Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilskudd til kulturarenaer i Hedmark Retningslinjer vedtatt av Hedmark fylkeskommune i 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilskudd til kulturarenaer i Hedmark Retningslinjer vedtatt av Hedmark fylkeskommune i 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilskudd til kulturarenaer i Hedmark Retningslinjer vedtatt av Hedmark fylkeskommune i 2013

2 Mål: Skape gode kulturelle møteplasser som gir rom for variert kulturell virksomhet i lokalmiljøet og i regionen Tiltak: Fordele statlige spillemidler til utvikling av ulike kulturarenaer Tilskudd til kulturarenaer

3 Hva regnes som kulturarena? Med kulturarena menes i denne sammenhengen: Arena for kulturaktiviteter: kulturhus flerbrukssaler samfunnshus / grendehus / forsamlingshus utearenaer for kulturaktivitet Spesiallokaler for kunst og kultur: teater / scenekunstlokaler konsertsaler gallerier / formidlingslokaler for billedkunst bygg for museum eller kulturverntiltak bibliotek kino Lokaler og verksteder for øving/produksjon av kultur Ordningen gir ikke tilskudd til: Kirkebygg og andre religiøse lokaler Lokaler til kommersielle kulturformål: faste gallerier selskapslokaler verksteder og utstillingslokaler for salg kino drevet av kommersielle aktører

4 Hva kan du søke om tilskudd til? For å få til en kulturarena der det ikke finnes slikt fra før kan du få tilskudd til: Kjøp av lokaler til kulturformål Nybygging av kulturarena Ombygging av eksisterende lokaler til kulturformål I et eksisterende lokale kan du få tilskudd til: Ombygging / tilbygg, f.eks. lagerrom Modernisering / rehabilitering, f.eks. Vindusblending Tilrettelegging av romakustikk/lydisolasjon Tilrettelegging for universell utforming ENØK tiltak / varmepumpe Fastmontert inventar, f.eks.: Amfiløsning Scenerigg Teleslynge Kjøkkeninnredning Teknikk (f.eks. lyd-, lys- og sceneteknikk) Du kan ikke få tilskudd til: Vedlikehold og drift Utbedring av skader som skyldes feil ved planlegging, utførelse eller manglende vedlikehold Rehabilitering av en kulturarena som er yngre enn 10 år. Dekning av gjeld Erverv av grunn Utomhusarbeider, f.eks.: Tilførsel av vann/kloakk/strøm Inngjerding Veier Parkeringsplasser Løst utstyr, f.eks.: Stoler Bord Sceneutstyr Hvitevarer Ferdigstilte byggeprosjekter som ikke tidligere har søkt om støtte

5 Planlegging og gjennomføring av prosjektet Prosjektet må være planlagt ut fra definerte behov. Disse må beskrives i et eget vedlegg. Prosjektet skal gjennomføres i henhold til gjeldende bestemmelser i plan- og bygningsloven. Kulturarenaen skal oppfylle kravene til universell utforming, inkludert akustikk. Kravene gjelder både ved nybygging og ombygging/rehabilitering. Kulturarenaen bør få en estetisk arkitektonisk utforming. Kulturarenaen må gis en funksjonell teknisk utforming. Relevant teknisk ekspertise (f.eks. sceneteknisk og/eller akustisk kompetanse) bør derfor involveres allerede tidlig i planleggingsfasen. Hvilke krav stilles det til prosjektet du søker om?

6 Kulturarenaen skal benyttes til kulturformål i minst 20 år Arenaen skal være åpen for all lovlig kulturvirksomhet Ingen må stenges ute av religiøse, sosiale eller politiske hensyn Hvis disse kravene ikke etterkommes kan fylkeskommunen kreve tilbakebetaling av tilskuddet. Hvilke krav stilles det til lokalene etter ferdigstilling?

7 Hvor mye tilskudd kan du søke om? Du kan søke om 1/3 av prosjektets totale, godkjente kostnad. Ved samlokalisering med andre formål foretas det en kostnadsdeling av fellesarealer og sambruksarealer. Maksimal tilskuddssum for både lokale og regionale kulturarena er kr. 1 500 000. Nedre grense for total, godkjent kostnadsramme er kr. 150 000. Minimal tilskuddssum er dermed kr. 50 000. Tilskudd: Totalkostnad: fra: til: 4,5 mill. kroner Kr. 150 000 Maks 1,5 mill. kroner Minimum Kr. 50 000

8 Hvor mye tilskudd kan du søke om? For kulturarenaer der flere separate kulturfunksjoner inngår, er det anledning til å sende inntil tre ulike søknader om tilskudd. Teatersal – 4,5 mill. Musikkrom – 4,5 mill. Kunstgalleri – 4,5 mill. 13,5 mill. kroner: Maks 1,5 mill. kroner

9 Enhver ikke-kommersiell, demokratisk oppbygd organisasjon*: Offentlige instanser: Fylkeskommuner Kommuner Kommunale foretak Frivillige organisasjoner Lag Foreninger Stiftelser Samvirkeforetak (SA) (tidligere andelslag (AL), samvirkelag og andre selskaper med begrenset ansvar (BA)) Institusjoner Aksjeselskap * Vedtektene må kontrolleres av kommunen med bakgrunn i disse kravene. Hvem kan være søker?

10 Ta kontakt med kommunen: Oppstartsmøte Byggesaksgodkjenning Rådgivingsmøter med fagekspertise Innhent nødvendige vedlegg Søknad fylles ut på www.idretsanlegg.nowww.idretsanlegg.no Hvordan skal du søke?

11 1.Opplysninger om søker 2.Opplysninger om prosjektet og behovsgrunnlaget 3.Dokumentasjon av bygget/prosjektet 4.Detaljert kostnadsoverslag 5.Finansieringsplan med dokumentasjon 6.Plan for drift av kulturarenaen 7.Grunnbokutskrift – feste/leieavtale Hvilke vedlegg trenger du?

12 Hvordan blir din søknad behandlet? Kommunen kontrollerer: Deg som søker Prosjektets innhold, økonomi og fremdriftsplan Byggesaksgodkjenningen Søknadens innhold og vedlegg Kommunen setter innen 15. januar opp en prioritert liste over komplette søknader og sender denne til fylkeskommunen. Fylkeskommunen: Godkjenner søknader som er komplette og korrekte Søknader med mangler blir ikke godkjent Fk kan be kommunen om å skaffe den manglende dokumentasjonen Fk sender oversikt over fylkets godkjente søknader til Kulturdepartementet innen 15. mars Fk vedtar en prioritert liste over godkjente søknader

13 Gjentatt søknad Tilleggssøknad Kommunens prioriteringsliste Lengden på søknadens ventetid før tilsagn blir gitt Total søknadssum fra kommunen Geografiske / regionale hensyn Kriterier for fylkeskommunal prioritering

14 Kulturdepartementet fordeler årets spillemidler til fylkeskommunene i mai Fylkeskommunen fordeler midlene i henhold til sin prioriterte søknadsliste Innen 1. juli får du beskjed om resultatet Du kan klage på resultatet (til Kulturdepartementet) Videre søknadsbehandling

15 Venter du på tilsagn? Husk å fornye søknaden! Fått et deltilsagn? Husk å fornye søknaden! Blir prosjektet større eller dyrere enn antatt? Send tilleggssøknad med endringene! Så snart du har fått byggesaksgodkjent ditt prosjekt kan du – på egen risiko – sette i gang byggingen. Du kan ikke søke om støtte til allerede ferdigstilte prosjekter. Hva skjer videre?

16 Delutbetaling (inntil 85%) Søknad til kommunen dokumenterer utgifter på minst beløpet du søker om Sluttrapportering og –utbetaling Senest 24 måneder etter tilsagn er gitt Revisorgodkjent* prosjektregnskap Lavere kostnader enn budsjettert vil føre til avkorting av tilsagnsbeløpet *Kommunens revisor ved tilskudd over 100 000, ellers egen revisor. Når kan du få utbetalt midlene du har fått tilsagn om?

17 Linda Stewart Tlf. 62 54 40 82 / 469 55 207 Epost: linda.stewart@hedmark.orglinda.stewart@hedmark.org Kari Nilssen Tlf. 62 54 44 46 / 480 74 372 Epost: kari.nilssen@hedmark.orgkari.nilssen@hedmark.org Kontaktpersoner


Laste ned ppt "Tilskudd til kulturarenaer i Hedmark Retningslinjer vedtatt av Hedmark fylkeskommune i 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google