Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Biotek Norge et fremtidsprosjekt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Biotek Norge et fremtidsprosjekt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Biotek Norge 2020 - et fremtidsprosjekt
Berit Johne: ”En status og prosjektsafari pr november 2004”

2 Bioteknologi temaer Forskning Rekruttering - mobilitet
Innovasjon - nyskapning Næringsliv – kapital – verdiskapning Samfunnsnytte Etikk Miljø Lovverket Norges forutsetninger og profil Internasjonale perspektiver Internasjonalt samarbeid GMO Stamceller Converging technologies Knowledgebased economies Marin Akvakultur Næringsmidler Bioprospektering Landbruk Husdyrproduksjon Medisin – Farmasi Terapi Diagnostikk Farmaka Kjemikalier Enzymer Annet Miljø Bioremediering Overvåkning Energi Bioenergi

3 Strategiske anbefalinger: Hvordan bør Norge satse?
En visjon: Bioteknologi i Norge – Samfunnsnytte og lønnsom næring, basert på etiske valg og hensyn til livskvalitet, miljø og biologisk mangfold Strategiske anbefalinger: Hvordan bør Norge satse? ….mot 2020

4 Prosjektgruppe Scenariodeltakere www.forskningsradet.no/biotek2020
Invitasjon til innspill: Prosjektgruppe Scenariodeltakere Stig Omholt Kjetil Tasken Ole Petter Ottersen Guri Eggeseth Eirik Næss Ulseth Eric Thompson Øyvind Bjørkmann Kjersti Sletholt Kristin Modalsli Tronn Hansen Erik F Øverland Steinar Bergseth Karine Herzberg Berit Johne

5 Leveransene fra Biotek2020
Scenarieprosessen: Oppstartsdokumentet v/prosjektgruppen. Globale bilder (kfr WS 1). Miniscenarier med gode eksempler løftet frem. (fra WS1) Scenariene: alternative fremtidsbilder for norsk bioteknologi beskrives i detalj. (WS2) Strategiske anbefalinger for norsk bioteknologi. (WS3) Nye fakta: NIFU – Universitets, høyskole og instituttsektoren MMI – 90 norske bioteknologibedrifter Effekter av prosjektet: Fokus på bioteknologi - og på konvergens med andre teknologier Hensiktsmessige virkemidler og tiltak for fremtiden Nye nettverk, dialog og handling – nasjonalt og internasjonalt

6 Fra scenarier til strategiske anbefalinger

7 Fremtidshorisont : 2020? eller 2040?
Oljen

8 Scenarieskissene Bioparadis Det gode liv Alt som før Fort og gæli
”Wild card” Norden Demografi og samfunn Markeder og sektorer Næringsliv og samfunn Innovasjon og -politikk Forskning og utdanning Teknologi Miljø Etikk, lovgivning, samfunn Interesseorganisasjoner Trusselbildet i 2020 Mulighetene i 2020 Bioparadis Det gode liv Alt som før Fort og gæli Forskning Næring 2040 ?

9 Åtte scenariedimensjoner
Helse og

10 Workshop 3: Strategiske anbefalinger
Oppg. A. Hvilke muligheter og utfordringer for bioteknæringene i Norge ser vi konturene av i scenariene? Oppg. B. På tvers av scenariene: Hvor bør norsk bioteknologi befinne seg om 15 – 20 år? Hva mener gruppa kan være en ønskelig og noenlunde realistisk posisjon? Hva må vi gjøre for å komme dit? Hvilke utfordringer må man overvinne for å komme dit? Hvilke tiltak bør myndighetene gjennomføre? Hva må næringene selv ta tak i? Hva slags forskning kan muliggjøre en slik utvikling? Oppgave C. Formuler tre overordnete tiltaksrettete anbefalinger, mot forskning, næringsutvikling, samfunn og forvaltning. Plenum med diskusjon.

11 Gruppearbeid:

12 Anbefalinger gruppe 1 Råvare, uforedlet!
Anbefaling 1: FORSKNING Norge trenger et stort og klart prosjekt, et ”Apollo-prosjekt”! Reell akademisk utfordring, visjoner, målbar effekt med samfunnsnytte, bidra til rekruttering, internasjonal rolle, ringvirkninger. Anbefaling 2: NÆRINGSUTVIKLING En ”trippel helix”-modell, der samspill mellom samfunn, forskning og næring er implementert, og der finansieringsgapet mellom ideer og kommersialiserbarhet er tettet. Likeverdige karriereveier akademia/næring med ”karrierestipend”. Anbefaling 3: SAMFUNN OG FORVALTNING Systematisk satsing på økt kvalitet i skole, utdanning og på styrket public understanding av muligheter og begrensninger i biotekforskningen. Råvare, uforedlet! Tor og Steinar

13 Anbefalinger gruppe 2 Råvare, uforedlet! Anbefaling 1:
Sterkere og mer langsiktige prioriteringer av strategiske programmer på nasjonalt nivå, og mer penger for å gjennomføre dem. Mer uavhengig og strategisk forskningsråd ved at det er ryddet i sektorovergripende problemstillinger Anbefaling 2: Samle biotek-feltene i Norge, etablere kommunikasjonsplattform Anbefaling 3: Skatteordninger og innovasjonspolitikk som gjør Norge internasjonalt konkurransedyktig på biotek: young innovative companies etter fransk modell, innenfor norsk lovgivning Karine og Berit

14 Anbefalinger gruppe 3 Råvare, uforedlet!
Bioteknologi vil få økende betydning fram mot 2020 og vil være en penetrerende aktivitet innenfor biomedisinsk industri, matvareindustri, havbruk og primærnæringene Anbefaling 1: Lansere et 10 års program innen bioteknologi for å dekke behovene innenfor de ovennevnte områder. Programmet bør ha en økonomisk ramme på 5 ganger dagens nivå. Programmet skal dekke både undervisning forskning og næringsutvikling. Analytisk bioteknologi som kjerne i satsingen. Anbefaling 2: Forenkling av forvaltningen av lovverket rundt bioteknologi Anbefaling 3: Etablere en organisering og infrastruktur i samsvar med anbefaling 1. En konsekvens vil være å etablere en Forskningsminister-post. Råvare, uforedlet! Tronn og Eirik

15 Gode scenarier skal være
overraskende meningsfulle plausible strategisk relevante nyskapende Gode strategiske anbefalinger skal være: Overbevisende og fremsynte Fokuserte Plausible Konkrete Forankret i virkeligheten! Scenariene skal gjøre anbefalingene overbevisende.

16 Hvem vil vi nå? og hvordan?
Forankring i Forskningsrådets styrende organer Departementene - Politikere Samfunns- og næringsliv Forskningsinstitusjoner og institutter Folk – organisasjoner – opinionen..... Alle?? Scenarier og anbefalinger Fristende innpakning og godt innhold Samfunnsøkonomiske begrunnelser og konsekvenser Ny statistikk underbygger argumenter Kommunikasjonsplan Lansering, dialogmøter og nye nettverk ”Alle aktører” ”Hvordan?”

17 Bioteknologi – selvfølgelig!
Biotek Norge 2020 og 2040: Fem scenarier for norsk bioteknologi. Innhold Forord KAPITTEL 1 - Et sammendrag: Anbefalingene, fremtidsscenariene og gjennomføringen FORTIDER KAPITTEL 2 Bioteknologi som en naturlig del av menneskets utvikling og kultur. Verdenshistorie - Industrihistorie i Norge Bioteknologi Natur og kultur NÅTIDER KAPITTEL 3 - Perspektiver på dagens samfunn Globalisering Konflikter Samfunn Demografiske endringer Samfunnsdialogene: Etikk, miljø, lovgivning, opinion – Har vi et felles språk? Oljeøkonomien – samfunnsøkonomi på norsk. Næringsutvikling, næringspolitikk og innovasjon. Bioentrepenørskap i Norge? Helse - Mat – Landbruk – Havbruk Moderne bioteknologi og biovitenskap Teknologiutvikling og konvergerende teknologier KAPITTEL 4 – Nye fakta for norsk bioteknologi Universitets og høyskolesektoren (NIFU) Bioteknologisk næringsliv (MMI)

18 FREMTIDER for norsk bioteknologi
KAPITTEL 5 - Bioparadis KAPITTEL 6 – Det gode liv KAPITTEL 7 - Alt som før KAPITTEL 8 – Fort og gæli KAPITTEL 9 - Biotek– selvfølgelig! i 2040 Et ”Wild Card” med lengre perspektiv PRAKSIS KAPITTEL 10 – - Scenarioutvikling i praksis Prosess og fremgangsmåte for Biotek Norge 2020 Invitasjon til dialog Innspill fra institusjonene Start og oppstart Forberedelse til prosess KAPITTEL 11 - Fra scenarier til strategiske anbefalinger Hvordan gikk vi fra scenarier til anbefalinger Anbefalinger for hvem? KAPITTEL 12 - Strategiske anbefalinger for norsk bioteknologi Hvor vil vi? Anbefalingene: Hvordan kommer vi dit vi vil? Strategiske betraktninger. Økonomiske perspektiver og konsekvenser Overordnede anbefalinger: For forskning. For næringsutvikling For samfunn og forvaltning.

19 Nettside www.forskningsradet.no/biotek2020
Følg med i prosjektet

20 NB! Åpent lanseringsseminar: Funksjonell genomforskning.
Takk for deltakelsen og samarbeidet så langt.....! ….mer info kommer! NB! Åpent lanseringsseminar: ca 11. mai NB! ESF i Oslo: Funksjonell genomforskning. 6-10.sept.2005 Vi sees – og snakkes!


Laste ned ppt "Biotek Norge et fremtidsprosjekt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google