Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Globalt sikkerhetsarbeid for helikopteroperasjoner. Er vi klare for fremtiden???

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Globalt sikkerhetsarbeid for helikopteroperasjoner. Er vi klare for fremtiden???"— Utskrift av presentasjonen:

1 Globalt sikkerhetsarbeid for helikopteroperasjoner. Er vi klare for fremtiden???

2  Globalt helikoptersikkerhetsarbeid (IHST / EHEST)  Samarbeidsforum (SF)/Flysikkerhetsforum (FsF)  CAP 1145  Er vi klare for fremtiden???  Narvik-Hammerfest  Barentzhavet Jeg skal snakke om…

3  Startet i USA (IHST)  Fulgt opp av Europa (EHEST)  Regionale organisasjoner i alle verdensdeler nå. IHST / EHEST

4  Ledes av EASA  LT har deltatt fra oppstart.  Består av:  EHEST – (styret)  EHSAT – analyseteam  EHSIT – implementerings team EHEST organisering.

5 EHEST medlemmer.

6  Analyser av alle helikopterulykker opp til 2010 er gjennomført.  Alt er digitalisert.  Alt sammenlignes med tilsvarende studier i USA.  Tiltak vurderes fortløpende nå.  Forslag til tiltak legges frem for EASA. EHEST

7  Rask påminnelse om hva som er spesielt i Norge:  Samarbeidsforum (SF):  Flysikkerhetsforum (FsF): Sikkerhetsarbeid i Norge

8  Anbefaling i NOU 2001:21 og 2002:17 (Helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel)  - Opprett et forum som skal arbeide med helikoptersikkerheten!!!  SF opprettet av Luftfartsdirektøren i 2003 som et koordinerende forum som skulle arbeide med helikoptersikkerheten offshore.  Minimum 4 møter i året. Historie…

9  SF skal arbeide for en vesentlig forbedring av helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel.  SF skal være en pådriver overfor ansvarlige myndigheter og aktører slik at tilrådninger i NOU 2001:21 og 2002:17 (og HSS- 3) søkes gjennomført…  SF kan også ta opp problemstillinger med betydning for helikoptersikkerheten, og følge opp med forslag til konkrete tiltak.  SF skal jobbe både nasjonalt og internasjonalt. Arbeidsoppgaver, mandat…

10  helikopteroperatørene (CHC HS, Bristow, Blueway, NHS)  relevante myndigheter (LT, Ptil),  offentlige tjenesteytere (Avinor, Luftforsvaret)  arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner (Norsk olje og gass, Industri Energi, SAFE, Flygerforbundet, Flygerlederforbundet, NHAF)  og andre (Statoil, SHT (observatør)) SF medlemmer…

11 Noen viktige resultat der SF har bidratt…  Utvikling av standarder og krav til utstyr.  Utbygging av bedre meteorologisk informasjon offshore.  Automatiske innflyginger til rigger.  Utbygging av ADS-B og etablering av kontrollert luftrom offshore (Ekofisk og Balder) – først i verden.  Bidratt til økt samarbeid mellom Nordsjølandene om offshoreflyging.  Forskning (HSRMC)

12  Altfor mange ulykker med innlandshelikoptre.  15 omkomne i totalt 15 ulykker siden 2000  FsF opprettet av Luftfartsdirektøren i 2009 som et koordinerende forum som skulle arbeide med helikoptersikkerheten i innlandet.  Basert på erfaringer fra SF.  Samme mandat som SF.  Minimum 4 to-dagers møter i året. Historie innlandsoperasjoner…

13  Alle AOC-holdere for innlandsoperasjoner.  SHT – observatør  Andre møtedeltakere blir invitert etter behov. FsF medlemmer…

14  Sikkerhetsstudien innland.  Arbeid med lukking av tilrådninger i Sikkerhetsstudien.  Anbefalte retningslinjer for kraftindustriens bruk av helikoptre. Viktige resultater av arbeidet…

15 CAP 1145 Bakgrunn…  23. august 2013 – Britisk SuperPuma L2 havarerer i sjøen utenfor Shetland. 4 omkommer.  Britisk statistikk siden 2000 – 14 havarier, hvorav 5 fatale. (Norsk sektor i samme periode – ingen havarier, ingen personskader.)  Spørsmål i britisk presse: «Hvorfor havarerer vi i UK-sektor, men ikke i norsk?»  UK-CAA inviterer LT til å delta i utarbeidelse av rapport om UK offshore flyging.

16 CAP 1145  20. februar 2014 offentliggjør UK Civil Aviation Authority:  Safety review of offshore publick transport helicopter operations in support of the exploitation of oil and gas (CAP 1145).  CAP 1145 er en god studie, laget på en bemerkelsesverdig kort tid.  Inneholder:  32 action items  19 anbefalinger til involverte i bransjen

17 Norsk syn…  Følgende CAP 1145 saker er «hot»:  Flight Data Monitoring User Group.  Forbud mot flyging utover sea state 6 eller helikoptertypens sertifiseringsbegrensning.  Reduksjon av antall pax ihht nødutganger.  Begrenset kroppsstørrelse for pax.  EBS.

18  Norge deltok ikke i arbeidet med å utarbeide tilrådninger.  Vi mener at studien er reaktiv istedenfor proaktiv.  Vi mener at tidsfristen og konsekvensene for noen tilrådninger ikke er godt nok utredet. (EBS, Seastate 6, pax ved nødutganger, størrelse på pax).  Samtidig er SF bekymret for at det kan skape vanskeligheter hvis det er forskjellig regelverk, utstyr og prosedyrer i UK og Norsk sektor.  SF er også bekymret for at EASA kan implementere krav fra CAP 1145 som Norge er uenig i. SF sitt syn…

19  Gjennom HSS-3 og annen forskning (f.eks Statoils studier av eksosgass over helikopterdekk) har Norge andre prioriteter vi arbeider med og som vi vil fullføre først.  SF har studert CAP 1145 og vil komme med anbefalinger til LT og SD om tiltak. SF sitt syn…

20 Norsk syn…  Norge er ikke bundet av innholdet i CAP 1145.  SF og LT vil i tiden fremover følge fremdrift og erfaringer med implementering av tiltakene og anbefalingene på UK sokkel.

21  Innland:  Kraftspenn utbygging Narvik-Hammerfest (2014-2025)  Offshore:  Oljeutbygging i Nordområdene  Er vi forberedt??? Utvikling i norsk helikopterindustri

22  Språkproblemer.  Manglende kurs for utbyggerne i samarbeid med helikoptre.  Prispress.  Mange flygere nekter å delta i arbeidet på grunn av manglende sikkerhet. Kraftlinjene…

23  La oss fastslå at sikkerheten i norsk offshore flyging er i verdensklasse.  Dette skyldes blant annet: NOU’er, HSS 1-3, samarbeid mellom alle involverte, vilje til å ta regningen for sikkerhets-fremmende tiltak, gode holdninger. Offshore…

24  Er vi forberedt på den raske oljeutbyggingen i Nord?  Har vi egnede helikoptertyper for tilbringertjenesten? Tanker…

25 SAR  «Ny aktivitet krever nye tanker om redningstjeneste» (politimesteren i Tromsø under Beredskapskonferansen)  Har vi tatt nødvendige grep?  Har vi SAR-helikoptre med tilstrekkelig kapasitet?  Har vi tenkt alle tankene?

26  Helikoptrenes rekkevidde?  Nødlandingsmuligheter?  Refuelingsmuligheter?  Effektiv SAR?  Bruk av Point of no return i CAT?  Bruk av Bjørnøya som landingsplass?  Samband/kommunikasjon?  Flight following? (Flygeinformasjonstjeneste? Alarmtjeneste?)  Kvalitet på områdets værvarsel? Noen tanker…

27  Mange usikkerhetsmomenter.  Alle involverte må samarbeide (myndighetene, helikopteroperatørene, oljeselskapene, meteorologene).  Fremtiden kommer så fort at vi har liten tid og miste! Offshore…

28 Mer om sikkerhetsarbeid…

29 Takk for oppmerksomheten.


Laste ned ppt "Globalt sikkerhetsarbeid for helikopteroperasjoner. Er vi klare for fremtiden???"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google