Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tjenestepensjon – Hva er det? Småbedriftsforbundet - Informasjon til medlemsbedrifter og deres ansatte november 14.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tjenestepensjon – Hva er det? Småbedriftsforbundet - Informasjon til medlemsbedrifter og deres ansatte november 14."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tjenestepensjon – Hva er det? Småbedriftsforbundet - Informasjon til medlemsbedrifter og deres ansatte november 14

2 2006 Gjensidige Tjenestepensjon2 Agenda Tjenestepensjon –Hva er obligatorisk tjenestepensjon? –Hva koster pensjon for den ansatte? –Skatt –Styringsgruppe –Sparing og uførhetsforsikring –Utmelding og dødsfall –Utbetaling Forvaltning Selvbetjeningen

3 2006 Gjensidige Tjenestepensjon3 Gjensidige – nå også hele Norges pensjonsleverandør Gjensidige Forsikring - Norges ledende forsikringsselskap. Totalleverandør av forsikringstjenester. Erfaring som pensjonsleverandør siden 1847. Vi tilbyr nå bedrifter å tegne innskuddsbasert tjenestepensjon for sine ansatte. Vår visjon: Vi skal kjenne kunden best og bry oss mest.

4 2006 Gjensidige Tjenestepensjon4 Hva betyr obligatorisk tjenestepensjon for den ansatte? For å sikre at alle arbeidstakere skal få pensjonsutbetalinger utover det som vil komme fra det offentlige, har Stortinget vedtatt lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Alle bedrifter er forpliktet til å innbetale minst 2% av årlig bruttolønn mellom 1G* og 12G, for hver ansatt. Dette gjelder for alle ansatte som: –Arbeider mer enn 20 % stilling årsbasis –Er 20 år eller eldre * G = 62.892 kroner

5 2006 Gjensidige Tjenestepensjon5 Forts. hva betyr obligatorisk tjenestepensjon for den ansatte? Som ansatt velger du selv risiko på sparepengene, men arbeidsgiver velger en investeringsprofil for deg ved etablering av avtale I tillegg er arbeidsgiver pålagt å tegne en uførhetsforsikring (innskuddsfritak) for sparedelen –Denne sikrer at pensjonssparingen fortsetter selv om du skulle bli ufør før oppnådd pensjonsalder Sparingen til pensjon må starte senest 1. juli i år. Uførhetsforsikringen må senest gjelde fra 1. januar 2007

6 2006 Gjensidige Tjenestepensjon6 Hva koster pensjonen for de ansatte? Pensjonssparingen koster ingen ting for de ansatte, arbeidsgiver dekker alle kostnadene. De ansatte kan stå for egenandel i bedriftens pensjonsordning og spare utover bedriftens innskudd. Dette forutsetter at alle vil delta og må nedfelles i bedriftens pensjonsavtale. –Skal trekkes av nettolønn

7 2006 Gjensidige Tjenestepensjon7 Skattemessige konsekvenser for den ansatte? For den ansatte har bedriftens pensjonssparing ingen skattemessige konsekvenser før ved utbetaling: –Ingen inntektsskatt –Ingen formuesskatt –Ingen skatt på avkastning –Pensjonsbeskatning på utbetalingen –Lavere trygdeavgift –Lavere marginalskatt

8 2006 Gjensidige Tjenestepensjon8 Styringsgruppe Bedrifter som har pensjonsordning som omfatter 15 eller flere medlemmer, skal opprette en styringsgruppe for pensjonsordningen. Styringsgruppen skal sikre at de ansatte blir tatt med på råd ved utformingen og forvaltningen av ordningen. Styringsgruppen skal: –Bestå av minimum tre personer, minst en av disse skal velges av medlemmene –Uttale seg i saker som gjelder forvaltningen og praktiseringen av pensjonsordningen –Er et rådgivende, og ikke et besluttende organ Hvert år skal det avholdes minst to styringsgruppemøter

9 2006 Gjensidige Tjenestepensjon9 Sparingen Hvor mye må innbetales: –2% av lønn mellom 1 G og 12 G –Eks: (Årslønn – 62 892) * 2% = årlig sparing Hvor mye kan maksimum innbetales: –5 % av lønn mellom 1G og 6G og 8 % av lønn mellom 6G og 12G. Med lønn menes det pensjonsgrunnlag som er definert i avtalen. Frivillig andel kan ikke overstige bedriftens andel –Betaler bedriften inn 2 % kan de ansatte maksimalt innbetale 2 % i tillegg.

10 2006 Gjensidige Tjenestepensjon10 Uførhetsforsikringen/ innskuddsfritak  Uføreforsikringen innebærer at den ansatte fortsatt er sikret sparing til pensjon ved uførhet -Ved sykdom/uførhet utover 12 måneder (karens) dekker Gjensidige sparingen for den ansatte -Ved varig uførhet dekkes fremtidige sparing frem til avtalt pensjonsalder -Ved delvis uførhet (uføregrad >= 20 %, < 100%), må bedriften selv betale for den ”friske delen” og Gjensidige for den ”uføre delen” -Hvem får uførhetsforsikring: -Vilkåret for å komme med i denne dekningen er at man er helt arbeidsfør tilsvarende heltidsstilling på innmeldingstidspunktet. -Delvis uføre eller sykemeldte holdes utenfor denne forsikringen

11 2006 Gjensidige Tjenestepensjon11 Utmelding av pensjonsordningen/ ansatte som slutter Arbeidstakeren skal meldes ut av ordningen når han slutter i bedriften, eller får så liten stilling at han ikke kvalifiserer til å være medlem Ansatte som slutter får: –Utstedt et pensjonskapitalbevis (fra en ytelsesbasert pensjonsordning ville man fått en fripolise) –Et tilbud om å fortsette avtaleforholdene med Gjensidige (sparing og uførhetsforsikring) –Hvis den ansatte slutter pga uførhet vil det, hvis betingelsene er oppfylt innvilges innskuddsfritak og eventuell uførepensjon. Hva kan den ansatte gjøre med pensjonskapitalbeviset: –Pensjonskapitalen blir stående på ”Nettbanken” i Gjensidige. Den ansatte kan fortsatt endre profil og forvalte sin egen pensjonskapital –Hvis den ansatte begynner i ny jobb (som har innskuddsbasert pensjon) kan han flytte pensjonskapitalen til sin nye arbeidsgivers pensjonsordning dersom dette tillates.

12 2006 Gjensidige Tjenestepensjon12 Ved dødsfall Brukes den oppsparte pensjonskapitalen, først til barnepensjon som er 1G til 21 år, deretter går pengene til ektefelle/samboer eller som engangsutbetaling til dødsbo

13 2006 Gjensidige Tjenestepensjon13 Hva får jeg i pensjon? Hva du får utbetalt i alderspensjon når du er 67 år, er avhengig av: –Størrelse på innbetalinger –Sparehorisont –Avkastning fram til pensjonsalderen –Utbetaling fra folketrygden Utbetaling fra folketrygden er avhengig av mange faktorer og er derfor vanskelig å estimere. –Du kan bestille beregning av din forventede alderspensjon fra folketrygden ved å gå inn på www.nav.nowww.nav.no

14 2006 Gjensidige Tjenestepensjon14 Agenda Tjenestepensjon –Hva er obligatorisk tjenestepensjon? –Hva koster pensjon for den ansatte? –Skatt –Styringsgruppe –Sparing og uførhetsforsikring –Utmelding og dødsfall –Utbetaling Forvaltning Selvbetjeningen

15 2006 Gjensidige Tjenestepensjon15 Hvor plasseres pengene? Etter at arbeidsgiver har valgt profil bør de ansatte selv velge hvordan de vil investere pengene. Dette gjøres ved at den ansatte logger seg på sin egen ”pensjonskonto” på www.gjensidige.nowww.gjensidige.no Den ansatte kan velge mellom de tre profilene; Trygg, Balansert og Offensiv. Den ansatte kan også velge fritt blant enkelt fond i Gjensidiges fondstorg.

16 2006 Gjensidige Tjenestepensjon16 Hva skjer når den ansatte blir pensjonist? Når den ansatte blir 67 år kan man selv velge over hvor lang periode pengene skal utbetales –Minimum utbetalingstid er 10 år Ved dødsfall går verdien av pensjonskapitalen til de etterlatte De siste 7 årene frem mot pensjonsalder trappes aksjeandel ned 10% 10% aksjeandel holdes gjennom hele utbetalingsperioden Dette reduserer risikoen for store verdiendringer mot pensjonsalder

17 2006 Gjensidige Tjenestepensjon17 Agenda Tjenestepensjon –Hva er obligatorisk tjenestepensjon? –Hva koster pensjon for den ansatte? –Skatt –Styringsgruppe –Sparing og uførhetsforsikring –Utmelding og dødsfall –Utbetaling Forvaltning Selvbetjeningen

18 2006 Gjensidige Tjenestepensjon18 Hvordan får jeg oversikt over min pensjonsordning? Etter at arbeidsgiver har etablert pensjonsordning får de ansatte tilsendt et brev med informasjon fra Gjensidige Den ansatte får tilgang på en egen ”Nettbank” på www.gjensidige.no Her kan den ansatte: www.gjensidige.no –Få oversikt over pensjonsordningen –Endre investeringsprofil (Trygg, Balansert eller Offensiv) –Følge avkastningen på midlene som er spart opp –Se på handelsoversikt

19 2006 Gjensidige Tjenestepensjon19 Pålogging til den ansattes Pensjonsside

20 2006 Gjensidige Tjenestepensjon20 Forsikringsopplysninger

21 2006 Gjensidige Tjenestepensjon21 Medlemsopplysninger

22 2006 Gjensidige Tjenestepensjon22 Kontooversikt

23 2006 Gjensidige Tjenestepensjon23 Saldo, avkastning og fondsoversikt for den ansatte

24 2006 Gjensidige Tjenestepensjon24 Oversikt over avkasting på fondene innenfor ulike tidsperioder

25 2006 Gjensidige Tjenestepensjon25 Oversikt over endringer om er gjort i porteføljen

26 2006 Gjensidige Tjenestepensjon26 Endre av investeringsprofil er meget enkelt – Trinn 1 Den ansatte velger bytte fra offensiv til balansert profil

27 2006 Gjensidige Tjenestepensjon27 Endre investeringsprofil – trinn 2

28 2006 Gjensidige Tjenestepensjon28 For den ansatte: Administrasjon av pensjonsmidlene

29 2006 Gjensidige Tjenestepensjon29 Endre investeringsprofil – trinn 3 Balansert


Laste ned ppt "Tjenestepensjon – Hva er det? Småbedriftsforbundet - Informasjon til medlemsbedrifter og deres ansatte november 14."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google