Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Interkommunalt samarbeid - Skjervøy 11.03.04 Bakgrunn kompetanse- og kvalitetsutfordringer vanskelig økonomi Kommunenes størrelse, vanskelige økonomi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Interkommunalt samarbeid - Skjervøy 11.03.04 Bakgrunn kompetanse- og kvalitetsutfordringer vanskelig økonomi Kommunenes størrelse, vanskelige økonomi."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Interkommunalt samarbeid - Skjervøy 11.03.04 Bakgrunn kompetanse- og kvalitetsutfordringer vanskelig økonomi Kommunenes størrelse, vanskelige økonomi og små fagmiljøer gjør at vi kompetansemessig blir sårbare når det gjelder drift og ikke minst utvikling. Interkommunalt samarbeid ønskes brukt som et virkemiddel for å motvirke de negative effekter av ei slik utvikling.

3 Interkommunalt samarbeid - Skjervøy 11.03.04 Problemstillinger Hva koster manglende utviklingskraft ? Når den daglige driften tar ”alle” ressurser – klarer vi da å drive utviklingsarbeid som gjør at vi klarer å opprettholde og videreutvikle kvalitet og omfang på tjenestene til innbyggere og næringsliv? Klarer vi å ivareta vår sentrale rolle i utviklingen av lokalsamfunnet eller reduseres vi til rasjonaliserende tjenesteytere? Hva betyr dette for folketall, næringsliv, lokaldemokrati m.v. ? Er vi i stand til å ”slåss” om de statlige prosjektmidlene, være oppdatert på planer som styrer mye av utviklingsarbeidet? Klarer vi å rekruttere spisskompetanse? Opprettholde fagmiljøer? Sårbarhet?

4 Interkommunalt samarbeid - Skjervøy 11.03.04 Finansiering og sekretariat Finansiering: Skjønnsmidler fra fylkesmannen200.000 Midler fra Kommunal- og Regionaldepartementet300.000 Egne midler – til sammen ca.100.000 + eget arbeid Utredning og sekretariat: Utviklingssenteret

5 Interkommunalt samarbeid - Skjervøy 11.03.04 Målsettingen Å utrede fordeler og ulemper ved et interkommunalt samarbeid, hvilke tjenester kommunene kan samarbeide om og hvilke modeller for samarbeid som er egnet. Å gjennomføre forsøk med utvidet samarbeid mellom kommunene innenfor minst tre tjenesteområder. Å utvikle kriterier for forpliktende avtaler mellom kommunene.

6 Interkommunalt samarbeid - Skjervøy 11.03.04 Samarbeidsområder (1) Etablere felles infrastruktur for IKT (felles serverpark, kommunikasjon, felles web- servere, sikkerhet, internett) Felles økonomisystem Felles skole-,barnehage- og kulturadministrasjon Samarbeid om plasser over kommunegrensen mellom Storfjord og Lyngen Felles feiertjeneste (hele Nord-Troms) Felles lønnsfunksjon Felles planenhet (overordnede planer, kommuneplaner m/arealdel, kystsoneplan, reguleringsplaner, saksbehandling, byggesaker, delingssaker med mer.) Felles jordbruksadministrasjon og næringssamarbeid Barnevern

7

8 Interkommunalt samarbeid - Skjervøy 11.03.04 Samarbeidsområder (2) Oppgaver på skole-, barnehage- og SFO-området : Kompetanseutvikling – planlegging, felles opplæringstiltak, faglig veiledning Kvalitetsutvikling/kvalitetssikring/skolevurdering Forsøks- og utviklingsarbeid – ny pedagogikk, faglig oppdatering Planarbeid – innspill/utarbeiding av sektorplaner, kommuneplaner, økonomiplaner m.v. Prosjektkoordinering Nettverksutvikling – rektor-/styrermøter, mellom pedagoger/annet personell på tvers av barnehagene/skolene – i og mellom kommunene

9 Interkommunalt samarbeid - Skjervøy 11.03.04 Samarbeidsområder (3) Koordinerende/støttende i.f.t. tverrfaglig samarbeid Koordinerende i.f.t. til eksterne instanser – PPT, fylkesmannen (utdanningsdirektøren, justis- og familieavd.), Sametinget, fylkeskommunen, Regionskontoret i Nord-Troms, Opplæringskontoret (lærlinger) m.v. Kontroll/tilsyn Rådgivning på ressursberegning/bemanningsnormer Rådgivende i forhold til individrettede tiltak og vedtak Enkeltvedtak i spesialpedagogiske tiltak i.f.t. opplæringsloven Utvikle felles administrative rutiner – skoleskyss, flyttemeldinger, forsikringer, arkiver, maler, vedtekter, retningslinjer m.v.

10 Interkommunalt samarbeid - Skjervøy 11.03.04 Samarbeidsområder (4) Koordinere opptak i barnehagene Koordinere ulike tilskuddsordninger – barnehagetilskudd, språktimer m.v. Koordinere rapportering (GSI, KOSTRA, årsmeldinger, annet) Informasjon, publikumsservice Saksbehandling for politiske organ Høringer

11

12 Interkommunalt samarbeid - Skjervøy 11.03.04 Mulige begrensninger VILJE Ble prosjektet iverksatt ut fra erkjente utfordringer og behov - eller var det ”frivillig tvang” ? Var det reelt forankret i kommuneledelsene ? Tillit? Usikkerhet om hverandres motiver? Manglende åpenhet? MANGLENDE ADMINISTRATIV OG FAGLIG UTREDNINGSKAPASITET I KOMMUNENE ressurser Kompetanse MOTKREFTER BLANT BERØRTE TILSATTE Endringer skaper usikkerhet blant berørte tilsatte selv om oppsigelser er uaktuelt – ønsker om å beholde nåværende arbeid, rutiner, datasystem m.v.

13 Interkommunalt samarbeid - Skjervøy 11.03.04 DET FINNES INGEN SNARVEIER PROSESSER, KLIMABYGGING OG INVOLVERING ER NØDVENDIG MEN HVOR LANG TID HAR VI ? NÅR TAR ALLE DE EKSTERNE PROSESSENE STYRINGEN ?

14 Oppgaver på skole-, barnehage- og SFO-området : Kompetanseutvikling – planlegging, felles opplæringstiltak, faglig veiledning Kvalitetsutvikling/kvalitetssikring/skolevurdering Forsøks- og utviklingsarbeid – ny pedagogikk, faglig oppdatering Planarbeid – innspill/utarbeiding av sektorplaner, kommuneplaner, økonomiplaner m.v. Prosjektkoordinering Nettverksutvikling – rektor-/styrermøter, mellom pedagoger/annet personell på tvers av barnehagene/skolene – i og mellom kommunene Koordinerende/støttende i.f.t. tverrfaglig samarbeid Koordinerende i.f.t. til eksterne instanser – PPT, fylkesmannen (utdanningsdirektøren, justis- og familieavd.), Sametinget, fylkeskommunen, Regionskontoret i Nord-Troms, Opplæringskontoret (lærlinger) m.v. Kontroll/tilsyn Rådgivning på ressursberegning/bemanningsnormer Rådgivende i forhold til individrettede tiltak og vedtak Enkeltvedtak i spesialpedagogiske tiltak i.f.t. opplæringsloven Utvikle felles administrative rutiner – skoleskyss, flyttemeldinger, forsikringer, arkiver, maler, vedtekter, retningslinjer m.v. Koordinere opptak i barnehagene Koordinere ulike tilskuddsordninger – barnehagetilskudd, språktimer m.v. Koordinere rapportering (GSI, KOSTRA, årsmeldinger, annet) Informasjon, publikumsservice Saksbehandling for politiske organ Høringer


Laste ned ppt "Interkommunalt samarbeid - Skjervøy 11.03.04 Bakgrunn kompetanse- og kvalitetsutfordringer vanskelig økonomi Kommunenes størrelse, vanskelige økonomi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google