Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank 1 Hovedstyremøte 30. mai 2007. Norges Bank 2 20072008 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før Kilde: Consensus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 30. mai 2007. Norges Bank 2 20072008 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før Kilde: Consensus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank 1 Hovedstyremøte 30. mai 2007

2 Norges Bank 2 20072008 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før Kilde: Consensus Forecasts

3 Norges Bank BNP - Kina og India Vekst fra samme kvartal året før Kilde: Reuters Kina India

4 Norges Bank 4 Boligpriser 1) og igangsetting av boliger i USA Sesongjustert. Tolvmånedersvekst 2) Januar 2003 – mars 2007 (igangsetting til april) 1) Medianpris på boliger 2) Tremåneders glidende gjennomsnitt Igangsetting av boliger Eksisterende boliger Nye boliger Kilder: Reuters og Norges Bank

5 Norges Bank 5 Oljepris Brent Blend og terminpriser USD per fat. 3. januar 2002 – 28. mai 2007 28. mai 2007 Kilder: Telerate, IPE og Norges Bank Forrige rentemøte (24. april 2007)

6 Norges Bank 6 Aksjer Indekser, 1. januar 2006 = 100. 1. januar 2006 – 28. mai 2007 Euroområdet USA Japan Norge Kilde: Reuters Fremvoksende økonomier

7 Norges Bank Kilder: Reuters, Bloomberg og Norges Bank USA Euroområdet 25. mai 2007 Forrige rentemøte (24. april 2007) Sverige Storbritannia Styringsrenter og terminrenter Forrige rentemøte og 25. mai 2007 7

8 Norges Bank Kilder: Bloomberg og Norges Bank I-44 (venstre akse) Veid rentedifferanse (høyre akse) 25. mai 2007 1) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs Tremåneders rentedifferanse og importveid valutakurs (I-44) 1) Januar 2002 – desember 2010 Gjennomsnitt 1.-25. mai 2007 8 Forrige rentemøte (24. april 2007)

9 Norges Bank 9 Norges bytteforhold mot handelspartnerne 1. kvartal 2000 – 1. kvartal 2007 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Bytteforholdet i alt Bytteforholdet tradisjonelle varer og tjenester

10 Norges Bank 10 Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 – april 2007 Høyeste indikator Laveste indikator KPI Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 1) Høyeste og laveste indikator av KPI-JAE, en vektet median og et trimmet gjennomsnitt av delindeksene i KPI

11 Norges Bank 11 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Norskproduserte varer og tjenester (0,7) 1) 1) Norges Banks beregninger Importerte konsumvarer (0,3) 1) KPI-JAE KPI-JAE Totalt og fordelt etter leveringssektor. Tolvmånedersvekst. Prosent Juni 2004 – april 2007

12 Norges Bank 12 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Arbeids- og velferdsetaten (NAV) Arbeidsmarkedet 1) Omleggingene av AKU har gitt brudd i tidsserien mellom 2005 og 2006 AKU-ledighet Registrerte ledige Sysselsetting Antall tusen personer Arbeidsledighet Prosent. Sesongjustert. AKU 1) KNR

13 Norges Bank 13 Gjennomsnittlig månedlig reallønnsvekst i Polen Tolvmånedersvekst Arbeidsledighetsrate Månedstall. Januar 2001 – April 2007 Total Bygg og anlegg Kilde: Reuters Estland Polen Latvia Litauen Slovakia Norge

14 Norges Bank 14 Produksjonsindeks for industrien Volumindeks. Sesongjustert tremåneders glidende gjennomsnitt og trend Kilde: Statistisk sentralbyrå 3 mnd. glidende gjennomsnitt Trend

15 Norges Bank 15 Indikator på ressursknapphet – konjunkturbarometeret for industrien Prosent. 1. kvartal 1983 – 1. kvartal 2007 Kilde: Statistisk sentralbyrå

16 Norges Bank 16 Kilde: Statistisk sentralbyrå Årlig vekst i fastlandsforetakenes kreditt, likviditetsbeholdning og nivå på realinvesteringer Milliarder løpende kroner. Månedstall. Januar 1997 – mars 2007 1) Bruttoinvesteringer i fast realkapital. Fastlands-Norge utenom boliger og offentlig forvaltning. Sum fire siste kvartaler Kreditt (K3) Realinvesteringer 1) Likviditetsbeholdning (M2)

17 Norges Bank 17 Kilde: TNS Gallup TNS Gallups trendindikator for husholdningene Trend. 3. kvartal 1992 – 2. kvartal 2007

18 Norges Bank 18 Detaljomsetningsindeksen Tolvmånedersvekst. Tremåneders glidende gjennomsnitt. Prosent Januar 2000 – februar 2007 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

19 Norges Bank 19 Husholdningenes netto finansinvesteringer og netto fordringsrate Sum siste fire kvartaler. 1. kvartal 1997 – 4. kvartal 2006 Kilde: Norges Bank Netto finansinvesteringer 2) Netto fordringsrate 1) 1) Netto fordringer som andel av disponibel inntekt 2) I milliarder kroner. Korrigert for anslåtte reinvesterte aksjeutbytter for 2000 – 2005 2006 Netto finansinvesteringer-60,9 mrd + Netto omvurderinger92,2 mrd = Netto fordringsendring31,2 mrd

20 Norges Bank 20 Boligpriser og husholdningers gjeld Vekst fra samme måned/kvartal året før. Prosent Januar 2001 – april 2007 (K2 mars) Boligpriser Husholdningers gjeld (K2) Kilder: Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes forening, FINN.no, ECON, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Eiendomsmegler- bransjen Statistisk sentralbyrå

21 Norges Bank 21 Igangsatte boligbygg og boliginvesteringer Sum over tolv måneder/fire kvartaler. Januar 2000 – mars 2007 (Boliginvesteringer 4. kvartal 2006) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 1) Faste 2004-priser Igangsatte boligbygg, antall i tusen (venstre akse) Boliginvesteringer, milliarder kroner 1) (høyre akse)

22 Norges Bank 22 Igangsetting av næringsbygg Igangsatt bruksareal (1000 m 2 ) Tremåneders glidende snitt. Januar 2002 – mars 2007 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

23 Norges Bank Kilder: Reuters og Norges Bank Markedet 25. mai 2007 Referansebane PPR 1/07 Styringsrenten i referansebanen og beregnede terminrenter 1) Prosent. Per 25. mai 2007 1) I beregningen er det trukket fra en kredittrisikopremie samt en beregningsteknisk differanse på 0,20 prosentpoeng for å gjøre terminrentene sammenliknbare med styringsrenten Markedet forrige rentemøte (24. april 2007) 23 Markedet cut-off PPR 1/07 (9. mars 2007)

24 Norges Bank Tremåneders realrente 1) og den normale realrenten Prosent. Kvartalstall. 1. kvartal 1996 – 1. kvartal 2007 Intervall for normal realrente Realrente Kilde: Norges Bank 24 1) Tremåneders pengemarkedsrente deflatert med tolv kvartalers glidende gjennomsnitt (sentrert) av inflasjonen målt ved KPI. I beregningen er anslag på KPI fra PPR 1/07 lagt til grunn

25 Norges Bank 25 Referansebanen i Pengepolitisk rapport 1/07 30% 50% 70% 90% Produksjonsgap KPI-JAE Styringsrente KPI Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

26 Norges Bank 26 Pengepolitisk strategi Forløpet for renten som skisseres i Pengepolitisk rapport 1/07 uttrykker hovedstyrets avveiing mellom hensynet til å bringe inflasjonen opp mot målet og hensynet til å stabilisere utviklingen i produksjon og sysselsetting. I lys av denne avveiingen vil økningen i renten skje gradvis, slik at vi kan vurdere virkningene av renteendringer og annen ny informasjon om den økonomiske utviklingen. Styringsrenten bør ligge i intervallet 4 – 5 prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 27. juni, betinget av at den økonomiske utviklingen blir om lag som anslått. Pengepolitisk rapport 1/07

27 Norges Bank 27 Hovedstyremøte 30. mai 2007


Laste ned ppt "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 30. mai 2007. Norges Bank 2 20072008 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før Kilde: Consensus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google