Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rett til helse- og omsorgstjenester

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rett til helse- og omsorgstjenester"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rett til helse- og omsorgstjenester
Når gjelder forvaltningsloven? Hva med klageadgang ved avgjørelser om rett til helse- og omsorgstjenester? 19. April 2013 Aslak Syse Institutt for offentlig rett

2 Disposisjon Forholdet mellom helselovene etter reformen
Rettighetsbestemmelsene Rettssikkerhetsspørsmål – med hovedvekt på prosessuelle regler Forvaltningslovens anvendelse Klagereglene er vanskeligere, spørsmål om endring/svekking – bedret etter høringsrunden Foreslåtte viktige lovendringer

3 Forholdet mellom helse- og omsorgstjeneste-loven, pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven Pasient- og brukerrettighetene er blitt samlet i én lov – fra 1. jan. 2012: Pasient- og brukerrettighetsloven (pbrl.) Plikter – både de som motsvarer rettighetsbestemmelsene og – «sørge for»-ansvaret (uten motsvarende rettigheter) er fra samme tidspunkt samlet i tjenestelovene

4 Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
 § 1-1 Formål Lovens formål er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet ved å gi pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten. Lovens bestemmelser skal bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og bruker og helse- og omsorgstjenesten, fremme sosial trygghet og ivareta respekten for den enkelte pasients og brukers liv, integritet og menneskeverd.

5 § 2-1b Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten
Pasienten har rett til øyeblikkelig helsehjelp, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-1. Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Retten gjelder bare dersom pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen, og kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt. Spesialist-helsetjenesten skal fastsette en frist for når en pasient som har en slik rettighet, senest skal få nødvendig helsehjelp. Fristen skal …

6 § 2-1a Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste
Pasient og bruker har rett til øyeblikkelig hjelp fra kommunen, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5. Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Pasient og bruker har rett til et verdig tjenestetilbud i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 første ledd, bokstav b. Kommunen skal gi den som søker eller trenger helse- og omsorgstjenester, de helse- og behandlingsmessige opplysninger vedkommende trenger for å ivareta sin rett. Kongen kan gi forskrifter …

7 § 2-1c Pasientrettigheter i fastlegeordningen
Enhver som er bosatt i en norsk kommune, har rett til å stå på liste hos lege med fastlegeavtale. Det samme gjelder asylsøkere og deres familie når de er medlem av folketrygden. Personer som står på fastleges liste har rett til å skifte fastlege inntil to ganger i året, og rett til å få en ny vurdering av sin helsetilstand hos en annen lege med fastlegeavtale. Rettigheter i første og annet ledd gjelder ikke i de kommuner der plikten til å ha fastlegeordning er suspendert etter helse- og omsorgstjenesteloven … Departementet kan gi forskrifter med nærmere …

8 Kapittel 3 Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester
§ 3-1 Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester ”Sørge for” … § 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen … § 3-3 Helsefremmende og forebyggende arbeid § 3-4 Kommunens plikt til samhandling og samarbeid Kommunens ansvar etter § 3-1 første ledd innebærer plikt til å legge til rette for samhandling mellom …

9 § 3-5 Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp
Kommunen skal straks tilby eller yte helse- og omsorgstjenester til den enkelte når det må antas at den hjelp kommunen kan gi er påtrengende nødvendig. … § 3-6 Omsorgslønn Kommunen skal ha tilbud om omsorgslønn til … § 3-7 Boliger til vanskeligstilte Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger … § 3-8 Brukerstyrt personlig assistanse Kommunen skal ha tilbud om personlig assistanse … § 3-9 Helse- og omsorgstjenester for innsatte i fengsler i kriminalomsorgen § 3-10 Pasienters og brukeres innflytelse og samarbeid med frivillige organisasjoner

10 Pasient- og brukerrettighetene i pbrl
Pasient- og brukerrettighetene i pbrl. § 2-1a og 2-1c, motsvares av pliktene i hol. § 3-2 (1) For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende: 1. Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder: a) helsetjeneste i skoler og b) helsestasjonstjeneste 2. Svangerskaps- og barselomsorgstjenester 3. Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder: a) legevakt, b) heldøgns medisinsk akuttberedskap og c) medisinsk nødmeldetjeneste 4. Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning

11 Pasient- og brukerrettighetene i pbrl
Pasient- og brukerrettighetene i pbrl. § 2-1a og 2-1c, motsvares av pliktene i hol. § 3-2 (2) 5. Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering, jf. hol. kap. 7 og forskrift 16. des om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 6. Andre helse- og omsorgstjenester, herunder: a) helsetjenester i hjemmet, b) personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt c) plass i institusjon, herunder sykehjem og d) avlastningstiltak. Kongen i statsråd kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om krav til innhold i … Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om fastlegeordningen, herunder om …

12 Innst. 424 L (2010–2011) punkt 2.1 – Om pasient- og brukerrettigheter
Komiteen har forståelse for at noen frykter for at opparbeidede rettigheter skal gå tapt når viktige lover endres og slås sammen. Komiteen vil derfor understreke at ingen rettigheter som følger av dagens lovgivning, skal svekkes som følge av denne lovprosessen. Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, har merket seg de mange synspunkter på at loven i større grad enn de tidligere er en fullmaktslov, slik at mye av konkretiseringen overlates til forskrifter som vil bli fastsatt av regjeringen. Flertallet støtter det valg …

13 Forvaltningslovens anvendelse
Etter hol. § 2-2 gjelder forvaltningsloven for kommunenes virksomhet med de særreglene som følger av loven selv For vedtak om hjelp etter hol. § 3-2, gjelder unntaksreglene i pbrl. § 2-7 der fvl. ikke gjelder for avgjørelser etter pbrl. kap. 2. I pbrl. § 2-7 nytt andre ledd framgår at bestemmelsene i forvaltningsloven kapittel IV og V likevel skal komme til anvendelse når vedtak om hjemmetjenester/plass i institusjon for et tidsrom på >to uker (klart?, vridninger?)

14 Pbrl. § 2-7 Forvaltningslovens anvendelse
Forvaltningsloven kapittel IV og V gjelder ikke for vedtak som treffes etter dette kapitlet For vedtak om tjenester etter hol. §§ 3-2 første ledd nr. 6 bokstavene a til d, 3-6 og 3-8 [de tidl. sosialtjenestene], som forventes å vare lenger enn to uker, gjelder likevel reglene i forvaltningsloven kapittel IV og V med de særlige bestemmelsene som følger av loven her. Er det flere som samtidig søker en tjeneste det er knapphet på, regnes de ikke som parter i samme sak. En søker som mener seg forbigått, kan ikke klage over at en annen har fått ytelsen.

15 Klageordningen – flere viktige og vanskelige endringer – pbrl. kap. 7
Hvem skal klagen sendes til – herunder opphevelsen av pbrl. § 7-1 Begrenset kompetanse, henholdsvis «vekt» og «stor vekt» på hensynet til kommunalt selvstyre Også tidligere forskjell på stjl. og pbrl. – Det er denne forskjellen som videreføres Spørsmål om «verdige» versus «ikke-verdige» tjenestemottakere? Eget kommunalt klageorgan?

16 Klageordningen – viktige og vanskelige endringer – pbrl. § 7-6
Vesentlig bedret i forhold til høringsutkastet (1) «Forvaltningslovens regler om behandling av klager over enkeltvedtak gjelder så langt de passer, med de særlige bestemmelser som er gitt i dette kapitlet.» (2) «Fylkesmannen skal ved prøving av kommunale vedtak om helsetjenester legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn, jf. forvaltningsloven § 34 andre ledd tredje punktum. For øvrige kommunale vedtak skal klageinstansen legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn.»

17 For hvilke vedtak skal det legges stor vekt på det kommunale selvstyre?
Omtrent som for den tidligere sosialtjenestelovens vedtak – fordi dette gjelder vedtak om: Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b), Avlastningstiltak (§ 3-2 første ledd nr. 6 bokstav d), Omsorgslønn (§ 3-6) Brukerstyrt personlig assistanse (§ 3-8).

18 Styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling i tilsynssaker
Prop. 100 L (2012–2013) Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. – Pasienter, brukere og pårørende skal få innsyns- og uttalerett i tilsynssaker som behandles av Fylkesmannen og i saker hvor Statens helsetilsyn mottar varsel om alvorlige hendelser, jf. shl. § 3-3a. – Pårørendes rett til å anmode om Fylkesmannens vurdering av pliktbrudd og pårørendes rett til informasjon tydeliggjøres. Retten til å anmode om vurdering av pliktbrudd skal ikke bare gjelde individfeil, men også systemfeil.

19 Epikriseutsending. Utlevering av taushetsbelagte opplysninger i lærings- og kvalitetssikringsøyemed
Prop. 87 L (2012–2013) Endringar i helsepersonell-lova m.m. (utsending av epikrisar m.m.) Det åpnes for en begrenset adgang til å utlevere taushetsbelagte opplysninger i lærings- og kvalitetssikringsøyemed. Stort sett ivaretakelse av helsepersonellovens strenge taushetspliktbestemmelser Utlevering av informasjon til helsepersonell som ikke selv skal medvirke i oppfølging og lignende

20 Endringer i retten til spesialist-helsetjenester – ikke «førpåskeprop»
HOD november 2012 – 4 forslag: – Fristen for rett til vurdering senkes fra 30 til 10 virkedager. – Spesialisthelsetjenesten skal, innen 10 virkedager, gi informasjon om starttidspunkt for utredning eller behandling – Skillet mellom pasienter med og uten rett til nødvendig spesialisthelsetjenester skal etter forslaget oppheves – Spesialisthelsetjenesten, ikke pasienten, skal ta kontakt med HELFO dersom de ser at de ikke er i stand til å oppfylle den juridiske fristen for når helsehjelp senest skal gis. I tillegg lovendringer for å implementere Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/24/EU (pasientrettighetsdirektivet)

21 Oppsummerende – Det meste rettslige er stort sett som tidligere, men endringer i klageinstans, klageinstansens kompetanse, forvaltningslovens anvendelse – Lovgrunnlaget dels helt nytt – Klare situasjoner for enkeltvedtak ved langtidsbehandling og langtidsopphold (mer enn 14 dager) Flere viktige forskrifter, herunder bestemmelser om koordinater ved langvarige og sammensatte bistandsbehov


Laste ned ppt "Rett til helse- og omsorgstjenester"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google