Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Kommunestyremøte 15.09.2014 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Kommunestyremøte 15.09.2014 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Kommunestyremøte 15.09.2014 1

2 Gjennomføring og agenda TEMAER: Oppsummering fra økonomi og strategikonferansen Konsekvensjustert budsjett 2015 Omstillingsbehov/ubalanse Inndekning Videre fremdrift og prosess 2

3 Oppsummering økonomi- og strategikonf. – Årsprognose per 1. tertial 2014 Regnskap 1. tertial 2014 Periode- budsjett 1. tertial 2014 AvvikBudsjett 2014 %- forbr Regnskap 1. tertial 2013 Prog- nose 1. tertial Omstill- ingsmål 2014 OPPVEKST28 876 91628 581 819295 10088 581 0003328 861 494Balanse1 200 000 HELSE, OMSORG OG VELFERD63 922 40663 581 876340 531180 918 0003469 709 1031,0 Mill LOKALSAMFUNN inkl stab22 554 42322 010 352544 07162 925 0003623 827 4621,0 Mill* ADMINISTRATIV LEDELSE3 609 7413 292 830316 9116 446 000562 338 9520,2 Mill POLITISK LEDELSE1 096 5201 344 976-238 4563 958 000281 377 010Balanse Sum ordinær drift120 060 006118 801 8531 258 157342 828 00035126 114 0212,2 Mill1 200 000 SKATT OG RAMME- TILSKUDD-134 623 614-139 111 1834 487 570-375 549 00036-131 743 716Balanse RENTER OG FINANS6 003 5986 438 027-434 42932 721 000185 836 842-1,3 Mill Sum totalt-8 560 010-13 871 3035 311 2980207 1470,9 Mill 3

4 Oppsummering økonomi- og strategikonf. – Investeringsregnskapet pr 1. tertial 2014 4 Opprinnelig budsjetterte investeringer i anleggsmidler på ca 68,2 mill Revidert investeringsbudsjett på ca 64 mill i anleggsmidler pga bl.a. litt forsinket oppstart for barnehagen i Fluberg og ombygging av helsehuset

5 Oppsummering økonomi- og strategikonf. – Hovedutfordringer 5 Kortsiktige hovedutfordringer: Fullføre internt omstillingsprosjekt for å få balanse i økonomien Øke jobbnærværet Sikre tilstrekkelig plan og utredningskapasitet for å drive kvalitetsutvikling i tjenesteproduksjonen Langsiktige hovedutfordringer: Befolkningsutviklingen Inntektsutviklingen Vertskommunerollen Pensjonsforpliktelsene Forvaltning av formuen

6 Oppsummering økonomi- og strategikonf. – Målsetninger - dagens mål 6 Kommuneplanens samfunnsdel (eksisterende) Visjon – Trivsel, tilhørighet og trygghet 6 hovedmål om befolkningsutvikling, oppvekstvilkår, attraktivitet m.m Oppturprosjektet Søndre Land kommune skal være foretrukken bostedskommune for unge etablerere i Gjøvik-regionen innen 2025 Omstillingsprosjektet Mål om en bærekraftig kommuneøkonomi på 3 % netto driftsresultat og effektiviseringsgevinst, som skal gi handlingsrom slik at omdømme og selvrespekt styrkes og gir attraktive arbeidsplasser

7 Oppsummering økonomi- og strategikonf. – Målsetninger - langsiktige mål 7 Følgende målepunkter er foreslått i revideringen av samfunnsdelen i kommuneplanen: 1)Søndre Land skal være attraktiv for unge familier i etableringsfasen: Antall nyfødte per år > 50 og nettoflytting > 0. 2) Folkehelsen skal bedres: Tilrettelegge for de gode valg og livsmestring. 3) Kommunen skal ha et sterkere næringsliv: Gi næringslivet et konkurransefortrinn. 4) Brukerne av kommunens tjenester skal være godt fornøyd: Brukertilfredshet > 5 på en skala fra 1-6, innen barnehage, teknisk, kultur og helse, omsorg og velferd. 5) Elevene skal ha et godt læringsresultat og en god skolehverdag: Minst like gode resultater som landsgjennomsnittet i lesing, regning og engelsk på 5. trinn og i grunnskolepoeng på 10. trinn, samt elevtilfredshet > 3,5. 6) Større andel av befolkningen med høyere utdanning: Kommunen skal minst være på nivå med Oppland fylke når det gjelder andel av befolkningen med universitets- eller høyskoleutdanning innen 2026. 7) I Søndre Land utvikler vi hverandre til gode og kvalitetsbevisste medarbeidere: Medarbeidertilfredshet > 4,6 på en skala fra 1-6 og et sykefravær < 7,5. 8) Kommunen skal forvalte sine ressurser på en god måte: Netto driftsresultat > 3 %, 10 % av kapitalen settes på inflasjons- og bufferfond årlig, pensjonsfondet skal være på 30 mill. innen 2026.

8 Oppsummering økonomi- og strategikonf.- Forslag til nye satsningsområder 8 Satsningsforslag fra politisk hold: - Vedlikehold (1 mill i 2015) - Kulturskole (0,5?mill i 2015) - Helsesøster pga dropout fra videregående skole (0,5? mill 2015) - Oppretteholde miljøterapeut (0,3? mill 2015) og evt overføre til Helse, omsorg og velferd SUM 2,3 mill _______________________________________________________________ - Markedsføring utover Opptur-satsningen? (kr?) - Forskuttere medfinansiering av Fv 247 (ca 35 mill fra fond = 1,5 - 2 mill pr år i reduserte finansinntekter, basert på 4,5 – 6 % avkastning)

9 Framskrevet driftsbudsjett 2015 – forutsetninger 9 Pr august 2014 Deflator Befolkningstall Skatteanslag fra KS (nedjust.) Bortfall av 4 vertsk.br. Avsetninger til fond Pr oktober 2014 3,00 % 5 755 pr 01.07.14 (foreløpige tall) 96,5 mill 1,8 mill 2 mill til inflasjon, 4 mill til buffer og 3 mill til pensjon

10 Framskrevet driftsbudsjett 2015 – driftsutgifter 10 Utgangspunkt budsjett 2014342,8 mill Lønns- og prisvekst 2014 (3,3%, 2%)11 mill Differensiert arb.g.avg-9,7 millMinus 7,5 mill i komp. Redusert lønnsavsetning (mellomoppgjør)-1,8 millTotalt 7,7 mill Bortfall vertskommunebrukere-1,8 millTilsv 4 brukere Sum konsekvensjustert budsjett driftsutgifter 340,5 mill Politiske vedtak m øk. konsekvenser 2015-0,4 millNetto Sum foreløpig driftsutgifter 2015 før finans340,1 mill

11 Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 – revidert omstillingsmål 2012- 11 Omstillings mål 2012 Omstilling smål 2013 Omstilling smål 2014 Omstillings mål 2015 Omstillings mål 2016 Resterende omst.målTotaltKommentar Støttefunksjoner1 211 32038 680 1 250 000 Plan, miljø og næring31 019 Grunnskole970 464829 5361 200 000 3 000 000 Helse og omsorg4 715 0365 284 964 10 000 000 Bygg og vedlikehold571 12700178 703250 1701 000 000 5/12 i 2015, 7/12 til 2016 Kultur222 794 Teknisk drift143 724356 276 500 000 Barnehage1 532 44400625 000875 0001 967 5565 000 000 Av 1,5 mill: 5/12 i 2015, 7/12 i 2016. Rest ikke tidfestet. Barn og familie574 065 Sosiale tjenester948 289 Fellesutgifter374 5641 125 436 1 500 000 Administrativ ledelse-3 054 Politisk ledelse282 318217 682 500 000 11 574 1107 852 5741 200 000803 7031 125 1701 967 55624 523 113 -1 500 000Omstillingskostnader Omstillingsmål23 023 113

12 Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 – Differensiert arbeidsgiveravgift / Skjønnsmidler 12 Estimert reduksjon i arbeidsgiveravgiften 2015 (drift): 9,7 mill Estimert bortfall av kompensasjon (som har vært en del av skjønnsmidlene i rammetilskuddet):-7,5 mill ____________________________________________________________ Netto ”gevinst” 2,2 mill ____________________________________________________________

13 Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 – innarbeidede konsekvenser av politiske vedtak 13 1.Forskjøvet omstillingsmål bygg og vedl.hold - 0,2 mill 2.Forskjøvet omstillingsmål oppvekst (innsparing ved ny barnehage fra 1.8.2015) - 0,6 mill 3.Bortfall av tilleggsbevilgning 2014 til oppvekst - 1,9 mill 4.Bortfall av tilleggsbevilgning til utvidelse av barnehageplasser 2013/2014 - 0,6 mill 5.KST 38/14 Økte tilskudd etter omgjøring av fam.barnehage til privat barnehage 0,4 mill 6.KST 43/14 Komm. andel av utvidelse av stilling i Gjøvikreg helse- og miljøtilsyn 0,02 mill 7.KST 43/14 Vurdere utvidelse av ressurs som folkehelsekoordinator 0,3 mill 8.KST 13/14 Etablering av regionalt kompetansesamarbeid innen helse- om omsorg 0,06 mill 9.KST 17/14 Omorg. av flyktningearbeidet vedr introduksjonsprogram * 2,1 mill 10.KST 11/14 Utvidelse av SFO-tilbudet. Økte utgifter til renhold 0,01 mill 11.FSK 104/14 Utarbeidelse av kulturminneplaner 0,3 mill 12.Reduserte driftsutg. til leie etter innkjøp av gravemaskin 2014 (anslag) - 0,15 mill 13.Reduserte driftstutg. til leasing etter innkjøp av biler teknisk dr, i 2014 (anslag) - 0,15 mill 14.Reduserte driftsutgifter i fbm etablering av bolig for unge i Odnes - 0,6 mill 15.Reduserte driftsutgifter i fbm ombygging av legesenteret - 0,4 mill TOTALT kr -0,4 mill i reduserte driftsutgifter * Statlig tilskudd økes tilsvarende

14 Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 – foreslåtte tiltak fra kommunalområdene 14 H.O.V: Opprettelse av tildelingskontor 50.000 Opprette ny stilling som leder av tildelingskontor 600.000 Opprette kommunepsykologstilling (kommunal andel 2015) 300.000 Utgifter til nytt fagsystem, IP og IOP, lisenser (også Oppvekst) ? LOKALSAMFUNN OG STAB: Økte utg til leie av arkivplass (årlig) 50 000 Økt behov for konsulentbistand IKT 100 000 Utg i fbm overlapping vikariat/fast ansatt 2-3 md (arealforvaltning) 150 000 Trådløst nettverk i barnehagene 50 000 ALLE/ANNET: Utgifter ved implementering av Kvalitetslosen, lisenser ? Kostnader i fbm kommunevalg 2015 150.000 SUM 1.400.000

15 Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 – øvrige uavklarte forhold 15 H.O.V.: FSK 67/13 Sammenslåing med N. L. om barneverntjenester, utgifter til kjøp av tjenester OPPVEKST: KST 37/14 Opprettholdelse av dagens skole- og barnehagestruktur. Resterende omstillingsmål for barnehagene er ikke tidfestet (kr 1.967.556). LOKALSAMFUNN OG STAB: Usikkerhet i fbm omstillingsmidler til Opptur i 2015 ANNET: Eventuelt merforbruk i drift 2014 Redusert avkastning på ca 1,5 - 2 mill i fbm forskuttering av Fv 247

16 Fremskrevet investeringsbudsjett 2015 – Forutsetninger og nye tiltak 16 Utgangspunktet er investeringsplanen 2014 – 2017 Revidert investeringsbudsjett 2014 etter 1. tertial Nye tiltak:BeløpØvrige uavklarte forhold: FSK 80/14 Gjøvik IK legevakt920’ FSK 96/14 Økt bevilgning til ombygging helsehus2 700’ Oppgradering av inventar til nytt legesenter350’ Oppgradering av møbler Hovli sykehjem400’Utbedring av inneklima 2.etg helsehus og NAV Ombygging Hov Nordre350’ Innkjøp av 2 biler til hjemmetjenesten600’Online-basert verktøy for individuell plan og IOP Nytt renseanlegg Trevatn2 000’ Oppgradering av avløpsrenseanlegget500’ Klargjøring av bolig- og næringsområder200’Oppgradering telefonsystem Fryal/SLUS Oppgradering av dørlåssystemet Rådhuset200’ Endre sonestruktur/ny brannmurløsning (IKT)500’

17 Konsekvensjustert investeringsplan – foreløpig investeringsplan 2015-2018 17 INVESTERINGSPLAN 2015-20182015201620172018Sum Sum investering i anleggsmidler62 595 000114 600 00054 161 0006 600 000234 036 000 Finansiering: Momskompensasjon7 700 00017 900 0008 600 000200 00034 400 000 Bruk av lånemidler54 895 00096 700 00045 561 0006 400 000206 356 000

18 Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 - Finansutgifter 18 For å beregne finansutgiftene i driftsbudsjettet er det tatt utgangspunkt i fremskrevet investeringsplan for 2015-2018 (med gjennomsnittlig rentesats på 3,5% og avdragstid på 20 år). Med et låneopptak på 48,5 mill i 2015, beregnes totale finansutg på lån til å bli ca 35 mill. INVESTERINGSPLAN 2015-20182015201620172018 Akkumulert Sum investering i anleggsmidler 63 745 000115 750 00055 011 0007 450 000241 956 000 Årlig låneopptak 48 500 00096 400 00045 300 0006 100 000196 300 000 Årlige gjennomsnittlige ned- betalinger av eksisterende lån 20 000 000 80 000 000 Netto økt lånegjeld 28 500 00076 400 00025 300 000-13 900 000116 300 000 Økte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld 2 300 000 6 100 000 2 000 000 -1 100 0009 300 000 Akkumulerte årlige finans- kostnader i drift av økt lånegjeld 2 300 000 8 400 000 10 400 000 9 300 0000

19 Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 – Fordeling 19

20 Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 – Omstillings- /salderingsbehov 20 Budsjett 2014 2015 SUM drift 342 828 000 340 100 000 Skatter og rammetilskudd -375 549 000 -370 814 000 Renter og finans 32 721 000 36 017 000 FORELØPIG UBALANSE 0 5 303 000 Sum foreslåtte tiltak 3 700 000 TOTAL FORELØPIG UBALANSE 9 003 000

21 Inndekning 21 Forslag til inndekning/saldering:

22 Videre framdrift og prosess 22  23. juni – Økonomi- og strategidag i Kommunestyret  27. august – Utvidet Formannskap med budsjett/økonomiplan  15. september – Orientering om status på budsjettarbeidet  17. september - Komitemøter  24. september – Utvidet Formannskap med budsjett/økonomiplan  6. oktober – Komitemøter  8. oktober – vedtak om foreløpige rammer i Formannskapet?  16. oktober – orientere om budsjett/økonomiplan i rådene  20. oktober – vedtak om endelige rammer i Kommunestyret  13. november – orientere om budsjett/økonomiplan i rådene  26. november – sluttbehandling av budsjett/økonomiplan i Formannskapet  15. desember – sluttbehandling av budsjett/økonomiplan i Kommunestyret


Laste ned ppt "Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Kommunestyremøte 15.09.2014 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google