Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innhold 1 Bakgrunn 2 Konsernstrategi 3 Enhetsstrategi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innhold 1 Bakgrunn 2 Konsernstrategi 3 Enhetsstrategi"— Utskrift av presentasjonen:

0 Strategisk virksomhetsplan | PE
KTP

1 Innhold 1 Bakgrunn 2 Konsernstrategi 3 Enhetsstrategi 2012-15 4
Effekt av tiltak 5 Risiko KTP

2 Produksjonsenheten består av ~561 dyktige medarbeidere med overlappende og integrerte kompetanseområder Årsverksfordeling per virksomhetsområde 2013 Kompetansesynergi mellom områdene 561 Internservice 6 Enhetsleder Prosjekter infrastruktur Lager & Logistikk Teknisk og admin stab Komponentvedl.hold Vedlikehold av vogner (inkl. komponentvedlikehold, renhold, graffiti og internservice) Vedlikehold av infrastruktur Vedlikehold infrastruktur Vedlikehold av bygninger Vedlikehold vogner Note: Kilde: Interne data KTP

3 Produksjonsenheten dekker en sentral del av den totale produksjonsprosessen av kollektivreiser i KTP
Infrastruktur og materiell Drift og vedlikehold Persontransport og trafikkavvikling Slutt Reiser 1.1 Vedlikehold infrastruktur Teknisk regelverk Ettersynsinstruks Utførelse Overvåking Slutt Rutine Hendelse 1.2 Ettersleps- status KL Tilstands- analyser Tilstands/tiltaks- vurderinger Tiltaks- beslutning Haster ikke Utførelse Overvåking Slutt Haster Rutine Hendelse Vedlikehold (Inkl. målevognkjøring) 1.3 Vedlikeholds-prosjekter Teknisk regelverk* Utførelse Overvåking Slutt Rutine Hendelse 1.4 Vedlikehold rullende materiell Teknisk regelverk* Teknisk regelverk Ettersyns- instruks Utførelse Overvåking Slutt Rutine Hendelse 1.5 Nye prosjekter For- prosjekt Prosjektering Gj.føring Overlevering og garantioppfølging Slutt Utbygging 1.6 Oppgradering For- prosjekt Prosjektering Gj.føring Overlevering og garantioppfølging Slutt 1.7 Nye vogner Teknisk regelverk* Kjøp/ leie Over- levering Garanti- oppfølging Prosessen representerer nåsituasjonen KTP ønsker at forvaltning skal skje i KTP og finansiering i OVS Forprosjekt Slutt 1.8 Nytt gult materiell Teknisk regelverk* Kjøp/ leie Over- levering Garanti- oppfølging Forprosjekt Slutt Nytt/endret materiell 1.9 Vogn- prosjekter Teknisk regelverk* Utførelse Overlevering Garanti- oppfølging Slutt 1.10 Framføring Sportilgang Planlegge vedlikehold Over- levering Rute og drifts- planlegging Bemanning Framføring Kundeservice Slutt Reiser = Ansvarlig = Delaktig/grensesnitt *Knyttet til infrastruktur KTP

4 Styrker og svakheter Løsningsorientering Blålyskultur
Sterkt fokus på «å få jobben gjort» Blålyskultur Fokus på å «slukke branner» fremfor langsiktig planlegging Ny vognpark t-bane Nye moderne MX-vogner Gammel teknologi Gammel teknologi (sporvogn, infrastruktur) som følge av underinvesteringer over flere år) Mulighetsrom for utvikling Omfattende internalisert kompetanse Manglende spisskompetanse på enkelte områder God samarbeidsevne Ineffektive grensesnitt Solid bedriftskultur Tar ansvar og løser oppgaven på tross av varierende rammebetingelser Varierende rammebetingelser KTP

5 = Produksjonsøkning i PE = Økt infrastrukturvedlikehold
Økning i etterspørselen av produksjonsenhetens kapasitet skaper mange muligheter og noen utfordringer Økt vognvedlikehold = Produksjonsøkning i PE = Produksjonsenheten står ovenfor økt produksjonsvolum både innen vedlikehold av rullende materiell og infrastruktur tilsvarende ~5% gjennomsnittlig årlig vekst innen begge områder Økt infrastrukturvedlikehold Indeksert vekst vognkm. Indeksert vekst vedlikeholdstimer +5% +5% 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 KTP

6 Innhold 1 Bakgrunn 2 Konsernstrategi 3 Enhetsstrategi 2012-15 4
Effekt av tiltak 5 Risiko KTP

7 KTPs strategiske målsetning er å være konkurransedyktig innen 2015
KTP skal være den beste leverandøren av kollektivtransport i det norske markedet innen 2015 Kvalitet KTP skal til enhver tid levere riktig grad av kvalitet på våre produkter og tjenester Sikkerhet KTP setter alltid de reisende og ansattes sikkerhet først Effektivitet KTP skal levere kostnadseffektive tjenester og produkter som kan konkurrere på pris Med best mener vi best på: KTP - 7 -

8 KTP vil følge en tre-trinns prosess gjennom profesjonalisering, effektivisering og industrialisering for å nå sin strategiske målsetning KONKURRANSEDYKTIGHET KTP skal være den beste leverandøren av kollektivtrafikk i markedet innen 2015 INDUSTRIALISERING Fokus kjernevirksomhet Industrielt samarbeid Outsourcing EFFEKTIVISERING – Konkurransedyktig produksjon og tjenester Styrke planprosess for personell og arbeidsprosesser Økt samhandling – operativ drift og læring på tvers Fokus på innovasjon og effektive løsninger PROFESJONALISERING – Robust organisasjon med riktig kompetanse Videreutvikle kompetanse og erfaring Etablere effektivt styringssystem Bygge omdømme 2012 2016 KTP - 8 -

9 Innhold 1 Bakgrunn 2 Konsernstrategi 3 Enhetsstrategi 2012-15 4
Effekt av tiltak 5 Risiko KTP

10 Mål for produksjonsenheten
Produksjonsenheten skal bli en moderne organisasjon med et kvalitets- og effektivitetsnivå på linje med- eller bedre enn sammenlignbare industribedrifter og bidra til at KTP når sine strategiske mål

11 (hvordan ser/måler man at tiltaket er ferdigstilt?)
Mål og tiltak Enhet PE Dato 3. Januar 2013 Versjon 1.0 Ansvarlig T. Thoresen Delmål Tiltak Måltall (KPI) (hvordan ser/måler man at tiltaket er ferdigstilt?) PE skal utøve profesjonell fremtidsrettet forretningsdrift i alle ledd av virksomheten P1: Organisasjon | Utrede, definere og implementere struktur, roller og ansvar P2: Kompetanse | Utvikle og implementere plan for bemanning og kompetanse P3: Rapportering & målstyring| Utvikle og implementere KPI-struktur, system og verktøy for rapportering internt i enheten P4: HMS og kvalitet | Utvikle enhetlig HMS og kvalitetssystem for PE P5: Støttesystemer | Utrede og implementere støttesystemer P6: Grensesnitt og samhandling med øvrige enheter i KTP P7: Kommunikasjon Rapporteres og følges opp på oppnåelse av definerte milepæler Profesjonalisering PE skal i perioden oppnå effektivitet på linje med eller bedre enn sammenlignbare bedrifter i bransjen E1: Standardisere arbeidsprosesser E2: Arbeidstidsutnyttelse E3: Redusere sykefravær E4: Produksjonsflyt og organisering E5: Lager og logistikk E6: Optimalisere vedlikeholdsprogram for rullende materiell E7: Optimalisere vedlikeholdsprogram for infrastruktur E8: Optimalisere renholdsprogram E9: Redusere innkjøpskostnad Resultatene følges opp på tre måter: Oppnåelse av milepæler og realisering av gevinster identifisert i det enkelte prosjekt (rapportert til programkontor) Overordnet budsjettutvikling Benchmarking av deler av virksomheten mot sammenlignbare virksomheter Effektivisering PE skal utnytte muligheter for kostnadseffektivisering og industriell utvikling gjennom strategiske samarbeid, teknologi, nye markeder, produkter og tjenester I1: Definere, analysere og utrede handlingsalternativer for kjerne-/ikke-kjerne virksomhet herunder outsourcing I2: Utrede og etablere industrielle samarbeid I3: Identifisere markedsmuligheter for vekst og kommersialisering Rapporteres og følges opp på oppnåelse av definerte milepæler Industrialisering KTP

12 Produksjonsenheten har til hensikt å bidra til å bli BEST I NORGE innen 2015 gjennom sterke bidrag til økt konkurransekraft STRATEGI KTP 2012 ETABLERE FOKUS 2013 LUKKE PRESTASJONSGAP 2014 BYGGE MOMENTUM 2015 BEST I NORGE Industrialisere Strategisteg 3C Iverksette industrielle partnerskap Strategisteg 3B Utrede samarbeidspartnere Identifisere markedsmuligheter og fremtidige vekstområder Strategisteg 3A Utrede handlingsrom for- og prioritere områder for industriell utvikling og samarbeid Effektivisere Strategisteg 2B Oppstart effektiviseringsprogram i henhold til egne mandat og planer Realisere kortsiktige gevinster Implementere kontinuerlig forbedring (LEAN) Strategisteg 2C Følge opp og revidere effektiviseringsprogram i henhold til måloppnåelse Justere og optimalisere kontinuerlig forbedring Strategisteg 2D Sikre effektiv ferdigstillelse av prosjekter Følge opp gevinster Strategisteg 2A Utrede og validere effektiviseringspotensial Realisere kortsiktige gevinster Konkurransekraft Profesjonalisere Strategisteg 1A Implementere vedtatte organisasjonsendringer Forprosjekt Kjerne-/ikke kjerne Implementere KPIog målstyring og relaterte kontrollregimer iht. konsernpolicy Oppstart implementering av kontinuerlig forbedring Identifisere behov for IT verktøy Strategisteg 1B Optimalisere organisasjon Utvikle kompetanse- og bemanningsplan Styrke kompetanse på ledernivå og operatørnivå Utvikle enhetsspesifikk KPI-, rapportering og målstyring Integrere HMS og kvalitetssystem Utrede støttesystemer Grensesnitt og samhandling Strategisteg 1C Gjennomføre kompetanseutvikling Rekruttere i henhold til plan Implementere resterende system og verktøy for rapportering og styring Justere HMS og kvalitetssystem Anskaffe og implementere identifiserte støttesystemer Videreutvikle grensesnitt og samhandling Strategisteg 1D Rekruttere i henhold til kompetanseplan Gjennomføre og følge opp ledertrening og andre kompetanseutviklingstiltak (eks. lærlingeordningen) KTP

13 Strategiske tiltak for Produksjonsenheten [1/5]
PE Dato 3. Januar 2013 Versjon 1.0 Ansvarlig T. Thoresen # Tiltak Aktiviteter (for å oppnå tiltak) Periode Ansvar Status Start Slutt P1 Utrede, definere og implementere (justere) struktur, roller og ansvar Utrede plan for organisasjonen frem til 2015 Q1 2013 Q4 2014 T. Thoresen Definere roller og ansvar på ledernivå Definere optimal organisasjonsstruktur Implementere og evt. justere tiltak P2 Utvikle og implementere plan for bemanning og kompetanse Utvikle helhetlig bemanningsplan for enheten Q3 2013 JH: Sæther/ HR ressurs(er) Utvikle helhetlig plan for kompetanseutvikling Bemanne i henhold til plan Iverksette kompetanseutviklende tiltak (eks ledertrening) P3 Utvikle og implementere KPI-struktur, system og verktøy for rapportering internt i enheten Utrede rapporteringsstruktur og behov for systemstøtte K. Pedersen Implementere rapportering P4 Utvikle enhetlig HMS og kvalitetssystem for PE Integrere HMS og kvalitetssystem i henhold til ny organisasjonsstruktur Q4 2013 R. Løno P5 Utrede og implementere støttesystemer Utrede systembehov Q4 2012 Q2 2014 Gjennomføre kravspesifikasjon, business case og anskaffelsesprosess i samarbeid med IT P6 Grensesnitt og samhandling med øvrige enheter i KTP Utrede og definere grensesnitt Optimalisere samhandling i samarbeid med øvrige enheter P7 Kommunikasjon Utvikle helhetlig kommunikasjonsplan for enheten i samarbeid med konsernkommunikasjon Q2 2013 B. Rydmark Implementere kommunikasjonsplan i organisasjonen KTP

14 Strategiske tiltak for Produksjonsenheten [2/5]
PE Dato 3. Januar 2013 Versjon 1.0 Ansvarlig T. Thoresen # Tiltak Aktiviteter (for å oppnå tiltak) Periode Ansvar Status Start Slutt E1 Standardisere arbeidsprosesser Dokumentere arbeidsprosesser i samtlige enheter etter nærmere definert omfang basert på LEAN Q3 2013 Q1 2015 Nytilsatt leder LEAN 2. Forprosjekt / implementering Standardisere og optimalisere arbeidsprosesser (arbeidet omfatter også standardisering og optimalisering av arbeidsstasjoner) Måling og oppfølging Q1 2014 Q4 2015 E2 Arbeidstidsutnyttelse Styrket planlegging i alle avdelinger (ressursstyring) Q1 2013 Q4 2014 K.Pedersen Optimalisere skift-/turnusplaner Optimalisere arbeidslag (f.eks tverrfaglige lag innen infrastruktur) Utrede effekter av– og behov for fleksitid og implementere evt. endringer E3 Redusere sykefravær Identifisere og følge tiltak for redusert fravær, herunder tiltak mot skader, effekter ved nattarbeid mv. Q4 2013 R. Løno 2. Forprosjekt / implementering (kontinuerlig) Styrke opplæring og oppføling av H-ressurs KTP

15 Strategiske tiltak for Produksjonsenheten [3/5]
PE Dato 3. Januar 2013 Versjon 1.0 Ansvarlig T. Thoresen # Tiltak Aktiviteter (for å oppnå tiltak) Periode Ansvar Status Start Slutt E4 Produksjonsflyt og organisering Analysere fremtidige behov og dagens flaskehalser i produksjonsflyten på Etterstad, Ryen og maskinparken Q1 2013 Q4 2015 F. Jensen Identifisere alternativer for optimal organisering på produksjonssteder Utrede samlet fremtidig investeringsbehov og evt. avhendingsprosjekter Utarbeide anbefalt løsning med tilhørende business case E5 Lager og logistikk Etablere metoder og kompetanse for analytisk beholdningsstyring Etablere prosedyrer for prognose og plan arbeid i logistikken Etablere nye rutinger og struktur for brukers plukking Etablere ny tellerutiner herunder restrukturere beredskapsdeler Etablere nye rutiner for leverandørsamarbeid Etablere måleparametere og læringsmetoder for kontinuerlig forbedring Etablere nye relasjoner med med IE og bedre lagerforhold på Etterstad Q4 2013 T. Lindberg E6 Optimalisere vedlikeholdsprogram for rullende materiell Analysere potensial og mulighet for endring av avhengigheter mellom servicer Analysere potensial og mulighet for å fjerne kalendervedlikehold Analysere potensial og mulighet for tilstandsbasert vedlikehold Optimalisere innholdet i intervallbasert vedlikehold Implementere justert vedlikeholdsprogram Q (del av program) Q (del av program JH. Sæther KTP

16 Strategiske tiltak for Produksjonsenheten [4/5]
PE Dato 3. Januar 2013 Versjon 1.0 Ansvarlig T. Thoresen # Tiltak Aktiviteter (for å oppnå tiltak) Periode Ansvar Status Start Slutt E7 Optimalisere vedlikeholdsprogram for infrastruktur Analysere potensial og mulighet for å fjerne kalendervedlikehold Q1 2013 Q (del av program) Q (del av program Alf Veland (i samarbeid med IE) Analysere potensial og mulighet for tilstandsbasert vedlikehold Optimalisere innholdet i intervallbasert vedlikehold Implementere justert vedlikeholdsprogram E8 Optimalisere renholdsprogram Optimalisere intervaller Q4 2013 Lars Olsen Analysere potensial for tilstandsbasert renhold Optimalisere rangering Implementere og justere programendringer E9 Redusere innkjøpskostnad (deler) Prosjektet utredes vha. ressurser fra programkontoret og leverer ikke fullstendig grunnlag på det nåværende tidspunkt T. Lindberg/I. Marugg KTP

17 Strategiske tiltak for Produksjonsenheten [5/5]
PE Dato 3. Januar 2013 Versjon 1.0 Ansvarlig T. Thoresen # Tiltak Aktiviteter (for å oppnå tiltak) Periode Ansvar Status Start Slutt I1 Definere, analysere og utrede handlingsalternativer for kjerne-/ikke-kjerne virksomhet herunder outsourcing Ferdigstille utredning av kjerneområder 2013 2015 T. Thoresen Utvikle handlingsalternativer Implementere tiltak for utvalgte områder I2 Utrede og etablere industrielle samarbeid Utrede alternativer 2014 Initiere dialog og forhandle Implementere alternativer I3 Identifisere markedsmuligheter for vekst og kommersialisering Analysere fremtidige interne (og potensielt eksterne) vekstområder Identifisere muligheter for kommersiell forretningsutvikling KTP

18 Innhold 1 Bakgrunn 2 Konsernstrategi 3 Enhetsstrategi 2012-15 4
Effekt av tiltak 5 Risiko KTP

19 Mal for strategiutvikling | Oppsummering av tiltak med økonomisk effekt
Årlig potensiale 2012 – 2015: Sannsynlighet for effektoppnåelse Årlig potensiale 2012 – 2015: Type økonomiske effekter Lav (≤ 25 %) 93 Inntektsøkning 93 4 Medium (25-75%) Økt produksjon Høy (≥ 75%) Kostnadsreduskjon 65 65 2 MNOK MNOK 19 43 19 26 1 11 1 5 8 1 1 2 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 Kritiske suksessfaktorer Kommentarer God ressursplanlegging ettersom prosjektporteføljen vil betydelige øke totale arbeidsmengden God endringsledelse og kommunikasjon Forankring og dialog med ansatte og tillitsvalgte De største effektene er knyttet til standardisering av arbeidsprosessene (E1) i enhetene slik at beste praksis kan implementeres gjennomgående og effektiv allokering av ressurser til utførelse av prosessene gjennom økt arbeidstidsutnyttelse ( E2) KTP

20 Innhold 1 Bakgrunn 2 Konsernstrategi 3 Enhetsstrategi 2012-15 4
Effekt av tiltak 5 Risiko KTP

21 Mal for strategiutvikling | Risikomatrise
Enhet PE Dato 3. Januar 2013 Versjon 1.0 Ansvarlig T. Thoresen Svært stor Stor Moderat Liten Ingen Usann-synlig Lite sann-synlig Mulig Sann-synlig Sikker hendelse E9 P6 E1 E2 P2 E8 I1 E7 I3 E5 I2 E3 E6 Konsekvens E9 P4 P7 P3 P1 P5 Sannsynlighet # Tiltak Type risiko Beskrivelse av risiko Risikoreduserende tiltak Ansvar P6 Grensesnitt og samhandling med øvrige enheter i KTP Gjennomføring og implementering Området er komplekst med ulike løsninger, herunder tidligere intern bestiller-/utfører modell, effektiv implementering forutsetter evne til å helhetlig hensyn ta den totale verdikjeden til KTP i samarbeid mellom enhetene Opprettelse av arene for felles styring og dialog Thorbjørn Thoresen E1 Standardisere arbeidsprosesser Gjennomføringsevne Arbeidet er svært omfattende og det vil være risiko for gjennomføring basert på kapasitet og eventuelle forstyrrelser av daglig drift Innleie av personell ved behov Leder LEAN E2 Arbeidstidsutnyttelse Realisering av effekt Prosjektet omhandler flere sentrale berøringspunkter for arbeidstid for den enkelte ansatte og vil derfor ha svært mange interessenter Forankring og involvering av tillitsvalgte Innleid PL E7 Optimalisere vedlikeholdsprogram for rullende materiell Implementering avhenger av leverandørgodkjenning (Siemens) Hyppig dialog med OSV og leverandør Jan Henrik Sæther E8 Optimalisere vedlikeholdsprogram for infrastruktur Optimalisering av vedlikeholdsprogram for infrastruktur er avhengig av langsiktig planlegging og grensesnittavklaringer i samarbeid med infrastruktur Tett samarbeid med infrastruktur Alf Veland KTP Profesjonalisering Effektivisering Industrialisering # Tiltak P1 Utrede, definere og implementere (justere) struktur, roller og ansvar P2 Risiko: Kompetansetap P3 Tid og gjennomføringskapasitet P4 P5 Utrede og implementere støttesystemer P6 Grensesnitt og samhandling med øvrige enheter i KTP ¨P7 Kommunikasjon # Tiltak E1 Standardisere arbeidsprosesser E2 Arbeidstidsutnyttelse E3 Redusere sykefravær E5 Produksjonsflyt og organisering E6 Lager og logistikk E7 Optimalisere vedlikeholdsprogram for rullende materiell E8 Optimalisere vedlikeholdsprogram for infrastruktur E9 Optimalisere renholdsprogram E10 Innkjøp PE-del (delekostnad) # Tiltak I1 Definere, analysere og utrede handlingsalternativer for kjerne-/ikke-kjerne virksomhet herunder outsourcing I2 Utrede og etablere industrielle samarbeid I3 Identifisere markedsmuligheter for vekst og kommersialisering


Laste ned ppt "Innhold 1 Bakgrunn 2 Konsernstrategi 3 Enhetsstrategi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google