Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leder og profesjonsutøver - Fagorganisert? Eller kanskje ikke?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leder og profesjonsutøver - Fagorganisert? Eller kanskje ikke?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Leder og profesjonsutøver - Fagorganisert? Eller kanskje ikke?
Mona Bråten

2 Ledere og organisering
Ikke selvsagt at ledere organiserer seg Rollen som arbeidsgivers representant kan gjøre at dette oppfattes som unaturlig Finnes det et naturlig organisasjonstilbud? I Norge, tallene viser at ledere organiserer seg I offentlig sektor er arbeidstakere i ledende stillinger oftere organisert enn øvrige ansatte Kanskje et lite unntak for toppledere (men usikre tall) Blant mellomledere i offentlig sektor er 9 av 10 med i en fagorganisasjon

3 Profesjonsorganisasjoner og ledere
Forbund for klart definerte utdanningsprofesjoner, særlig innen helse, sosial og utdanning samt for eksempel jus Satser på ”to bein”, både lønn/arbeidsvilkår og å utvikle (og forsvare) profesjon/yrke Ofte svært høy organisasjonsgrad og moderat konkurranse fra andre forbund Organiserer alle relevante yrkesutøvere fra nyansatte vikarer til øverste leder Flere av disse forbundene opplever utfordringer knyttet til å ivareta medlemmer som er ledere og mellomledere Noen mister medlemmer fordi det er blitt vanskeligere å kombinere medlemskap med lederrollen Noen forbund opplever etterspørsel etter egne møteplasser – ledere deltar ikke nødvendigvis på ordinære medlemsmøter Er profesjonsutfordringene de samme for ledere og de som blir ledet?

4 Utfordringer knyttet til å beholde ledermedlemmer i FO (og i LO).
4 spørsmål: Hvordan fungerer det å være ledermedlem i FO i dag? Hvilke utfordringer møter man i hverdagen som leder og medlem i FO? Hvilke forventninger har medlemmer i lederstillinger til medlemskapet sitt i FO? Hvilke ønsker har denne gruppen til FO som en profesjonsbasert fagorganisasjon? Hva kan/bør FO gjøre for å være et attraktivt forbund blant sine faggrupper når de er i en mellomleder- eller topplederstilling?

5 Forskningsopplegg Oppstartskonferanse i Trondheim 30.januar 2009
Fokusgruppeintervjuer med medlemmer i toppleder- og mellomlederstillinger, samt en fokusgruppe med FO-tillitsvalgte Fafo FO Tour 2009: Stavanger Bergen Trondheim Oslo Tromsø Har vi bare intervjuet ledermedlemmer som er positive til FO?

6 Hvordan fungerer det å være ledermedlem i FO?
Problemet med utmeldelser bør ikke overdrives, men gode grunner til å fokusere på lederne. Utbredt oppfatning blant lederne at man får lite igjen for medlemskapet sitt. Kan betraktes som en viktig/strategisk medlemsgruppe Forbilder på arbeidsplassen mht fagorganisering Viktig å huske at mange fortsatt er FO-medlemmer. 3 idealtyper av ledermedlemmer

7 Tre idealtypiske begrunnelser for FO-medlemskapet
Noen har en ”dobbel begrunnelse”, men inndelingen i idealtyper er gjort for å vise hvilke begrunnelser som går igjen når lederne forklarer hvorfor de fortsatt ønsker å være medlemmer i FO. De ulike idealtypene har også ulike ønsker mht hvilke områder de forventer mer innsats fra FO (utdypes senere).

8 Ideologisk/solidarisk forankret medlemskap.
Viktig å være med i den politiske bevegelsen som FO er en del av. De ”gule forbundene” er uaktuelle, alternativet til FO er Fagforbundet eller å være uorganisert. Organisering er et verdivalg. Tilknytningen til FO er sterk, men ikke ubetinget. FOs profil må først og fremst være rettet mot andre medlemsgrupper enn lederne.

9 Profesjonsfaglig forankret medlemskap.
Medlemskapet i FO styrker identiteten som fagperson. Andre LO-forbund er uaktuelle, alternativet er å være uorganisert. Fontene er et viktig medlemstilbud.

10 Pragmatisk forankret medlemskap
God forsikringsordning er viktig motivasjon Disse lederne har den svakeste tilknytning til FO Flere ledere som har vurdert å melde overgang til andre forbund. Også utenfor LO

11 Utfordringer ved medlemskapet
Ikke velkommen i lokalt fagforeningsarbeid Ingen stor utfordring, men dette gjør at FO må pleie forholdet til lederne på andre måter. Medlemskontingenten er ikke for høy Lederne med en pragmatisk forankring mener den imidlertid er ”høy nok”. FOs manglende innsats for ledere i (lokale) lønnsforhandlinger er det de aller fleste synes er mest utfordrende ved medlemskapet. Alle ”idealtypene” og ledere på alle nivåer er svært opptatt av dette. Manglende bistand i konfliktsaker Mellomledere oppatter dette som et problem Topplederne ønsker ikke bistand fra FO i slike saker. Alle fremholder at det fungerer dårlig å skulle forholde seg til plasstillitsvalgt i slike saker.

12 Utfordringer ved medlemskapet forts.
FO for lite synelige i den (sosial-)politiske debatten. Viktig fordi ledermedlemmene ikke lenger har den samme kontakten med FO som vanlige ansatte har. Dersom FO ikke er aktive i den (sosial-) politiske debatten, har man lite igjen for å være medlem. Ledere med en ideologisk forankring: FO for lite synlige i den generelle politiske debatten. Ledere med en profesjonsfaglig forankring: FO for lite synlig i den sosialpolitiske debatten. Vanskelig å være ledermedlem dersom tillitsvalgte ikke er skolerte. Høye forventinger til tillitsvalgte Mange reagerer på tillitsvalgte med fiendtlig innstilling til lederne.

13 Ønsker og forventinger til FO
Ønsker om å bli sett! Generelt ønske blant lederne om at FO vier dem større oppmerksomhet Ønsker om bistand i lokale lønnsforhandlinger! Lønnsfastsettelse til mellomledere i kommunal sektor innebærer mye arbeid for tillitsvalgte (HTA kap 3.4.2) Mange - særlig mellomledere - har behov for bistand fra tillitsvalgte i lokale lønnsforhandlinger Ønsker om at FO har dyktige tillitsvalgte! Mellomledere: behov for bistand ved konflikter på arbeidsplassen og i lokale lønnsforhandlinger Toppledere: som samarbeidspartnere i omstillingsprosesser, og som talerør i den offentlige debatten

14 Ønsker og forventinger til FO (forts)
Ønsker om profesjonsfaglig støtte! ”Fokus på det faglige er god hjelp for oss til å utføre ledelse slik vi ønsker. Vi ønsker også tjenester som det skinner av faglig. Du mister ikke det perspektivet selv om du blir leder. Den faglige skvisen er et spennende tema” (mellomleder) Fagblad, ledernettverk og en egen konferanse for ledere - vurderes som viktig profesjonsfaglig støtte Forventninger om at FO er synlig i den offentlig debatten! Ledere med en profesjonsfaglig og/eller ideologisk begrunnelse for medlemskap i FO, synes det er viktig at FO både er synlig og aktive i diskusjoner som omfatter de profesjonene forbundet organiserer. Lederne kan, på grunn av sin stilling, ofte ikke delta direkte i debattene selv

15 Ønsker om fortsatt medlemskap i FO?
Mange ledere har knyttet sterke lojalitetsbånd gjennom lang fartstid i forbundet Ofte er det de mest aktive medlemmene som blir ledere (altså tidligere tillitsvalgte) Finnes det egentlig noen alternativer hvis man ønsker å være fagorganisert? ”Jeg er vernepleier først og fremst. Det er derfor jeg er medlem i FO. For meg er det helt utenkelig å skulle være med i noe annet fordi det er FO som er mitt forbund, og som organiserer de profesjonene som jeg er en del av. Som fagperson forventer jeg at FO står på kravene for vårt fag. Det er der lojaliteten ligger.” (mellomleder) Lederne ønsker fortsatt medlemskap, men har også forventinger til FO!

16 Hva kan FO gjøre? Beholde organisasjonsmodellen, men klargjøre rutiner for bistand til ledermedlemmer som kommer i konfliktsituasjoner på arbeidsplassen Mange av FOs ledermedlemmer er i stillinger der forhandlingsfullmakten om lønn ligger hos FO lokalt. Forbundet må klargjøre sin lønnspolitiske strategi når det gjelder hvordan spennet mellom individuell lønnsfastsettelse for ledermedlemmene og kollektiv lønnsfastsettelse for de øvrige medlemmene skal håndteres både lokalt og sentralt Mange ledermedlemmer har en ideologisk og/eller profesjonsfaglig begrunnelse for medlemskap i FO. Tilknytningen og lojaliteten til både FO og LO er ofte veldig sterk. Ledermedlemmene har klare ønsker og forventninger til det profesjonsfaglige tilbudet! Fagbladene Ledernettverk Årlig lederkonferanse (profesjonsfaglig!)

17 Resultater fra en spørreundersøkelse blant medlemmer i lederstillinger
Unio-medlemmer i lederstillinger - hva forventer de av medlemskapet, hva er de fornøyd med og hvor ser de forbedringsbehov? Resultater fra en spørreundersøkelse blant medlemmer i lederstillinger

18 Ledernes vurderinger av medlemskapet. Lavest N=6813
Påstander om hvordan du som leder ser på det å være medlem i ditt forbund. Andel helt eller delvis enig (5 delt skala) Hele 42 prosent er helt enig i at lederstillingen lar seg godt kombinere med medlemskap i forbundet, totalt er 71 prosent enig i denne påstanden. 56 prosent er helt eller delvis enig i påstanden om at det er ønskelig med et eget lederforbund innen sitt fagfelt 56 prosent er helt eller delvis enig i påstanden om at det er viktig at samme forbund representerer alle grupper ansatte med samme utdanningsbakgrunn, også ledere 17 prosent opplever stadig oftere situasjoner der det er vanskelig å være medlem av samme forbund som de man har lederansvar for (totalt 43 prosent er enig i påstanden) 43 prosent er enig i påstanden om at det ikke finnes noen alternative forbund som er aktuelle – OBS! her gis det signaler om konkurranse fra andre forbund Litt ambivalent – viktig med et forbund som representerer alle grupper ansatte, men samtidig ønsker om et eget lederforbund innen eget fagfelt

19 Lite press fra andre om at ledere ikke bør være organisert i samme forbund. Lavest N=6855
Generelt er det få som opplever press fra andre (arbeidsgiversiden, eller tillitsvalgte/medlemmer) om at ledere ikke bør være organisert i samme forbund som de man leder, eller at ledere ikke bør være organisert i det hele tatt. Jf andel som er helt eller delvis uenig i påstandene. Rundt 90 prosent er helt eller delvis uenig i påstandene om at de opplever press fra arbeidsgiversiden eller tillitsvalgte/medlemmer om at ledere ikke bør være organisert i samme forbund Ledere i en sektor der fagforeningsmedlemskap er bredt akseptert

20 Hvordan opplever ledermedlemmer at de blir ivaretatt av forbundet
Hvordan opplever ledermedlemmer at de blir ivaretatt av forbundet. Lavest N=6866 Opplevelser av å bli ivaretatt av forbundet 79 prosent har tiltro til at forbundet vil ivareta deres interesser hvis de får behov for hjelp 76 prosent mener det er behov for et bedre tilbud og flere møteplasser for ledere fra forbundet (ikke vesentlige forskjeller mellom medlemmer i forbund som har slike tilbud i dag og de som ikke har) 73 prosent mener at den faglige debatten i forbundet dreier seg for lite om lederrollen og dens utfordringer (ikke vesentlige forskjeller mellom medlemmer i forbund som har egne tilbud til ledere i dag og de som ikke har) Lavest oppslutning om påstanden om hjelp og støtte i lokale lønnsforhandlinger. 57 prosent mener de får den hjelpen og støtten de har behov for i lokale lønnsforhandlinger (29 prosent er helt eller delvis uenig i denne påstanden) 63 prosent opplever at de alt i alt blir godt i varetatt av forbundet. (Bare 18 prosent er helt eller delvis uenig i denne påstanden) Generelt; ledermedlemmene opplever at de blir ganske godt ivaretatt, men etterlyser mer oppmerksomhet omkring lederrollen og flere møteplasser for ledere samt mer hjelp og støtte i lokale lønnsforhandlinger

21 Lederrollen og vurderinger av hvem som kan gi hjelp/støtte i ulike saker. Lavest N=6816
Når det gjelder utfordringer i lederrollen, så mener flertallet at det er arbeidsgiverapparatet som skal bidra med dette. Når det gjelder faglig tilbud, så er oppfatningene at både arbeidsgiver og forbundet skal ha tilbud om dette. Lederne ønsker likevel at forbundet har dyktige tillitsvalgte som kan representere de ansatte ved omorganiseringer (93 prosent) og som kan sette søkelyset på utfordringer knyttet til budsjett og tjenestetilbud (84 prosent)

22 Vurderinger av hvor viktig ulike forhold er for medlemskapet
Vurderinger av hvor viktig ulike forhold er for medlemskapet. Lavest N=6801 Forhold som er viktige for medlemskap i forbundet De tre forholdene som flest vurderer som svært viktige for medlemskap i forbundet er: At forbundet ivaretar mine interesser i lokale lønnsforhandlinger (71 prosent svarer svært viktig) At forbundet kan yte juridisk bistand (64 prosent svarer svært viktig) Forbundets politikk når det gjelder min yrkesgruppe (60 prosent svarer svært viktig) Også en stor andel som mener det er viktig at forbundet er en viktig samfunnsaktør på eget fagområde (58 prosent svært viktig) og at Unio er en viktig samfunnsaktør generelt (53 prosent svært viktig) En lavere andel som mener at ulike faglige tilbud (27 prosent) og ulike medlemsfordeler (25 prosent) er svært viktig for medlemskapet

23 31 prosent har tatt kontakt med forbundet i løpet av to siste år for å få hjelp/støtte til: N=2110, flere svar mulig 31 prosent har tatt kontakt med forbundet for å få hjelp og støtte – siste to år. De tre sakene som flest har tatt kontakt om er: Lokale lønnsforhandlinger (58 prosent) – Altså ca 20 prosent av totalutvalget Lønnsinnplassering (29 prosent) Faglige saker (22 prosent) Deretter egne arbeidsbetingelser for øvrig (21 prosent) og omorganisering som angår min stilling (21 prosent)

24 42 prosent av disse har vurdert å melde seg inn i et annet forbund, hvorfor? N=1197, flere svar mulig 42 prosent av de som har vurdert å melde seg ut av forbundet, har vurdert å melde seg inn i et annet forbund De tre viktigste grunnene for vurdert annet forbund er: Forbundet jeg har vurdert passer bedre for ledere (66 prosent) Viktig å være fagorganisert, selv om jeg ikke er fornøyd med mitt nåværende forbund (51 prosent) Viktig å være i et sosialt fellesskap med andre (29 prosent)

25 Oppsummering – Unio-undersøkelsen
Lederstillingen lar seg godt kombinere med medlemskap i nåværende forbund – det er ikke mange som opplever press fra andre når det gjelder medlemskap i forbundet Men lederne ønsker: en større oppmerksomhet fra forbundet, og egne tilbud og møteplasser for ledermedlemmer Mangel på egne tilbud til ledere er også viktigste årsak til at flere har vurdert å melde seg ut av forbundet, og ved vurdering av medlemskap i annet forbund Bistand i lokale lønnsforhandlinger og juridisk bistand vurderes som viktigste forhold ved medlemskapet Lokale lønnsforhandlinger og lønnsinnplassering er de sakene som flest har kontaktet forbundet for å få hjelp/støtte til siste to år Ved utfordringer i lederrollen søkes primært hjelp og støtte fra arbeidsgiverapparatet, men samtidig ønsker om at forbundet har faglige tilbud og møteplasser for ledere


Laste ned ppt "Leder og profesjonsutøver - Fagorganisert? Eller kanskje ikke?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google