Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunestruktur i Ofoten - oppsummering 12/9-14 Anja Hjelseth, Telemarksforsking 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunestruktur i Ofoten - oppsummering 12/9-14 Anja Hjelseth, Telemarksforsking 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunestruktur i Ofoten - oppsummering 12/9-14 Anja Hjelseth, Telemarksforsking 1

2 Dagsorden Innledning - oppdragsforståelse og metode Nasjonale rammevilkår – nytt siden sist Konsekvenser ved endret kommunestruktur for: –Økonomi –Tjenesteproduksjon –Samfunnsutvikling –Lokaldemokrati Vurderinger av de ulike alternativene Avslutning og anbefaling

3 Innledning 3

4 Oppdragsforståelse Kommunestyrene i Ballangen, Evenes, Narvik og Tysfjord har fattet vedtak om å gå inn i et arbeid med å utrede kommunestruktur og mulig kommunesammenslåing for de fire kommunene. Tjeldsund ønsket ikke å delta i en slik utredning nå. Utredningen skulle se på økonomi, tjenesteproduksjon, lokaldemokrati, samfunnsutvikling og tilhørighet til fylke. I tillegg skulle det utarbeides et utfordringsnotat, og en framstilling av hvilke regler og virkemidler som er gjeldende ved endringer av kommunestruktur. Følgende alternativer har vært en del av utredningen: 1.Narvik + Tysfjord + Ballangen 2.Narvik + Tysfjord + Ballangen + Evenes 3.a. Evenes + Tjeldsund + Skånland b. Evenes + Tjeldsund + Skånland + Harstad

5 Metode Dokumentstudier Analyse av eksisterende statistikk og innkjøpt data fra SSB Intervjuer med: –Ordførere, varaordfører og opposisjonsleder –Rådmenn –Administrative ledere –Ansatte sekretariat Ofoten regionråd –Leder for Árran – lulesamisk senter Spørreundersøkelse gjennomført 18. – 27. juni. Sendt til kommunestyre, eldreråd, ungdomsråd og administrative ledere i kommunene. Svarprosent på over 50 prosent, godt fordelt mellom kommunene 5

6 Nasjonale rammevilkår 6

7 Nytt siden sist To viktige forhold som en bør merke seg: –Stortinget vedtok i juni at utredninger vedrørende mellomnivået skal gjennomgås og sammenstilles, og at disse skal sees i sammenheng med kommunereformen. –Regjeringen har åpnet for å gi reformstøtte til sammenslåtte kommuner som er under 10 000 innbyggere. Alt.KommunerInnbyggertallEngangskostnaderReformstøtteSum 1 Narvik + Tysfjord + Ballangen 22 68735 00020 00055 000 2 Narvik + Tysfjord + Ballangen + Evenes 24 68745 00020 00065 000 3a Evenes + Tjeldsund + Skånland 5 59830 0000 3bEvenes + Tjeldsund + Skånland + Harstad 30 03945 00025 00070 000

8 Fortsatt uavklarte spørsmål Hvilke nye oppgaver får kommunene? Hva er en større, mer robust kommune? Hva skjer om en ikke slår seg sammen? 8

9 Økonomi 9

10 Økonomisk status Kommune Korrigerte frie inntekter, inkl. e-skatt og konsesjonskraftinnt. Narvik106 Tysfjord121 Tjeldsund111 Evenes112 Ballangen103 Harstad107 Skånland104 Nordland105 Troms107 Hele landet100 10 Generelt har kommunene i Ofoten et inntektsnivå over landsgjennomsnittet. De sju kommunene har hatt varierende netto driftsresultater de siste årene. Ser vi på årene 2011 til 2013 under ett, har ingen av kommunene hatt et netto driftsresultat over normen på 3 prosent. Samtlige av de aktuelle kommunene hadde et nivå på disposisjonsfondet i prosent av brutto driftsinntekter som lå under landsgjennomsnittet i 2013. Narvik, Tysfjord, Tjeldsund og Evenes hadde en netto lånegjeld under landsgjennomsnittet i 2013, mens Ballangen, Harstad og Skånland hadde en netto lånegjeld over landsgjennomsnittet. Både Narvik, Tysfjord, Ballangen og Tjeldsund hadde et akkumulert regnskapsmessig merforbruk per 31.12.13. Frie inntekter i 2013 korrigert for variasjon i utgiftsbehov. Tabellen viser prosent av landsgjennomsnittet av inntekt pr. innbygger. Landsgjennomsnittet = 100.

11 Eksempel Mill 2014-kr Sum frie inntekter pr. år før sammenslåing (A)300 Frie inntekter pr. år i 15 år etter sammenslåing (B)330 Frie inntekter pr. år fra og med år 20 etter sammenslåing (C)280 Årlig effekt av sammenslåing de første 15 årene (B-A)+30 Årlig effekt av sammenslåing fra og med år 20 (C-A)-20 11

12 Oppsummering av effektberegningene Alt. 1Alt. 2Alt. 3aAlt. 3b Sum frie inntekter pr år før sammenslåing (A) 1 1821 272 352 1 541 Frie inntekter pr år i 15 år etter sammenslåing (B) 1 1991 287 357 1 547 Frie inntekter pr år fra og med år 20 etter sammenslåing (C) 1 1261 195 303 1 389 Årlig effekt av sammenslåing de første 15 årene (B-A) 16,715,0 4,6 6,4 Årlig effekt av sammenslåing fra og med år 20 (C-A) -55,4-77,0 -49,2 -151,8 Sum effekt over 15 år 251,2224,569,395,8 12 Tabellen oppsummerer kortsiktige og langsiktige effekter ved sammenslåing for de ulike alternativene. Beregningene viser at de fire alternativene vil få en økning i rammetilskuddet hvert år de første 15 årene på mellom 8,5 mill og 20,5 mill. Inndelingstilskuddet kompenserer for bortfall av basistillegg og regionaltilskudd over en periode på 20 år, med gradvis nedtrapping etter 15 år. Etter 20 år er rammetilskuddet nede på det nivået som skal gjelde på lang sikt. For at kommunesammenslåing skal være økonomisk lønnsomt, må kommunene innen 20 år ha realisert et innsparingspotensial tilsvarende reduksjonen i rammetilskuddet. Frie inntekter i mill 2014-kr. Alternativ 1-3b.

13 Andre forhold å merke seg Konsesjonskraft Sone for arbeidsgiveravgift og distriktspolitisk virkeområde Landbrukstilskudd Eiendomsskatt og kommunal prissetting 13 Hele kommunenKun på verk og bruk E-skatt i % av sum driftsinntekter Narvikx 8,3 % Tysfjordx 7,5 % Tjeldsundx 0,5 % Evenesx (+ annen næringseiendom) 1,8 % Ballangenx 0,7 % Harstadx 3,6 % Skånlandx0,5 %

14 Kommunal prissetting En annen problemstilling er at kommunene har ulike priser på kommunale tjenester. Prissettingen av tjenestene varierer noe mellom kommunene, og satsene må bli harmonisert i en ny kommune. Tysfjord har lavest foreldrebetaling for en SFO-plass, mens foreldrebetalingen er høyest i Evenes. Årsgebyr vann varierer fra kr 1 657 i Narvik til kr 5 000 i Tysfjord. Ballangen har høyest årsgebyr på avløp på kr 5 359, mens Evenes har høyest årsgebyr på avfall. 14 ForeldrebetalingÅrsgebyr SFO (20t)VannAvløpAvfall Narvik 2 0001 6571 9692 600 Tysfjord 1 6735 0003 5004 000 Tjeldsund..3 2012 4202 958 Evenes 2 3513 5422 7204 105 Ballangen 2 0254 6155 3593 766 Harstad 2 2493 0462 8462 769 Skånland 1 9004 4602 1523 400

15 Tjenesteproduksjon 15

16 Dagens situasjon Den økonomiske situasjonen oppleves som et hinder for å oppnå ønsket kvalitet på tjenestene. Gjelder spesielt Narvik og Ballangen. Kommunene er fornøyd med kvaliteten på tjenestetilbudet. Politikerne er mer fornøyd enn de administrative lederne og tillitsvalgte. Med unntak av Evenes mener kommunene at små og sårbare fagmiljøer er en utfordring. Spesielt Tysfjord opplever utfordringer ved å rekruttere kompetent arbeidskraft.

17 Interkommunalt samarbeid Veldig varierende hvor utbredt interkommunalt samarbeid er: –Evenes: 50 samarbeidsordninger –Tysfjord: 27 samarbeidsordninger –Narvik: 21 samarbeidsordninger –Ballangen: 19 samarbeidsordninger (Kilde: Vinsand og Langset, 2014) Ingen av kommunene mener at samarbeidet er så omfattende at samarbeidsulempene begynner å bli større enn fordelene. Kommunesammenslåing eller interkommunalt samarbeid? 17

18 Effektiviseringsgevinster administrasjon Alt 1Alt 2Alt 3aAlt 3b Netto driftsutgifter i dag (1000 2013-kroner) 111 009123 00346 003137 119 Gevinst ved nivå som «billigste» kommune i alternativet 25 72232 62413 52925 133 Gevinst ved nivå som landsgjennomsnittet 22 67029 39024 77523 211 18

19 Effektiviseringsgevinster tjenesteproduksjon Alt 1Alt 2Alt 3aAlt 3b Barnehage (1-5 år)-402-1 890114585 Grunnskole (6-15 år)29 65933 75020 81926 916 Barnevern 0-17 år-4 9071 07211 38422 049 Sosialtjeneste (20-66 år)-5 204-6 617-5 418-9 164 Pleie og omsorg (67 år +)68 64774 19710 32134 568 Kommunehelse5 9356 8092 539950 Brann/ulykkesvern6 3566 6541 2947 673 Fysisk planlegging-631-6791 67210 Samferdsel14 32016 5597 8812 846 Kirke4 7285 5372 5701 812 Kultur-2 302-3 633-2 7033 016 Sum116 200131 76150 47491 261 Behovsjustering (-)12 47216 19110 7308 930 Inntektsjustering (-)78 09486 14020 396102 869 Sum etter justering25 63529 42919 347-20 538 19

20 Modeller for lokalisering av tjenester Vurderingskriterier for lokalisering av administrasjon og tjenester: –Økonomi og potensielle stordriftsfordeler –Størrelse på fagmiljø, spesielt innenfor spesialiserte tjenester –Utnyttelse av kommunenes ressurser og samhandling mellom ulike sektorer –Tilgjengelighet for innbyggerne (dette kan gjelde både fysisk og digitalt) Modeller til vurdering: –Samlokaliseringsmodell –Funksjonsdelingsmodell –Desentralisering modell 20

21 Samfunnsutvikling

22 Dagens situasjon Ofoten og omegn 22

23 Pendling 23

24 Alternativ 1Aldersgruppe2015202020252030 Narvik, Tysfjord og Ballangen 0-17 år4 6874 7284 8004 775 18 år eller eldre18 79819 2841 947619 791 Totalt23 48524 01224 27624 566+ 1 081 24 Alternativ 2Aldersgruppe2015202020252030 Narvik, Tysfjord, Evenes og Ballangen 0-17 år4 9675 0055 0855 073 18 år eller eldre19 91720 44620 66120 989 Totalt24 88425 45125 74626 062+ 1 178 Alternativ 3aAldersgruppe2015202020252030 Tjeldsund, Evenes og Skånland 0-17 år1 0641 0511 0661 028 18 år eller eldre4555460746324683 Totalt5619565856985711+ 92 Alternativ 3 - b Aldersgruppe2015202020252030 Tjeldsund, Evenes, Harstad og Skånland 0-17 år6 2366 3596 6496 748 18 år eller eldre23 99224 80725 44726 179 Totalt30 22831 16632 09632 927+ 2 699

25 25

26 Kompetanse, kapasitet og stordriftsfordeler I spørreundersøkelsen fremkommer det, som det vises i de to påfølgende figurene, at å styrke arbeidet med nærings- og samfunnsutvikling og å sikre økt regional tyngde med innflytelse i flere nasjonale og regionale saker er viktige mål ved en eventuell kommunesammenslåing. Her viser det seg at det er relativt samstemmighet mellom kommunene om hvor viktig dette arbeidet er. 26

27 Lokaldemokrati

28 Lokaldemokrati - bakgrunn I tidligere forsking om kommunestruktur og kommunestørrelse, er det vanskelig å vise enkle og entydige sammenhenger mellom kommunestruktur og demokrati. Undersøkelser viser at større kommuner har størst egenfinansiering og større muligheter til å finansiere tiltak som spenner over mer enn de sentrale kommunale tjenestene. Større kommuner har også større og sterkere fagmiljø som gjør at disse kommunene får større slagkraft i en regionalpolitisk kontekst. Små kommuner kan komme noe bedre ut på forhold som går på nærhet til de som sitter i politiske organ. 28

29 Dagens politiske organisering i Ofoten 29 Kommunestyre (17 representanter ) Formannskapet (5 representanter) Planutvalg (5 representanter) Kontrollutvalg (5 representanter) Kommunestyre (17 representanter) Formannskap (5 representanter ) Kontrollutvalg (5 representanter) Ballangen Evenes

30 Politisk styringsmodell ved kommunesammenslåing 30 Kommunestyre (i overkant av 40 medlemmer) Formannskap (9-11 medlemmer) Driftsutvalg (9-11 medlemmer) Utviklingsutvalg (9- 11 medlemmer) Kontrollutvalg (5-7 medlemmer)

31 I tillegg til å harmonisere den politiske organiseringen ved en eventuell kommunestrukturendring, må en også harmonisere den politiske kulturen i regionen. I tidligere utredninger om kommunestruktur har vi ofte sett at det er forskjeller, ofte betydelige forskjeller i den politiske kulturen i nærliggende, og ellers svært sammenlignbare kommuner. Det mest tydelige punktet der vi ofte har sett forskjeller er hvordan opposisjonsrollen fylles. –I noen kommuner er det en utpreget konsensus-kultur der de aller fleste partiene samles om de viktige prioriteringene i lokalsamfunnet. I andre kommuner er det tydeligere motsetningsforhold mellom posisjon og opposisjon. –Mye av det som går på lokalpolitisk kultur er ofte personavhengig, men en ser gjerne at kulturen står seg, selv om personene i lokalpolitikken over tid byttes ut. 31

32 Flere valgkretser? En begrunnelse for å etablere flere valgkretser er å sikre best mulig representasjon i de politisk styrende organene. Vår oppfatning er likevel at dette bør være et ansvar som tilfaller de enkelte politiske partiene i forbindelse med nominasjonsarbeidet. De enkelte partiene har også en sterk egeninteresse av å nominere folk som bor spredt i kommunen, siden det er en kjent sak at mange stemmer på folk de kjenner i kommunevalg. Kommunen vil også, selv etter en eventuell kommunesammenslåing, være av en størrelse som ikke tilsier noe behov for å innføre valg med flere valgkretser. 32

33 Lokalutvalg? De frivillige kommunesammenslåingene som har blitt gjennomført den senere tiden har i større grad enn tidligere valgt å opprette lokalutvalg, for å sikre representasjon og deltagelse fra kommunene før kommunestrukturendringer. Hvilke oppgaver som ligger i lokalutvalgene varierer i de kommunene som i dag har en slik modell, men en fellesnevner er gjerne at lokalutvalgene har ansvaret for det en etter en samlebetegnelse kan kalle nærmiljøtiltak, i tillegg til å være høringsinstans i en rekke saker. Det er viktig å unngå at lokalutvalg eventuelt bidrar til rivalisering mellom «gamle» kommuner og forsinker arbeidet med å etablere en felles politisk kultur i en ny kommune. For å sikre den politiske deltagelsen, og forankringen i størst mulig grad, bør derfor en eller flere nye kommuner i Ofoten legge ressursene inn på å bygge opp og utvikle det nye kommunestyret og øvrige politiske organ med formannskap og hovedutvalg. På en slik måte kan en oppnå at det blir kortest mulig veg mellom de som styrer, og de som blir styrt. 33

34 Representasjon og politikernes roller Svar fra de ulike kommunene og alle respondenter på påstanden: «Hvilke mål vil være viktig dersom din kommune slår seg sammen med andre kommuner: - Øke interessen for lokalpolitisk arbeid», der 1 er helt uenig og 6 er helt enig. Gjennomsnitt. Gjennomgående er rekruttering til lokalpolitikken oppfattet å være et sentralt tema og målsetting ved en eventuell sammenslåing, og det er relativt liten forskjell mellom kommunene. 34

35 Vurderinger og anbefalinger 35

36 Alternativ 1 - Narvik + Tysfjord + Ballangen Økonomi –Årlig økning i rammetilskudd år 1-15:16,7 millioner –Rammetilskudd etter år 20: -55,4 millioner Tjenesteproduksjon og administrasjon –Innsparingspotensial administrasjon: 25,7 millioner –Innsparingspotensial tjenesteproduksjon: 25,6 millioner Lokaldemokrati –Dersom en går for dette strukturalternativet vil det være en særskilt utfordring å oppnå en balanse mellom Narvik som den større bykommunen og de mindre distriktskommunene. Dette vil være en utfordring som går igjen, også i de andre alternativene. –For å sikre representasjon og deltagelse bør en i et slikt strukturalternativ vurdere å opprette lokalutvalg, som får tildelt ansvaret for spesifikke oppgaver. Oppgavene kan være både innenfor drift av kommunale tjenester og utviklingsoppgaver, i tillegg til å være høringsinstans. 36

37 Alternativ 1 - Narvik + Tysfjord + Ballangen Samfunnsutvikling –Alternativet som innebærer sammenslåing av Narvik, Tysfjord og Ballangen vil være et alternativ som forventes å ha positiv befolkningsutvikling de nærmeste årene, hovedsakelig på grunn av utviklingen i dagens Narvik kommune. De siste årene har også disse kommunene i sum hatt en positiv utvikling i antall arbeidsplasser, også her som følge av utviklingen av Narvik. –Dette sammenslåingsalternativet vil gi en kommune som antagelig vil være stor nok til å utgjøre et tyngdepunkt i regionen. Kommunen vil ha et innbyggertall på rundt 23 300 innbyggere som er høyere enn de 15 000 – 20 000, som regjeringens ekspertutvalg i forbindelse med kommunereformen mener er nødvendig for å ha en robust kommune gitt dagens oppgaver. –Kommunen vil således fremstå som en tilstrekkelig tung aktør for å være en ønsket samarbeidspartner for andre aktører, både statlige, regionale og næringsaktører som har samfunnsutvikling på sin agenda. –En utfordring med dette alternativet blir å forsøke å overføre veksten som har vært i lokalsamfunnene i og rundt Narvik sentrum de siste årene til også å inkludere distriktene rundt, som til nå har hatt negativ utvikling. 37

38 Alternativ 2 – Narvik + Tysfjord + Evenes + Ballangen Økonomi –Årlig økning i rammetilskudd år 1-15: 15 millioner –Rammetilskudd etter år 20: -77 millioner Tjenesteproduksjon og administrasjon –Innsparingspotensial administrasjon: 32,6 millioner –Innsparingspotensial tjenesteproduksjon: 29,4 millioner Lokaldemokrati –Også i dette strukturalternativet vil det være viktig at de politiske partiene er bevisst på ansvaret med å bidra til at alle lokalsamfunn blir representert i et nytt kommunestyre. I tillegg kan en også her vurdere å opprette lokalutvalg for å sikre distriktenes interesser og muligheten til å delta i lokaldemokratiet. –Sammenlignet med det forrige alternativet vil det i dette alternativet bli flere lokalsamfunn som skal ivaretas. Det betyr at fokus må være enda flere steder. Det kan føre til at en del saker blir utvannet og ikke får tilstrekkelig oppmerksomhet. På den annen side vil en ny kommune fremstå mer komplett dersom også Evenes er med, med Narvik som et tydelig definert regionsenter mer midt i kommunen. 38

39 Alternativ 2 – Narvik + Tysfjord + Evenes + Ballangen Samfunnsutvikling –Dette strukturalternativet vil i veldig liten grad skille seg fra alternativet som kun inkluderer Narvik, Tysfjord og Ballangen. –Vår vurdering av dette alternativet vil derfor sammenfalle med vurderingen av alternativ 1. –Når Evenes også inkluderes i alternativet blir det liten endring på befolkningsprognoser, næringsstruktur osv. At Evenes kommer inn spiller slikt sett relativt liten rolle for de øvrige kommunene, men det er et poeng å holde regionen samlet for å bygge videre på den felles plattformen en blant annet har gjennom regionrådet. At den nye kommunen også vil ha flyplassen innenfor sine grenser er også en fordel med tanke på samfunnsutvikling. Den nye kommunen vil ha et innbyggertall på rundt 24 700 innbyggere. 39

40 Alternativ 3a – Evenes + Tjeldsund + Skånland Økonomi –Årlig økning i rammetilskudd år 1-15: 4,6 millioner –Rammetilskudd etter år 20: -77 millioner Tjenesteproduksjon og administrasjon –Innsparingspotensial administrasjon: 13,5 millioner –Innsparingspotensial tjenesteproduksjon: 19,3 millioner Lokaldemokrati –En fordel ved dette alternativet er at her vil en slå sammen jevnbyrdige kommuner, som allerede har gode tradisjoner for å samarbeide om flere saker. Dette vil bidra til å sikre en jevnbyrdig representasjon også i et nytt kommunestyre. Også i dette alternativet vil størrelsen på det nye kommunestyret innebære at det blir færre folkevalgte i en ny kommune enn summen av de eksisterende kommunene. –En utfordring med dette alternativet vil imidlertid være at en fort kan mangle et klart definert senter. Det kan bidra til at fokus i for stor grad vil være på sakene som opptar de ulike lokalsamfunnene, og i mindre grad på de store sakene som er felles for hele kommunen. Dette kan også bidra til å være et hinder mot å bygge en ny og felles identitet i en ny kommune. 40

41 Alternativ 3a – Evenes + Tjeldsund + Skånland Samfunnsutvikling –Alternativet som inkluderer Evenes, Tjeldsund og Skånland er det strukturalternativet som vil gi den minste kommunen, målt i folketall med rundt 5500 innbyggere. –Vi har sett at disse kommunene, både hver for seg og samlet, har en relativt svak utvikling både innenfor innbyggertall og utvikling i antall arbeidsplasser de senere årene. Vi har sett at disse kommunene, både hver for seg og samlet, har en relativt svak utvikling både innenfor innbyggertall og utvikling i antall arbeidsplasser de senere årene. Prognosene fremover tyder også på at utviklingen vil fortsette noenlunde i den retning. –Den nye kommunen vil neppe bli stor og sterk nok til å kunne påvirke sin egen fremtidige utvikling i stor nok grad. –Ut fra et sammenslåingsutviklingsperspektiv fremstår dette alternativet svakt. 41

42 Alternativ 3b – Evenes + Tjeldsund + Skånland + Harstad Økonomi –Årlig økning i rammetilskudd år 1-15: 6,4 millioner –Rammetilskudd etter år 20: -151,8 millioner Tjenesteproduksjon og administrasjon –Innsparingspotensial administrasjon: 25,1 millioner –Innsparingspotensial tjenesteproduksjon: 20,5 millioner Lokaldemokrati –Dersom konstellasjonen i alternativ 3a skulle velge å gå sammen med Harstad vil utfordringene knyttet til lokaldemokrati, så langt vi kan se innenfor rammene til denne utredningen, blir tilsvarende som en sammenslåing med Narvik. Her vil det oppstå utfordringer knyttet til representasjon og deltagelse fra distriktskommunene, og en bør vurdere opprettelse av lokalutvalg for å ivareta utkantene av kommunen. 42

43 Alternativ 3b – Evenes + Tjeldsund + Skånland + Harstad Samfunnsutvikling –Alternativ 3b vil i større grad ligne på alternativene 1 og 2 siden det inkluderer et tydelig regionsenter, i dette tilfellet Harstad. –Imidlertid ser vi at det er større forskjeller i regional næringsstruktur i alternativet som går mot Harstad, sammenlignet med alternativet som går mot Narvik. Dette skyldes i hovedsak det trykket som er i Harstad knyttet til olje- og gassektoren. –Et moment en bør vurdere dersom en skal gå i retning av Harstad er byttekostnader. Med det mener vi at det vil ha en pris å skulle bryte opp med Ofoten og starte på nytt med å etablere en felles kultur for samarbeid og felles identitet. Antagelig vil det medføre at det vil ta noe ekstra tid før nye struktur setter seg. –Utover dette er mulighetsrommet for samfunnsutvikling relativt likeverdig om Evenes velger Harstad eller Narvik som sammenslåingspartner. Vurderingen av dette vil henge sammen med momentene under avsnittet om fylkestilhørighet. –Den nye kommunen vil ha et innbyggertall omtrent 30 000 innbyggere. 43

44 Fylkestilhørighet Ut fra det som er framkommet i utredningen er det vanskelig å gi noe entydig svar angående fylkestilhørighet: –Økonomiske konsekvenser – Nord-Norge tilskuddet –Resultater fra spørreundersøkelse –Regional stat og fylkeskommunens framtid –Innbyggerne bør høres 44 NordlandTromsDifferanse Alternativ 1 (Narvik+Tysfjord+Ballangen)37 20471 33234 129 Alternativ 2 (Narvik+Tysfjord+Ballangen+Evenes)39 42575 59236 166 Alternativ 3a (Evenes+Tjeldsund+Skånland)8 94017 1418 201 Alternativ 3b (Evenes+Tjeldsund+Skånland+Harstad)47 97291 97944 007

45 Avslutning 45

46 Anbefalinger Vi konkluderer med at alternative med Narvik, Tysfjord, Ballangen og Evenes er det mest realistiske av de vi har utredet. Harstad: Ikke gitt at bare ETS er aktuelle samarbeidspartnere for dem. Tysfjord og Evenes må ta noen valg for den videre prosessen: –Skal en dele Tysfjord i to? –Skal Evenes gå nordover eller sørover? De andre kommunene kan gå videre uavhengig av disse valgene. Spesielle forhold: –Samisk språk og kultur –Fylkestilhørighet

47 Utfordringsnotat Utfordringsnotatet inneholder: –Tjenesteproduksjon – modeller for tjenesteyting Samlokaliseringsmodell Funksjonsdelingsmodell Desentralisert modell –Politisk styringsmodell – forslag –Tips til hvordan en kan lykkes med kommunesammenslåing Vit hva du vil! Involver innbyggerne! Vær raus – og tenk stor –Veien videre

48 Veien videre - prosesskisse 48 1 Debattfase – vedtak basert på rapporten fra Telemarksforsking 2 Prosjektfase – Prosjektorganisasjon, arbeidsgrupper, involvering av innbyggerne 3 Beslutningsfase – Intensjonsavtale i kommunestyrene, innbyggerhøring 4 Gjennomføringsfase – endelig vedtak, gjennomføring av sammenslåing. Ny kommune etablert fra 1. januar 2018

49 Sammenslåingsprosessen Inndelingslova trer i kraft ved en sammenslåing. Etter vedtak skal fylkesmannen innkalle til fellesmøte med kommunestyrene i kommunene som ønsker å slå seg sammen. Følgende saker skal diskuteres: –Forslag til navn på den nye kommunen –Tallet på medlemmer i det nye kommunestyret –Kriterium for sammensetning av og funksjoner til fellesnemnd –Valg av revisor for aktiviteten i fellesnemda –Oppretting av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføringen av sammenslåingen Valg til nytt kommunestyret i løpet av september året før en sammenslåing. Innkalling til konstituering av det nye kommunestyret innen utgangen av oktober. 49

50 Avslutning 50 Takk for oppdraget! Hele rapporten kan nå lastes ned gratis fra www.telemarksforsking.no. www.telemarksforsking.no


Laste ned ppt "Kommunestruktur i Ofoten - oppsummering 12/9-14 Anja Hjelseth, Telemarksforsking 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google