Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjennetegn på måloppnåelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjennetegn på måloppnåelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjennetegn på måloppnåelse
12. november 2009 Grete Sevje 1

2 Innhold Fra kompetansemål til delmål til kjennetegn på måloppnåelse – språk og taksonomier Elevmedvirkning og egenvurdering Dokumentasjon og halvårsvurdering

3 Fokus på elevenes læring
Kierkegaard 1859 Forholdet mellom hjælperen og den der skal hjælpes, maa være saadan at man, naar det i sandhed skal lykkes en, at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremst maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst.

4 Et undervisningsforløp
TPO Underveisvurdering Egenvurdering Dokumentasjon Vi må tenke vurdering når vi planlegger, når vi gjennomfører og når vi avslutter et undervisningsforløp. Black and Wiliam 2006

5 Kompetanse Kompetanse er forstått som hva man gjør og får til i møte med utfordringene. OECD beskriver kompetanse som «evnen til å mestre en kompleks utfordring eller utføre en kompleks aktivitet eller oppgave”. St.meld.30, Kultur for læring

6 Vi skal vurdere noe eleven viser oss at han kan/mestrer.
Kompetansemål Kompetansemål angir hva elevene skal kunne etter endt opplæring på ulike årstrinn. Elevenes kompetanse viser seg gjennom bestemte handlinger, prestasjoner eller produkter (output) Vi skal vurdere noe eleven viser oss at han kan/mestrer. Grete Sevje 6

7 Kompetansemål (”output-mål”)
Målet for opplæringen er at eleven skal kunne drøfte formidle et budskap velge beskrive gjøre rede for planlegge, produsere og presentere beregne forklare analysere finne fram til utarbeide behandle og vedlikeholde lagre tilrettelegge LK06: Eleven skal kunne sette sammen enkle måltider og vurdere energi- og næringsinnhold i tråd med anbefalinger fra helsemyndighetene

8 Fra kompetansemål til delmål Delmål
- etapper på veien mot kompetansemålene. Elevene kan bare nå et mål hvis de forstår målet og vet hva de må gjøre for å nå det. Black and Wiliam Alice spurte: Kan du være så snill å si meg hvilken vei jeg skal gå? Det kommer an på hvor du skal, sa katten Det spiller ingen rolle, sa Alice Da spiller det heller ingen rolle hvor du går, sa katten. Lewis Carroll: Alice i eventyrland Grete Sevje 8

9 Fra kompetansemål til delmål Tydelige mål?
I timen, da stilene skulle deles ut, var Stålberg i villrede. - Sidner, sa han, da han hadde gått igjennom de andre elevenes elendige stiler, Sidner du har her… Og Sidner spratt opp fra pulten, sto blikk stille og så tvers igjennom læreren, ikke en muskel rørte seg i ansiktet på ham. Du har her skrevet en litt underlig stil. Språket er riktig bra, men er det egentlig et juleminne? Du har da selv ikke vært med på dette? Det står ikke noe om at man skal ha vært med på det selv. Stålberg svelget: Nei, det har du jo rett i. Man går bare liksom ut fra at det skal være sånn. Og hvorfor det egentlig? tenkte han, gutten har jo rett. Juleoratoriet, Gøran Tunstrøm

10 Hvilke verb bruker vi når vi formulerer delmål (output)? Å vite … 
Å formulere delmål Hvilke verb bruker vi når vi formulerer delmål (output)? Å vite …  Å gjøre rede for… Å lære … Å fortelle… Å drøfte… Å forklare… Hvordan skal eleven vise at han kan?

11 Å formulere delmål (forts.)
Ikke slik Jeg vet et hva et kvadrattall er Jeg skal lære klokka på tysk Men slik Jeg kan regne oppgaver med kvadrattall Jeg kan delta i en samtale om klokka på tysk

12 Fra delmål til kjennetegn
sier noe om i hvilken grad elevene mestrer målene de arbeider mot sier noe om kvaliteten på prestasjonene deres i forhold til målene skal gi grunnlag for å gi tilbakemelding om kvaliteten på elevenes arbeid sett i forhold til målene Når vi setter opp kjennetegn sier vi samtidig noe om hva som er viktig, hva vi legger vekt på i vurderingen. Hvor detaljerte/presise skal kjennetegnene være?

13 Kjennetegn Vi formulerer kjennetegn i et positivt språk Rekkefølge:
1 Det høyeste nivået – skal gi de begavede elevene noe å strekke seg etter 2 Det laveste nivået – skal kunne nås av elever som ikke har en IOP 3 Det midterste nivået vil ofte gi seg selv

14 Kjennetegn på måloppnåelse
Kompetansemål: Målet for opplæringen er at eleven skal kunne: - delta i enkle, spontane samtalesituasjoner - presentere ulike emner muntlig - forstå og bruke tall i praktiske situasjoner - kommunisere med forståelig uttale - forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner Delmål: Eleven kan delta i en samtale om klokka på tysk Kjennetegn på måloppnåelse Lav Middels Høy Jeg kan si alle tall fra 0 til 20 på tysk Jeg kan si de fleste tall fra 0 til 100 på tysk Jeg kan si alle tall fra 0 til 100 på tysk Jeg kan si hva klokka er når den er hel og halv Jeg kan si hva klokka er når den er hel, halv, kvart på og kvart over Jeg kan si alle klokkeslett med hele setninger Jeg kan svare på spørsmål om noen klokkeslett med enkeltord/tall Jeg kan svare på de fleste spørsmål om hva klokka er Jeg kan svare på spørsmål om hva klokka er med hele setninger Jeg kan uttale mange ord slik at de blir forstått Jeg kan uttale de fleste ord og setninger korrekt Jeg kan uttale alle ord og setninger korrekt og med god intonasjon Jeg kan delta i en samtale, men trenger noe hjelp Jeg kan delta i en samtale med andre Jeg kan lytte aktivt og tar ansvar for at samtalen føres videre

15 Kjennetegnene hjelper elevene til å forstå hva de skal lære
arbeide mot målet justere mål underveis se hva de kan gjøre for å lære mer vurdere eget arbeid underveis

16 Verb Mengde Fra delmål til kjennetegn Gradering Kan gjengi
Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse Kan gjengi Kan beskrive Kan gjengi og anvende Kan fortelle om Kan gjengi, anvende og vurdere Kan sammenligne og begrunne Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse Kan 10 Kan noen Kan 20 Kan mange Kan 30 Kan alle

17 Fra delmål til kjennetegn Gradering (forts.)
Spørreord Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse Kan beskrive hva Kan beskrive hva og hvordan Kan beskrive hva, hvordan og hvorfor

18 Fra delmål til kjennetegn Taksonomier
Hjelpemiddel i graderingen: Taksonomier kan være en hjelp til å formulere kjennetegn på ulike nivåer. Vi kan benytte Blooms taksonomi når vi formulerer kjennetegn som dreier seg om kunnskap Krathwohls taksonomi når vi formulerer kjennetegn for holdninger og verdier Simpsons taksonomi når vi formulerer kjennetegn for ferdigheter

19 Blooms taksonomi (forts.)
Analyser, finn ut, velg ut, skill ut, undersøk, klassifiser, identifiser, sammenlikn, planlegg, oppsummer, dokumenter, formuler regler, trekk slutninger, bedøm, vurder, drøft, diskuter, avgjør, treff beslutninger, sammenlikn verdi, skill mellom, godta - forkast, kritiser, etc. vurdere Forklar/fortell med egne ord, gjør rede for, hva menes med…, påvis, fortolk, vis, formuler, angi, oversett, løs, velg, bruk, konstruer, finn, beregn, anvend, registrer, organiser, demonstrer, gjør greie for hvordan, etc. anvende Gjengi, gjenta, angi, fortell, definer, beskriv, referer, navngi, list opp, strek under, hva, hvor, hvilke, hvem, etc. reprodusere Grete Sevje 19

20 Simpsons taksonomi (forts.)
Framstille, lage, bearbeide, produsere, gjennomføre, forme, atskille, sette sammen, vise hurtighet, vise presisjon, vise utholdenhet, improvisere, kombinere, komplettere, forandre, variere, forberede, fornye, mestre, videreutvikle, vise smidighet, styre utvikle Foreta, følge, løfte, behandle, velge (rett?), tilpasse, atskille, justere, bruke, benytte, beherske, sette sammen, rette feil, utføre, gjøre, velge (blant), vedlikeholde, gjennomføre velge Oppdage, fokusere, gjenkjenne, registrere, se, høre, lytte, iaktta, følge med, vise oppmerksomhet, observere, bli klar over, motta, forberede, delta, vise interesse, benytte, handle, hente, forvente, bestemme seg for, konsentrere seg om, imitere, etterlikne, kopiere, gjenta, forsøke, prøve. følge Grete Sevje 20

21 Holdninger og verdier Krathwohls taksonomi (forts.)
Identifisere seg med, bedømme, slå fast, fastsette, avklare, assosiere, beslutte, finne, forme, utvikle, avgjøre, sammenstille, se utvikling og forbindelser, avveie, generalisere, undersøke, granske, forkaste, velge, motsette seg, bekjempe, integrere, gjennomføre, forandre, gjøre til sitt eget, være preget av, vurdere, realisere, utvide, påvirke organisere verdier Adlyde, følge, etterkomme, tåle, akseptere, godta, medgi, tolerere, holde ut, engasjere seg, gjøre, ta ansvar for, blande seg bort i, søke å følge opp, være opptatt av, være følsom overfor, være glad for, være glad i, like, glede seg over, gjennomskue, anerkjenne, sette pris på, ønske å utvikle eller oppnå, vise respekt for, etterlikne, foretrekke, etterleve, identifisere seg med, tilpasse, stille seg i spissen for, ta initiativ til, ta vare på, ta ansvar for, være bundet av verdsette/reagere Være klar over, være oppmerksom på, være opptatt av, være innstilt på, være følsom overfor, oppfatte, oppdage, følge med, lytte, registrere, ta i betraktning, observere, være seg bevisst, se, lukte, sanse, merke motta Grete Sevje 21

22 Grunnleggende ferdigheter
å kunne uttrykke seg muntlig å kunne uttrykke seg skriftlig å kunne lese å kunne regne å kunne bruke digitale verktøy I forhold til output og grad av måloppnåelse….. (+ faglig innhold)

23 Kjennetegn på måloppnåelse
Framføre muntlig Kjennetegn på måloppnåelse Lav Middels Høy Jeg kan presentere noen enkelte elementer fra det valgte temaet Framføringen min har en begynnelse og en avslutning Framføringen min er saklig og har en rød tråd Jeg snakker med mye støtte fra manuskript Jeg snakker med noe Jeg snakker ved hjelp av noen få støtteord Jeg kan bruke hjelpemidler i framføringen min Jeg kan bruke ulike hjelpemidler som visuell støtte Den muntlige framføringen min har tydelig og ryddig visuell støtte Jeg kan i noen grad svare på spørsmål fra tilhørerne Jeg kan svare på spørsmål fra tilhørerne Jeg snakker høyt og tydelig

24 Kjennetegn på måloppnåelse
Skrive en tekst Kjennetegn på måloppnåelse Lav Middels Høy Jeg kan gjengi noen elementer av temaets innhold Jeg kan forklare med egne ord ulike elementer av temaets innhold Jeg kan drøfte og sammenligne ulike elementer av temaets innhold Jeg skriver noen ord riktig Jeg skriver mange ord Jeg skriver bortimot alle ord riktig Jeg kan skrive noe sammenhengende tekst Jeg kan skrive en tekst med en tydelig begynnelse og slutt Jeg kan skrive en tekst med god og presis oppbygging Jeg forsøker å dele teksten min i avsnitt Jeg kan plassere mange avsnitt korrekt Jeg kan dele teksten min inn i hensiktsmessige avsnitt Jeg kan skrive stor bokstav etter punktum Jeg behersker stort sett bruk av komma og punktum Jeg kan skrive varierte og korrekte setninger med god flyt

25 Kjennetegn på måloppnåelse
Lese faktatekster Kjennetegn på måloppnåelse Lav Middels Høy Jeg kan finne fram til enkeltelementer i enkle faktatekster Jeg kan lese og forstå hovedinnholdet i de fleste faktatekster Jeg kan lese, forstå og vurdere innholdet i ulike typer faktatekster Jeg kan gjengi deler av innholdet i enkle faktatekster med noe hjelp Jeg kan med egne ord forklare hva en faktatekst handler om Jeg kan sammenligne og vurdere innholdet i ulike faktatekster Jeg kan lese og forstå korte og enkle tekster med kjent tema Jeg kan lese ganske raskt hvis temaet er kjent og teksten har et enkelt språk Jeg kan lese alle typer faktatekster med høy lesehastighet

26 Momentene noteres på tavla
Elevmedvirkning Hvis elevene skal være med på å formulere kjennetegn, kan vi gå frem slik: Elevene kommer med forslag til viktige momenter som bør med i produktet, idémyldring Momentene noteres på tavla Momentene diskuteres, det strykes og legges til Elevene kommer med forslag til hva som skal kjennetegne grader av måloppnåelse, idémyldring Det lages et skjema med kolonner på tavla

27 Elevmedvirkning (forts.)
Læreren må ”kvalitetssikre” kjennetegnene. Det kan gjøres ved å svare ”ja” på disse spørsmålene: Kan alle elevene finne et nivå å arbeide på som gir dem faglige utfordringer? Hjelper kjennetegnene elevene til å se ”neste trinn”? Kan elevene benytte kjennetegnene til å vurdere sin egen læring underveis i undervisningsforløpet og på slutten av undervisningsforløpet?

28 Elevmedvirkning (forts.)
Læreren må ”kvalitetssikre” kjennetegnene (forts.) Det kan gjøres ved å svare ”ja” på disse spørsmålene: Kan jeg ta utgangspunkt i kjennetegne når jeg gir elevene underveisvurdering og når deg vurderer hva de har lært av undervisningsforløpet? Hjelper kjennetegnene meg til å gi en rettferdig vurdering av elevenes læring? Hjelper kjennetegnene meg til å dokumentere elevenes læring?

29 Å få tilbakemelding underveis
Læreren er samtalepartner og bruker kjennetegnene til å finne ut om elevene henger med. Læreren: gir spesifikke tilbakemeldinger på det elevene holder på med veileder dem i det videre arbeidet. stiller spørsmål som får elevene til å reflektere over og vurdere egen læring Denne type læringssamtale er den form for tilbakemelding som har størst påvirkning på elevenes læring. (Wiliam 2008)

30 Dokumentasjon Kjennetegnsarbeidet hjelper læreren til å
dokumenterer og begrunne underveisvurdering dokumentere og begrunne halvårsvurdering dokumentere og begrunne tilpasset opplæring dokumentere elevens egenvurdering

31 Alt dreier seg om elevenes læring
God planlegging = god vurdering! God tilbakemelding er motiverende! God tilbakemelding er bevisstgjørende! God tilbakemelding er læringsfremmende! Grete Sevje 31


Laste ned ppt "Kjennetegn på måloppnåelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google