Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo Venstres bystyreprogram 2015 - 2019 Førsteutkast Erik Borge Skei, leder i Oslo Venstres programkomité, medlemsmøte den 19. august 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo Venstres bystyreprogram 2015 - 2019 Førsteutkast Erik Borge Skei, leder i Oslo Venstres programkomité, medlemsmøte den 19. august 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo Venstres bystyreprogram 2015 - 2019 Førsteutkast Erik Borge Skei, leder i Oslo Venstres programkomité, medlemsmøte den 19. august 2014

2 Komiteen Erik Borge Skei (leder) Toril Berge + Julianne Ferskaug (møtende vara) Isak Oskvold Åse Tveiten Kari Helene Partapuoli Haakon Riekeles Siv-Lise Bendixen Stærk Bjarki Eggen Ragnhild Forsberg (OUV)

3 Liberal by Sosialliberalt parti Optimistiske Store seire, men ser videre

4 Klassisk naturvern «Videreutvikle byens blågrønne preg» Kjent og kjærtNytt og spennendeDiskusjon og debatt Verne grønne lunger, parker og friområder Grøntdrag gjennom Groruddalen helt til Økern Bevare markagrensenBynær nasjonalpark i Østmarka Gjenåpne elver og bekkerJa til ulv i Marka Sikre biologisk artsmangfold, rødlistede arter Utbyggere skal pålegges å plante minimum ett tre per femte leilighet som bygges Kyststi i strandsonenBier og humler

5 Miljø og klima «En miljøhovedstad i verdensklasse» Kjent og kjærtNytt og spennendeDiskusjon og debatt SykkelsatsingInnføre miljøfeltParkering – betaling innenfor Ring 2 eller styrker beboerparkering 200 ladestasjoner for elbiler hvert år Nullutslippsdrosjer innen 2023 Erstatte bruk av veisaltTungtransportnett (Groruddalen) Styrke klima- og energifondet (ENØK-fondet) Hydrogenteknologi MiljøtunnelerRushtidsavgift i bomringen, økt piggdekkavgift Forsøksby for klimavennlig teknologi Lokal CO 2 -avgift på fyringsolje, lokal strømavgift (1 øre/kWh)

6 Kollektivtransport «Europas mest miljøvennlige transportsystem» Kjent og kjærtNytt og spennendeDiskusjon og debatt Nye trikkerFremskynde tverrgående forbindelse i Groruddalen Lav månedskortprisVurdere ny T-bane nord-sør fra sentrum til Storo/Sinsen og trikk langs Ring 2 Nullutslipp i kollektivtrafikken innen 2020 Reforhandle Oslopakke 3, økt kollektivandel Fjordbytrikken og trikk til Tonsenhagen Internett på trikken og T- banen LørenbanenLav-/nullutslippsferger og nye båtruter på fjorden (blå ring) Fornebubane, T-bane til Ahus og ny sentrumstunnel Intercitytriangelet, gi Ruter ansvaret for lokaltogtrafikken

7 Byutvikling «Bærekraftig byutvikling» Kjent og kjærtNytt og spennendeDiskusjon og debatt FjordbyenSterkere styring, men tydeligere premisser Byarkitekt KnutepunktfortettingMiljørabatter og reduserte byggesaksgebyrer for enøk- /klimatiltak Høyhus Skoleveier, og satsning på lokalsamfunnene Grønne tak (overvann)Leilighetsnorm Torg, møteplasser, gågater og bymiljøgater, universell tilgjengelighet Grønne bygg (passivhusstandard, BREEAM, FutureBuilt) Bilfrie soner vs. nullutslippssoner Forenkling i byggesaksbehanding Mer spesifikt kulturminnevern Utleieboliger

8 Utdanning «Oslo skal ha landets beste skole» Kjent og kjærtNytt og spennendeDiskusjon og debatt Satse på læreren: Lærerløftet Oslo Løft for fremmedspråk: Obligatorisk andre fremmedspråk fra 5. klasse Sidemålsopplæring Lærerkompetanse: Minimumskrav om 60 studiepoeng i ungdomsskolen Utvekslingsprogram i vgs for elever som ønsker et studieår i utlandet Karakterer i barneskolen Mindre byråkrati i skolenMuligheter for raskere skoleløp, fag på høyere nivå Nivådeling, tilpasset opplæring Fritt skolevalgVardeprosjekter innenfor fagutdanningen Skolehelsetjenesten, organisatorisk plassering Temaskoler (vgs)Ta opp fag på ungdomsskolen Satse på basisfagene

9 Barnehage «Godt oppvekstmiljø og trygge barnehager» Kjent og kjærtNytt og spennendeDiskusjon og debatt Beholde under bydeleneBarnehagelærerløftet OsloBarnehageopptak: To opptak, løpende opptak, 15 mnd God bemanningGratis kjernetid til 3-åringer for lavinntektsfamilier RekrutteringTidlig innsats for språkopplæring/barn med spesielle behov Variert tilbud Begrense rapportering

10 Integrering «En flerkulturell og mangfoldig by» Kjent og kjærtNytt og spennendeDiskusjon og debatt BarnehageGratis kjernetid utvidet SkoleSystematisk bruk av 4-års kontrollen ArbeidGjennomgående og utvidet satsning på Groruddalen i programmet ByutviklingJobbsøkekurs og satsning på arbeidserfaring for ungdom

11 Kultur «Talentenes by» Kjent og kjærtNytt og spennendeDiskusjon og debatt MunchmuseetForsøk med selvbetjente skolebibliotek under oppsyn av tilsynsvakt Kulturell innovasjon Deichmanske bibliotekFredsbyen Oslo Biblioteksatsning Prioritere barn og unge Styrke OMK og samarbeide med kor, korps og orkestre

12 Næringsliv «Oslo skal være et naturlig førstevalg for bedrifter og gründere» Kjent og kjærtNytt og spennendeDiskusjon og debatt ForenklingSkandinavisk storregion Areal og infrastruktur til næringsliv Internasjonalt grunnskoletilbud og samarbeid Samarbeid skole – kommune – næringsliv Kurs og mentorordninger for gründere

13 Frivillighet og idrett «Aktiv by» Kjent og kjærtNytt og spennendeDiskusjon og debatt Tilrettelegge for frivillighetStor satsning på nye bad Gratis trening for barn og unge Ordning med 1/3 tilskudd til prioriterte anlegg i regi av idrettslag Anleggs- og vedlikeholdssatsning Samarbeid med private utbyggere, for eksempel gjennom utbygging på tak og langsiktige leieavtaler Anlegg lagt til skolerAvlastningstraseer

14 Helse «Trygge sikkerhetsnett, styrket komptanse» Kjent og kjærtNytt og spennendeDiskusjon og debatt Flere sykehjemslegerForegangskommune i samhandling Organisering av sykehjemmene Økt Omsorg+Økt satsning på tidlig rehabilitering Organisering av Sykehjemsetaten Solid rusomsorgBarneseksjon ved Aker legevakt Økt ledersatsning på sykehjemmene DPS og lavterskel psykologtilbud under kommunen

15 Eldre «God alderdom» Kjent og kjærtNytt og spennendeDiskusjon og debatt Eldre er en ressurs, mulighet for å stå i jobb og frivillighet Bofellesskap og selveierløsninger Seniorsentre, dagsenterplasser, frisklivs- og frivillighetssentraler Bogrupper for personer med tidlig demens i bydelene ValgfrihetVelferdsteknologi, og tilpasning av egen bolig SambogarantiKompetansetiltak på sykehjem Rehabilitere sykehjem, pluss reservetomter

16 Sårbare grupper «Oslo skal være en raus, inkluderende og ivaretagende by» Kjent og kjærtNytt og spennendeDiskusjon og debatt Økt sosial innsats overfor de som selger seksuelle tjenester Sosial boligbygging Nei til tiggeforbudEttervern til 23 år i barnevernet Støtte frivillige organisasjoners akuttovernatting Nye tiltak mot/ved vold i nære relasjoner

17 Trygghet «Oslo skal være en trygg by» Kjent og kjærtNytt og spennendeDiskusjon og debatt Oslovakter, utvide det geografiske virkeområdet Trygghetsdugnad (vaktmannskaper: Stortinget, regjeringen, Slottet, Akershus festning) God belysning av gater og veier, offentlige plasser og byrom Styrket beredskap og forsterket brannberedskap NattbusstilbudFlere døgnbussruter (24/7) Personvern (videoovervåkning og digitalt personvern) SaLTo, natteravner

18 Forvaltning «Nyskapende og moderne servicekommune» Kjent og kjærtNytt og spennendeDiskusjon og debatt Nei til eiendomsskattInnovative anskaffelserKommunesammenslåinger i hovedstadsområdet Offentlig-privat samarbeid (OPS) Økonomisk bærekraftig pensjonssystem Færre eller like mange bydeler Flere oppgaver til bydeleneOPF ut av fossil (tjæresand, kull, olje og gass) Midlertidige ansettelser og mer fleksible arbeidstidsordninger Økt bruk av individuell lønnsfastsettelse

19 Oslo Venstres program 2015 - 2019: Bra for byen Førsteutkast Andreutkast Årsmøte 2015 – så vinne valget


Laste ned ppt "Oslo Venstres bystyreprogram 2015 - 2019 Førsteutkast Erik Borge Skei, leder i Oslo Venstres programkomité, medlemsmøte den 19. august 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google