Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Agenda: Kort gjennomgang av ARK, innhold og teori Gruppearbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Agenda: Kort gjennomgang av ARK, innhold og teori Gruppearbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Agenda: Kort gjennomgang av ARK, innhold og teori Gruppearbeid
Arbeid fremover: Arbeid med funn fra KIWEST Prioritering av forbedringsområder Utvikling av tiltak Iverksetting av tiltak Evaluering og rapportering I spørreskjemaet som brukes i ARK undersøkes ikke forekomst av forhold som mobbing og trakassering fordi den er anonym. Spørreskjemaundersøkelsen vil ikke kunne avdekke hvor eller hvordan mobbing og trakassering foregår. Alle virksomheter i Norge er pålagt å ha systemer som skal kunne ivareta håndtering av mobbing og trakassering i egne systemer og verktøy. Forklar hvordan det jobbes med dette ved din institusjon for å opplyse om hvordan slike uønskede hendelser ivaretas. Agenda: Kort gjennomgang av ARK, innhold og teori Gruppearbeid Presentasjon av rapport fra spørreskjemaundersøkelsen Oppsummering med skisse av videre arbeid

2 Helheten i ARK: Database Gjennomføring av ARK i en U&H-institusjon
Forskning Ny kunnskap Læring Forbedring Deling av erfaringer mellom U&H-institusjonene UHR finansiert samarbeids- og utviklingsprosjekt. UiO, UiB, UiT og NTNU deltok. Forvaltning av ARK ved NTNU, SVT-fak fra 2013. ARK – et verktøy for arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse utviklet av og for U&H- sektoren Undersøkelse og utvikling av de viktigste aspektene i psykososiale arbeidsmiljø, arbeidsbelastninger og arbeidsrelaterte ressurser Teoretisk fundert Forskningsbasert – skal kunne brukes til forskning FaktaARK I, KIWEST, FaktaARK II. Praksis og forskning i samspill – bør være et godt prosjekt i vår sektor!

3 Kontinuerlig forbedring:
Forberedelse og forankring Kartlegging Utvikling av tiltak Implementering av tiltak Oppfølging og evaluering Oppfølging og evaluering: FaktaARK II Fokus i lederlinja, styringsdialoger Evaluering Kritiske faktorer: Tilstrekkelige ressurser (ledelse og ansatte) God nok forankring i ledelsen Å klare å få ledere og ansatte (spes vitenskapelige) til å engasjere seg Å tørre å være tydelig nok Å få diskusjonene og tiltakene konkrete nok, akademikere er spesialister på å «akademisere»

4 Psykososialt arbeidsmiljø
Samspillet mellom arbeidsoppgaver og person De psykologiske og sosiale forholdene mennesker opplever på arbeidsplassen Grunnleggende antakelse: organisering av arbeidet spiller en avgjørende rolle for arbeidstakerens velvære, helse og produktivitet: - Hvordan ytre påvirkninger blir oppfattet og bearbeidet - Balansen mellom krav arbeidstakerne opplever og de ressursene de har til disposisjon - Resultatene av samspillet mellom ytre påvirkninger og kjennetegn ved individet I KIWEST kartlegges: 1. Samspillet mellom arbeidsoppgaver og person -Ferdigheter/kompetanse og oppgave -hjelpemidler og oppgave -forventninger omgivelser og forventninger hos den ansatte 2. Samspillet mellom personer (det som oftest forbindes med psykososialt arbeidsmiljø): -samarbeid og fellesskap -konflikter -konkurranseklima -relasjon til leder/ledelse (tillit, kontroll, kontakt, støtte, veiledning, tydelighet, gjensidig lojalt og respektfullt) -anerkjennelse 3. Samspill person og strukturelle forhold: Ansvarsforhold, målklarhet, forbedringskultur, ledelse, ressurser Forskning viser at Norge kommer godt ut på psykososialt arb.miljø sammenlignet med andre land. Arbeidstakere i Norge har relativt høye krav i jobben, men dette er kombinert med gode muligheter til å påvirke egen arbeidshverdag og sterk følelse av å ha en meningsfylt jobb. Samspillet mellom personer Samspillet mellom person og strukturelle forhold på arbeidsplassen

5 Muligheter til utvikling
Ressursene er det som gjør jobben positiv og givende. Kravene kjenner vi som det som tynger og belaster Jobbkrav – De fysiske, psykologiske, sosiale og organisatoriske aspektene ved en jobb som krever fysisk eller psykisk anstrengelse og derfor er assosiert med visse fysiske eller psykologiske kostnader. Ex: Høyt jobbpress, dårlig fysisk arbeidsmiljø, emosjonelt krevende interaksjon med studenter, pasienter, klienter, brukere, kunder Forskning viser at de faktorene som oftest oppleves som krav er dårlig ledelse, tidspress, konflikter på jobben, rollekonflikt. Jobbressurser – de fysiske, psykologiske, sosiale, eller organisatoriske aspektene i jobben som er Funksjonelle når man skal oppnå mål Redusere jobbkrav og de assosierte psykologiske og fysiologiske kostnadene, buffer Stimulere personlig vekst, læring og utvikling, innflytelse på motivasjon og engasjement, spesielt når jobbkravene er høye Ressurser ikke bare viktig for å kunne bearbeide kravene, men også i seg selv. Ressurser kan eksistere på ulike nivåer Organisasjon – lønn, karrieremuligheter, jobbsikkerhet Interpersonlige og sosiale relasjoner – støtte, teamklima Organisering av jobben – rolleklarhet, deltakelse i beslutningsprosesser Oppgavenivå – variasjon, identitet, viktighet, autonomi, feedback Balanse - Interaksjon – Ulike personer, yrkesgrupper, arbeidsmiljø, virksomheter Mening i jobben Sosial støtte Tydelig ledelse Dårlig ledelse Muligheter til utvikling Tidspress Konflikter Rollekonflikt

6 Positive og negative konsekvenser
Jobbkrav- ressursmodellen. En teoretisk modell med mye fleksibilitet. Kravprosess Ressursprosess Balansemodell Et pedagogisk verktøy Begrepsapparat J-DR, fra Schaufeli & Bakker 2007. To prosesser: en helsereduserende prosess og en motivasjonsprosess. Krav - helsereduserende: forhold i jobben som oppleves som belastende og kan overskride den enkeltes tilpasningskapasitet. Stressprosess som forklares med at når arbeidstakere opplever stress, gjennomgår de en bytteavtale mellom det å beskytte sine prestasjonsmål og den mentale innsatsen som de investerer for å oppnå disse målene. Når jobbkravene så øker, vil det bli ubalanse mellom innsats og gevinst, fordi man må forholde seg til de økte kravene samtidig som man opprettholder prestasjonsnivået. Dette kan igjen føre til fysiologiske og psykologiske kostnader som utmattelse og irritabilitet. Når dette foregår over lengre tid, vil det påvirke arbeidstakerens energinivå, og igjen føre til dårligere helse og utbrenthet og i siste instans sykefravær Ressurser - motiverende: forhold ved jobben som kan redusere jobbkrav, er funksjonelle for å oppnå arbeidsmål og stimulerer til personlig vekst, læring og utvikling på flere nivå. Motivasjonsprosessen er drevet av tilgjengelighet av jobbressurser, som per definisjon spiller en motiverende rolle fordi de promoterer arbeidstakernes personlige vekst, læring og utvikling. Jobbressursene er viktige for å oppnå mål i arbeidet (Deci & Ryan, 2002). Ifølge denne tilnærmingen vil et arbeidsmiljø som tilbyr ressurser, skape arbeidstakere som er villige til å gjøre en ekstra innsats i forhold til arbeidsoppgavene sine, noe som igjen øker sannsynligheten for gode resultater både for arbeidstakerne og organisasjonene. Jobbressurser vil altså på bakgrunn av dette skape jobbengasjement gjennom en motivasjonsprosess og dermed øke muligheten for måloppnåelse hos arbeidstakerne. Flere krav og ressurser, ulike faktorer er viktige i ulike arbeidsmiljøer og for ulike arbeidstakere Utbrenthet: mental utmattelse, kynisme (likegyldig holdning til arbeidsoppgaver) og manglende jobbrelatert mestringsforventning (bedømmer egne jobbprestasjoner som dårlige, utilstrekkelighetsfølelse, dårlig jobbrelatert selvtillit). Lavt energinivå, ineffektivitet. Engasjement: Vitalitet (høyt energinivå, utholdenhet og vilje til å anstrenge seg i arbeidet). Entusiasme (følelse av inspirasjon, stolthet, utfordring og en sterk identifisering med arbeidet, samt følelse av at det man gjør er viktig. Fordypelse (evnen til dyp konsentrasjon, så opptatt av arbeidsoppgavene at man nesten ikke enser noe rundt seg eller at tiden går). Ressurser og engasjement forsterker hverandre Positive konsekvenser: Faglig blomstring, god produksjon, trivsel Negative konsekvenser: Sykdom, slutter Jobb- krav Negative opplevelser Positive og negative konsekvenser Jobb-ressurser Positive opplevelser Utviklet for ARK fra Jobbkrav-ressursmodellen (JD-R) Bakker & Demerouti 2007

7 Positive og negative konsekvenser
Arbeidsoppgaver: autonomi selvstendighet myndiggjørende ledelse anerkjennelse støtte fra leder kompetanse-utvikling urettferdige arbeidsoppgaver tidspress Arbeid – hjem konflikt Arbeidsavhengighet Jobb- krav Negative opplevelser Positive og negative konsekvenser Kolleger: samarbeid fellesskap sosialt klima romslighet dysfunksjonell støtte konflikter Jobb-ressurser Positive opplevelser En visualisering av hvordan indeksene i spørreskjemaet kan plasseres inn i den teoretiske modellen Organisasjon – rettferdig ledelse Ledelse og tillit Ledelse og pålitelighet målklarhet forbedringskultur ressurser rollekonflikt Mening i jobben Engasjement Arbeid – hjem fasilitering Tilknytning

8 Hva er viktigste ressurser og krav hos oss?
Gruppeoppgave i oppsatte grupper eller to – tre som sitter ved siden av hverandre. Ta opp både noen krav eller hemmere og noen ressurser eller fremmere på flipover

9 Spørreskjemaundersøkelse:
2953 ansatte fikk e-post med lenke til web-skjema Registrerte svar: 1869, dvs 63,3 % av utsendte skjema Svarprosenter: Kjønn: kvinner 64,7 %, menn 61,6 % Stillingskategorier: vitenskapelige: 58,2 %, teknisk/administrative: 69,7%, stipendiater: 51,4 % Stillingsstørrelser: 50-99% stilling: 54,5%, 100% stilling: 64,4% Svarprosenter er beregnet ut fra registerdata for kjønn, stillingskategori og stillingsandel. Selvrapportering ligger til grunn for evt svarprosent der kategorien fast/midlertidig ansatt brukes. Tatt bort alle som ikke har trykt på «ferdig» Tatt bort alle som ikke har svar på minimum en skala. Tatt bort alle svar på videresendte lenker I tilfeller der det ligger to svar fra samme person er siste fullførte besvarelse og besvarelse med flest svar tatt med videre. Intro til neste lysbilde: Tallene i neste lysbilde er et uttrykk for hvordan ansatte ved enheten har svart En søyle representerer gjennomsnitt for hva som er svart for hver index. Alle item er kodet slik at høy verdi viser positivt utfall. I tilfeller der items er snudd i kodingen er dette angitt med ®. Ett standardavvik i hver retning. Et mål på verdiens avvik fra gjennomsnittet, sier noe om hvor stor spredning det er i datamaterialet. Stort standardavvik – stor spredning – respondentene gir ikke entydige svar. Lite stadndardavvik – liten spredning – respondentene gir stort sett de samme svarene. 3 er midt på skalaen, men en verdi må settes inn i den lokale konteksten for å kunne vurderes som tilfredsstillende. Det vil alltid være rom for positiv utvikling.

10 Ressurser – den enkeltes oppgaveutførelse:
Innhold i den enkelte skala: Autonomi: Undersøker om ansatte opplever å ha selvstendighet og innflytelse over hvordan oppgaver skal utføres. Høy score indikerer sterk opplevelse av autonomi. Jeg har tilstrekkelig innflytelse i mitt arbeid Jeg kan selv bestemme hvordan jeg skal organisere arbeidet mitt Det finnes rom for at jeg kan ta egne initiativ i jobben min Jeg styrer selv min arbeidssituasjon i den retningen jeg ønsker Selvstendighet i oppgavegjennomføring: Undersøker respondentens opplevelse av selvstendighet i forhold til oppgavegjennomføring. Høy score reflekterer høy grad av opplevd selvstendighet. Jeg kan selv avgjøre når mine arbeidsoppgaver er fullførte Jeg vet når en arbeidsoppgave er fullført Det er opp til meg å bedømme om jeg er ferdig med en arbeidsoppgave Myndiggjørende ledelse: Begrepet myndiggjøring (empowerment) viser til det å gi eller overføre makt til noen, tillate, og å gjøre noen i stand til noe. Høy score indikerer at respondenten opplever sin leder som myndiggjørende. Min nærmeste leder oppmuntrer meg til å delta i viktige avgjørelser Min nærmeste leder oppmuntrer meg til å si fra når jeg har en annen mening Min nærmeste leder bidrar til at jeg får utviklet mine ferdigheter Anerkjennelse: Opplevelse av å bli anerkjent, høy score indikerer at respondenten har en sterk opplevelse av å bli anerkjent for sin innsats. Mitt arbeid blir anerkjent og verdsatt av ledelsen ved min enhet Jeg blir respektert av ledelsen ved min enhet Jeg blir behandlet rettferdig av ledelsen ved min enhet Støtte fra nærmeste leder: Høy score indikerer at respondenten ofte opplever å få støtte fra nærmeste overordnede.  Min nærmeste leder lytter til meg når jeg har problemer med arbeidet Min nærmeste leder gir meg den hjelpen og støtten jeg trenger fra henne/ham. Min nærmeste leder snakker med meg om hvor godt jeg utfører arbeidet mitt Kompetanseutvikling: Det å være i kontinuerlig utvikling er for mange en naturlig og ønskelig del av arbeidslivet. Krav rundt dette vil derfor kunne bli oppfattet både som en positiv utfordring og som et press. Indeksen har som hensikt å undersøke om arbeidsoppgavene medfører behov for kontinuerlig utvikling av ny kompetanse. Høy score indikerer opplevelse av høye krav til kompetanseutvikling. Det stilles krav til meg om stadig å utvikle min kompetanse Arbeidets karakter gjør at jeg må utvikle meg og tenke nytt hele tiden Jeg føler press om stadig å måtte lære noe nytt for å kunne klare mine arbeidsoppgaver

11 Ressurser – i kollegafellesskapet:
Samarbeid mellom kolleger: Høy score indikerer at respondentene opplever godt samarbeid mellom kolleger ved egen enhet. Enheten vår står samlet i sine anstrengelser for å nå sine prestasjonsmål Jeg er fornøyd med min enhets innsats for å nå målene Jeg har store muligheter til å forbedre mine personlige prestasjoner i denne enheten Fellesskap mellom kolleger: Høy score indikerer at respondentene opplever høy grad av fellesskap mellom kolleger ved egen enhet. Det en god stemning mellom meg og mine kolleger Det er et godt fellesskap mellom kollegene på enheten min Jeg opplever at jeg er en del av et fellesskap på min enhet Romslighet - sosialt ansvar: Undersøker hvordan respondentene opplever at inkludering og sosialt ansvar ivaretas. Høy score indikerer et inkluderende arbeidsmiljø ved enheten. Menn og kvinner blir behandlet som likeverdige ved min enhet Det er rom for ansatte med forskjellig etnisk bakgrunn og religion ved min enhet Det er rom for eldre medarbeidere ved min enhet Det er rom for ansatte med forskjellige sykdommer og funksjonshemminger ved min enhet Sosialt klima: Respondentens svar på disse påstandene presenteres som gjennomsnitt for hver enkelt påstand. Dette fordi de ulike påstandene representerer svært ulike klimaforhold som i seg selv belyser viktige forhold ved den enkelte enhet. Klimaet på min enhet er: Konkurranseorientert Oppmuntrende og støttende Mistroisk og mistenksomt ® Avslappet og behagelig Stivbeint og regelstyrt ®

12 Sosialt klima «Hvordan er klimaet på din arbeidsenhet?» Sosialt klima:
Svaralt: svært lite eller ikke i det hele tatt – svært meget. Konkurranseorientert Oppmuntrende og støttende Mistroisk og mistenksomt Avslappet og behagelig Stivbeint og regelstyrt

13 Ressurser – i den organisatoriske enheten:
Målklarhet: Undersøker om respondentene oppfatter at de har et klart bilde av formålet med deres arbeid. Høy score indikerer at respondenten har et klart bilde av formålet med sitt eget arbeid. Påstand tre er snudd i resultatpresentasjonen. Det er klart og tydelig uttalt hva som forventes av meg i mitt arbeid Jeg har en klar oppfatning om hvilke arbeidsoppgaver som inngår i mitt arbeidsområde Jeg synes at målene for mitt arbeid er diffuse og uklare (R) Forbedringskultur: Undersøker om respondenten opplever at det er kultur for kontinuerlige forbedringer ved enheten. Høy score indikerer tilstedeværelse av kultur for kontinuerlig forbedring, når item to og fem er snudd. Min enhet utvikles hele tiden for å kunne møte de ansattes behov På min enhet er det ingen som hører på nye forslag og ideer ® Min enhet er fleksibel og tilpasser seg hele tiden til nye idèer Min enhet er åpen og tilpasser seg til forandringer Min enhet streber heller etter å beholde «status quo» enn etter forandringer ® Ressurser: Høy score indikerer at nødvendige ressurser i høy grad oppfattes å være tilgjengelige. Jeg får den administrative støtten jeg trenger til planlegging og gjennomføring av undervisning og eksamen Jeg får den administrative støtten jeg trenger til min forskning Jeg får den tekniske støtten jeg trenger til min forskning Jeg får den støtten jeg trenger til internasjonalisering av min forskning Rettferdig nærmeste leder Undersøker respondentenes opplevelse av om ledelsen er rettferdig. Høy score indikerer at respondenten har en opplevelse av at ledelsen er rettferdig. Min nærmeste leder fordeler arbeidsoppgaver rettferdig Min nærmeste leder behandler de ansatte rettferdig Min nærmeste leder behandler de ansatte upartisk Ledelse og tillit egen enhet: Undersøker respondentenes opplevelse av tillit i forhold til ledelsen. Høy score indikerer høy grad av opplevd tillit i forhold til ledelsen på påstand en, to og fire. Påstand tre er motsatt vektet, dette er imidlertid snudd i fremstilling av resultat. Ledelsen stoler på at medarbeiderne gjør en god jobb Jeg kan stole på informasjon fra ledelsen Ledelsen skjuler viktig informasjon for de ansatte (R) Det er mulig for de ansatte å uttrykke sine oppfatninger Ledelse og pålitelighet egen enhet: Undersøker respondentenes opplevelse av om ledelsen er pålitelig og troverdig. Høy score indikerer at respondentene i høy grad av opplever ledelsen som pålitelig og troverdig. Jeg kan forvente at ledelsen behandler meg konsekvent og forutsigbart Ledelsen er alltid pålitelig Ledelsen opptrer alltid ærlig overfor meg Jeg er sikker på at jeg kan stole på ledelsen Jeg har full tillit til ledelsen Ledelse og pålitelighet overliggende enhet: Respondentenes opplevelse av om ledelsen ved overliggende enhet, dvs fakultet hvis en er ansatt på et institutt, er pålitelig og troverdig, samme indeksen som brukes ift ledelsen ved egen enhet. Høy score indikerer at respondentene i høy grad av opplever ledelsen ved overliggende enhet som pålitelig og troverdig. Jeg kan forvente at ledelsen ved overliggende enhet behandler meg konsekvent og forutsigbart Ledelsen ved overliggende enhet er alltid pålitelig Ledelsen ved overliggende enhet er alltid ærlig overfor meg Jeg er sikker på at jeg kan stole på ledelsen ved overliggende enhet Jeg har full tillit til ledelsen ved overliggende enhet

14 Støtte – til forskning og undervisning:

15 Jobbkrav – i den enkeltes arbeidssituasjon:
Fravær av Illegitime arbeidsoppgaver: Illegitime arbeidsoppgaver er oppgaver som oppfattes å ligge utenfor den enkeltes egentlige yrkesrolle og at de derfor oppfattes som egentlig å skulle bli gjort av noen andre. Når indeksen er snudd indikerer høy score at respondenten i liten grad opplever å ha urettmessige arbeidsoppgaver. Jeg må utføre arbeidsoppgaver som jeg mener bør gjøres av en annen ® Jeg må utføre arbeidsoppgaver som krever mer av meg enn det jeg synes er rimelig ® Jeg må utføre arbeidsoppgaver som setter meg i ubehagelige situasjoner ® Jeg må utføre arbeidsoppgaver som jeg mener det er urettferdig at jeg skal gjøre ® Fravær av dysfunksjonell støtte Når indeksen snus indikerer høy score at respondentene i liten grad opplever dysfunksjonell støtte. Det hender at noen ved min enhet hjelper meg i en vanskelig situasjon, men kombinerer dette med bebreidelser ® Det hender at noen ved min enhet hjelper meg i en vanskelig situasjon, men gjør dette motvillig ® Det hender at noen ved min enhet hjelper meg i en vanskelig situasjon, men forventer evig takknemlighet ® Det hender at noen ved min enhet hjelper meg i en vanskelig situasjon, men ikke på en saklig måte ® Det hender at noen ved min enhet hjelper meg i en vanskelig situasjon, men med bebreidende tone eller blikk ® Det hender at noen ved min enhet hjelper meg i en vanskelig situasjon, men signaliserer at dette burde jeg klart selv ® Fravær av personkonflikter: I fremstilling av resultat er denne skalaen snudd, slik at høy score indikerer at respondentene i liten grad opplever tilstedeværelse av personkonflikter. Min jobb blir mer komplisert på grunn av maktkamp og revirtenkning på enheten (R) Intriger på min enhet forsurer arbeidsmiljøet (R) Det er mye spenninger på enheten på grunn av prestisje og personlige konflikter (R) Fravær av rollekonflikt: Uklare roller eller opplevelse av konflikter mellom ulike roller en innehar kan både handle om forskjellige forventninger fra forskjellige mennesker, og om motsetning mellom den ansattes egne og andres forventninger. Rollekonflikter kan medføre stress hos den enkelte og konflikter med andre. I presentasjon av resultat er denne indeksen snudd, slik at høy verdi indikerer opplevelse av lite konflikt mellom ulike roller de innehar. Jeg må ofte gjøre ting jeg mener burde vært gjort annerledes (R) Jeg får ofte oppgaver uten tilstrekkelige hjelpemidler og ressurser til å fullføre dem (R) Jeg mottar ofte motstridende forespørsler fra to eller flere personer (R) Jobben min inneholder oppgaver som er i strid med mine personlige verdier (R) Fravær av tidspress: Undersøker en om respondenten opplever å ha for mye å gjøre på for liten tid. I fremstillingen av resultat er påstand to og tre i denne indeksen snudd, slik at lav score indikerer at respondenten opplever å ha for stor arbeidsbyrde: Jeg har tilstrekkelig med tid til å gjøre det som forventes av meg i jobben min Det skjer ganske ofte at jeg må jobbe under sterkt tidspress ® Jeg har ofte for mye å gjøre på jobb ®

16 Tilknytning til jobben
Mening i jobben: Undersøker respondentenes opplevelse av om deres arbeid er meningsfylt. Høy score indikerer at respondenten i høy grad opplever sitt arbeid som meningsfylt. Mine arbeidsoppgaver er meningsfylte Jeg føler at arbeidet jeg gjør er viktig Jeg føler meg motivert og engasjert i arbeidet mitt Jobbengasjement: Høy score indikerer at respondentene opplever høy grad av jobbengasjement. Jeg er full av energi på jobb Jeg føler meg sterk og energisk når jeg arbeider. Jeg er entusiastisk i jobben min Jeg blir inspirert av jobben min Når jeg står opp om morgenen, har jeg lyst til å gå på jobb Jeg føler meg glad når jeg er fordypet i arbeidet mitt Jeg er stolt av det arbeidet jeg gjør Jeg er oppslukt av arbeidet mitt Jeg blir fullstendig revet med av arbeidet mitt Arbeid-hjem fasilitering, høy score indikerer at jobben har en positiv innvirkning på hjemmesituasjonen. Mine oppgaver på jobb gjør det lettere å takle personlige og praktiske problemer hjemme Mine oppgaver på jobb gjør meg til en mer interessant person hjemme Å ha en god dag på jobb gjør meg lettere å være sammen med når jeg kommer hjem Ferdigheter jeg utvikler på jobb kommer til nytte hjemme Fravær av arbeid hjem konflikt, i fremstillingen av resultat er denne skalaen snudd, slik at høy verdi indikerer opplevelse av at arbeidet i liten grad har negativ innvirkning på familielivet. Jobben min gjør at jeg har mindre overskudd til aktiviteter hjemme ® Stress på jobben gjør meg irritabel hjemme ® Jobben gjør meg for trøtt til å gjøre ting som trenger min oppmerksomhet hjemme ® Bekymringer eller problemer på jobben distraherer meg hjemme ® Tilknytning (commitment): Høy score indikerer positiv tilknytning til arbeidsplassen. Jeg forteller med glede om min arbeidsplass til andre mennesker Jeg vil kunne anbefale en god venn å søke stilling på min arbeidsplass Jeg opplever at min arbeidsplass har stor betydning for meg Fravær av arbeidsavhengighet (workaholism) – viser til det å ha en sterk indre driv til å arbeide hardt. Arbeidsavhengighet består ofte av en kombinasjon av en form for tvangsmessig og overdreven arbeidsinnsats. Denne indeksen er snudd i framstilling av resultat slik at en høy score indikerer lite arbeidsavhengighet. Jeg er travel og konkurrerer ofte mot klokka ® Jeg tar meg selv i å fortsette å arbeide etter at kollegene mine har gitt seg ® Jeg er travel og har mange jern i ilden ® Jeg bruker mer av fritiden min på jobben enn på familie, venner, hobbyer eller andre fritidsaktiviteter ® Jeg gjør gjerne to eller tre ting samtidig, som å ta en telefon samtidig som jeg spiser lunsj og skriver et notat ® Det er viktig for meg å arbeide hard/mye, selv når jeg ikke har glede av det jeg holder på med. ® Jeg føler at det er noe i meg som driver meg til å arbeide hardt/mye ® Jeg føler meg forpliktet til å jobbe hardt/mye, selv når jeg ikke liker det ® Jeg får skyldfølelse når jeg tar meg fri fra arbeidet ® Jeg har vansker med å slappe av når jeg ikke arbeider ®

17 Oppsummering: 1: Autonomi 2: Selvstendighet 3: Myndiggjørende ledelse
4: Anerkjennelse 5: Støtte nærmeste leder 6: Krav til kompetanseutvikling 7: Samarbeid kolleger 8: Fellesskap kolleger 9: Romslighet/sosialt ansvar 10: Sosialt klima 11: Målklarhet 12: Forbedringskultur 13: Støtte forskn./undervisn. 14: Rettferdig nærmeste leder 15: Ledelse/tillit, egen enhet 16: Ledelse/pålitelighet, egen enh. 17: Led/pålitelighet, overl enh. 18: Fravær illegitime arb.oppg. 19: Fravær dysfunksjonell støtte 20: Fravær konflikter 21: Fravær rollekonflikter 22: Fravær tidspress 23: Mening i jobben 24: Jobbengasjement 25: Arbeid - hjem fasilitering 26: Fravær arbeid-hjem konflikt 27: Tilknytning 28: Fravær arbeidsavhengighet

18 Hvor mange timer ut over avtalt arbeidstid arbeider du vanligvis pr uke?

19 Medarbeidersamtale Har du hatt medarbeidersamtale i
løpet av de siste 24 månedene? Prosent som har svart «ja» Gjennomsnittlig opplevelse av medarbeidersamtalens nytteverdi Hvis du har hatt medarbeidersamtale siste 24 mnd: Hvordan opplevde du medarbeidersamtalen (e)? 1= Bortkastet tid 5= Svært positivt

20 Gjennomsnittlig opplevelse av hvordan jobben påvirker helsa
Jobben påvirker helsen min på en positiv måte (1 = Svært uenig, 5 = Svært enig) Jobben påvirker helsen min på en negativ måte (1 = Svært uenig, 5 = Svært enig) ®

21 Gruppeoppgave: Hva la du merke til i gjennomgangen (positive og negative forhold)? - individuell refleksjon - - diskusjon i gruppe - Trekk frem tre punkt som er positive og viktige å videreføre. Trekk frem tre områder som dere ønsker å forbedre Presentasjon av gruppearbeid i plenum - ulike modeller for deling i plenum. Alle gruppestemmene skal høres, flip eller gule lapper. Unngå gjentagelser. Hva fungerer bra og bør videreføres? Hvilke tema/indekser/spørsmål fanget opp disse faktorene? Hvordan ta vare på dette og om mulig bli enda bedre? Sett opp momenter/gode grep Selv de fleste resultatene er positive her, er det alltid noen forbedringspunkter: Hvilke områder? Hvilke tema/indekser/spørsmål fanget opp dette? Sett opp en tiltaksliste Prioriter tiltakene Sett opp ansvarlig(e) + tidsfrist(er) Ta gjerne med eventuelle punkter som ikke er nevnt i undersøkelsen Tiltak skal være konkrete, konstruktive og enkle og iverksette. - ulike modeller for utvikling av tiltak, det må kommuniseres hvordan og når. - skal rapporteres i faktaark II.

22 Videre arbeid: Utvikling av tiltak Iverksetting av tiltak
Evaluering og rapportering Faktaark før spørreskjemaundersøkelsen: Organisatoriske forhold som har betydning for arbeidsmiljøet: Antall år leder har vært i stillingen Organisering Arbeidstyper ved enheten Sammensetning av enhetens ansatte (midlertidig, fast, administrativt, vitenskapelig) Enhetens studenter (antall , antall mastergradsstudenter pr. veileder, antall ph.d.‐studenter pr. veileder) Andel av budsjett eksternt finansiert? Arbeidsspråket Andel av alle ansatte (%) med annet arbeidsspråk enn norsk Andel studenter (%) med annet arbeidsspråk enn norsk Rutiner for gjennomføring av ulike former for møter og kartlegginger Oversikt over hvilke nye arbeidsmiljøtiltak har enheten iverksatt det siste året Faktaark etter gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse: Planlagte og iverksatte tiltak Evaluering av undersøkelsen Database: Alle data fra faktaarkene og spørreskjemaundersøkelsen legges inn i nasjonal database etter at arbeidsmiljøundersøkelsen er ferdig. Forskere skal gjennom sine prosjektbeskrivelser kunne søke om å bruke data fra databasen. Opplegg for å sikre duplisering og nødvendig kvalitet ved SVT.


Laste ned ppt "Agenda: Kort gjennomgang av ARK, innhold og teori Gruppearbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google