Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tillitsvalgtsrollen Kurs ATV, 3.feb. 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tillitsvalgtsrollen Kurs ATV, 3.feb. 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tillitsvalgtsrollen Kurs ATV, 3.feb. 2010

2 Hva er du valgt til? Du skal være tillitsvalgt for
medlemmene, tale deres sak og representere dem overfor arbeidsgiver Du skal representere Utdanningsforbundet på arbeidsplassen – dvs. være forbundets ”ambassadør” Du skal være klubbleder, dvs. innkalle til og lede møter

3 Tillitsvalgtrollen HA definerer en tillitsvalgt
som en arbeidstaker tilsatt i kommunen og som er valgt/utpekt av medlemmene i sin arbeidstakerorganisasjon til å ivareta de oppgaver som framgår av denne avtalen.

4

5 ATV i trondheimsskolen
Valgt til tillit ATV Rekruttering Profesjon Lojalitet Tid Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

6 Dilemma? Motsetninger? Rett og plikt til å drøfte/forhandle om spørsmål vedr. lønns- og arbeidsvilkår Styringsrett Det er forutsetningen at de tillitsvalgte, hvis de anser det nødvendig, legger saken fram for medlemmene før de tar standpunkt til spørsmålet. Saksgang og tid Tillitsvalgt har rett til å uttale seg om tilsetting, overflytting, opprykk …… Habilitet og kompetanse Samarbeidspartner Vaktbikkje

7 Case 1 På din enhet er det stor misnøye med organiseringa. Det er mye snakk om at dette på personalrommet og på kontorene. Ingen har meldt dette som sak til klubben. Rektor etterlyser lojalitet til avtaler som er inngått. Hva gjør du?

8 Case 2 Du hører rykter om at et medlem i klubben har hatt flere ”opphetede” møter med leder. Det ”ryktes på gangen” at en konflikt er under oppseiling. Hva gjør du?

9 Hvordan vil du som tillitsvalgt møte dette?
Case 3 På din arbeidsplass er det 4 lærere som er uorganisert. Flere har sagt at de vurderer å melde seg ut av organisasjonen. Hvordan vil du som tillitsvalgt møte dette?

10 Case 4 I medbestemmelse blir du forelagt en lokal avtale om hvordan kveldsarrangement skal godtgjøres. Det ene trinnet skal ha et arrangement allerede den samme uka. Det haster, sier rektor, vi må ta en avgjørelse i dag. Hva gjør du?

11 Case 5 Du har 23 medlemmer i klubben din. På klubbmøtene er det alltid høy temperatur, men debattene domineres av få personer. Du får en skriftlig henvendelse fra et medlem som synes at vedtakene dikteres av noen få ”sterke stemmer” i klubben. Hvordan griper man an en slik situasjon?

12 Klubb Klubben skal være en møteplass der alle medlemmer har direkte innvirkning på de politiske prosessene og på valg av tillitsvalgte. Ordinære valgmøter avholdes hvert år innen 15. mai. Valg gjelder normalt i 2 år. Det skal velges tillitsvalgt på alle arbeidsplasser. I tillegg kan det også velges varatillitsvalgt og klubbstyre. Klubbstyret er klubbens utøvende myndighet og handler med ansvar overfor klubben. Der det ikke er valgt klubbstyre, ivaretar den tillitsvalgte disse fullmaktene. Den tillitsvalgte skal ivareta medlemmenes interesser overfor arbeidsgivers representant på stedet og være bindeledd mellom klubben, ev. klubbstyret, og overordnede organisasjonsledd i Utdanningsforbundet.

13 Oppgaven som klubbleder består i å
gjøre klubben til en aktiv problemløser og et sosialt sentrum for medlemmene. Her er informasjonsarbeid et nøkkelledd. Ta i bruk de forskjellige kanalene du har tilgang til. Legg for eksempel kopi av aktuell informasjon i posthyllene, Bruk e-post og heng opp Utdanningsforbundets plakater o.a. på oppslagstavla. Noen arbeidsplasser har også eget intranett. Prøv å få en egen klubbside der. Informer om møter med arbeidsgiver, gjerne både før og etter møtene. Taushetsplikt i eventuelle personalsaker må selvsagt respekteres.

14 Allerede i formålsparagrafen legger HA klare føringer:
Hovedavtalen skal innenfor rammen av det lokalpolitiske demokrati bidra – gjennom godt samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse – til en omstillingsdyktig og serviceinnstilt kommunesektor til beste for innbyggerne. Målet er gjennom videreutvikling av kommunesektoren å gi tjenester av høy kvalitet, skape trygge arbeidsplasser med meningsfylt arbeid og et godt arbeidsmiljø. Partene er enige om at godt samarbeid mellom arbeidsgiver og de tilsatte og deres organisasjoner er en forutsetning for å få dette til. Evnen til åpen dialog og vilje fra begge parter vil i stor grad være avgjørende for om man lykkes.

15 Om samarbeid sier HA Partene er enige om at det er viktig for gode forhold på arbeidsplassen at samarbeidet mellom kommunen/fylkeskommunen og de tillitsvalgte foregår i rasjonelle og betryggende former. De tillitsvalgte er representanter for vedkommende organisasjoners medlemmer ovenfor arbeidsgiver.

16 Videre heter det Arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgiver har rett og plikt til å gjøre sitt beste for å skape et godt samarbeid i helekommunen/fylkeskommunen og på den enkelte arbeidsplass. Målsettingen er at eventuelle problemer som måtte oppstå i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker skal søkes løst gjennom ordningen med de tillitsvalgte. Partene er derfor enige om betydningen av et godt fungerende tillitsvalgtapparat med klare linjer og fullmakter. De tillitsvalgte skal ha forholdene lagt til rette slik at de kan ivareta sine oppgaver etter de retningslinjer som er fastsatt i denne avtale. Medbestemmelse og medinnflytelse skal utøves effektivt og rasjonelt og være tilpasset kommunenes/fylkeskommunens organisering.

17 Arbeidsgiver har også mange plikter, fritt sakset fra HA:
gjøre sitt beste for å skape et godt samarbeid påse at rettigheter og plikter overholdes i henhold til lov- og avtaleverk på et tidligst mulig tidspunkt informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd. ivareta arbeidstakernes behov for trygghet gjennom åpne planprosesser hvor mål og konsekvenser så langt som mulig gjøres kjent. arbeidsgiver skal snarest mulig orientere de tillitsvalgte om nyansettelser og gi nyansatte beskjed om hvem som er tillitsvalgt. arbeidsgiver skal i samarbeid med de tillitsvalgte/ansatte prioritere tiltak for et inkluderende arbeidsliv. i de tilfeller det føres drøftinger eller forhandlinger mellom partene, skal det skrives drøftingsreferat eller forhandlingsprotokoll.

18 HA § 3-2; Tillitsvalgte har rettigheter og plikter
Rett og plikt til å drøfte/forhandle om spørsmål vedr. lønns- og arbeidsvilkår der dette har hjemmel i lov, regler eller tariffavtale. Det føres drøftingsreferat /forhandlings-protokoll fra slike møter. Påse at rettigheter og plikter overholdes i forhold til gjeldende tariffavtaler. De tillitsvalgte har rett til å forplikte arbeidstakerne i spørsmål som angår hele arbeidsstokken eller grupper av arbeidstakere i den utstrekning tariffavtale ikke er til hinder for det. Det er forutsetningen at de tillitsvalgte, hvis de anser det nødvendig, legger saken fram for medlemmene før de tar standpunkt til spørsmålet. Arbeidsgiver skal ha svar uten ugrunnet opphold.

19 HA § 3-2; Tillitsvalgte har rettigheter og plikter
En tillitsvalgt skal verken tilskynde eller medvirke til ulovlige konflikter. Tillitsvalgt skal informere arbeidsgiver om forhold som vil ha betydning for kommunen /fylkeskommunen. Tillitsvalgt skal prioritere møter hvor arbeidsgiver innkaller, jfr. dog § 3.4, 4. ledd. Tillitsvalgt har rett til å uttale seg om tilsetting, overflytting, opprykk og forfremmelse til stilling som omfattes av tariffavtalen.


Laste ned ppt "Tillitsvalgtsrollen Kurs ATV, 3.feb. 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google