Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bergen Adm.dir. Sven Iver Steen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bergen Adm.dir. Sven Iver Steen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bergen 23.04.2010 Adm.dir. Sven Iver Steen
Ny AFP i privat sektor Felleskontoret for LO/NHO-ordningene Fellesordningen for AFP Bergen Adm.dir. Sven Iver Steen

2 100-års kontrakten Sparing: 13 – 75 år (folketrygd)
”Sparing” 13 – 61 år (AFP) Uttak: 62 år til død 2

3 Pensjonsreformens bakgrunn

4 Forholdet arbeidstakere/pensjonister forrykkes
ANTALL YRKESAKTIVE PER PENSJONIST 1967: 3,9 2003: 2,6 2050: 1,6 Nå: Ca alderspensjonister Antall alderspensjonister forventes doblet neste 40 år

5 AFP Lønn Lønn AFP Folketrygd Gammelt pensjonssystem Tjenestepensjon
Livsvarig 62 år 67 år Lønn Gammelt pensjonssystem Folketrygd 62 år 67 år Livsvarig AFP Lønn Nytt pensjonssystem Eventuell lønn: Heltid eller deltid etter eget ønske Tjenestepensjon

6 Hovedtrekk i ny alderspensjon fra folketrygden
Fleksibelt uttak Tidspunkt Grad Besteårsreglen byttes med alleårsreglen Levealdersjustering Regulering av løpende pensjon

7 Ny alderspensjon i folketrygden fases gradvis inn Opptjening
kullet: bare dagens system gradvis innfasing (som vist i tabell) 1963-kull og senere: Bare nytt system

8 Hva er AFP? - ”Absolutt Fabelaktig Pensjon” Sitat fra Dine Penger - økonomimagasin
”Avtalefestet pensjon” – tariffbasert ”Gunstig pensjon” – både gammel og ny AFP ”For de som kan ta den”

9 Kun én AFP-ordning i privat sektor
Statlig Kommunal Ny AFP for FA og Spekter legges til Felleskontoret for LO/NHO-ordningene Én ordning i privat sektor. Like vilkår for alle Ny AFP-tilskottslov ( ). Nye vedtektene sendt AD for godkjennelse. Trer i kraft Offentlige ordninger (ingen endringer) Private ordninger (fra tre til én)

10 Endret AFP-ordning fra 2011
Fleksibelt uttakstidspunkt fra 62 år Livsvarig påslag til alderspensjonen Må tas ut samtidig med alderspensjon Uttak før fylte 67 år krever oppfyllelse av folketrygdens minste pensjonsnivå (garantipensjonsnivået) Verdien av AFP regnes med i beregningen av minste pensjonsnivå (garantipensjonsnivå) AFP-tilskottsloven av Vedtekter ennå ikke godkjent. Forbehold Sidens hovedpoeng: Forklare hvilke endringer som kommer for AFP-ordningene i private virksomheter. AFP går fra å være en tidligpensjon til å bli et tillegg til alderspensjonen i folketrygden. Før du fyller 70 år er det et vilkår at ny AFP må tas ut samtidig med alderspensjon i folketrygden. Dette er en endring fra den gamle ordningen, der AFP ikke kunne tas ut sammen med alderspensjon i folketrygden. Du MÅ søke om alderspensjon i folketrygden samtidig som du søker ny AFP. Du kan tidligst ta ut ny AFP fra 1. januar Søknadsskjema for AFP finnes på nettsidene til Felleskontoret. Ny AFP vil ytes uten prøving av arbeidsinntekt, dvs. at du kan tjene ubegrenset samtidig som du mottar ny AFP og alderspensjon i folketrygden. Dersom du venter med å gå av med ny AFP vil du få en høyere månedlig pensjonsutbetaling. Det er fordi pensjonen da vil utbetales over færre år. Når du fyller 70 år opphører denne effekten. Ny AFP er en ugradert ytelse, dvs. at den ikke kan tas ut delvis. Selv om en pensjonist benytter sin rett til å ta gradert alderspensjon i folketrygden, må ny AFP tas ut som full ytelse. Gammel AFP kan derimot tas ut gradert. Ny AFP vil kunne tas ut fra fylte 62 år og er en livsvarig ytelse. I gammel AFP opphører ytelsene ved fylte 67 år.

11 AFP: fra tidligpensjon til tilleggspensjon?
AFP ikke lenger tidligpensjon? Ja og nei AFP-påslaget nødvendig for å oppfylle folketrygdens minste pensjonsnivå (garantipensjonsnivå) AFP-påslaget nødvendig for å ha økonomisk anledning til å gå av før fylte 67 år

12 Få høyere ytelse ved å utsette uttak Opptjeningseffekt
Utsettelse av uttak av pensjon (alderspensjon fra folketrygden og AFP) gir høyere mnd pensjonsutbetalinger Utsettelseseffekt Nøytralt system AFP til fylte 70 år Folketrygden til fylte 75 år Ca 5 prosent årlig (40 års opptjening) Opptjeningseffekt ved jobb etter 62 år (effekten avhenger av besteårsreglen) AFP – ingen slik effekt Ca 2,5 prosent årlig (40 års opptjening)

13 Effekten av utsatt uttak av alderspensjon i folketrygden og opptjeningseffekten (eksempel)
Uttaksalder Forskjell sml med Forskjell sml med uttak 62 år (i pst) uttak 67 år (i pst) Merk: Forutsetter 40 års jevn opptjening

14 Pensjon eller arbeidsinntekt?
Ja takk, begge deler! Folketrygd og AFP kan fra 2011 tas ut uten prøving mot arbeidsinntekt I gammel AFP har inntekt utover kr medført kraftig reduksjon i pensjonen Ved uttak og samtidig inntekt beholdes opptjeningseffekten Du bestemmer selv hvor stor del av pensjonen du vil ta ut. Du får utsettelseseffekten på den delen du ikke tar ut. The question isn't at what age I want to retire, it's at what income. Sitat George Foreman

15 Hvilke årskull har rett til ny AFP i privat sektor?
Født i 1943 eller tidligere - Bare rett til gammel AFP Født i november 1948 - Rett til gammel AFP dersom uttak skjer senest 1. desember 2010 - Rett til ny AFP dersom uttak skjer etter 1. januar 2011 Født i desember 1948 eller senere - Bare rett til ny AFP Noen vil ha rett til gammel men ikke ny AFP (i gruppen 44-48). Det gjelder ikke så mange (3600 kvinner og 400 menn som ikke oppfyller garantipensjonsnivået (2 år), pluss de som ikke fyller nye vilkår). Uansett er det utrolig viktig at disse setter seg inn i regelverket slik at de ikke mister AFP-en sin! Overgangsregler

16 Hvem får ny AFP i privat sektor? Hovedvilkår
På uttakstidspunktet må du jobbe i bedrift som er tilsluttet ordningen oppfylle inntektskrav (1 G) ansatt og reell arbeidstager Ved 62 år må du oppfylle ansiennitetskrav 7 av 9 siste år før 62: Reel arbeidstaker (minst 20 prosent) Hovedarbeidsforhold Ved uttak: Inntekt over 1 G på uttakstidspunkt + inntektsåret før Sammenhengende siste 3 år før uttak (26 ukers slingringsmonn + ytterligere 26 uker dersom mottatt korttidsytelser fra folketrygden) Utelukker: Mottak av annen AFP (offentlig eller gammel AFP), uføre etter 62 (unntak hvis stanser før 2011), uførepensjon og ventelønn over 1,5 G (siste 3 år før 62), næringsinntekt/inntekt fra annen bedrift som overstiger inntekt i bedrift tilsluttet (i 7 av 9 før 62).

17 Vilkår på uttakstidspunktet (fra 62 år)
Ansatt og reell arbeidstaker : Du må ved uttak, og i de tre foregående årene sammenhengende ha jobbet i minst 20 prosent stilling i tilsluttet bedrift (26 ukers slingringsmonn i løpet av tre-årsperioden, men må være arbeidstaker på uttakstidspunktet) Denne 26-ukersgrensen utvides med ytterligere 26 uker hvis du har mottatt sykepenger e.l. Her kreves ikke at man har gjennopptatt arbeidet på uttakstidspunktet) Disse regler har bare betydning dersom du i perioden du mottar slike ytelser jobber mindre enn 20 prosent. MÅL MED DETTE LYSBILDET – FELLESKONTORETS ANSVAR Garantipensjonsnivå: I beregningen medregnes den delen av ny AFP som er livsvarig og gjenstand for regulering. Likestilt med Fellesordningen for LO/NHO er også AFP–ordningen til Finansnæringens Arbeidsgiverforening, eller AFP–ordningen til Arbeidsgiverforeningen Spekter. Sett deg godt inn i regleverket

18 Ansiennitetsvilkår ved 62 år
Arbeidstaker må være omfattet av Fellesordningen i minst 7 av de siste 9 årene. Overgangsregler for årskullene: : 3 av siste 5 år 1952: av siste 6 år 1953: av siste 7 år 1954: 6 av siste 8 år 1955: 7 av siste 9 år Du mister ansiennitet dersom du i løpet av et år: Er ansatt i mindre enn 20 prosent stilling Har hovedbeskjeftigelse i annen bedrift Har høyere inntekt (lønn/kapitalinntekter) fra annen bedrift Ansiennitetsvilkåret kan ikke oppfylles etter fylte 62 år MÅL MED DETTE LYSBILDET– FELLESKONTORETS ANSVAR: Ansiennitet i AFP–ordningene til Spekter og Finansnærningens Arbeidsgiverforening er likestilt med ansiennitet i Fellesordningen for AFP. Oppfyller man ikke vilkåret om ansiennitet når man fyller 62 år, kan man ikke få ny AFP på et senere tidspunkt heller. Det går ikke an å ”tjene” opp dette vilkåret ved å jobbe etter du er fylt 62 år.

19 Dette utelukker rett til privat AFP
Mottak av annen AFP (offentlig/privat) Pensjon, ventelønn m.v. fra arbeidsforhold tre siste år før fylte 62 år (over 1,5 G årlig) Mottak av uførepensjon etter 62 år (særregler for årskullene 44-48) MÅL MED DETTE LYSBILDET – FELLESKONTORETS ANSVAR: Ang mottak av uførepensjon etter fylte 62: unntak for personer født i årene 1944 til 1948 der det i denne sammenhengen sees bort fra mottak av uførepensjon før 1. januar 2011. Med korttidsytelser menes her: sykepenger, tidsbegr. uførestønad, rehabiliteringspenger, attføringspenger, dagpenger for arbeidsledighet og⁄eller arbeidsavkl.penger. Dersom du jobber minimum 20% samtidig som du mottar en av ytelsene, vil perioden med minst 20% arbeid telle med i de 52 ukene. Unntak fra hovedregelen om permisjon: med mindre retten til permisjon følger av lov, eller tariffavtale. Kan ikke ha mottatt offentlig AFP (statlig eller kommunal), eller AFP i privat sektor etter "gammel" ordning. Andre vilkår: Mottak av ytelser uten tilsvarende arbeidsplikt f.eks stillingsreduksjon uten lønnsreduksjon Inntekter utenom lønnsinntekten i de siste syv av ni år, før 62 år, som overstiger lønnsinntekten

20 AFP – ingen ”opptjening” av pensjon
Arbeidstakeren har ingen eiendomsrett til AFP Utbetaling av pensjon og betalte premier er verken på individnivå eller bedriftsnivå basert på forsikringstekniske/aktuarielle prinsipper Tilsvarende for gammel AFP

21 Hvordan beregnes ny Folketrygd?
Gradvis innfasing for kullene Pensjonsbeholdningen øker med 18,1 % av pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G Tilsvarer pensjon på 1,35% av pensjonsgivende inntekt Jevn inntekt i 40 år gir en pensjonsdekning på 54 % (1,35 % x 40) Levealdersjustering/regulering av løpende pensjoner

22 Hvordan beregnes ny AFP? Utgangspunkt
Gjelder fullt ut for ny AFP som tas ut fra 1. januar 2011 Pensjonen utgjør 0,314 % av pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G Jevn inntekt i 35 år opp til fylte 61 år gir pensjonsdekning på 11 % (0,314 % x 35) God samlet dekning for jevne inntekter ved uttak fra 67 år Levealdersjustering/regulering av løpende pensjoner Obligatorisk tjenestepensjon

23 Hva lønner seg? Hva lønner seg for meg?
Viktigst: Sjekke at man virkelig har et valg. Ulike vilkår i gammel og ny AFP. Forutsatt rett til begge typer AFP: Se selv på Din pensjon på De fleste som er født i 1944 kommer best ut med ny AFP Arbeidstakere født i : Hva som lønner seg vil bl.a. være avhengig av yrkesmønster og fremtidsplaner (statiske og dynamiske vurderinger)

24 Krav for bedrifters tilslutning til ordningen
Bindende tariffavtale med AFP-bilag via arbeidsgiverforening eller direkte med LO/YS forbund eller visse andre arbeidstakerorganisasjoner Må være ett årsverk i tillegg til eier/daglig leder. Årsverket kan ikke ha familiære bånd med eier Tilslutning bortfaller kun ved opphør av tariffavtale (avtaler videreføres ved eierskifte, fusjon og virksomhetsoverdragelse, med mindre reservasjonsrett etter arbeidsmiljøloven § 16-2 gjelder og benyttes – 3 uker)

25 Premiebetaling Faste satser forsvinner, premie beregnes ut fra prosentsats av ansattes inntekt mellom 1 og 7,1 G Premiesats er enda ikke klarlagt, men hensikten er at de totale kostnadene skal bli om lag de samme for bedriftskollektivet. Betaler premie basert på ansattes inntekt t.o.m det året de fyller 61 år Egenandel AFP bortfaller i ny AFP ordning Første premieinnbetaling for ny AFP antas 1. kvartal 2011

26 Fellesordningen for AFP
Søknadsprosessen Søknad sendes elektronisk via NAV (Din pensjon) Søknadsskjema også tilgjengelig på MÅ søke alderspensjon i Folketrygden samtidig Bedrift må gjennom Altinn oppgi opplysninger om arbeidsforhold NAV gir opplysninger til Fellesordningen om trygdehistorikk Fellesordningen godkjenner/avslår NAV beregner og utbetaler Fellesordningen for AFP NAV AFP-søker Arbeidsgiver

27 Mer informasjon? Se nyafp.no

28 I nettjenesten Din pensjon kan alle få oversikt over egen pensjon og søke elektronisk selv
Beregne fremtidig alderspensjon inkludert AFP Søke om pensjon elektronisk Se egen pensjonsopptjening Få svar på spørsmål Din pensjon benytter reelle tall fra NAV sine systemer

29 Din pensjon – nå også med nytt regelverk
Din pensjon har ny funksjonalitet for å: Beregne alderspensjon på nytt regelverk Beregne AFP i privat sektor på nytt regelverk Sammenligne ulike alternativer Vise opptjening på ny opptjeningsmodell Tilby visning av formler til veileder


Laste ned ppt "Bergen Adm.dir. Sven Iver Steen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google