Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ÅRSPLAN NUSTAD BARNEHAGE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ÅRSPLAN NUSTAD BARNEHAGE"— Utskrift av presentasjonen:

1 ÅRSPLAN NUSTAD BARNEHAGE

2 Vår visjon: Jeg – og de andre
Nustad Barnehage ønsker å ha barnet i fokus. Ved å ta utgangspunkt i barnets sterke sider utvikler barnet et positivt selvbilde. Dette er et godt utgangspunkt for å utvikle gode relasjoner med andre. ”Alle vennlige følelser overfor andre, kommer fra vennlige følelser overfor seg selv” - Aristoteles - Romslig-het Trygghet Verdier   Læring Selv- refleksjon Kommunik-asjon Ledelse Menneske -syn Rammeplanen legger vekt på at barnehagen skal ha et miljø og en kultur som fremmer gode verdier. Disse verdiene skal legges til grunn for omsorg, oppdragelse, lek og læring i barnehagen.

3 Nustad barnehage som læringsarena
Barnehagen vår er en læringsarena, ikke bare en tilsynsordning. Vi ønsker å tilby barna et stimulerende og utfordrende miljø for lek, læring og mestring. Rammeplan som hovedfokus (fagområder) Mi som metode for måloppnåelse Prosjekt rettet barnehage (barns medvirkning og minoritetsspråklige) Fokus på kommunikasjon, språk og tekst ( Øke skrive og leseferdigheter) Henvisning til Strategi dokumentet for Enhet skole-og barnehage Kjennetegn eller mål på hva et førskole barn skal ha vært igjennom før skolestart. ( 0-3 og 3-6 år.) - Kartlegging av språkferdigheter, f.eks SATS eller TRAS Opplevelser = læring (Tur, aktiviteter, samlingsstund, lek osv.) Fysisk miljø (det er synlig i vår bhg. at vi jobber med språk/læring. F.eks ved at bokstaver, tall, former og bilder henger fremme)

4 Barns medvirkning I Rammeplanen for barnehager blir det understreket hvor viktig det er at barn har medvirkning i sin hverdag. Sitat fra rammeplan: ” Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet ” ( Barnehageloven § 3 ) Vi har definert forskjellen med å medvirke kontra å bestemme. Barn blir oppfordret til å uttrykke sine egne meninger, dette erstatter krav om lydighet og syn på autoritet, MEN barn er barn og kan ikke gis de samme rettigheter og plikter som voksne Barn vet hva de har lyst på, men vi vet noe om hva de trenger/har bruk for!

5 Barns medvirkning- gjennom prosjektarbeid:
HVA ER DET JEG SIER-HVA ER DET JEG GJØR

6 Refleksjonsskjema-praksisfortellinger
EIER AV FORTELLINGEN:___________ NAVN PÅ FORTELLINGEN:__________ Suksessfortelling  Aha fortelling Tabbefortelling  Observasjonfortelling TEORI OG ERFARINGER På hvilken måte kan årsplan, rammeplan og annen teori vi kjenner belyse fortellingen? LÆRING Hva lærte du av denne fortellingen? Hva vil du bruke dette til i ditt videre arbeid? FAKTA (Deltagere, hvor foregår fortellingen, tema, når): FORTELLINGEN SETT UT I FRA BARNETS PERSPEKTIV: Hva forteller barnet om seg selv? Var det en viktig situasjon for barnet? Hva tror dere barnets opplevelse var? Hva lærte barnet? VOKSENROLLEN Hva forteller den voksne om seg selv? Hvilke erfaringer kan det synes som om hun har? SAMSPILL/KOMMUNIKASJON Er barnet subjekt eller objekt i fortellingen? Blir barnets stemme (talespråk, kroppsspråk, handling) hørt? FRA REFLEKSJON TIL HANDLING Endringer/nye handlingsalternativ med bakgrunn i praksisfortelling Enkeltbarnet Barnegruppa Voksenrollen Organisering Fysiske miljø

7 Litt informasjon om Mange Intelligenser
I Bamble kommune skal barn og unge møte helhet i opplæringsløpet fra helsestasjon, barnehage, grunnskole og videregående skole. Alle skal jobbe ut fra teorien til Howard Gardner om ” Mange intelligenser” Gardner mener barn har potensiale og utviklingsmuligheter innenfor åtte intelligenser. Noen intelligenser vil perioder / situasjoner være mer fremtredene enn andre. Barn er født med potensialer som kan utvikle en mangesidig intelligens, som skal stimuleres og utvikle gjennom bruk. Derfor benytter vi mange ulike innfallsvinkler til det enkelte barn i vårt pedagogiske arbeid. Arbeidsmetode: - Vi tar utgangspunkt i Rammeplanen 2006 - Vi har utarbeidet tre mål til hvert fagområde - Vi velger ut 1-2 fagområder som vi har fokus på i en to måneders periode - For å se enkelt barnet bruker vi teorien om Mange Intelligenser for å nå målene i fagområdene * Teorien om Mange Intelligenser blir en metode- ikke et mål i seg selv.

8 De åtte Intelligensene

9

10

11 Fokusskriv m/aktiviteter
Ressursanalyser Fokusskriv m/aktiviteter Årsplan Rammeplan Evaluering Månedsplan Arbeidsperm/portefolio Barns medvirkning BARNET Ukeplan Aktiviteter Barns medvirkning MI-tavle/annen dokumentasjon Ressursanalyser Observasjon/praksisfortellinger Evaluering Barns med-virkning

12 KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
FOKUSSKRIV; KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Hvordan (Mange intelligenser ) Hvorfor (Målene i årsplan) Den visuelle viser interesse for bilde og media. Barnet utvikler et rikt tale- og kroppsspråk. Barnet utvikler evne til å lytte. Barnet blir kjent med tekst, symboler, bilde og media. Barnet utvikler evne til å uttrykke sine følelser og behov for å oppnå positivt samspill. Den musikalske er sanger, rim og regler. Den fysiske aktive viser interesse for drama og bevegelsesleker, og har et tydelig kroppsspråk. Ordkunstneren bruker språket aktivt og liker fortellinger. Den nysgjerrige stiller spørsmål og er undrende. Den sosiale bruker språket i samspill med andre. Den personlige er god til å formidle egne tanker. Naturelskeren tar i bruk ulike medier for å lære om natur. Informasjon om fag-områdene, og målene som er knyttet opp til disse. Dette skrivet leveres ut til foreldrene foran hver ny to måneders periode.

13 FOKUSSKRIV MED AKTIVITETER KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
Denne henger på avdelingen. Personalet arbeider aktivt med denne. KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Hvordan (Mange intelligenser/MI) Aktiviteter/Ansvar ( personalet fyller inn ) Hvorfor (Målene i årsplan) Den visuelle viser interesse for bilde og media. Lek med Pc. Ansvar: Beate Lesestund. Ansvar: Alis Barnet utvikler et rikt tale- og kroppsspråk. Barnet utvikler evne til å lytte. Barnet blir kjent med tekst, symboler, bilder og media. Barnet utvikler evne til å uttrykke sine følelser og behov for å oppnå positivt samspill. Den musikalske liker sanger, rim og regler. Musikk i samlingstund. Ansvar: Beate Den fysiske aktive viser interesse for drama og bevegelsesleker, og har et tydelig kroppsspråk. Vi har bevegelses sanger i samlingsstund. Ansvar:Randi Ordkunstneren bruker språket aktivt og liker fortellinger. Dramatisere ”Tre bukkene Bruse” . Ansvar: Beate Den nysgjerrige stiller spørsmål og er undrende. Snø eksperiment. Ansvar: Beate Tur to barn. Ansvar: Ingunn Den sosiale bruker språket i samspill med andre. Dukkelek på personalrommet. Ansvar: Beate Lek med togbane. Ansvar: Sissel Den personlige er god til å formidle egne tanker. Tur, finne vårtegn. Ansvar: Alis Naturelskeren tar i bruk ulike medier for å lære om natur. Tur til furustrand. Ansvar: Randi og Sissel

14 MÅNEDSPLAN; Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Her videreføres aktiviteter fra forrige skriv. Leveres ut til foreldrene. Månedsplan på Rødhette - Mars 2006 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 01.03 Jens 2 år. Gratulerer! 02.03 Ped.leder møte Avd.møte Rødhette To fra Nustad kommer ned 03.03 Varm mat Tilvenning i Nustadhagen 4 barn Snøeksperim ( Beate, Lin,Julie) 06.03 Tur ( Ingunn,EmilAdina,Ulrik), Avd.møter Nustadhagen 07.03 Samling( Beate,alle) Aldersinndelte grupper Tur bibliotek( IngunnJens, Lin) 08.03 Dukkelek ( Beate, Luna,Miriam) 09.03 10.03 13.03 Lesestund(Beate,Julie,Gry) 14.03 15.03 Tur (AlisUlrik,Jens,Tling) 16.03 17.03 20.03 Lesestund(Randi,Truls,Line) Drama (Beate, Thling, Anne) 21.03 Tur bibliotek( Ingunn,Ulrik,Lin 22.03 Lesestund ( Beate,Bastian,Helene ) 23.03 24.03 27.03 Helene 3 år. Gratulerer! 28.03 Tur( Sissel, Randi+6 barn) 29.03 Lek med Pc( Beate,Tore, Jens) 30.03 31.03 Fokusområde; Språk, tekst og kommunikasjon. Det kan skje endringer på planen så følg med på ukestavla i garderoben.

15 UKEPLAN; Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 06.03 Tur Ansvar:Ingunn
Her blir aktivitetene satt opp mer detaljert. Henges i garderoben. UKEPLAN; Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 06.03 Tur Ansvar:Ingunn Barn; Emil, Adina og Ulrik Avd.møter Nustadhagen 07.03 Samling Ansvar: Beate Barn: Alle Aldersinndelte grupper Tur bibliotek Anvar: Ingunn Jens og Lin 08.03 Dukkelek . Ansvar:Beate Luna og Miriam 09.03 Ped.leder møte Avd.møte Rødhette To fra Nustad kommer ned ( Kari og Tove) 10.03 Varm mat Vi lager grønssaks- suppe Ansvar: Ingunn Tilvenning i Nustadhagen Lin, Luna, Jens og Thling

16 ENKELT BARNET I FOKUS Barnet blir observert i løpet av barnehagehverdagen. Dokumentasjonen henges opp på MI tavla. Der dokumenterer vi hvilken aktivitet/ situasjon barnet har vært i og knytter dette opp mot de ulike intelligensene. Arkene byttes ut jevnlig. Barna er ofte med og lager dokumentasjonen.

17 MI TAVLE;

18 EVALUERING; Evaluering av mars og april 2006 for avdeling Rødhette.
Fokusområde: Språk, tekst og kommunikasjon Mål for perioden: Barnet utvikler et rikt tale- og kroppsspråk. Barnet utvikler evne til å lytte. Barnet blir kjent med tekst, symboler, bilde og media. Barnet utvikler evne til å uttrykke sine følelser og behov for å oppnå positivt samspill. I denne perioden har vi lagt stor vekt på språk. Vi har lagt til rette for språkstimulering i hverdagen. Vi har hatt samlingsstunder hvor vi har dramatisert, sunget og snakket. Vi har flere ganger reist på fantasireiser. Her har vi fokusert på å bruke ord som har med klær, mat, transport og dyr og gjøre. Gjennom hele reisen har det blitt snakket og sunget. Vi har fokusert på navnene til barna på avdelingen, vi har kikket på bilder og lekt ”hvem er borte”. (Ett barn ligger under ett teppe og de andre skal si hvem som ligger under der). Ved bordet har vi snakket om navn på pålegg og frukt. Vi har lest masse bøker, både i små og store grupper. ”Peke boka mi” er fortsatt like populær. Denne boka er full av flotte illustrasjoner av alt mellom himmel og jord. Ofte har vi delt opp gruppa i mindre grupper. Vi har hatt dukkelek, toglek og turer med få barn på gruppa. Ved at det er færre barn på gruppa, ser vi at barna lettere deltar i samtale rundt det vi gjør. Vi har jobbet litt med eventyr og fortellinger (med en annen vri…) F.eks ”Lykkeliten og de tre hundene” og ”De tre dyrene som skulle på butikken og kjøpe is”. Her var det stor innlevelse fra barna som også fikk prøve selv etter å ha sett det en gang. Noen barn har vært med på kontoret og ”surfet” på internett. Vi har sett på Gråtass, Disney, Sabeltann, Dyreparken i Kristiansand og Postman Pat. Vi har hatt et eksperiment, der vi skulle se hva som skjedde med snø som ble tatt inn. Rundt dette var det masse spørsmål og samtale. Vi har vært på mange turer, både ute i naturen, på biblioteket og på Nustad. Den visuelle har vist interesse for bøker og fulgte ivrig med på internett. Den musikalske syntes det var gøy å være med på Rikskonsertene på Nustad. Den fysisk aktive likte bevegelsessangene i samlingsstund. Ordkunstneren var ivrig med på fantasireisene våre. Den nysgjerrige var undrende og stilte spørsmål under snøeksperimentet vårt. Den sosiale syntes det var gøy med dukkelek og toglek i en liten gruppe. Den personlige har vært god til å formidle ting den tenker på. Naturelskeren har vist interesse for samtaler om naturen når vi har vært på tur. Naturelskeren har også kikket mye på bilder av dyr i bøkene våre. For avdeling Rødhette Beate Hemsborg

19 RESSURSANALYSE; RESSURSER Kartlegging av ressurser hos barn Dato
Musikk Logisk Språklig Visuell Personlig Sosial Natur Kroppslig Liker å synge og nynne. Er opptatt av å lære nye sanger Lyttende til musikk og husker melodier Et følelses- menneske, men ofte litt ”rotete” Er eksperi-menterende i leken Glad i konstruksjons-lek, data og andre former for spill Kan lage etter- ligninger Bygger i sand- kassen. Kan tenke løsninger på ulike problem- stillinger Liker å leke med ord og regler Glad i bøker, historier, og fortellinger Er god til å huske navn, steder og detaljer Klarer å motta en kollektiv beskjed Har et stort ord forråd God til å argumentere Tuller med språket Bruker fantasien når han forteller Tenker og husker i bilder og ser detaljer Skaper indre bilder og kan se ting for seg Gjennkjenner ting og steder Er god til å bygge tredim- Mensjonalt og å skape Lever seg inn i leken Omskaper lekematriell Tar selvstendige valg og tør å være seg selv Tenker og ”grubler” Har et godt selvbilde og kjenner seg selv Er selvstendig f.eks i påkledning, spisesituasjon, toalettbesøk Tar vare på egne ting og rydder etter seg Kan konsentrere seg om en oppgave Henvender seg til andre, og uttaler seg i samling Kan motta en beskjed Kan ta en beslutning Bevisst egne følelser og egne grenser Trygg, glad og hjelpsom Fungerer bra i lek i små og store grupper Kan vente på tur Takler å være i fokus Kan tilside -sette egne behov, låne bort ting Uttrykker seg både språklig og kroppslig Har forståelse for at ikke alle er like og enige i alt. Kan gi og ta i leken Liker å være sammen med andre og dyrke vennskap Viser omsorg for andre, tar hensyn, lytter. Samarbeider med andre i leken Liker å være ute Tar i bruk naturen som en lekearena Samler naturmateriell Uforsker og eksperi-menterer med ting som han finner i skog og mark Liker å bruke kroppen God kropps- beherskelse God koordinasjon og balanse Trenger ikke mye oppmerksomhet på kroppen, men kan konsentrere seg om leken/ aktiviteten Liker å klatre Selvhjulpen God til å etterligne andres kropps- språk Beveger seg godt i ulendt terreng

20 Dato Spesielt vennskap Individuelle behov Mål Tiltak Evaluering
Mars 06 Bendik Even Hans Jacob Her skal barnets behov komme frem. F. eks Behov for å leke å være i sentrum. Ønsker å lede leken Må få tid og rom til å leke. Lære å fordele roller i leken Skjerme leken ved å dele i smågrupper Deltagende voksne som deltar, tilrettelegger og veileder Mai 06 Barnet har hatt med seg egne leker Det har vært gunstig i kameratgjengen. Voksne har deltatt, tilrettelagt og veiledet Barnet fordeler roller i leken på en god måte Fokus intelligenser Her setter vi opp mål innenfor de ulike intelligensene som vi opplever skal styrkes F.eks: Styrke språklige intelligensen ( språkutvikling ) Vi når målene rundt barnet ved å bruke barnets ressurser F.eks Barnet liker å være i naturen. (Naturelsker) Barnet skal være med på turer. Vi samtaler om det vi ser.

21 Foreldremedvirkning SAMARBEIDSUTVALG/ FORELDRERÅD
 Samarbeidsutvalget består av en foreldre representant fra hver avdeling og representanter for personalet. Styrer er med som sekretær. Møter 1-2 ganger i året eller etter behov. Saker som taes opp er f.eks årsplan, budsjett eller andre saker som angår barnehagen. Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. Dette rådet skal fremme fellesinteresser og bidra til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage. DIALOG I GARDEROBEN I garderoben kan vi utveksle beskjeder og informasjon. Vi ønsker å møte barn og foresatte i garderoben og ønske dere velkommen. På samme tid har vi felles frokost på fellesrommet. Vi håper dere har forståelse for at det derfor ikke er like enkelt å gå i fra de som sitter der. Det er fint dersom dere da kommer inn på fellesrommet. TRADISJONER  Dugnad – høst Luciafeiring Juletrefest. Denne har foreldrene ansvar for å organisere. Påskefrokost Sommerfest / avslutning for femåringene. Denne har foreldrene ansvar for å organisere. FORELDRESAMTALER I løpet av barnehageåret vil barnehagen tilby foreldre-samtaler. Barn som går i barnehagen får tilbud i løpet av høsten, nye barn får tilbud om våren. Foresatte for femåringene skal i tillegg ha en samtale i løpet av våren. I denne samtalen evalueres ressursanalysen for siste gang, og vi går gjennom portefolioen. Vi håper å ha en god daglig dialog med dere. Ved aktuelle saker som ikke bør vente, kan det avtales samtaler utenom. FORELDREMØTER Et fora der foreldre og personal møtes. Vi har to foreldremøter i året.  Et møte på høsten der alle foreldre er invitert.  Et møte på våren for foreldre til nye barn.

22 PORTEFOLIO: FELLES LÆRINGSSYN
Ivareta og fremme en positiv selvoppfatning hos barnet– gjennom å fremheve det barnet KAN og er interessert i De har krav på å bli sett og bli møtt med respekt Barn og ungdom sine interesser blir vektlagt og ivaretatt De får vokse opp med tillit til egen læring Foresatte er de viktigste voksne for barn og unge, og er hovedansvarlig for deres liv og utvikling FOKUSOMRÅDER At barnehage og skole skulle komme frem til et felles system Sikre gode rutiner også for barna som ikke har barnehageplass Permen og informasjonsmateriell skulle estetisk skille seg ut fra annet materiell PERMEN ER: - et digitalt verktøy - et verktøy for læring - et verktøy i veiledningen - et verktøy for konferansetimen - et verktøy for dokumentasjon

23 Dette er første side i portefolie permen.
Denne siden lages av foreldrene. Dersom foresatte tar med bilder, kan barnehagen være behjelpelig med dette

24 Planer for barns overganger
Avd. Rødhette/ Nustad barnehage Tilvenningstid: En dag i uken etter jul Ferieavvikling Voksne fra ”Nustadhagen” er på Rødhette under avd. møte Noen tradisjoner feires felles Knerten familie barnehage / Nustad barnehage Barn fra Knerten fam. bhg besøker Nustad bhg. Styrer kan evt. være med på et foreldremøte i Knerten fam. bhg

25 Rutiner for overgang mellom barnehage og skole/SFO Bamble kommune
Desember 15.desember:Svarfrist innmeldingsskjema. Ansvar: Skole Januar Sender ut påmeldingsskjema SFO Ansvar: Skole November Skolene sender ut brev fra skolen, infobrosjyre om helhetlig oppvekstmiljø, innmeldingsskjema og informasjon om SFO. Annonsering. Ansvar: Skole Februar Barnehagene sender ut liste over hvilken barn som skal på den enkelte skole. Tar kontakt med skolene ift. barn med spesielle behov Ansvar: Barnehage Evt. Innskrivingskveld Ansvar: Skole Oktober: Skole/hjem samtaler for 1. trinn med utgangspunkt i portefolio. Ansvar: Kontaktlærer Mars Foreldresamtaler. Samtykkeskjema vedr. overlevering av informasjon til skole. Ansvar: Barnehage Skjema ift. barn med annet morsmål sendes skolene/PPT. April Innen 1.april: Ressursananalyse (evt. IOP) sendes skolene. Ansvar: Barnehage (og PP- kontoret) Skolene inviterer skolestarterne til skole- besøk i skoletiden. Tilbyr to-tre alternative datoer. Ansvar: Skole September Evaluering av overgangsrutiner. Barnehagene og skolene fyller ut evalueringsskjema Ansvar: Nettverksgruppe-overgangsrutiner Alle kontaktlærere skal nå ha vært i kontakt med tidligere pedagogisk leder. Ansvar: Kontaktlærer Mai/Juni Informasjonsmøte for foresatte på skolen Ansvar: Skole Bli kjent stund på skolen/SFO for barn og foresatte. Levering av portefolio.


Laste ned ppt "ÅRSPLAN NUSTAD BARNEHAGE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google