Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tekniske hjelpemidler eller mainstreaming? Ja, takk begge deler! Et prosjekt på tematikken IKT, universell utforming og hjelpemidler NNFF 3. nasjonale.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tekniske hjelpemidler eller mainstreaming? Ja, takk begge deler! Et prosjekt på tematikken IKT, universell utforming og hjelpemidler NNFF 3. nasjonale."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tekniske hjelpemidler eller mainstreaming? Ja, takk begge deler! Et prosjekt på tematikken IKT, universell utforming og hjelpemidler NNFF 3. nasjonale forskningskonferanse 7. september 2008 Øystein Dale, Deltasenteret

2 Innhold Introduksjon til tema Orientering om og beskrivelse av prosjektet Noen ”pre-preliminære” resultater Noen refleksjoner rundt temaet og arbeidet Spørsmål/diskusjon

3 Deltasenteret Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet Avdekke funksjonshemmende barrierer, og hindre at nye barrierer oppstår Utvikling, rådgiving og informasjon Prinsipp for arbeidet: universell utforming (UU)

4 Universell utforming (UU) Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. The Center for Universal Design 1997

5 Hensikt med UU og målgruppe Hensikt: Forenkle livet for alle Lage løsninger som er brukbare og brukervennlige for alle Liten eller ingen ekstra kostnad Målgruppe - alle mennesker; i alle aldre, størrelser og med ulike ferdigheter Essensen av UU: En hovedløsning for alle - mainstreamløsning Skal ta høyde for bruk sammen med hjelpemidler

6 Introduksjon IKT finnes overalt i samfunnet – rask utvikling IKT har i stor grad påvirket måten vi: kommuniserer og omgås på; hvordan vi utfører dagligdagse gjøremål; hvordan vi arbeider og tilbringer fritiden vår. Tilgang til, og beherskelse av IKT - viktig for mulighetene til aktivitet og deltagelse Hva er så IKT?

7

8

9

10

11

12

13 Introduksjon forts. Dårlig utformet IKT kan føre til at personer med redusert funksjonsevne får færre muligheter til å delta Ideelt sett - all IKT være UU UU er en av regjeringens hovedstrategier for digital inkludering …og tilgang til IKT der universell utforming ikke strekker til skal sikres gjennom bruk av hjelpemidler og individuell tilpasning Hvilke hjelpemidler snakker vi om?

14 Kilde: Tilgjengelige nettsteder 1:3, Deltasenteret

15

16

17 Men… IKT er ofte ikke universelt utformet og fungerer dårlig sammen med hjelpemidler… Viktige spørsmål: I hvilken grad fungerer IKT for alle? Fungerer de tekniske hjelpemidlene som brukes sammen med IKT? Hva har vi behov for å vite mer om? Mulige konsekvenser av den tekniske utviklingen? Slikt blir det prosjekt av…

18 …også andre grunner for å sette i gang et prosjekt på dette Stadig flere må forholde seg til tematikken, fordi… Internasjonale konvensjoner og direktiver – FN og EU Nasjonale lover – for eksempel offentlige anskaffelser, og særlig… Diskriminerings- og tilgjenglighetsloven – 2009 IKT rettet mot offentligheten skal være UU Ulike tidsfrister for ny og eksisterende IKT Individuell tilrettelegging på visse områder

19 Hovedmål Hovedmålet med prosjektet er å utføre en kunnskapsoppsummering på tematikken IKT, hjelpemidler og universell utforming hvis funn indirekte kan bidra til å fremme arbeidet med å skape mer tilgjengelige IKT-løsninger.

20 En rekke delmål – blant annet… Beskrive barrierer og utfordringer som møtes ved bruk av IKT. Tekniske hjelpemidler – hva brukes og fungerer de sammen med IKT? Finne de ”gode” UU IKT-løsningene Konsekvenser av den teknologiske utviklingen Generere mulige brukerundersøkelser på tematikken IKT, hjelpemidler og universell utforming. Med mer…

21 Metode Forprosjekt Workshop - innspill til hovedprosjektet Hovedprosjekt: 1.Dokumentgjennomgang 2.Evaluering av tilgjengelighet på nett- tjenester – se http://www.medialt.no/hemweb/459.aspx http://www.medialt.no/hemweb/459.aspx 3.Intervjuer med fagpersoner og brukerorganisasjoner

22 Delaktivitet - intervjuene - introduksjon Hensikt – få mest mulig bredde i innspill til prosjektet Informanter fra brukerorganisasjoner, fag-, forvaltnings-, utviklingsmiljøer Gjennomført ett fokusgruppeintervju og 21 enkeltintervjuer Fulgt intervjuguide basert på delmålene Ingen stringent kvalitativ tilnærming som sådan I ferd med å gjennomgå materialet – legger frem preliminære funn basert på deler av materialet

23 Funn – barrierer og utfordringer Lite heldige utformingsvalg fører til utilgjengelige løsninger – gjennomgående på mange områder Hjelpemidler fungerer ofte dårlig sammen med IKT Hvor oppstår hindringen? Mange årsaker Utformingen av IKT Hjelpemiddel Brukers kompetanse og motivasjon Støtteapparatet – regelverk, tolkning, formidlingsprosess, oppfølging med mer Rask utvikling – designere er preget av ”teknologikåthet” Den analoge verden ”importeres” inn i den virtuelle verden – tar med seg utfordringer – eks. lyd og video på internett Motstridende utformingsbehov – grafikk og berøringsskjerm

24 Funn – barrierer og utfordringer II Manglende: Forståelse – omfang og behov Kompetanse – utdanning Vilje – tilgjengelighet blir ett av mange hensyn – nedprioriteres – også i det offentlige Brukermedvirkning – brukersentrert utvikling Standarder/retningslinjer – samt følger ofte ikke de som eksisterer - Regulering – ”for mye gulrot og for lite pisk” Forutsigbarhet mellom grensesnitt – eks. offentlige nettsteder

25 Funn – særlige grupper og områder hvor ”skoen klemmer” ekstra mye Veldig ofte fokus på synshemming – ”utformer man for synshemmede så utformer man for alle…?” Kognitive utfordringer – stor og heterogen gruppe – mer diffuse behov – vanskelige å operasjonalisere De med sammensatt problematikk – for eksempel store bevegelsesutfordringer i kombinasjon med andre funksjonsnedsettelser Eldre? Underholdningsteknologi – nesten alltid fokus på ”produktive aktiviteter” Hverdagsteknologi – hjemme og ute i samfunnet – tv, informasjon, betaling, kultur, selvbetjening med mer.

26 Funn - konsekvenser av teknologiske utviklingstrender Stikkord – mindre, raskere, trådløst, grafisk fokus, mer og mer funksjonalitet, berøring… Optimister - teknologene er mer optimistiske De med redusert funksjonsevne og de som arbeider brukernært – mer moderate Tro på ny teknologi – bedre talegjenkjenning og betjening direkte fra hjernen, trådløs betaling etc. Påpekt at IKT er et ungt felt – teknologidrevet – vil bli mer fokus på ”human teknologi” med våre behov mer i sentrum Automatisk tilpasning til grensesnittsbehov

27 Funn - relevante brukerundersøkelser Intervju og observasjon – essensielt – underrapportering av problemer Se på hele kjeder og ikke bruk av IKT i et vakuum – for eksempel eldre og bruk av internett Mange ulike og gode forslag – små og større aktiviteter

28 Funn – tanker rundt Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Informantene er positive Vellykket hvis man kan få konkretisert hva loven skal omfatte og hva som er ”godt nok” Stort behov for veiledningsmateriale og støttende innsats fra det offentlige Hva med de behov som det er vanskelig å operasjonalisere å definere? Eks. kognitive utfordringer UU – mer en prosess enn ferdig produkt – krav til prosess?

29 Refleksjoner Metoden Forskning? Brukerundersøkelse? Intervjuet ”menigheten”? Min egen rolle og ståsted ”Som man spør skal man få svar” ”Man hører det man vil” UU av IKT – utopi eller et realistisk mål? Mer enn bare lovgivning må til

30 Tankeeksperiment… Hva hvis du våknet opp en dag og ikke hadde mulighet til å benytte deg av IKT – mobiltelefon, datamaskin, internett, underholdningsteknologi, selvbetjeningsautomater m.m. Den eneste grunnen til at du ikke får brukt IKT er fordi man ikke har tatt hensyn til dine behov! Hvordan ville du følt deg?

31 Rapport ferdig før jul! Takk for oppmerksomheten! Øystein Dale Tlf: 95 78 01 39 E-post: oyd@helsedir.nooyd@helsedir.no Web: www.shdir.no/deltasenteret


Laste ned ppt "Tekniske hjelpemidler eller mainstreaming? Ja, takk begge deler! Et prosjekt på tematikken IKT, universell utforming og hjelpemidler NNFF 3. nasjonale."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google