Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny som studieleder? (- eller mer erfaren?) Noe nytt – og for andre repetisjon.. September 2014 Gry Nørstenget 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny som studieleder? (- eller mer erfaren?) Noe nytt – og for andre repetisjon.. September 2014 Gry Nørstenget 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny som studieleder? (- eller mer erfaren?) Noe nytt – og for andre repetisjon.. September 2014 Gry Nørstenget 1

2 Kort om denne bolken Generell info om studiearbeid Erfaringer fra en ”dreven studieleder” Gruppearbeid 2

3 Hvor enkelt – eller hvor vanskelig Kun få krav til STUDIELEDER – Interesse for studiearbeid – Beherske data – Bringe studiearbeid opp på styremøter – Registrere/ferdigmelde i KursAdmin Dette var vell ikke uoverkommelig? Mange studieledere gjør mye mer i sitt fylke – dette vil gruppearbeidet sikkert vise. 3

4 4 Hva er kurs og studiearbeid? Voksenopplæring Et kurs er en liten eller større gruppe deltakere som møtes jevnlig for å lære noe. Den vanligste arbeidsformen er diskusjon og erfaringsutveksling, gjerne med utgangspunkt i et studiehefte. Dette kalles ofte en studiering. "Voksenopplæringen i Norge innebærer at voksne skal kunne tilegne seg nødvendige grunnleggende ferdigheter, gis mulighet til å formalisere og utvikle sin kompetanse og motiveres og gis tilgang til kunnskap". Kunnskapsdepartementet

5 5 Hvorfor holde kurs? Kurs og studiearbeid… er morsomt og engasjerer medlemmene er en viktig arena for organisasjonsutvikling gir økt aktivitet og ”vitamininnsprøytning” i lagene vil ofte gi økt medlemsvekst er utgangspunkt for samarbeid med andre stimulerer til å møte nye målgrupper gir laget ekstra inntekter ”Bonus” Folk blir kjent, er aktive, opplever økt trivsel og kan få et mer meningsfylt liv!

6 6 Kurs Kurs eller studiering? Det er ikke så viktig om vi kaller det kurs, studieringer eller noe annet – men i forhold til registrering kaller vi det kurs. Med eller uten lærer Kurs/studiering kan gjennomføres uten lærer, men en i laget må ta ansvar for organisering av studieringen/kurset. Et kurs kan også ha lærer som har faglig ansvar for undervisning, gruppearbeid og diskusjoner.

7 7 Organisasjonsopplæring Kurs innen administrasjon og drift av organisasjoner, og tema knyttet opp til Mental Helses saker og aktiviteter. Disse utgjør ca. 35 % av det samlede timetallet til Mental Helse. Kurs innen hobby og fritid f. eks håndarbeid, håndverk, språkopplæring og fritidstema. Disse kursene utgjør ca halvparten av timetallet. Kurs innen språk, historie og kultur utgjør ca. 15% av samlet timetall Kurs kan ha ulike typer tema

8 8 Generelle krav til kurs Kurset skal følge en godkjent studieplan Kurset skal være forhåndsgodkjent av et studieforbund Kurset skal være av minst 8 timers varighet Det kan legges inn 15 minutters pause for hver time Jfr. Ny lov om voksenopplæring fra 01.01.2010 Voksenopplæringsforskriften sier:

9 Generelle krav til kurs forts. Ingen nedre eller øvre grense for hvor mange deltakere et kurs må ha, men vi setter grensen til minst tre deltakere Deltakerne må ha deltatt på minst 75 % av timene Nedre aldersgrense for deltakere er 14 år Kurstilbudet skal være åpent for alle Kursene skal være bekjentgjort på en eller annen måte 9

10 10 Studieplaner Det finnes mange studieplaner innen ulike emner og fagfelt. Dette er både felles studieplaner og studieplaner spesielt laget for den enkelte organisasjon. Vi kan bruke alle - også andre organisasjoners studieplaner. Oversikt finnes på www.funkis.no og i kurs- systemet KursAdmin.www.funkis.no Funkis har et hefte med oppdatert oversikt over alle studieplanene. Det kan lastes ned fra Funkis nettsider eller bestilles hos Funkis. Lov om voksenopplæring krever at alle kurs følger en godkjent studieplan. Mer om studieplaner på neste side

11 Studieplanen er en rammeplan Rammeplan: Det er mulig å holde kurs på deler av studieplanen Timetallet er den ytre rammen for lengden – man kan kjøre et kortere kurs (husk: min. 8 timer) Let etter riktig studieplan enten på nettsidene til Funkis eller i KursAdmin Når studieplanen er valgt kan planleggingen av selve kurset begynne Registrer kursplanen i KursAdmin Lite behov for nye studieplaner. Det finnes nå studieplaner innen alle emner, så det burde ikke være behov for nye. Men dersom det er behov, kontakt MH sentralt, ved kursansvarlig. 11

12 Mental Helse sine organisasjonsspesifikke studieplaner, pr. mai 2012 37-401 Etikk i praksis MH 37-402 Stigmatisering – MH 37-406 Kompetanseheving av studieledere – MH 37-507 Styrets forberedelse til årsmøte 37-725 Sosialpolitisk påvirkningsarbeid MH 37-726 Kurs og opplæring i Venn 1-programmet MH 37-505 Kompetanseheving av regionsekretærer – Mental Helse 37-724 Individuell Plan (IP) 37-405 Planlegging av Verdensdagen for psykisk helse eller andre arrangement for organisasjonen. 12

13 13 Kurs med og uten utgifter Uten dokumenterte utgifter Selv om kurset ikke har utgifter, utbetales en minstesats. Tilskudd 400 kroner for hvert kurs Med dokumenterte utgifter Utgiftene kan være til lærerlønn, materiell, bevertning reiseutgifter etc. Tilskudd Timesats: Kr. 100 (OT kr. 80 og TRT kr. 20) til kurs / studieringer med utgifter.

14 14 Studieledere i lokal- og fylkeslag. Styret i laget har ansvaret for lagets handlingsplan for kommende år. Lagets opplæringsaktiviteter utgjør en viktig del av denne planen. Jfr. vedtekter for Mental Helse,§ 19-4 Valg av studieleder: Rutinene for valg av studieleder er endret, nå velges studieleder av styret selv. Jfr. § 19-7 for fylkeslag Vedtektene sier ikke noe spesifikt om studieleder. Det er en fordel at det samtidig nedsettes et studieutvalg. Dette vil være nyttig også i lokallag.

15 planlegge organisere rapportere Studieleders hovedoppgaver: kurs og annen opplæringsvirksomhet i laget Samt ha oversikt over andre kurs som vi kan ha nytte av. Studieleder jobber tett med styret 15

16 Retningslinjer for studieledere i fylkene Fremkommet etter gruppearbeid i tidligere studieledersamlinger. Vedtatt i Sentralstyret i februar 2012. Målet med retningslinjene er å gjøre studiearbeidet i organisasjonen mer synlig styrke studielederens rolle og oppgaver bidra til at aktiviteten i organisasjonen registreres og gjennom det øker lagenes mulighet til å drive kurs og aktiviteter. Videre er det også et mål å få en ordning med lokale nettverk av studieledere som etter mal av de sentrale samlingen kan tilbys samlinger og opplæring fra sine fylker. Retningslinjene kan lastes ned fra nettsidene våre om Kurs og opplæring 16

17 Lag planer for kursaktivitet Det er en målsetning at alle lag lager planer for opplæring. Den bør legges inn som et punkt i lagets handlingsplan for kommende år som tas opp på årsmøtet. Studieleder eller den som har ansvar for kurs/opplæring har en viktig rolle i å påse at dette gjøres. Kurs og opplæring er viktig for bærekraftig utvikling i alle ledd i organisasjonen og det må løftes til å bli et tema i alle vedtaksføre ledd. ( Strategidokument 2013-2016 s 13) (Handlingsplan 2014 s. 7) Støttespillere i Mental Helse Regionsekretærene skal være støttespillere og kan ved behov støtte fylkes- og lokallag med opplæring av tillitsvalgte og brukerrepresentanter i Mental Helse. KUPP kan også være støttespillere, komme med tips og innspill. 17

18 MH har 4 nivå innen organisasjonsopplæring Leder Nestleder Sekretær Kasserer Studieleder Styremedlemmer Andre organisasjonsroller: Brukerrepresentant, hjelpetelefonkontakt og likemannsopplæring Opplæringsnivå 1 - Grunnleggende organisasjonsopplæring og skolering av tillitsvalgte på lokal- og fylkesplan For eksempel Organisasjonskurs Opplæringsnivå 2 - Styremedlemmers roller og ansvarsområder i lokal- og fylkeslag: 18

19 Opplæringsnivå 3 og 4 Opplæringsnivå 4 – Organisasjon og ledelse for sentrale tillitsvalgte Kompetanse-/teambygging sentralstyret Landsstyrets roller og oppgaver Strategiplaner for opplæring Opplæringsnivå 3 - Temakurs som organisasjonen v/ regionsekretærer og andre i administrasjonen kan tilby på lokalt/fylke/sentralt plan: Tale- og møteteknikk, Kommunikasjons- og mediekurs Teambygging, Etikk og Konflikthåndtering Brukermedvirkning, Personlig motivasjon Kontrollkommisjon Individuell plan (IP) / rettighetsopplæring, Overlevingskurs for pårørende, Lover og forvaltning. 19

20 20 Studiemateriell – hefter og lysark Mental Helse har utviklet en del studiehefter og presentasjoner. Noe er lagt på nettsidene og kan lastes ned, for eksempel Styrets forberedelse til årsmøtet og Sosialpolitisk påvirkningsarbeid. Regionsekretærene har god oversikt over studiemateriell de selv bruker når de holder kurs og veileder i forhold til kurs og annet studiemateriell. Også Mental Helse sentralt v/ KUPP medlemmer og sekretær kan være behjelpelige med å finne godt studiemateriell. Ellers er det mulig å få eller kjøpe studiemateriell fra FUNKIS eller andre organisasjoner, som for eksempel LHL, HLF osv.

21 21 Registrering av kurs I god tid før kurset starter, skal kurset meldes inn til Funkis  Registreringen gjøres via: – KursAdmin – Eller ved å sende inn et innmeldingsskjema for godkjenning (del A fylles ut). – Innmeldingen kan sendes inn på papir eller elektronisk per e-post  Skjemaet kan lastes ned fra Funkis sine nettsider eller dere kan få det tilsendt i e-post fra MH sentralt.

22 22 Rapportering og avslutning av kurs  Etter at kurset er ferdig skal det rapporteres til Funkis enten via KursAdmin eller pr. e-post eller post ved bruk av skjemaer. Nødvendige opplysninger:  navn, adresse og fødselsdato for hver deltaker  avkryssing av frammøte  datoer og antall timer for hver samling  regnskapsoversikt  underskrift av studieleder og eventuelt ”lærer”/veileder

23 23 Vårt studieforbund er Funkis  54 medlemsorganisasjoner  ca 316 000 medlemmer  fylkesledd i de fleste fylker  sekretariat i Oslo  pr. 2011 – 5 ansatte Funkis er et offentlig godkjent studieforbund, og kan dermed få offentlige tilskudd til voksenopplæring og studiearbeid. Funkis ble stiftet i 1994. Fra Funkis nettside: ”Det er spesielt viktig for Funkis å legge til rette for at voksne funksjonshemmede skal få tilgang til opplæring. Vi ønsker en voksenopplæring som kan være et viktig redskap for livsmestring og motivasjon for våre grupper.”

24 24 Studieforbundets oppgave  Stimulere til samarbeid og koordinere felles voksenopplæringsaktiviteter  Veilede medlemsorganisasjonene når det gjelder studietiltak  Være pådriver for tilpasset voksenpedagogikk  Søke å påvirke offentlig politikk på sitt område. Kontaktinfo E-post post@funkis.no Nettside www.Funkis.no Telefon 06315 Postadresse Pb 8725 Youngstorget 0028 Oslo

25 Adresse og telefon FUNKIS Hvis du ikke bruker KursAdmin, sendes søknad om godkjenning og rapportering av kurs til: Funkis, Torggata 10, 0181 Oslo Telefon: +47 06315 Faks: + 47 23 16 19 89 e-post: post@funkis.no 25

26 Gruppearbeid Gruppe 1: – Wenche – Turid B. – Karen – Ruth Elli Gruppe 2: – Gry – Solvår – Asgeir – Bente Gruppe 3: – Lisa – Evy – Bjarne – Inge J. Gruppe 4: – Karl Olaf – Anna Margrethe – Odd Rune Gruppe 5: – Vibeke – Jøran – Martha Gruppe 6: – Turid R – Morten – Stein Jarle 26

27 Spørsmål En runde først der hver enkelt får si noe om hvilke erfaringer en har fra studiearbeid? Hva forventes av deg i ditt fylke? Hva forventer du av deg selv? Hva kunne du tenke deg å gjøre mere av? Hva trenger du for å gjøre det?- opplæring - ferdige kurs - annet Hva trenger/ønsker du fra KUPP for å gjøre jobben som studieleder? 27


Laste ned ppt "Ny som studieleder? (- eller mer erfaren?) Noe nytt – og for andre repetisjon.. September 2014 Gry Nørstenget 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google