Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

13:00 – 13:45 Organisatoriske forutsetninger for målstyring v/Jens-Einar Johansen og Geir Halstensen Delegert ansvar og myndighet, myndighet til å disponere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "13:00 – 13:45 Organisatoriske forutsetninger for målstyring v/Jens-Einar Johansen og Geir Halstensen Delegert ansvar og myndighet, myndighet til å disponere."— Utskrift av presentasjonen:

1 13:00 – 13:45 Organisatoriske forutsetninger for målstyring v/Jens-Einar Johansen og Geir Halstensen Delegert ansvar og myndighet, myndighet til å disponere budsjettet på tvers av arter, myndighet innen personalområdet

2

3

4

5

6 kommun e Org politisk/ administr. Delegert til politisknivå Delegert rådm Delegert enhetsleder e lederavt aler Merknader/ Spørsmål Snillfjord Komité og etatsmod. Formkap i Øk.saker Komitene unntaksvis Ansettelse, forhandling og øk.saker Liten grad og ikke godt nok konkretisert Nei Hvordan vet politisk nivå at administrasjon har levert i hht bestilling? Verran Komité og 2 nivåmod Formannskap i Øk.saker Komiteene rådgiv Ansettelse og forhandling Øk.saker Ja, enhetsle dere Hvorfor har ikke enhetsledere større pers.ansvar? BøHovedutv. og etatsmod. Formannskapet i Økonomi- og forhandling Hovedutv? så langt kom.loven gjelder Ans, forhandl og økonomi ansettelse og øk.saker, enhetsleder har resultatansv Ja, for alle ledd Hvordan foretas resultatvurderin gen?

7 kommu ne Org politisk/ administr. Delegert til politisknivå Delegert rådm Delegert enhetsleder e leder avtale r Merknader/ Spørsmål Sula Hovedutv og hybrid formskapet har ansettelser, forhandlinger og økonomi, Hovedutv, Øk.saker Ansettels e, forhandlin g og øk. Saker ansettelse og øk.saker. Rådm. godkj alle faste tilsettingar Ja, for alle ledd Har dere system for resultatvurde ring, ansvarliggjøri ng og belønning? LeirfjordHybrid og etatsmod. 3 polutv myndighe t ved siden av formskap et formskap og utvalg, formskapet i øk saker, utvalgene har forhandling Ansettels e, forhandlin g og øk. saker ansettelses og øk. saker NeiKommer de pol utv. i konkurranse med formskapet? Lederavtaler?,

8 kommun e Org politisk/ administr. Delegert til politisknivå Delegert rådm Delegert enhetsled ere ledera vtaler Merknader/ Spørsmål Sørreisa Hovedutv og tonivåmo d Form.skapet og stor til hovedutv i økonomisaker Ansettelse,f orhandling og øk. Saker Ansettelse inntil 6 mnd nei Kommer de pol utv i konkurranse med formannskape t? Lederavtaler? NøtterøyHovedutv og etatsmod Form.skap og hovedutvalg i Ansettelse, forhandling og øk. Saker Ansettelse forhandling og øk. Saker Ansettelse, forhandlin g og øk. Saker NeiHar dere drøftet bruk av lederavtaler ?

9 Fra mål på penger til mål og på resultat - Normalstegene for å integrere dette inn i styringssystemet 1. Beskrive hensikt, fremdrift og design 2. Salg og involvering, både nedover og oppover, hva skal kommunestyre vs. rådmannen eie? 3. Velge hva det skal være mål på/indikatorer, dialog med hver tjeneste 4. Forslag til ambisjonsnivå etter dialog med medarbeidere/brukere m.v. Gjøre avklarte målinger 5. Organisatoriske tilpasninger, lederavtaler, etablere resultatdialog m.v. 6. Sette ledere i stand til å nå avklarte mål, velge riktige tiltak m.v. 7. Trene på resultatdialogen 8. Nå avklarte mål

10 Hvem skal ha ansvaret for hva, hvem skal eie målene og ha resultatansvar? Hovedprinsipper: Samfunnsmål ikke påvirkningsbart av tjenesten/rådmannen; eks befolkningsutvikling; Kommunestyret Mål som fordrer mer penger, dekningsgrad barnehage, sykehjem, åpningstid bibliotek m.v.; Kommunestyret Ønsket tjenestekvalitet innenfor budsjettet; Virksomhetsleder, vedtas av kommunestyret Mål følger budsjettfordeling; Vedtatt budsjett; sum skoler; mål på skoletjenesten og omvendt

11 MålområdeResultatansvar ? Kommunestyret vs. Rådmannen/ virksomhet Skape ordnede parkeringsforhold og god fremkommelighet i gater og på torg? Lærertetthet pr. elev ? Oppgradere boligene til en mer hensiktsmessig standard Nivå lesing 2. trinn ? Åpningstiden i barnehagene? Hvor fornøyd foreldre er med brukermedvirkning i barnehagen ?

12 Resultatdialog og årshjul; Resultatdialog; dialogen kommunalsjef/rådmannsnivået og den enkelte tjenesteleder om planlagte og oppnådde resultater Dialogen tjenesteleder/bruker/medarbeider etter kartlegging, bruker og medarbeiderdialogen Årshjul; planlagte oppgaver/milepeler hele kommunen, skille politisk og administrativt, hvem skal gjøre hva når Når og hva må avklares?

13 Hvilke organisatoriske tilpasninger/endringer kan være nødvendige? Ansvar og myndighet hos ledere; Budsjettansvar, formelt og utøvelse +Personalansvar +Myndighet til selv å velge tiltak =Resultatansvar Fordrer ny ”type” lederavtaler rådmannen/folkevalgte og rådmannsnivået/tjenesteledere Har dere orden her?

14 Myndighet hos ledere med resultatansvar Ansvar; Nå avklarte mål, Holde budsjettet, Myndighet for å nå vedtatte mål; Velge tiltak Velge organisering og arbeidsdeling i egen virksomhet Disponere/omdisponere budsjettet/tildelt ramme Ansette i stillinger innenfor reglementet, selv kunne velge Påskjønne ansatte innenfor reglementet Pott lokale lønnsforhandlinger – eller sentralisert? Annet?. Er det orden hos dere? Kjenner ledere til/bruker slik myndighet? Er det noe som må endres?


Laste ned ppt "13:00 – 13:45 Organisatoriske forutsetninger for målstyring v/Jens-Einar Johansen og Geir Halstensen Delegert ansvar og myndighet, myndighet til å disponere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google