Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Kommunestyremøte 15.09.2014 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Kommunestyremøte 15.09.2014 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomiplan og budsjett 2015 Kommunestyremøte

2 Gjennomføring og agenda TEMAER: Oppsummering fra økonomi og strategikonferansen Konsekvensjustert budsjett 2015 Omstillingsbehov/ubalanse Inndekning Videre fremdrift og prosess 2

3 Oppsummering økonomi- og strategikonf. – Årsprognose per 1. tertial 2014 Regnskap 1. tertial 2014 Periode- budsjett 1. tertial 2014 AvvikBudsjett 2014 %- forbr Regnskap 1. tertial 2013 Prog- nose 1. tertial Omstill- ingsmål 2014 OPPVEKST Balanse HELSE, OMSORG OG VELFERD ,0 Mill LOKALSAMFUNN inkl stab ,0 Mill* ADMINISTRATIV LEDELSE ,2 Mill POLITISK LEDELSE Balanse Sum ordinær drift ,2 Mill SKATT OG RAMME- TILSKUDD Balanse RENTER OG FINANS ,3 Mill Sum totalt ,9 Mill 3

4 Oppsummering økonomi- og strategikonf. – Investeringsregnskapet pr 1. tertial Opprinnelig budsjetterte investeringer i anleggsmidler på ca 68,2 mill Revidert investeringsbudsjett på ca 64 mill i anleggsmidler pga bl.a. litt forsinket oppstart for barnehagen i Fluberg og ombygging av helsehuset

5 Oppsummering økonomi- og strategikonf. – Hovedutfordringer 5 Kortsiktige hovedutfordringer: Fullføre internt omstillingsprosjekt for å få balanse i økonomien Øke jobbnærværet Sikre tilstrekkelig plan og utredningskapasitet for å drive kvalitetsutvikling i tjenesteproduksjonen Langsiktige hovedutfordringer: Befolkningsutviklingen Inntektsutviklingen Vertskommunerollen Pensjonsforpliktelsene Forvaltning av formuen

6 Oppsummering økonomi- og strategikonf. – Målsetninger - dagens mål 6 Kommuneplanens samfunnsdel (eksisterende) Visjon – Trivsel, tilhørighet og trygghet 6 hovedmål om befolkningsutvikling, oppvekstvilkår, attraktivitet m.m Oppturprosjektet Søndre Land kommune skal være foretrukken bostedskommune for unge etablerere i Gjøvik-regionen innen 2025 Omstillingsprosjektet Mål om en bærekraftig kommuneøkonomi på 3 % netto driftsresultat og effektiviseringsgevinst, som skal gi handlingsrom slik at omdømme og selvrespekt styrkes og gir attraktive arbeidsplasser

7 Oppsummering økonomi- og strategikonf. – Målsetninger - langsiktige mål 7 Følgende målepunkter er foreslått i revideringen av samfunnsdelen i kommuneplanen: 1)Søndre Land skal være attraktiv for unge familier i etableringsfasen: Antall nyfødte per år > 50 og nettoflytting > 0. 2) Folkehelsen skal bedres: Tilrettelegge for de gode valg og livsmestring. 3) Kommunen skal ha et sterkere næringsliv: Gi næringslivet et konkurransefortrinn. 4) Brukerne av kommunens tjenester skal være godt fornøyd: Brukertilfredshet > 5 på en skala fra 1-6, innen barnehage, teknisk, kultur og helse, omsorg og velferd. 5) Elevene skal ha et godt læringsresultat og en god skolehverdag: Minst like gode resultater som landsgjennomsnittet i lesing, regning og engelsk på 5. trinn og i grunnskolepoeng på 10. trinn, samt elevtilfredshet > 3,5. 6) Større andel av befolkningen med høyere utdanning: Kommunen skal minst være på nivå med Oppland fylke når det gjelder andel av befolkningen med universitets- eller høyskoleutdanning innen ) I Søndre Land utvikler vi hverandre til gode og kvalitetsbevisste medarbeidere: Medarbeidertilfredshet > 4,6 på en skala fra 1-6 og et sykefravær < 7,5. 8) Kommunen skal forvalte sine ressurser på en god måte: Netto driftsresultat > 3 %, 10 % av kapitalen settes på inflasjons- og bufferfond årlig, pensjonsfondet skal være på 30 mill. innen 2026.

8 Oppsummering økonomi- og strategikonf.- Forslag til nye satsningsområder 8 Satsningsforslag fra politisk hold: - Vedlikehold (1 mill i 2015) - Kulturskole (0,5?mill i 2015) - Helsesøster pga dropout fra videregående skole (0,5? mill 2015) - Oppretteholde miljøterapeut (0,3? mill 2015) og evt overføre til Helse, omsorg og velferd SUM 2,3 mill _______________________________________________________________ - Markedsføring utover Opptur-satsningen? (kr?) - Forskuttere medfinansiering av Fv 247 (ca 35 mill fra fond = 1,5 - 2 mill pr år i reduserte finansinntekter, basert på 4,5 – 6 % avkastning)

9 Framskrevet driftsbudsjett 2015 – forutsetninger 9 Pr august 2014 Deflator Befolkningstall Skatteanslag fra KS (nedjust.) Bortfall av 4 vertsk.br. Avsetninger til fond Pr oktober ,00 % pr (foreløpige tall) 96,5 mill 1,8 mill 2 mill til inflasjon, 4 mill til buffer og 3 mill til pensjon

10 Framskrevet driftsbudsjett 2015 – driftsutgifter 10 Utgangspunkt budsjett ,8 mill Lønns- og prisvekst 2014 (3,3%, 2%)11 mill Differensiert arb.g.avg-9,7 millMinus 7,5 mill i komp. Redusert lønnsavsetning (mellomoppgjør)-1,8 millTotalt 7,7 mill Bortfall vertskommunebrukere-1,8 millTilsv 4 brukere Sum konsekvensjustert budsjett driftsutgifter 340,5 mill Politiske vedtak m øk. konsekvenser ,4 millNetto Sum foreløpig driftsutgifter 2015 før finans340,1 mill

11 Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 – revidert omstillingsmål Omstillings mål 2012 Omstilling smål 2013 Omstilling smål 2014 Omstillings mål 2015 Omstillings mål 2016 Resterende omst.målTotaltKommentar Støttefunksjoner Plan, miljø og næring Grunnskole Helse og omsorg Bygg og vedlikehold /12 i 2015, 7/12 til 2016 Kultur Teknisk drift Barnehage Av 1,5 mill: 5/12 i 2015, 7/12 i Rest ikke tidfestet. Barn og familie Sosiale tjenester Fellesutgifter Administrativ ledelse Politisk ledelse Omstillingskostnader Omstillingsmål

12 Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 – Differensiert arbeidsgiveravgift / Skjønnsmidler 12 Estimert reduksjon i arbeidsgiveravgiften 2015 (drift): 9,7 mill Estimert bortfall av kompensasjon (som har vært en del av skjønnsmidlene i rammetilskuddet):-7,5 mill ____________________________________________________________ Netto ”gevinst” 2,2 mill ____________________________________________________________

13 Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 – innarbeidede konsekvenser av politiske vedtak 13 1.Forskjøvet omstillingsmål bygg og vedl.hold - 0,2 mill 2.Forskjøvet omstillingsmål oppvekst (innsparing ved ny barnehage fra ) - 0,6 mill 3.Bortfall av tilleggsbevilgning 2014 til oppvekst - 1,9 mill 4.Bortfall av tilleggsbevilgning til utvidelse av barnehageplasser 2013/ ,6 mill 5.KST 38/14 Økte tilskudd etter omgjøring av fam.barnehage til privat barnehage 0,4 mill 6.KST 43/14 Komm. andel av utvidelse av stilling i Gjøvikreg helse- og miljøtilsyn 0,02 mill 7.KST 43/14 Vurdere utvidelse av ressurs som folkehelsekoordinator 0,3 mill 8.KST 13/14 Etablering av regionalt kompetansesamarbeid innen helse- om omsorg 0,06 mill 9.KST 17/14 Omorg. av flyktningearbeidet vedr introduksjonsprogram * 2,1 mill 10.KST 11/14 Utvidelse av SFO-tilbudet. Økte utgifter til renhold 0,01 mill 11.FSK 104/14 Utarbeidelse av kulturminneplaner 0,3 mill 12.Reduserte driftsutg. til leie etter innkjøp av gravemaskin 2014 (anslag) - 0,15 mill 13.Reduserte driftstutg. til leasing etter innkjøp av biler teknisk dr, i 2014 (anslag) - 0,15 mill 14.Reduserte driftsutgifter i fbm etablering av bolig for unge i Odnes - 0,6 mill 15.Reduserte driftsutgifter i fbm ombygging av legesenteret - 0,4 mill TOTALT kr -0,4 mill i reduserte driftsutgifter * Statlig tilskudd økes tilsvarende

14 Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 – foreslåtte tiltak fra kommunalområdene 14 H.O.V: Opprettelse av tildelingskontor Opprette ny stilling som leder av tildelingskontor Opprette kommunepsykologstilling (kommunal andel 2015) Utgifter til nytt fagsystem, IP og IOP, lisenser (også Oppvekst) ? LOKALSAMFUNN OG STAB: Økte utg til leie av arkivplass (årlig) Økt behov for konsulentbistand IKT Utg i fbm overlapping vikariat/fast ansatt 2-3 md (arealforvaltning) Trådløst nettverk i barnehagene ALLE/ANNET: Utgifter ved implementering av Kvalitetslosen, lisenser ? Kostnader i fbm kommunevalg SUM

15 Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 – øvrige uavklarte forhold 15 H.O.V.: FSK 67/13 Sammenslåing med N. L. om barneverntjenester, utgifter til kjøp av tjenester OPPVEKST: KST 37/14 Opprettholdelse av dagens skole- og barnehagestruktur. Resterende omstillingsmål for barnehagene er ikke tidfestet (kr ). LOKALSAMFUNN OG STAB: Usikkerhet i fbm omstillingsmidler til Opptur i 2015 ANNET: Eventuelt merforbruk i drift 2014 Redusert avkastning på ca 1,5 - 2 mill i fbm forskuttering av Fv 247

16 Fremskrevet investeringsbudsjett 2015 – Forutsetninger og nye tiltak 16 Utgangspunktet er investeringsplanen 2014 – 2017 Revidert investeringsbudsjett 2014 etter 1. tertial Nye tiltak:BeløpØvrige uavklarte forhold: FSK 80/14 Gjøvik IK legevakt920’ FSK 96/14 Økt bevilgning til ombygging helsehus2 700’ Oppgradering av inventar til nytt legesenter350’ Oppgradering av møbler Hovli sykehjem400’Utbedring av inneklima 2.etg helsehus og NAV Ombygging Hov Nordre350’ Innkjøp av 2 biler til hjemmetjenesten600’Online-basert verktøy for individuell plan og IOP Nytt renseanlegg Trevatn2 000’ Oppgradering av avløpsrenseanlegget500’ Klargjøring av bolig- og næringsområder200’Oppgradering telefonsystem Fryal/SLUS Oppgradering av dørlåssystemet Rådhuset200’ Endre sonestruktur/ny brannmurløsning (IKT)500’

17 Konsekvensjustert investeringsplan – foreløpig investeringsplan INVESTERINGSPLAN Sum Sum investering i anleggsmidler Finansiering: Momskompensasjon Bruk av lånemidler

18 Konsekvensjustert driftsbudsjett Finansutgifter 18 For å beregne finansutgiftene i driftsbudsjettet er det tatt utgangspunkt i fremskrevet investeringsplan for (med gjennomsnittlig rentesats på 3,5% og avdragstid på 20 år). Med et låneopptak på 48,5 mill i 2015, beregnes totale finansutg på lån til å bli ca 35 mill. INVESTERINGSPLAN Akkumulert Sum investering i anleggsmidler Årlig låneopptak Årlige gjennomsnittlige ned- betalinger av eksisterende lån Netto økt lånegjeld Økte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld Akkumulerte årlige finans- kostnader i drift av økt lånegjeld

19 Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 – Fordeling 19

20 Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 – Omstillings- /salderingsbehov 20 Budsjett SUM drift Skatter og rammetilskudd Renter og finans FORELØPIG UBALANSE Sum foreslåtte tiltak TOTAL FORELØPIG UBALANSE

21 Inndekning 21 Forslag til inndekning/saldering:

22 Videre framdrift og prosess 22  23. juni – Økonomi- og strategidag i Kommunestyret  27. august – Utvidet Formannskap med budsjett/økonomiplan  15. september – Orientering om status på budsjettarbeidet  17. september - Komitemøter  24. september – Utvidet Formannskap med budsjett/økonomiplan  6. oktober – Komitemøter  8. oktober – vedtak om foreløpige rammer i Formannskapet?  16. oktober – orientere om budsjett/økonomiplan i rådene  20. oktober – vedtak om endelige rammer i Kommunestyret  13. november – orientere om budsjett/økonomiplan i rådene  26. november – sluttbehandling av budsjett/økonomiplan i Formannskapet  15. desember – sluttbehandling av budsjett/økonomiplan i Kommunestyret


Laste ned ppt "Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Kommunestyremøte 15.09.2014 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google