Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank 1 Hovedstyremøte 14. desember 2005. Norges Bank 2 BNP-vekst handelspartnere Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før. 1. kv. 2002.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 14. desember 2005. Norges Bank 2 BNP-vekst handelspartnere Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før. 1. kv. 2002."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank 1 Hovedstyremøte 14. desember 2005

2 Norges Bank 2 BNP-vekst handelspartnere Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før. 1. kv. 2002 – 3. kv. 2005 Kilde: EcoWin / Nasjonale statistikkilder og Norges Bank USA Euroområdet 18 Handelspartnere Sverige

3 Norges Bank 3 Vekstanslag for 2006 fra Consensus Forecasts Kilde: Consensus Forecasts

4 Norges Bank 4 KPI/HKPI 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 – november 2005 USA 3) Sverige 2) 1) Harmonisert konsumprisindeks 2) UND1X 3) Siste tall fra oktober Euroområdet Storbritannia Kilde: EcoWin/Eurostat

5 Norges Bank 5 KPI-kjerne 1) Tolvmånedersvekst. Januar 1999 – oktober 2005 USA Sverige Euroområdet Storbritannia 1) USA: KPI uten mat og energi Euroområdet, Storbritannia og Sverige: KPI uten mat, energi, alkohol og tobakk Kilde: EcoWin/Eurostat

6 Norges Bank 6 Faktiske og forventede styringsrenter Juni 2003 – desember 2008 Kilde: Reuters og Norges Bank USA Euroområdet 13. desember 2. november Sverige Storbritannia

7 Norges Bank 7 Oljepris Brent Blend og terminpriser USD per fat. 3. januar 2002 – 13. desember 2005 13. desember Kilde: Telerate, IPE og Norges Bank 27. oktober (IR 3/05)

8 Norges Bank 8 Oljepris for fremtidig levering USD per fat lett råolje. 3. januar 2004 – 12. desember 2005 Levering om 6-7 år Levering om 1 måned Kilde: EcoWin/NYMEX

9 Norges Bank 9 Internasjonale råvarepriser i dollar Indekser, uke 1 2000 =100. Uke 1 2000 – uke 49 2005 Kilde: EcoWin/The Economist Jordbruksprodukter utenom mat Metaller Industri

10 Norges Bank 10 Utviklingen i internasjonale aksjeindekser Totalavkastning. Indeksert, 3. januar 2005 = 100. 3. januar 2005 – 12. desember 2005 Kilde: EcoWin

11 Norges Bank 11 KPI og KPI-JAE 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 – november 2005 1) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer KPI KPI-JAE Kilde: Statistisk sentralbyrå

12 Norges Bank 12 KPI-JAE Tolvmånedersvekst. Prosent. Stiplet linje er anslag fra IR 3/05 Januar 2004 – november 2005 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Norskproduserte varer og tjenester (0,7) 1) 1) Norges Banks beregninger Importerte konsumvarer (0,3) KPI-JAE

13 Norges Bank 13 Forventet KPI-JAE 1) og produksjonsgap i 4. kvartal 2005 Anslag fra IR 3/04 - IR 3/05. Prosent Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Anslag for 4. kvartal 2005 KPI-JAENorskproduserte varer og tjenester Importerte konsumvarer Produksjons- gap IR 3/04 1,62,10,31 IR 1/05 1,42,3-0,71¼1¼ IR 2/05 1,32,4-1,21 IR 3/05 1,22,0-0,7¾ Oppdatert IR 3/05 2) 1,22,0-1,1 1) Prosentvis endring fra samme kvartal året før 2) Anslag fra inflasjonsrapport 3/05 oppdatert med faktiske tall for oktober og november

14 Norges Bank 14 3 måneders rentedifferanse og importveid valutakurs (I-44) 1) Månedstall. Januar 2002 – desember 2005 Kilder: Bloomberg og Norges Bank I-44, høyre akse Veid rentedifferanse 3 mnd, venstre akse 13. desember 05 31. oktober 05 1) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs

15 Norges Bank 15 Norges Banks og markedets foliorentebane 1) Referansebane IR 3/05 Markedet før IR 3/05 Markedet nå 1) Det lysegrå og mørkegrå intervallet indikerer høyeste og laveste rente på markedets foliorentebane henholdsvis de siste 10 dagene før inflasjonsrapporten (14. -27. okt) og de siste 10 dagene fram til 13. desember. Kilder: Norges Bank

16 Norges Bank 16 AKU (venstre akse) KNR (høyre akse) Kilde: Statistisk sentralbyrå Sysselsetting Tall fra AKU og KNR. Antall tusen personer Måneds- og kvartalstall. Februar 1998 – september 2005

17 Norges Bank 17 Arbeidsledige Antall i tusen. Sesongjustert. Januar 2001 – november 2005 AKU-ledighet Registrerte ledige og arbeidsmarkedstiltak Registrerte ledige Kilde: Statistisk sentralbyrå og Aetat Arbeidsdirektoratet

18 Norges Bank 18 Kredittvekst Samlet gjeld Fastlands-Norge (K3). Innenlandsk kreditt til husholdninger (K2) Tolvmånedersvekst. Prosent Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Husholdninger (K2) Samlet gjeld til ikke-finansielle foretak i Fastlands-Norge (K3) Samlet gjeld Fastlands-Norge (K3)

19 Norges Bank 19 Snitt okt./nov. Kilde: Norges Bank Boligpriser Firekvartalersvekst. Faktisk vekst og modellanslag til IR 3/05. Prosent

20 Norges Bank 20 Lønnskostnader per produsert enhet (LPE) 1) og innenlandsk prisvekst Prosentvis vekst fra samme periode året før Innenlandsk prisvekst Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 1) Fastlands-Norge utenom kraftsektoren. Tre kvartalers glidende gjennomsnitt (sentrert). Siste observasjon er gjennomsnittet av 2. og 3. kvartal 2005. LPE

21 Norges Bank 21 Ordrereserver og ordretilgang i industrien Ujusterte tall. Indeks. 1995 = 100. 1. kvartal 1993 – 3. kvartal 2005 Kilde: Statistisk sentralbyrå Ordrereserver Ordretilgang

22 Norges Bank 22 Ordretilgang bygg og anlegg Trend. Verdiindeks, 2000 = 100. 1. kvartal 2002 – 3. kvartal 2005 Anlegg Boligbygg Andre bygg Kilde: Statistisk sentralbyrå

23 Norges Bank 23 Investeringstellingen. Oljevirksomhet Antatte og utførte investeringer. Kvartalstall. Milliarder kroner Kilde: Statistisk sentralbyrå 2002 2003 2004 2005 2006 Anslag gitt året før Endelige tall Anslag gitt inneværende år

24 Norges Bank 24 Referansebanen i Inflasjonsrapport 3/05 Importveid valutakurs KPI-JAE Produksjonsgap Foliorente

25 Norges Bank 25 Pengepolitisk strategi – Inflasjonsrapport 3/05 Hovedstyrets vurdering er at foliorenten bør ligge i intervallet 2 - 3 prosent i perioden fram til neste inflasjonsrapport legges fram 16. mars 2006, betinget av at den økonomiske utviklingen i strategiperioden blir om lag som anslått. Hovedstyrets vurdering er at renten gradvis – i små og ikke hyppige skritt – kan bringes tilbake mot et mer normalt nivå. Hensynet til å bringe inflasjonen tilbake til målet og forankre inflasjonsforventningene tilsier likevel en fortsatt ekspansiv pengepolitikk.

26 Norges Bank 26 Hovedstyremøte 14. desember 2005


Laste ned ppt "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 14. desember 2005. Norges Bank 2 BNP-vekst handelspartnere Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før. 1. kv. 2002."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google