Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategisk virksomhetsplan | PE 2012-15 © KTP. - 1 - 1Bakgrunn 2Konsernstrategi 3Enhetsstrategi 2012-15 4Effekt av tiltak 5Risiko Innhold © KTP.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategisk virksomhetsplan | PE 2012-15 © KTP. - 1 - 1Bakgrunn 2Konsernstrategi 3Enhetsstrategi 2012-15 4Effekt av tiltak 5Risiko Innhold © KTP."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategisk virksomhetsplan | PE 2012-15 © KTP

2 - 1 - 1Bakgrunn 2Konsernstrategi 3Enhetsstrategi 2012-15 4Effekt av tiltak 5Risiko Innhold © KTP

3 Vedlikehold av bygninger Vedlikehold av infrastruktur Prosjekter infrastruktur - 2 - Vedlikehold av vogner (inkl. komponentvedlikehold, renhold, graffiti og internservice) Produksjonsenheten består av ~561 dyktige medarbeidere med overlappende og integrerte kompetanseområder Note: Kilde: Interne data Årsverksfordeling per virksomhetsområde 2013Kompetansesynergi mellom områdene © KTP Enhetsleder Internservice 561 6 Vedlikehold vogner Komponentvedl.hold Teknisk og admin stab Lager & Logistikk Vedlikehold infrastruktur

4 Produksjonsenheten dekker en sentral del av den totale produksjonsprosessen av kollektivreiser i KTP - 3 - Vedlikehold infrastruktur Infrastruktur og materiell Drift og vedlikeholdPersontransport og trafikkavvikling Slutt Tilstands- analyser Tilstands/tiltaks- vurderinger (Inkl. målevognkjøring) Utførelse Tiltaks- beslutning Teknisk regelverk EttersynsinstruksUtførelse Slutt Ettersleps- status Slutt KL Haster Haster ikke Teknisk regelverk* Ettersyns- instruks Utførelse Vedlikeholds- prosjekter = Ansvarlig = Delaktig/grensesnitt Rutine Slutt Nye prosjekter Oppgradering Nye vogner Nytt gult materiell Vogn- prosjekter Framføring For- prosjekt ProsjekteringGj.føring Overlevering og garantioppfølging For- prosjekt ProsjekteringGj.føring Forprosjekt Kjøp/ leie Over- levering Garanti- oppfølging Forprosjekt UtførelseOverlevering Garanti- oppfølging Rute og drifts- planlegging FramføringBemanning Kundeservice Prosessen representerer nåsituasjonen KTP ønsker at forvaltning skal skje i KTP og finansiering i OVS 1.1 1.2 1.3 Slutt Kjøp/ leie Over- levering Garanti- oppfølging Overlevering og garantioppfølging Planlegge vedlikehold Sportilgang Utførelse Vedlikehold rullende materiell 1.10 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Teknisk regelverk* Rutine Slutt Vedlikehold Utbygging Nytt/endret materiell Reiser Teknisk regelverk* *Knyttet til infrastruktur Over- levering Teknisk regelverk* Teknisk regelverk Hendelse Overvåking © KTP

5 Styrker og svakheter - 4 - Løsningsorientering Sterkt fokus på «å få jobben gjort» Ny vognpark t-bane Nye moderne MX-vogner Blålyskultur Fokus på å «slukke branner» fremfor langsiktig planlegging Gammel teknologi Gammel teknologi (sporvogn, infrastruktur) som følge av underinvesteringer over flere år) Manglende spisskompetanse på enkelte områder Ineffektive grensesnitt Varierende rammebetingelser Omfattende internalisert kompetanse God samarbeidsevne Solid bedriftskultur Tar ansvar og løser oppgaven på tross av varierende rammebetingelser Mulighetsrom for utvikling SvakheterStyrker © KTP

6 Produksjonsenheten står ovenfor økt produksjonsvolum både innen vedlikehold av rullende materiell og infrastruktur tilsvarende ~5% gjennomsnittlig årlig vekst innen begge områder Indeksert vekst vognkm. - 5 - Økning i etterspørselen av produksjonsenhetens kapasitet skaper mange muligheter og noen utfordringer Økt vognvedlikeholdØkt infrastrukturvedlikehold 2014 +5% 2015201220132011 2015 +5% 201320142012 © KTP Indeksert vekst vedlikeholdstimer = Produksjonsøkning i PE =

7 Innhold - 6 - 1Bakgrunn 2Konsernstrategi 3Enhetsstrategi 2012-15 4Effekt av tiltak 5Risiko © KTP

8 KTPs strategiske målsetning er å være konkurransedyktig innen 2015 - 7 - Med best mener vi best på: KTP skal være den beste leverandøren av kollektivtransport i det norske markedet innen 2015 Kvalitet KTP skal til enhver tid levere riktig grad av kvalitet på våre produkter og tjenester Sikkerhet KTP setter alltid de reisende og ansattes sikkerhet først Effektivitet KTP skal levere kostnadseffektive tjenester og produkter som kan konkurrere på pris © KTP

9 KTP vil følge en tre-trinns prosess gjennom profesjonalisering, effektivisering og industrialisering for å nå sin strategiske målsetning - 8 - PROFESJONALISERING – Robust organisasjon med riktig kompetanse EFFEKTIVISERING – Konkurransedyktig produksjon og tjenester INDUSTRIALISERING 2016 KONKURRANSEDYKTIGHET 2012 KTP skal være den beste leverandøren av kollektivtrafikk i markedet innen 2015  Videreutvikle kompetanse og erfaring  Etablere effektivt styringssystem  Bygge omdømme  Styrke planprosess for personell og arbeidsprosesser  Økt samhandling – operativ drift og læring på tvers  Fokus på innovasjon og effektive løsninger  Fokus kjernevirksomhet  Industrielt samarbeid  Outsourcing © KTP

10 - 9 - 1Bakgrunn 2Konsernstrategi 3Enhetsstrategi 2012-15 4Effekt av tiltak 5Risiko Innhold © KTP

11 Mål for produksjonsenheten - 10 - Produksjonsenheten skal bli en moderne organisasjon med et kvalitets- og effektivitetsnivå på linje med- eller bedre enn sammenlignbare industribedrifter og bidra til at KTP når sine strategiske mål

12 PE skal utøve profesjonell fremtidsrettet forretningsdrift i alle ledd av virksomheten Mål og tiltak - 11 - © KTP Tiltak Måltall (KPI) (hvordan ser/måler man at tiltaket er ferdigstilt?) Delmål 2013-15 Profesjonalisering E1: Standardisere arbeidsprosesser E2: Arbeidstidsutnyttelse E3: Redusere sykefravær E4: Produksjonsflyt og organisering E5: Lager og logistikk E6: Optimalisere vedlikeholdsprogram for rullende materiell E7: Optimalisere vedlikeholdsprogram for infrastruktur E8: Optimalisere renholdsprogram E9: Redusere innkjøpskostnad Resultatene følges opp på tre måter: 1)Oppnåelse av milepæler og realisering av gevinster identifisert i det enkelte prosjekt (rapportert til programkontor) 2)Overordnet budsjettutvikling 3)Benchmarking av deler av virksomheten mot sammenlignbare virksomheter P1: Organisasjon | Utrede, definere og implementere struktur, roller og ansvar P2: Kompetanse | Utvikle og implementere plan for bemanning og kompetanse P3: Rapportering & målstyring| Utvikle og implementere KPI-struktur, system og verktøy for rapportering internt i enheten P4: HMS og kvalitet | Utvikle enhetlig HMS og kvalitetssystem for PE P5: Støttesystemer | Utrede og implementere støttesystemer P6: Grensesnitt og samhandling med øvrige enheter i KTP P7: Kommunikasjon I1: Definere, analysere og utrede handlingsalternativer for kjerne-/ikke-kjerne virksomhet herunder outsourcing I2: Utrede og etablere industrielle samarbeid I3: Identifisere markedsmuligheter for vekst og kommersialisering Effektivisering Industrialisering PE skal i perioden oppnå effektivitet på linje med eller bedre enn sammenlignbare bedrifter i bransjen PE skal utnytte muligheter for kostnadseffektivisering og industriell utvikling gjennom strategiske samarbeid, teknologi, nye markeder, produkter og tjenester Rapporteres og følges opp på oppnåelse av definerte milepæler Enhet PE Dato 3. Januar 2013 Versjon 1.0 Ansvarlig T. Thoresen

13 Produksjonsenheten har til hensikt å bidra til å bli BEST I NORGE innen 2015 gjennom sterke bidrag til økt konkurransekraft - 12 - Konkurransekraft Profesjonalisere Effektivisere Industrialisere Strategisteg 1A Implementere vedtatte organisasjonsendringer Forprosjekt Kjerne-/ikke kjerne Implementere KPIog målstyring og relaterte kontrollregimer iht. konsernpolicy Oppstart implementering av kontinuerlig forbedring Identifisere behov for IT verktøy Strategisteg 1D Rekruttere i henhold til kompetanseplan Gjennomføre og følge opp ledertrening og andre kompetanseutviklingstiltak (eks. lærlingeordningen) Strategisteg 1B Optimalisere organisasjon Utvikle kompetanse- og bemanningsplan Styrke kompetanse på ledernivå og operatørnivå Utvikle enhetsspesifikk KPI-, rapportering og målstyring Integrere HMS og kvalitetssystem Utrede støttesystemer Grensesnitt og samhandling Strategisteg 2D Sikre effektiv ferdigstillelse av prosjekter Følge opp gevinster Strategisteg 3C Iverksette industrielle partnerskap Strategisteg 2B Oppstart effektiviseringsprogram i henhold til egne mandat og planer Realisere kortsiktige gevinster Implementere kontinuerlig forbedring (LEAN) 2012 ETABLERE FOKUS 2013 LUKKE PRESTASJONSGAP 2015 BEST I NORGE STRATEGI KTP 2012-15 Strategisteg 1C Gjennomføre kompetanseutvikling Rekruttere i henhold til plan Implementere resterende system og verktøy for rapportering og styring Justere HMS og kvalitetssystem Anskaffe og implementere identifiserte støttesystemer Videreutvikle grensesnitt og samhandling Strategisteg 2C Følge opp og revidere effektiviseringsprogram i henhold til måloppnåelse Justere og optimalisere kontinuerlig forbedring 2014 BYGGE MOMENTUM Strategisteg 3B Utrede samarbeidspartnere Identifisere markedsmuligheter og fremtidige vekstområder Strategisteg 2A Utrede og validere effektiviseringspotensial Realisere kortsiktige gevinster Strategisteg 3A Utrede handlingsrom for- og prioritere områder for industriell utvikling og samarbeid © KTP

14 - 13 - #Tiltak Aktiviteter (for å oppnå tiltak) Periode AnsvarStatus StartSlutt P1 Utrede, definere og implementere (justere) struktur, roller og ansvar Utrede plan for organisasjonen frem til 2015 Q1 2013 Q4 2014T. Thoresen Definere roller og ansvar på ledernivå Definere optimal organisasjonsstruktur Implementere og evt. justere tiltak P2 Utvikle og implementere plan for bemanning og kompetanse Utvikle helhetlig bemanningsplan for enheten Q3 2013 Q4 2014 JH: Sæther/ HR ressurs(er) Utvikle helhetlig plan for kompetanseutvikling Bemanne i henhold til plan Iverksette kompetanseutviklende tiltak (eks ledertrening) P3 Utvikle og implementere KPI-struktur, system og verktøy for rapportering internt i enheten Utrede rapporteringsstruktur og behov for systemstøtte Q1 2013 Q3 2013K. Pedersen Implementere rapportering P4 Utvikle enhetlig HMS og kvalitetssystem for PE Integrere HMS og kvalitetssystem i henhold til ny organisasjonsstruktur Q1 2013 Q4 2013R. Løno P5Utrede og implementere støttesystemer Utrede systembehov Q4 2012 Q2 2014K. Pedersen Gjennomføre kravspesifikasjon, business case og anskaffelsesprosess i samarbeid med IT P6 Grensesnitt og samhandling med øvrige enheter i KTP Utrede og definere grensesnitt Q1 2013 Q4 2013T. Thoresen Optimalisere samhandling i samarbeid med øvrige enheter P7Kommunikasjon Utvikle helhetlig kommunikasjonsplan for enheten i samarbeid med konsernkommunikasjon Q2 2013 Q2 2014B. Rydmark Implementere kommunikasjonsplan i organisasjonen Enhet PE Dato 3. Januar 2013 Versjon 1.0 Ansvarlig T. Thoresen Strategiske tiltak for Produksjonsenheten [1/5] © KTP

15 - 14 - #Tiltak Aktiviteter (for å oppnå tiltak) Periode AnsvarStatus StartSlutt E1Standardisere arbeidsprosesser Dokumentere arbeidsprosesser i samtlige enheter etter nærmere definert omfang basert på LEAN Q3 2013Q1 2015 Nytilsatt leder LEAN 2. Forprosjekt / implementering Standardisere og optimalisere arbeidsprosesser (arbeidet omfatter også standardisering og optimalisering av arbeidsstasjoner) Måling og oppfølgingQ1 2014Q4 2015 E2Arbeidstidsutnyttelse Styrket planlegging i alle avdelinger (ressursstyring) Q1 2013Q4 2014 K.Pedersen 2. Forprosjekt / implementering Optimalisere skift-/turnusplaner Optimalisere arbeidslag (f.eks tverrfaglige lag innen infrastruktur) Utrede effekter av– og behov for fleksitid og implementere evt. endringer Måling og oppfølgingQ3 2013Q4 2015 E3Redusere sykefravær Identifisere og følge tiltak for redusert fravær, herunder tiltak mot skader, effekter ved nattarbeid mv. Q1 2013Q4 2013 R. Løno 2. Forprosjekt / implementering (kontinuerlig) Styrke opplæring og oppføling av H-ressurs Måling og oppfølgingQ1 2013Q4 2015 Enhet PE Dato 3. Januar 2013 Versjon 1.0 Ansvarlig T. Thoresen Strategiske tiltak for Produksjonsenheten [2/5] © KTP

16 - 15 - #Tiltak Aktiviteter (for å oppnå tiltak) Periode AnsvarStatus StartStart Slutt E4Produksjonsflyt og organisering Analysere fremtidige behov og dagens flaskehalser i produksjonsflyten på Etterstad, Ryen og maskinparken Q1 2013Q1 2013 Q4 2015F. Jensen Identifisere alternativer for optimal organisering på produksjonssteder Utrede samlet fremtidig investeringsbehov og evt. avhendingsprosjekter Utarbeide anbefalt løsning med tilhørende business case E5Lager og logistikk Etablere metoder og kompetanse for analytisk beholdningsstyring Etablere prosedyrer for prognose og plan arbeid i logistikken Etablere nye rutinger og struktur for brukers plukking Etablere ny tellerutiner herunder restrukturere beredskapsdeler Etablere nye rutiner for leverandørsamarbeid Etablere måleparametere og læringsmetoder for kontinuerlig forbedring Etablere nye relasjoner med med IE og bedre lagerforhold på Etterstad Q1 2013Q1 2013 Q4 2013T. Lindberg E6 Optimalisere vedlikeholdsprogram for rullende materiell Analysere potensial og mulighet for endring av avhengigheter mellom servicer Analysere potensial og mulighet for å fjerne kalendervedlikehold Analysere potensial og mulighet for tilstandsbasert vedlikehold Optimalisere innholdet i intervallbasert vedlikehold Implementere justert vedlikeholdsprogram Q1 2013Q1 2013 Q4 2013 (del av program) Q4 2015 (del av program JH. Sæther Enhet PE Dato 3. Januar 2013 Versjon 1.0 Ansvarlig T. Thoresen Strategiske tiltak for Produksjonsenheten [3/5] © KTP

17 - 16 - #Tiltak Aktiviteter (for å oppnå tiltak) Periode AnsvarStatus StartSlutt E7 Optimalisere vedlikeholdsprogram for infrastruktur Analysere potensial og mulighet for å fjerne kalendervedlikehold Q1 2013 Q4 2013 (del av program) Q4 2015 (del av program Alf Veland (i samarbeid med IE) Analysere potensial og mulighet for tilstandsbasert vedlikehold Optimalisere innholdet i intervallbasert vedlikehold Implementere justert vedlikeholdsprogram E8Optimalisere renholdsprogram Optimalisere intervaller Q1 2013Q4 2013Lars Olsen Analysere potensial for tilstandsbasert renhold Optimalisere rangering Implementere og justere programendringer E9Redusere innkjøpskostnad (deler) Prosjektet utredes vha. ressurser fra programkontoret og leverer ikke fullstendig grunnlag på det nåværende tidspunkt Q1 2013 T. Lindberg/I. Marugg Enhet PE Dato 3. Januar 2013 Versjon 1.0 Ansvarlig T. Thoresen Strategiske tiltak for Produksjonsenheten [4/5] © KTP

18 - 17 - #Tiltak Aktiviteter (for å oppnå tiltak) Periode AnsvarStatus StartSlutt I1 Definere, analysere og utrede handlingsalternativer for kjerne-/ikke-kjerne virksomhet herunder outsourcing Ferdigstille utredning av kjerneområder 20132015T. Thoresen Utvikle handlingsalternativer Implementere tiltak for utvalgte områder I2Utrede og etablere industrielle samarbeid Utrede alternativer 20142015T. Thoresen Initiere dialog og forhandle Implementere alternativer I3 Identifisere markedsmuligheter for vekst og kommersialisering Analysere fremtidige interne (og potensielt eksterne) vekstområder 20142015T. Thoresen Identifisere muligheter for kommersiell forretningsutvikling Enhet PE Dato 3. Januar 2013 Versjon 1.0 Ansvarlig T. Thoresen Strategiske tiltak for Produksjonsenheten [5/5] © KTP

19 Innhold - 18 - 1Bakgrunn 2Konsernstrategi 3Enhetsstrategi 2012-15 4Effekt av tiltak 5Risiko © KTP

20 Mal for strategiutvikling | Oppsummering av tiltak med økonomisk effekt - 19 - © KTP Årlig potensiale 2012 – 2015: Sannsynlighet for effektoppnåelse 2015 93 43 4 2014 65 26 2 2013 19 11 1 2012 1 Høy (≥ 75%) Medium (25-75%) Lav (≤ 25 %) Årlig potensiale 2012 – 2015: Type økonomiske effekter  God ressursplanlegging ettersom prosjektporteføljen vil betydelige øke totale arbeidsmengden  God endringsledelse og kommunikasjon  Forankring og dialog med ansatte og tillitsvalgte Kritiske suksessfaktorer MNOK 2015 93 8 2014 65 5 2013 19 2 2012 1 1 MNOK  De største effektene er knyttet til standardisering av arbeidsprosessene (E1) i enhetene slik at beste praksis kan implementeres gjennomgående og effektiv allokering av ressurser til utførelse av prosessene gjennom økt arbeidstidsutnyttelse ( E2) Kommentarer Kostnadsreduskjon Økt produksjon Inntektsøkning

21 Innhold - 20 - 1Bakgrunn 2Konsernstrategi 3Enhetsstrategi 2012-15 4Effekt av tiltak 5Risiko © KTP

22 Mal for strategiutvikling | Risikomatrise - 21 - © KTP #Tiltak P1 Utrede, definere og implementere (justere) struktur, roller og ansvar P2Risiko: Kompetansetap P3Tid og gjennomføringskapasitet P4Tid og gjennomføringskapasitet P5Utrede og implementere støttesystemer P6 Grensesnitt og samhandling med øvrige enheter i KTP ¨P7 Kommunikasjon Svært stor Stor Moderat Liten Ingen Usann- synlig Lite sann- synlig MuligSann- synlig Sikker hendelse Sannsynlighet Konsekvens E9 E8 E7 E6 E5 E3 E2E1 P2 P5 P4 P3 P1 I1 I2 I3 #Tiltak E1Standardisere arbeidsprosesser E2Arbeidstidsutnyttelse E3Redusere sykefravær E5Produksjonsflyt og organisering E6Lager og logistikk E7 Optimalisere vedlikeholdsprogram for rullende materiell E8Optimalisere vedlikeholdsprogram for infrastruktur E9Optimalisere renholdsprogram E10Innkjøp PE-del (delekostnad) #Tiltak I1 Definere, analysere og utrede handlingsalternativer for kjerne-/ikke-kjerne virksomhet herunder outsourcing I2Utrede og etablere industrielle samarbeid I3 Identifisere markedsmuligheter for vekst og kommersialisering ProfesjonaliseringIndustrialiseringEffektivisering P7 P6 E9 #TiltakType risikoBeskrivelse av risikoRisikoreduserende tiltakAnsvar P6 Grensesnitt og samhandling med øvrige enheter i KTP Gjennomføring og implementering Området er komplekst med ulike løsninger, herunder tidligere intern bestiller-/utfører modell, effektiv implementering forutsetter evne til å helhetlig hensyn ta den totale verdikjeden til KTP i samarbeid mellom enhetene Opprettelse av arene for felles styring og dialog Thorbjørn Thoresen E1 Standardisere arbeidsprosesser Gjennomføringsevn e Arbeidet er svært omfattende og det vil være risiko for gjennomføring basert på kapasitet og eventuelle forstyrrelser av daglig drift Innleie av personell ved behovLeder LEAN E2 Arbeidstidsutnyttelse Realisering av effekt Prosjektet omhandler flere sentrale berøringspunkter for arbeidstid for den enkelte ansatte og vil derfor ha svært mange interessenter Forankring og involvering av tillitsvalgte Innleid PL E7 Optimalisere vedlikeholdsprogram for rullende materiell Realisering av effekt Implementering avhenger av leverandørgodkjenning (Siemens) Hyppig dialog med OSV og leverandør Jan Henrik Sæther E8 Optimalisere vedlikeholdsprogram for infrastruktur Realisering av effekt Optimalisering av vedlikeholdsprogram for infrastruktur er avhengig av langsiktig planlegging og grensesnittavklaringer i samarbeid med infrastruktur Tett samarbeid med infrastrukturAlf Veland Enhet PE Dato 3. Januar 2013 Versjon 1.0 Ansvarlig T. Thoresen


Laste ned ppt "Strategisk virksomhetsplan | PE 2012-15 © KTP. - 1 - 1Bakgrunn 2Konsernstrategi 3Enhetsstrategi 2012-15 4Effekt av tiltak 5Risiko Innhold © KTP."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google