelp til pasienter over 16 år ytes på grunnlag av pasientens eget samtykke. Hvis pasienten ikke er samtykkekompetent og heller ikke motsetter seg hjelpen, er det som hovedregel helsepersonell som beslutter om helsehjelpen. Det er ikke adgang til å yte somatisk helsehjelp til person som mangler samtykkekompetanse og motsetter seg – med mindre det er snakk om øyeblikkelig hjelp Undersøkelse og behandling av psykiske lidelser uten eget samtykke skjer etter bestemmelsen i psykisk helsevernloven.

11 Dilemma Omsorgsvikt - eller ulovlig bruk av tvang?

12 | Oversikt over kapittel 4 A Formål § 4 A-1 Virkeområde § 4 A-2 Vilkår § 4 A-3 Gjennomføring § 4 A-4 Saksbehandling §§ 4 A-5 – 4 A-7 og 4 A-9 Overprøving og kontroll § 4 A-8 Domstolsprøving § 4 A-10 Forskriftshjemmel § 4 A-11

13 | Formål (se § 4 A-1) Å yte nødvendig helsehjelp for å hindre vesentlig helseskade Å forebygge og begrense bruken av tvang Helsehjelpen skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, og så langt som mulig være i overensstemmelse med pasientens selvbestemmelsesrett.

14 Virkeområde (se § 4 A-2) Hvilke handlinger omfattes av kapittel 4 A? Ytelse av somatisk helsehjelp uten pasientens eget samtykke Undersøkelse og behandling av psykiske lidelser uten eget samtykke kan bare skje etter bestemmelsen i psykisk helsevernloven.

15 | Virkeområde (se § 4 A-2) Hvilke pasienter gjelder kapittel 4 A for? Pasienter må være over 16 år, mangle samtykkekompetanse, og motsette seg helsehjelpen

16 Virkeområde (se § 1-2 og § 4 A-4) Hvor gjelder kapittel 4 A? I Norge Uavhengig av arena, men tvungen innleggelse og tilbakeholdelse kan bare skje i helseinstitusjon. Hele helsetjenesten

17 Vilkårene (se § 4 A-3) Hovedregel: Tillitskapende tiltak må ha vært forsøkt Tilpasset informasjon God kommunikasjon Gi pasienten tid Tilrettelegging av pleie- og omsorgsmiljø Unntak: Kan unnlates når det er åpenbart formålsløst |

18 Vilkårene (se § 4 A-3) Unnlatelse av å gi helsehjelp kan gi vesentlig helseskade Helsehjelpen anses nødvendig Tiltaket (tvangstiltaket) må stå i forhold til behovet for helsehjelpen

19 Vilkårene (se § 4 A-3) Helhetsvurdering: Helsehjelpen skal bare gis der den fremstår som den klart beste løsningen for pasienten.

20 Gjennomføringen (se § 4 A-4) Dersom vilkårene er oppfylt kan gjennomføring av helsehjelp skje ved tvang eller andre tiltak for å omgå motstand Velg tiltak som er minst mulig inngripende! |

21 Gjennomføringen (se § 4 A-4) Loven omtaler særskilt noen inngripende tiltak: Innleggelse og tilbakeholdelse i helseinstitusjon Varslingssystemer Bevegelseshindrende tiltak Tiltakene skal vurderes fortløpende

22 Saksbehandlingen (se § 4-5 A) Hvem kan fatte vedtak om bruk av tvang? Helsepersonell som er ansvarlig for helsehjelpen, vanligvis lege eller tannlege Den som fatter vedtak må være faglig kvalifisert til å vurdere alle konsekvenser av tvangen |

23 Saksbehandlingen (se § 4 A-5) Vedtak om alvorlig inngrep treffes i samråd med annet kvalifisert helsepersonell Hva er alltid å anse som et alvorlig inngrep? Innleggelse og tilbakeholdelse i helseinstitusjon Bevegelseshindrende tiltak Hva kan være et alvorlig inngrep? Inngrep i kroppen Bruk av reseptbelagte legemidler Grad av motstand

24 Saksbehandlingen (se § 4 A-5) Vedtak kan aldri gjelde for mer enn ett år Før det fattes vedtak skal det innhentes informasjon fra nærmeste pårørende

25 Utforming av et vedtak Skriftlig Vise til de lovbestemmelsene vedtaket bygger på Beskrive de faktiske forholdene vedtaket bygger på Være begrunnet Angi hva helsehjelpen og tvangen går ut på Redegjøre for hva nærmeste pårørende har opplyst Angi tidsrammen for vedtaket Opplyse om klageadgangen Være underskrevet av den ansvarlige for helsehjelpen

26 Underretning og kopi (se § 4 A-6) Underrette pasient og pårørende om vedtaket snarest mulig Unntak: Dersom underretning vil medføre fare for at vedtaket ikke kan gjennomføres Kopi av underretning skal sendes til den som har overordnet faglig ansvar for helsehjelpen Kopi av vedtaket sendes til helsetilsynet i fylket

27 Klage på vedtak (se § 4 A-7) Pasient og nærmeste pårørende kan klage på vedtaket Klagefrist er 3 uker Klagen skal være skriftlig og undertegnet av klager Klagen må angi de forhold det klages over. Helsepersonell skal om nødvendig bistå i nedtegning av klagen Klagen rettes til helsetilsynet i fylket, men sendes til virksomheten som fatter vedtaket

28 Behandling av klagen Virksomheten som har fattet vedtaket det klages på, kan Endre vedtaket Treffe nytt vedtak Avvise klagen Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til helsetilsynet i fylket for behandling. Helsetilsynet kan Opprettholde vedtaket Endre vedtaket Oppheve vedtaket

29 Overprøving og kontroll (se § 4 A-8) Helsetilsynet i fylket skal ha kopi av alle vedtak etter kapittel 4 A Helsetilsynet kan overprøve vedtaket Helsetilsynet skal kontrollere vedtak som varer mer enn tre måneder, med mindre det allerede er påklaget eller overprøvd.

30 Domstolsprøving (se § 4 A-10) Klagevedtak etter kapittel 4 A kan bringes inn for domstolene av pasient eller pårørende Enkelte tvangsvedtak kan prøves etter de særskilte reglene i tvisteloven kapittel 4 A Vedtak om innleggelse eller tilbakeholdelse Vedtak med varighet over tre måneder Saksøkt er Staten ved helsetilsynet i fylket

31 Forslag til fordypning i kapittel 4 A Les rundskriv IS-10/2008 og ha det for hånden ved vurdering av vedtak Gjennomfør og repeter e-læringen på www.helsedirektoratet.no www.helsedirektoratet.no Etabler studiegruppe for å drøfte eksemplene i studieheftet

32 Husk formålet med kapittel 4 A! Å yte nødvendig helsehjelp for å hindre vesentlig helseskade Å forebygge og begrense bruken av tvang At helsehjelpen skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, og så langt som mulig være i overensstemmelse med pasientens selvbestemmelsesrett.

33


Laste ned ppt "Nytt kapittel 4 A i pasientrettighetsloven Nytt kapittel 4 A i pasientrettighetsloven: Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google