Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Unngå brudd på konkurranseloven Grunnleggende konkurranserett og enkle kjøreregler for å unngå overtredelser Advokat Nils-Ola Widme Norske Rørleggerbedrifters.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Unngå brudd på konkurranseloven Grunnleggende konkurranserett og enkle kjøreregler for å unngå overtredelser Advokat Nils-Ola Widme Norske Rørleggerbedrifters."— Utskrift av presentasjonen:

1 Unngå brudd på konkurranseloven Grunnleggende konkurranserett og enkle kjøreregler for å unngå overtredelser Advokat Nils-Ola Widme Norske Rørleggerbedrifters Landsforening 2008

2 Hvorfor er konkurranseloven viktig? Seriøsitet og etikk Vanskelige regler – lett å gjøre feil Samarbeid kan gi høy gevinst – lett å la seg friste Brudd kan gi enorme negative konsekvenser –Overtredelsesgebyr, bøter eller fengselsstraff –Arbeidsrettslige konsekvenser –Kursfall –Erstatningssøksmål –Omdømmetap og svartelisting hos kunder –Driftsproblemer under etterforskning

3 Kartellforbudet - oversikt Konkurranselovens § 10 ”Enhver avtale mellom foretak, enhver beslutning truffet av sammenslutninger av foretak og enhver form for samordnet opptreden som har til formål eller virkning å hindre, innskrenke eller vri konkurransen, er forbudt…” ”Avtale” eller ”samordnet opptreden” mellom foretak Beslutninger i bransjeorganisasjoner ”formål eller virkning” ”hindre, innskrenke eller vri konkurransen” Unntak i § 10, 3 – partene har selv ansvar og risiko!

4 Begrensning av konkurransen Samarbeid med konkurransebegrensende formål, som alltid er ulovlige –Prissamarbeid –Anbudssamarbeid –Deling av kunder eller markeder Samarbeid som er ulovlige hvis de har en konkurransebegrensende virkning –Prosjektsamarbeid, produksjonssamarbeid, og avtaler om underleveranser av utstyr eller produksjonskapasitet –Informasjonsutveksling –Innkjøpssamarbeid –Markedsføring, FoU, Standardisering og miljøavtaler

5 Samarbeid i bransjeorganisasjoner Organisasjoner kan begå selvstendige regelbrudd –Egne anbefalinger og vedtak om priser og markedsatferd –Tilrettelegging for eller overvåkning av kartellvirksomheten Ansvar som medvirker eller tilrettelegger Normal virksomhet er uproblematisk –Kompetanseutvikling –Næringspolitikk –Arbeidsgiverpolitikk Tjenester og informasjonsutveksling må vurderes Arbeidet i NHO er – eller skal være – kvalitetssikret

6 Prosjektsamarbeid Ikke lenger unntak for ”åpne” samarbeid –Klar regel i konkurranseloven av ’93 –2004 loven forutsetter vurdering i hvert enkelt tilfelle av om konkurransen begrenses merkbart, og om unntak er aktuelt –Ikke mulig å få dispensasjon eller forhåndsavklaring fra KT –Partene har bevisbyrden for at samarbeidet er lovlig ”en forutsetning at partene ikke kunne gjennomført prosjektet hver for seg” –Er partene aktuelle eller potensielle konkurrenter kan de ikke samarbeide –Partene må ha komplementære tjenester eller være for små til å gi tilbud hver for seg

7 Prosjektsamarbeid Markedsmakt og Utestengningsvirkninger Tilfeller som behandles i retningslinjene –Samarbeid mellom snekker, rørlegger og elektriker på en totalentreprise vil normalt ikke begrense konkurransen –Samarbeid mellom foretak i samme bransje må vurderes i den enkelte situasjon –Underleverandørforhold mellom konkurrenter Enkelttilfelle eller fast samarbeid? Avtale inngått før eller etter kontraktstildeling? –Nettverk av avtaler og ”spill-over” effekter -> økt transparens? Forhåndsopplysning anbefales

8 Informasjonsutveksling Informasjonsutveksling i et kartell Utfordring for næringsorganisasjoner som kartlegger konsekvenser av markedsutvikling og politiske vedtak Informasjonsutveksling i seg selv, dersom dette –Bidrar til å samordne konkurrenters markedsatferd –Skaper kunstig transparens i markedet Samordning gjennom utveksling av planer og strategier om pris og produksjonsvolum for femtiden Transparens gjennom løpende utveksling av historisk markedsinformasjon som skaper forutsigbarhet

9 Informasjonsutveksling Informasjonsutvekslingen er ulovlig dersom –Markedet ligger til rette for samordnet opptreden pga få aktører, homogene produkter og etableringshindre –Opplysningene er tilstrekkelig markedsrelevante til å skape kunstig transparens Momenter til vurderingen –Markedsnærhet – prisdata eller omsetningstall –Historiske tall – er de representative for fremtiden? –Individualiserbarhet Næringsorganisasjoner må aldri gi anbefalinger om pris på sluttprodukt eller kostnadskomponenter

10 Næringspolitikk og kartellforbudet NHOs hovedlinje er deregulering og økt konkurranse Tillatt å argumentere for offentlige reguleringer som begrenser konkurransen –Ikke tillatt å foregripe slike vedtak, eller å gå lenger enn vedtakene gir rett til –Ikke tillatt å tvinge gjennom slike vedtak med felles aksjoner Tillatt å synliggjøre kostnadsøkninger og priskonsekvenser av politiske vedtak i politisk debatt –Ikke tillatt å gjøre slike beregninger i fellesskap mellom konkurrenter –Utveksling av sensitiv informasjon mellom konkurrenter må unngås –Ikke tillatt med koordinert prisøkning i etterkant

11 Kompetanseutvikling og kartellforbudet Kompetanseutvikling i næringsorganisasjoner er tillatt og bra –Opplæring i standardverktøy og standardkontrakter, etikk og viktige rettsregler i bransjen –Erfaringsutveksling for å heve generelt kunnskapsnivå i bransjen Unngå at kompetanseutvikling leder til felles markedsatferd Unngå koordinerte aksjoner overfor kunder eller konkurrenter –Enighet om å kreve bransjens standardkontrakt –Enighet om at ”disse handler vi ikke med”

12 Grunnleggende forsiktighetsregler Ofte fare for samordnet opptreden i lokale markeder –All kontakt konkurrentene imellom er risikabel –Særskilt ansvar for organisasjoner i NHO Noen tema skal aldri diskuteres med konkurrenter –Priser, kalkyler, kunder eller anbud –Kapasitet og planlagte investeringer Samarbeid kan være lovlig – men bør vurderes –Prosjektsamarbeid –Markedsføringssamarbeid –Regionale fellestiltak

13 Grunnleggende forsiktighetsregler Alle avtaler mellom konkurrenter må kvalitetssikres –Kun skriftlige avtaler med konkurrenter –Avtaler med konkurrenter må alltid sjekkes med advokat

14 Hva gjør man når det har gått galt Før samarbeid er i kommet gang –Avbryt forsøket og sikre bevis for at man ennå ikke har gjort noe galt –Bevis gjennom opptreden i markedet at konkurransen ikke er begrenset Dersom man har deltatt i kartellvirksomhet –Full åpenhet overfor egen konsernledelse –Avbryt samarbeidet og gjenoppta vanlig konkurranse –Lempning – Strafferabatt til den som informerer først Håndtering av bevissikring (”Dawn Raid”) –Samarbeid er bedre enn det motsatte –Bedriften må ha rutiner – som må følges

15 Misbruk av dominerende stilling Forbud mot ”utilbørlig utnyttelse av.. Dominerende stilling” ”Economic approach” Dominerende stilling = kan opptre uavhengig av kunder og konkurrenter –Foretakets stilling –Kjennetegn med markedet –Nisje- og ettermarkeder Lov å få, og å ha, dominerende stilling, men ikke å beskytte den

16 Misbruk av dominerende stilling Typisk misbruksatferd –Ekskluderende misbruk som begrenser konkurransen –Utnyttende misbruk Eksempler –Microsoft ”tie-in” mellom WMP og Windows Begrenset interopreabilitet –Tine/Reitan – eksklusivavtale for ost –SAS – spørsmål om predasjonsprising Oslo-Ålesund – avgjørelse om å ikke gripe inn Oslo Haugesund – forlik for lagmannsretten

17 Kort om fusjonskontrollreglene Meldeplikt for alle foretakssammenslutninger –Samlet omsetning over 50 MNOK –Hver part har over 20 MNOK Konkurransetilsynet skal gripe inn hvis integrasjonen ”fører til eller forsterker en vesentlig begrensning av konkurransen” Gjelder for fusjoner, oppkjøp og noen samarbeidsavtaler

18 Takk for oppmerksomheten! Kontaktinformasjon: Nils-Ola Widme Avdeling Næringsjus Pb 5250 Majorstuen 0303 Oslo E-Post: nils.ola.widme@nho.nonils.ola.widme@nho.no Tlf: 23 08 81 54 Mob:93 08 28 22 Web:http://www.nho.no/jus/http://www.nho.no/jus/


Laste ned ppt "Unngå brudd på konkurranseloven Grunnleggende konkurranserett og enkle kjøreregler for å unngå overtredelser Advokat Nils-Ola Widme Norske Rørleggerbedrifters."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google