Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsplan Nustad barnehage

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsplan Nustad barnehage"— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsplan Nustad barnehage 2009 - 2010

2 Vår visjon Jeg –med de andre
Nustad barnehage har enkelt barnet i fokus, og legger stor vekt på mestring. Ved å ta utgangspunkt i barnets sterke sider kan de oppnå mestring. Mestring medvirker til en god selvfølelse - evnen barnet har til å forholde seg til seg selv - ”JEG” Når de har et vel utviklet ” JEG ” er dette et godt utgangspunkt for å utvikle den sosiale kompetansen og gode relasjoner med ” DE ANDRE” ”Alle vennlige følelser overfor andre, kommer fra vennlige følelser overfor seg selv” Aristoteles – Mestring er en prosess der et et individ eller en gruppe mennesker møter en utfordring på en måte som gir et positivt resultat-

3 Verdigrunnlaget vårt Barnehagens virksomhet er bygget på Barnehageloven og Rammeplan RO6 som gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Rammeplanen legger vekt på at barnehagen skal ha et miljø og en kultur som fremmer gode verdier. Verdiene skal legges til grunn for omsorg, oppdragelse, lek og læring i barnehagen. Personalet skal være gode og tydelige rollemodeller og har et særlig ansvar for at barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis.

4 Våre verdier OMSORG – En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet og nærhet. Innlevelse og evne og vilje til samspill er viktige forutsetninger for en god relasjon. TRYGGHET – Et grunnleggende behov som oppnås gjennom ansvarlige og tydelige voksne, forutsigbarhet og stabilitet. ANERKJENNELSE – Oppnås gjennom bekreftelse, åpenhet og være lyttende.

5 RESPEKT – Alle har en egenverdi som har rett til å bli møtt med
RESPEKT – Alle har en egenverdi som har rett til å bli møtt med aktelse og verdighet LIKEVERD – Alle skal møtes og forstås ut fra dets forutsetning, uansett status, sosiokulturell bakgrunn og språk. LÆRING – Læring foregår i et nært samspill med miljøet Vennskap og gode relasjoner i barnehagen er en forutsetning for god læring og opplevelse av glede og mestring HUMOR - Vi tilbyr barna et miljø preget av glede og humor!

6 Slik synliggjør vi våre verdier
Omsorg Trygghet Anerkjennelse Respekt Likeverd Humor Vi leser barnas kroppsspråk og sinns-tilstand. Vi er tilstede- værende voksne. Vi er engasjerte og oppmerksomme Vi ser hverandre! Vi er lyttende og respektfulle Vi er observante på enkelt mennesket Vi er hensynsfulle og imøtekommende - Vi er forutsigbare og og setter tydelige grenser for barna. Vi er tilstedeværende ved å vise interesse og være lyttende Vi er en stabil personalgruppe uten for mange vikarer Vi er aksepterende og behandler hverandre unikt Vi er ansvarlige og myndigjorte Vi er støttene voksne som oppmuntrer til mestring Vi er ærlige og gir hverandre konstruktive tilbakemeldinger -Vi er rosende, bekreftende og respektfulle overfor ulikheter Vi tar oss tid til å høre etter det som blir sagt Vi respekterer det genuine ved enkelt mennesket Vi er imøtekommende Vi er ydmyke i rollen vår – Vi er inkluderende Vi viser hensyn Vi er opptatt av å arbeide med gode holdninger og reflekterer rundt vår egen praksis Vi respekterer at vi har forskjellige ståsted og ulike meninger Vi vektlegger god kommunika- sjon Vi legger til rette for like muligheter uansett forutsetninger Vi ser ulike væremåter, etnisitet og kultur som en verdi for barnehagen Vi er glade, entusiastiske, spontane og tøysete! Vi er kreative! Vi holder et positivt fokus uansett hvor mye vi har å gjøre! Vi byr på oss selv! Vi vil at lek, glede og humor skal ha en stor plass i vår barnehage! ”HÆÆRRRLIG- DET ER MANDAG!!”

7 Nustad barnehage som læringsarena
Barnehagen vår er en læringsarena, ikke en tilsynsordning. Barnehagens innhold og oppgaver bestemmes av rammeplan (R06) Vi tilbyr barna et stimulerende og utfordrende miljø for lek, læring og mestring. For å oppnå dette bruker vi rammeplanens fagområder som vi knytter opp mot Howard Gardners teori om Mange Intelligenser. Vi velger ut 1-2 fagområder som vi har fokus på i en to måneders periode. Kommunikasjon, Språk og Tekst er et overordnet fagområdet hele året. Dette området er grunnleggende for sosial utvikling og for skrive og leseferdigheter i skolen. Vi har satt mål på hva et barn skal ha vært igjennom før skolestart. For å nå disse målene deler vi barna inn i aldersinndelte grupper 1-2 ganger i uken: 0-3 års gruppe 4 års gruppe 5 års gruppe Alle gruppene arbeider etter periodens fagområde

8 5 årsgruppa i Nustad barnehage: SUPERHELTENE!
Gjennomgående tema for hele året er fagområdet ” Kommunikasjon, språk og tekst”. I tillegg vil vi følge periodens fokusområde. Femåringene har stort behov for fysisk aktivitet, så vi kommer til å være mye på tur. Vi benytter også anledningen til å jobbe med språk, symboler, begreper og kommunikasjon ute i naturen. Vi vil også jobbe med grunnleggende matematikk. Dette kan for eksempel være mengder, tallrekke opp til 10, begrepene større/mindre enn, kort/lang, sirkel/kvadrat osv. Det er kontinuerlig fokus på sosial kompetanse. ” Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser , kunnskaper og ferdigheter. Fra Lov om barnehager § 2

9 Deltagelse i fem års gruppe har høy status – både hos de som er fem år- men også de som kommer trippende bak! Fem års gruppa møtes to ganger i uken. Hvilke ukedager blir bestemt fra barnehage år til barnehage år. Gruppen starter opp arbeidet klokka 10.00 Vi bestemmer aktivitetene litt fra gang til avhengig av vær, antall barn og voksne, interesser og fokusområder. Det legges vekt på skole forberedende aktiviteter. Barna har hver sin Superhelt perm der rapporter, bilder og arbeider fra aktiviteter og turer settes inn. Disse permene står fremme slik at barn og foresatte kan bla og se i disse. Det blir også jevnlig hengt opp dokumentasjon på fellesrommet.

10 Mål og aktiviteter for Superheltene:
FYSISK: Blyantgrep Være i fysisk aktivitet - Kunne hoppe med samla bein - Kunne kaste og ta i mot en ball - Kunne balansere Turer i nærmiljøet: - Gjømleåsen - Dammane - Sjeseveien - Krogshavn - Kjerrvika Hinderløype både inne og ute i bhg Ski, skøyter og aking. Skrivedans SOSIAL KOMPETANSE: Vente på tur, lytte til andre. Rekke opp hånden Ta hensyn til andre! Teaterlek Sitte i ringen,rekke opp hånden, lytte til andre. Fotball regler Tur regler Språk -Uttale Gi uttrykk for følelser og behov Kunne lytte til andre Begreper Skrive navnet sitt -Trommer: - Klappe stavelser i navnet sitt - Rytme - Herme lyder, lytte- gjøre Fokus på bokstaver i ulike aktiviteter Fokus på begreper i ulike aktiviteter Hjelp til å skrive navnet sitt på oppgaver Logisk matematisk - Begreper Tallrekke til 10 Grunnleggene kunnskaper Spill med antall og mengde Matematiske oppgaver på turer Bruke kroppen som måleinstrument Ordensbarn dekker bordet, fokus på antall Sjekke temperaturen før vi går ut.

11 MÅL: AKTIVITETER: Personlig - Hygiene - Påkledning og trening på
selvstendighet - Tørre å ta ordet Lære bordskikk Faste rutiner i fht håndvask Veiledning under påkledning Støtte i samlingstund for å tørre å ta ordet Smake på salt, søtt, surt og bittert Sang og musikk - Fast sang som følger fokusområdet Velkommen sangen -Trommer - Andre instrumenter - Sangleker inne og ute Natur Turer i nærmiljøet Finne sopp Bruke ulike naturmaterialer til å løse oppgaver Lete etter små kryp Bruke fakta bøker Visuelt Tegne og male aktiviteter Farger Oppgaver på tur, finne i ting i naturen Teater lek

12 Barns medvirkning I Rammeplanen for barnehager blir det understreket hvor viktig det er at barn har medvirkning i sin hverdag. ” Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet ” ( Barnehageloven § 3 ) Vi er lydhøre overfor barnas ønsker og innspill i forhold til ulike aktiviteter og prosjekter. På denne måten motiverer vi barna til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen. Vi har definert forskjellen på å medvirke kontra å bestemme. Barn blir oppfordret til å uttrykke sine egne meninger. Barn er barn og kan ikke gis de samme rettigheter og plikter som voksne. Barn vet hva de har lyst på, men voksne vet noe om hva de trenger/har bruk for!

13 Litt informasjon om Mange Intelligenser
I Bamble kommune skal barn og unge møte helhet i opplæringsløpet fra helsestasjon, barnehage, grunnskole og videregående skole. Nustad barnehage jobber ut fra teorien til Howard Gardner om ” Mange intelligenser”. Gardner mener barn har potensiale og utviklingsmuligheter innenfor åtte intelligenser. Noen intelligenser vil i perioder / situasjoner være mer fremtredene enn andre. Barn er født med potensialer som stimuleres og utvikles gjennom bruk. Vi benytter ulike innfallsvinkler til læring for det enkelte barn i vårt pedagogiske arbeid. Vi har fokus på enkelt barnet og barnets sterke sider blir kartlagt ved hjelp av verktøyet ”ressursanalyse”. Verktøyet er knyttet opp til de åtte intelligensene i MI.

14 De åtte intelligensene

15

16

17 Fokusskriv m/aktiviteter
Ressursanalyser Fokusskriv m/aktiviteter Årsplan Rammeplan Evaluering Månedsplan Arbeidsperm/portefolio Barns medvirkning BARNET Ukeplan Aktiviteter Barns medvirkning MI-tavle/annen dokumentasjon Ressursanalyser Observasjon/praksisfortellinger Evaluering Barns med-virkning

18 KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
FOKUSSKRIV; KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Hvordan (Mange intelligenser) Hvorfor (Målene i årsplan) Den visuelle viser interesse for bilde og media. Barnet utvikler et rikt tale- og kroppsspråk. Barnet utvikler evne til å lytte. Barnet blir kjent med tekst, symboler, bilde og media. Barnet utvikler evne til å uttrykke sine følelser og behov for å oppnå positivt samspill. Den musikalske er opptatt av sanger, rim og regler. Den fysiske aktive viser interesse for drama og bevegelsesleker, og har et tydelig kroppsspråk. Ordkunstneren bruker språket aktivt og liker fortellinger. Den nysgjerrige stiller spørsmål og er undrende. Den sosiale bruker språket i samspill med andre. Den personlige er god til å formidle egne tanker. Naturelskeren tar i bruk ulike medier for å lære om natur. Informasjon om fag-områdene, og målene som er knyttet opp til disse. Dette skrivet leveres ut til foreldrene foran hver ny to måneders periode.

19 FOKUSSKRIV MED AKTIVITETER KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
Denne henger på avdelingen. Personalet arbeider aktivt med denne. KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Hvordan (Mange intelligenser/MI) Aktiviteter/Ansvar ( personalet fyller inn ) Hvorfor (Målene i årsplan) Den visuelle viser interesse for bilde og media. Lek med Pc. Ansvar: Beate Lesestund. Ansvar: Alis Barnet utvikler et rikt tale- og kroppsspråk. Barnet utvikler evne til å lytte. Barnet blir kjent med tekst, symboler, bilder og media. Barnet utvikler evne til å uttrykke sine følelser og behov for å oppnå positivt samspill. Den musikalske liker sanger, rim og regler. Musikk i samlingstund. Ansvar: Beate Den fysiske aktive viser interesse for drama og bevegelsesleker, og har et tydelig kroppsspråk. Vi har bevegelses sanger i samlingsstund. Ansvar:Randi Ordkunstneren bruker språket aktivt og liker fortellinger. Dramatisere ”Tre bukkene Bruse” . Ansvar: Beate Den nysgjerrige stiller spørsmål og er undrende. Snø eksperiment. Ansvar: Beate Tur to barn. Ansvar: Ingunn Den sosiale bruker språket i samspill med andre. Dukkelek på personalrommet. Ansvar: Beate Lek med togbane. Ansvar: Sissel Den personlige er god til å formidle egne tanker. Tur, finne vårtegn. Ansvar: Alis Naturelskeren tar i bruk ulike medier for å lære om natur. Tur til furustrand. Ansvar: Randi og Sissel

20 MÅNEDSPLAN; Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Her videreføres aktiviteter fra forrige skriv. Leveres ut til foreldrene. Månedsplan på Rødhette - Mars 2006 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 01.03 Jens 2 år. Gratulerer! 02.03 Ped.leder møte Avd.møte Rødhette To fra Nustad kommer ned 03.03 Varm mat Tilvenning i Nustadhagen 4 barn Snøeksperim ( Beate, Lin,Julie) 06.03 Tur ( Ingunn,EmilAdina,Ulrik), Avd.møter Nustadhagen 07.03 Samling( Beate,alle) Aldersinndelte grupper Tur bibliotek( IngunnJens, Lin) 08.03 Dukkelek ( Beate, Luna,Miriam) 09.03 10.03 13.03 Lesestund(Beate,Julie,Gry) 14.03 15.03 Tur (AlisUlrik,Jens,Tling) 16.03 17.03 20.03 Lesestund(Randi,Truls,Line) Drama (Beate, Thling, Anne) 21.03 Tur bibliotek( Ingunn,Ulrik,Lin 22.03 Lesestund ( Beate,Bastian,Helene ) 23.03 24.03 27.03 Helene 3 år. Gratulerer! 28.03 Tur( Sissel, Randi+6 barn) 29.03 Lek med Pc( Beate,Tore, Jens) 30.03 31.03 Fokusområde; Språk, tekst og kommunikasjon. Det kan skje endringer på planen så følg med på ukestavla i garderoben.

21 UKEPLAN; Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 06.03 Tur Ansvar:Ingunn
Her blir aktivitetene satt opp mer detaljert. Henges i garderoben. UKEPLAN; Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 06.03 Tur Ansvar:Ingunn Barn; Emil, Adina og Ulrik Avd.møter Nustadhagen 07.03 Samling Ansvar: Beate Barn: Alle Aldersinndelte grupper Tur bibliotek Anvar: Ingunn Jens og Lin 08.03 Dukkelek . Ansvar:Beate Luna og Miriam 09.03 Ped.leder møte Avd.møte Rødhette To fra Nustad kommer ned ( Kari og Tove) 10.03 Varm mat Vi lager grønssaks- suppe Ansvar: Ingunn Tilvenning i Nustadhagen Lin, Luna, Jens og Thling

22 ENKELT BARNET I FOKUS Barnet blir observert i løpet av barnehagehverdagen. Dokumentasjonen henges opp på MI tavla. Der dokumenterer vi hvilken aktivitet/ situasjon barnet har vært i og knytter dette opp mot de ulike intelligensene. Arkene byttes ut jevnlig. Barna er ofte med og lager dokumentasjonen.

23 MI TAVLE;

24 SEPTEMBER OG OKTOBER PÅ SMØRBUKK
EVALUERING ETTER TO MÅNEDER MED FOKUSOMRÅDER SEPTEMBER OG OKTOBER PÅ SMØRBUKK Visjon: Jeg og de andre Fokusområder: Nærmiljø og samfunn, Språk, tekst og kommunikasjon Mål for perioden: Nærmiljø og samfunn: -          Barnet får varierte erfaringer i sitt nærmiljø og mulighet til å bli kjent med andre mennesker -          Barnet får en forståelse for at vi er forskjellige og at vi inngår i et fellesskap -          Barnet får utforske og utfolde seg i barnehagens nærmiljø. Språk, tekst og kommunikasjon: -          Barnet utvikler et rikt tale- og kroppsspråk, og utvikler evnen til å lytte -          Barnet blir kjent med tekst, symboler, bilder og media. Barnet utvikler evne til å uttrykke sine følelser og behov for å oppnå positivt samspill Vi har en utrolig flott barnegruppe på Smørbukk i år. Alle har blitt godt kjent og vi voksne trives veldig godt sammen med barna deres I Rammeplanen R06 står det om barnehagens innhold: ”Barnehagen skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert barn får opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Samtidig skal innholdet støtte språklig og sosial kompetanse gjennom felles opplevelser og samvær.” Gjennom å arbeide mot fagområdene og de mange intelligenser har vi jobbet mot dette på denne måten i perioden: Vi startet i september med et lite prosjekt knyttet opp til fagområdet nærmiljø og samfunn. Dette gikk ut på å gå eller kjøre hjem til alle barna og ta bilde av dem foran huset sitt. Bildene har vi hengt opp sammen med et kart over Langesund og knyttet en tråd fra bildet inn til veien der barna bor. Barna er stolte over å vise frem hvor de bor til de andre, og noen har kanskje oppdaget at de ikke bor så langt unna hverandre. Vi har gjennom prosjektet også fått flere fine turer i nærmiljøet, Vi har hatt med mat og kakao og har besøkt flere av de ”lokale” lekeplassene.    Vi har hatt mange ulike samlinger i perioden. Det har blitt lange musikksamlinger, og vi synger både de gamle kjente sangene, men også sanger som er ukjente for barna. Det er utrolig å se hvor fort barna lærer seg teksten på de nye sangene. Dere har kanskje hørt om ”tusenbein” hjemme? Hvis ikke kan dere jo spørre litt om den sangen. Jeg tror de fleste har fått med seg Rim og regler har det også blitt en del av, og det er artig å se hvordan de følger med og får med seg innholdet og humoren i noen av reglene. I disse samlingene ligger det mye språktrening for barna. Vi har også hatt samlinger med ulike instrumenter hvor alle barna får utdelt hvert sitt instrument og blir med på å spille noen kjente sanger. Da er det liv på Smørbukk!! Videre har vi hatt eventyrsamlinger, farger, og begrepstrening, blant annet ”flyte og synke”. Alle fikk prøve å putte ulike ting i en bolle med vann, og fikk si om de trodde det kom til å flyte eller synke. Dette har vi gjort flere ganger, og vi ser at barna blir opptatt av begrepene og at de reflekterer litt rundt hvorfor ting skjer. Dette har vært en fin måte å undre seg sammen med barna på og vi kommer til å gjøre lignende ”eksperimenter” igjen! På torsdager deler vi ofte barnegruppen i to på formiddagen. De eldste har f. eks vært på fellesrommet med Anne Grethe og hatt sangleker og aktiviteter, mens de minste har hatt maleaktivitet med Kari. Vi har også hatt lekegrupper hvor vi voksne deler oss mellom dukkelek, lesing og lego. Vi ser at dette er en fin måte å la barna få medvirke i hverdagen, og vi vil fortsette med delte grupper av og til utover høsten. Måltidene hos oss er viktige samlingsstunder i seg selv, og vi har fokus på bordskikk og ro i denne tiden. Vi hygger oss sammen og har det virkelig koselig. Vi har fokus på kommunikasjon og barna sender hverandre og hjelper hverandre når de ser noen ”små” trenger hjelp. Vil nevne at voksne fra andre avdelinger som kommer ”på besøk” er overasket over hvor fint barna sitter og hvor god stemning vi har under måltidene. Dette er skryt til deres barn Også i år har vi aldersinndelte grupper en gang i uken og femårsgruppe to ganger. Vi synes det fungerer bra, og at ser at dette er en fin måte for barna å få venner på tvers av avdelingene, og også bli godt kjent med de andre voksne. Dokumentasjon fra gruppene henger i tak og på vegger i barnehagen, ta gjerne en runde og se Personalet på Smørbukk: I tillegg til Anne-Grethe, Kari og Frøydis har vi i noen uker hatt Therese Olsen hos oss på fredager. Hun studerer flerkulturelt barnevern og har praksis i kommunen. Vi skal også i noen uker ha en student fra Croftholmens helse og sosialfag i praksis på Smørbukk. Hun heter Noor, og blir hos oss på torsdager og fredager frem mot jul. Generell informasjon: Det blir foreldresamtaler for ”gamle” barn i uke 48 og 49. Avtal tid med deres primærkontakt. Foreldresamtaler for barn som har startet i år blir til våren. Vi har matlagingsdag hver 3. tirsdag. Da tar vi oss god tid og lager et fiskemåltid sammen med barna. Denne uken laget vi ”barnas skattkiste” og de fleste spurte om å få mer fisk  Aldersinndelte grupper og fast turdag går ut i desember måned. Vi har istedet juleverksted og andre aktiviteter knyttet opp mot jul i denne perioden. Månedsplan blir hengt opp på tavla i garderoben. Her henger også litt informasjon om fokusområdene. Si ifra dersom dere ønsker en kopi av dette. Mer detaljert ukeplan finner dere fortsatt på tavla i yttergangen. Vi ser frem til en fortsatt fin høst og førjulstid sammen med barna deres Hilsen oss på Smørbukk; Anne Grethe, Kari og Frøydis + Therese og Noor.

25 ©Bamble Kommunale barnehager 03.09.09
Hva er spesielt for dette barnet? På hvilken måte? Utmerker denne ressursen seg, eller er det aldersadekvat? Hva legger du i det? Kom gjerne med eksempler. RESSURSANALYSE NUSTAD BARNEHAGE Barnets navn:___________________ Ped.leder:_______________ Primærkontakt:____________ Kartlegging av ressurser hos barn Alder Dato Visuell Rommelig Språklig Sosial Individuell Logisk matematisk Naturalistisk Kinestetisk Musikalsk ©Bamble Kommunale barnehager

26 ©Bamble Kommunale barnehager 03.09.09
Dato Spesielt vennskap Behov for Her skal barnets behov komme frem Mål for perioden Konkrete- nære mål Realistiske Kortsiktige Tiltak for perioden Konkrete tiltak Gjennomførbare Evaluering mål og tiltak Dato: Fokus intelligenser Her setter vi opp mål innenfor de ulike intelligensene som vi opplever skal styrkes F.eks: Styrke språklige intelligensen ( språkutvikling ) Vi når målene rundt barnet ved å bruke barnets ressurser F.eks Barnet liker å være i naturen. (Naturelsker) Barnet skal være med på turer. Vi samtaler om det vi ser. ©Bamble Kommunale barnehager

27 Foreldremedvirkning SAMARBEIDSUTVALG/ FORELDRERÅD
 Samarbeidsutvalget består av en foreldre representant fra hver avdeling og representanter for personalet. Styrer er med som sekretær. Møter 1-2 ganger i året eller etter behov. Saker som taes opp er f.eks årsplan, budsjett eller andre saker som angår barnehagen. Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. Dette rådet skal fremme fellesinteresser og bidra til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage. DIALOG I GARDEROBEN I garderoben kan vi utveksle beskjeder og informasjon. Vi ønsker å møte barn og foresatte i garderoben og ønske dere velkommen. På samme tid har vi felles frokost på fellesrommet. Vi håper dere har forståelse for at det derfor ikke er like enkelt å gå i fra de som sitter der. Det er fint dersom dere da kommer inn på fellesrommet. TRADISJONER  Dugnad – høst Luciafeiring Juletrefest. Denne har foreldrene ansvar for å organisere. Sommerfest / avslutning for femåringene. Denne har foreldrene ansvar for å organisere. FORELDRESAMTALER I løpet av barnehageåret vil barnehagen tilby foreldre-samtaler. Barn som går i barnehagen får tilbud i løpet av høsten, nye barn får tilbud om våren. Foresatte for femåringene skal i tillegg ha en samtale i løpet av våren. I denne samtalen evalueres ressursanalysen for siste gang, og vi går gjennom portefolioen. Vi håper å ha en god daglig dialog med dere. Ved aktuelle saker som ikke bør vente, kan det avtales samtaler utenom. FORELDREMØTER Et fora der foreldre og personal møtes. Vi har to foreldremøter i året.  Et møte på høsten der alle foreldre er invitert.  Et møte på våren for foreldre til nye barn.

28 PORTEFOLIO: FELLES LÆRINGSSYN
Ivareta og fremme en positiv selvoppfatning hos barnet– gjennom å fremheve det barnet KAN og er interessert i De har krav på å bli sett og bli møtt med respekt Barn og ungdom sine interesser blir vektlagt og ivaretatt De får vokse opp med tillit til egen læring Foresatte er de viktigste voksne for barn og unge, og er hovedansvarlig for deres liv og utvikling FOKUSOMRÅDER At barnehage og skole skulle komme frem til et felles system Sikre gode rutiner også for barna som ikke har barnehageplass Permen og informasjonsmateriell skulle estetisk skille seg ut fra annet materiell PERMEN ER: - et digitalt verktøy - et verktøy for læring - et verktøy i veiledningen - et verktøy for konferansetimen - et verktøy for dokumentasjon

29 Dette er første side i portefolie permen.
Denne siden lages av foreldrene. Dersom foresatte tar med bilder, kan barnehagen være behjelpelig med dette

30 Planer for barns overganger
Avd. Rødhette/ Nustad barnehage Tilvenningstid: En dag i uken etter jul Felles ferieavvikling Voksne fra ”Nustadhagen” er på Rødhette under avd. møte Noen tradisjoner feires felles. Overgang barnehage/skole Skolebesøk Besøke SFO Overnatting i barnehage Sommeravslutning med rose seremoni

31 Rutiner for overgang mellom barnehage og skole/SFO Bamble kommune
Desember 15.desember:Svarfrist innmeldingsskjema. Ansvar: Skole Januar Sender ut påmeldingsskjema SFO Ansvar: Skole November Skolene sender ut brev fra skolen, infobrosjyre om helhetlig oppvekstmiljø, innmeldingsskjema og informasjon om SFO. Annonsering. Ansvar: Skole Februar Barnehagene sender ut liste over hvilken barn som skal på den enkelte skole. Tar kontakt med skolene ift. barn med spesielle behov Ansvar: Barnehage Evt. Innskrivingskveld Ansvar: Skole Oktober: Skole/hjem samtaler for 1. trinn med utgangspunkt i portefolio. Ansvar: Kontaktlærer Mars Foreldresamtaler. Samtykkeskjema vedr. overlevering av informasjon til skole. Ansvar: Barnehage Skjema ift. barn med annet morsmål sendes skolene/PPT. April Innen 1.april: Ressursananalyse (evt. IOP) sendes skolene. Ansvar: Barnehage (og PP- kontoret) Skolene inviterer skolestarterne til skole- besøk i skoletiden. Tilbyr to-tre alternative datoer. Ansvar: Skole September Evaluering av overgangsrutiner. Barnehagene og skolene fyller ut evalueringsskjema Ansvar: Nettverksgruppe-overgangsrutiner Alle kontaktlærere skal nå ha vært i kontakt med tidligere pedagogisk leder. Ansvar: Kontaktlærer Mai/Juni Informasjonsmøte for foresatte på skolen Ansvar: Skole Bli kjent stund på skolen/SFO for barn og foresatte. Levering av portefolio.


Laste ned ppt "Årsplan Nustad barnehage"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google