Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rammebetingelser 2009 Presentasjon på julemøtet 04.12.2008. Atle Nørstebø, Styreleder i Norsk Fjernvarme Sveising av fjernvarmerør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rammebetingelser 2009 Presentasjon på julemøtet 04.12.2008. Atle Nørstebø, Styreleder i Norsk Fjernvarme Sveising av fjernvarmerør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rammebetingelser 2009 Presentasjon på julemøtet 04.12.2008. Atle Nørstebø, Styreleder i Norsk Fjernvarme atle.norstebo@fortum.no Sveising av fjernvarmerør

2 Enovas varmekart over Norge

3 Elproduktion EU25

4 2008-11-24 Utbyggnad fjärrvärme i Norge 4 Unik klimatomställning Bränslemix 1981 Övrigt 5% Kol 3% Spillvärme 3% Avfall 5% Olja 84% Källa: Svensk Fjärrvärme 27 TWh Bränslemix 2005 47,5 TWh

5 Nøkkeltall og energikilder i fjernvarmen i 2007 Produksjon: 3,4 TWh Andel fornybar energi: 66,5 % Ca 1 mrd NOK investert Nær 1,5 mrd NOK i omsetning 1000 km fjernvarmenett 7000 abonnentsentraler Ca 84 % næringslivskunder Ca. 16% husholdningskunder 55 steder (+ nærvarme) Tall for fjernkjøling : 70 GWh produsert, 64 GWh levert 125 abonnentsentraler 50 MW installert effekt

6 Fjernvarmeutbygging i Norge 1990-2007

7 2008-03-14NCCs Energihearing, Mikael Gustafsson 7 Beräkningar av prof. Sven Werner, HH

8 Fjernvarme som miljøtiltak Andel fornybar energi i fjernvarme i Bærum er 61-63 %, og da er ikke el regnet som fornybar) Dersom el = vannkraft = fornybar øker andelen fornybar energi til over 90 % Reduksjon i CO2 utslipp: 40 000 tonn per år om fjernvarme erstatter oljefyring 100 000 tonn per år om fjernvarme erstattet import el. (samlet utslipp i Bærum i 2005 beregnet av SSB til 300 000 tonn)

9 2008-11-11 Fjärrvärmecentraler 20081112, Eskilstuna 9

10 Oppmerksomhet på nettleie og ”markedspris” Utslag av prisdifferanser i oppbygning i nettleie: Stranda kommune; fastledd 2338 kr -> 15,6 øre/kWh, energiledd 16,4 øre/kWh Trondheim kommune; fastledd 700 kr -> 4,6 øre/kWh, energiledd 20,4 øre/kWh Med NVE’s beregningsmodell er det altså 7,4 øre/kWh billigere oppvarming i Stranda.

11 Viktighet av presise forskrifter Lover og forskrifter er viktige, slik at tolkningsrommet blir minst mulig: –Forbruksavgift i oppstarts år (fra når og ”øyer”) –§ 5-5 prisbestemmelsen; Høisveen sier at el- pristaket er et motstykke til tilknytningsplikten. OED tolker at det gir samme beskyttelse uten tilknytningsplikt. FVF har en jobb å gjøre ?

12 Norske byer trenger fjernvarme  Utnytter lokale energiressurser og spillvarme  Løser avfallsproblemet lokalt  Gir kommunene verktøy i klimaarbeidet  Sikrer bioenergisatsingen  Erstatter fossilt brensel og dermed reduserer klimagassutslipp  Er mest energifleksibel - bruker fremtidens energikilder  Robust varmenett også til lavenergibygg  Enkel, rimelig og komfortabel for kunden  Tåler konkurranse med energialternativer Regjeringen 30 TWh fornybar energi og enøk Stortinget 15-17 mill tonn CO2 ekv. reduksjon EUs klimapakke (20-20-20) norske forpliktelser kan bli 25-30 TWh mer fornybar kraft og varme

13 Norge og Europa trenger en energirevolusjon før 2020 - og det koster  Statnett/Nettselskaper: 30 mrd kr  Overføringslinjer og kabler til utlandet  Vindkraft: 60 mrd kr  Utbygging av vindmøller og nett, støttebehov 16 mrd kr  Leveringsikkerhet Møre: 3 mrd kr  Statnett har innstallert 3 mobile gasskraftverk.  Elforbruket øker:  8 TWh til transport,  6-8 TWh til sokkelen,  12 TWh til bygg (1 % pr år) Regjeringen 30 TWh fornybar energi og enøk Stortinget 15-17 mill tonn CO2 ekv. reduksjon EUs klimapakke (20-20-20) norske forpliktelser kan bli 25-30 TWh mer fornybar kraft og varme CO2 reduksjon Energieffektivitet: Spillvarme og sparing Fornybar kraft og varme

14 Fine mål – svake tiltak i statsbudsjettet  Vi trenger et taktskifte for å nå klimamålene  Vi må øke varmesatsningen i 2009 – utbygging og planer på 120 steder i landet  Vi må sette fokus på samspillet mellom fjernvarme og øvrig energisystem  Vi må agere på tvers av ulike politikk-områder: - energigjenvinning fra avfall ikke koblet til fjernvarmesatsing - plan- og bygningsloven i ubalanse mellom fjernvarme og byggsystemer - påbud om uprioritert el fjernes – hvilke konsekvenser får det ? - nettreguleringen: rett opp avvik mellom dagens rammer og samfunnsøkonomiske kostnader - samordning av infrastruktur i vei – faller mellom 6 stortingskomiteer og 6 departementer, ny veiforskrift ensidig laget for veieier

15 Forslag som gir mer fjernvarme  Ikke nedprioriter varmesatsingen i Enova – infrastrukturprogrammet viser gode resultater  Bruk riktige avgiftsincentiver: - Reduser CO2- avgiften på avfall til forbrenning ved økt grad av energiutnyttelse - Elavgiften er en miljøavgift – kall den noe annet (omleggingsavgift) og bruk grønn skatteveksling  Samordne investeringer i elnett, fjernvarme og andre energitiltak og lag energisystemplaner - nettkostnadene gjenspeiler ikke reelle elvarmekostnader - still krav til tariff-utformingen, eller endre innteksreguleringen  Konsistent fjernvarmesatsing i hele PBL: bevar tilknytningsplikt uten unntakshjemmel i byggesaksdelen: - unødvendig med dobbel dispensasjonshjemmel - fjernvarme er en enten-eller beslutning, lokalt varmemarked må være stort nok - 2 bygg med egne varmepumper kan stoppe fjernvarmen i resten av området - fjernvarme vil øke fra 6% til 20% av varmemarkedet i 2020 – gir rom for offensiv lokal satsing i de resterende 94%  Samordning i grøfta: Nedsett utvalg med myndigheter og berørte parter som kan sikre fremtidens veilovgivning som ikke diskriminerer

16 Konsesjonene må ut fra NVE Mange fjernvarme-konsesjonsaker hoper seg opp hos NVE pga klager/usikkerhet i kriterier Norsk Fjernvarme vil samle opp klager og tilsvar på klager, og stille til disposisjon for medlemmene. Utarbeide et notat/rapport over klagesaker, klagesaksbehandling og resultater.

17 Eloppvarming er en blindvei uten snumulighet Ensidig eloppvarming gir: Ingen mulighet til å utnytte spillvarme og fornybar varme. Dyrt å ta i bruk mulig ny og i dag ikke tilgjengelig teknologi, f.eks geovarme. Liten mulighet for å redusere ”støyten” av høye priser i tørr-år, (selv om en i gjennomsnitt har det bra.) Eloppvarming gir ”teknologi-monopol”, forbrukerne kan ikke velge mellom annet en forskjellige strømleverandører.


Laste ned ppt "Rammebetingelser 2009 Presentasjon på julemøtet 04.12.2008. Atle Nørstebø, Styreleder i Norsk Fjernvarme Sveising av fjernvarmerør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google