Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Baklengs inn i framtida

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Baklengs inn i framtida"— Utskrift av presentasjonen:

1 Baklengs inn i framtida
Om regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014 Regjeringen sendte ut en rekke forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven på høring juni 2014. Endringene vil, sammen med andre forslag/endringer for eksempel i Statsbudsjettet, radikalt endre norsk arbeidsliv. Regjeringens forslag vil gi et løsarbeidersamfunn. Vi går baklengs inn i framtida.

2 Arbeiderkommisjon og arbeidervern
Regjeringen Johan Sverdrups arbeiderkommisjon på slutten av 1800-tallet viktig. Den første i sitt slag i Norge. Bakteppe: borgerskapet ville unngå revolusjon blant de organiserte arbeiderne. Kommisjonen ga oss i 1892 den første arbeidervernloven (Lov om tilsyn med arbeidet i fabrikker mv.). Johan Sverdrup Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014

3 Et utvidet arbeidsmiljøbegrep tar form
1956: En ny og bedre arbeidervernlov vedtatt. LO-kongressen 1973: Undersøkelse om arbeidsmiljø og arbeidsskader 1977: Arbeidsmiljøloven : Erstattet et stort antall vernelover 1956 Regler for organisert vernearbeid Adgang til å påby legekontroll Oppsigelsesvern for sykemeldte arbeidstakere LO-kongressen 1973 En viktig begivenhet som dannet bakteppet for arbeidsmiljøloven av 1977 LO hadde gjennomført en undersøkelse om arbeidsmiljø og arbeidsskader – den viste at hele 85 prosent av de fagorganiserte opplevde ett eller flere arbeidsmiljøproblem på arbeidsplassen. For første gang ble også offentlig sektor omfattet av arbeidsmiljølovgivningen. Kvinner ut i arbeid På begynnelsen av 1970-tallet: en "kvinnerevolusjon" i den vestlige verden. Flere og flere kvinner gikk ut i lønnet arbeid. Utviklingen av sikkerhet på arbeidsplassen, sammenfaller i stor grad med kvinnenes inntog på arbeidsmarkedet. Dato Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014

4 2001-2006: Arbeidsmiljøloven under angrep
2001: Stoltenberg I-regjeringen nedsatte Arbeidslovutvalget. Bondevik II-regjeringen utvidet mandatet. Regjeringen la fram forslag. Ny lov vedtatt i 2005, med virkning fra De rødgrønne trakk loven tilbake høsten 2005. En kontinuerlig kamp mellom høyre- og venstresiden i norsk politikk. Her har dere kort hovedlinjene i nyere tid: Like før valget i 2001 nedsatte Stoltenberg I-regjeringen Arbeidslivslovutvalget, som skulle foreslå en ny lov. Etter valget utvidet Bondevik II-regjeringen mandatet til også å se på midlertidige ansettelser. Til tross for dette la regjeringen fram et forslag om å åpne for midlertidige ansettelser før utvalget var ferdig. Samtlige representanter for arbeidstakerorganisasjonene trakk seg da fra utvalget, også LOs Trine Lise Sundnes. Ny lov vedtatt i 2005, med virkning fra De rødgrønne trakk loven tilbake høsten 2005. 2014: Ny runde! dato Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014

5 To ulike syn på Arbeidsmiljøloven
1977 – Arbeidsmiljøloven er en vernelov. Erstattet med ny lov av Bondevik II. Balansen dramatisk flyttet – mer makt til arbeidsgiver. Mange av forslagene i 2014 er de samme. Arbeidsmiljøloven av 1977 var eksplisitt en vernelov: Hensikten var å ivareta helse, miljø og sikkerhet (HMS). Bondevik II-regjeringen erstattet denne med en lov som skulle balansere arbeidsgivernes behov mot arbeidstakernes behov for vern. Balansen ble dramatisk forflyttet i arbeidsgivernes favør. Det ble også reflektert i formålsparagrafen. Denne gangen forsøker høyresiden å gå litt stillere i dørene – men mange av forslagene er de samme. LOs overordnede kritikk mot forslagene fra regjeringen: Mer makt til arbeidsgiver, mindre til ansatte og tillitsvalgte. Et mindre regulert arbeidsmarked gjør det vanskeligere å sikre HMS, gode arbeidsplasser og full sysselsetting. Dato Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014

6 Dagens Næringsliv, 11. mai 2014 I saken (ingress): «Arbeidsmiljøloven skal endres og det skal åpnes for arbeidsdager opp til 24 timer. LO skal fratas retten til å stoppe det. Kampen mellom regjeringen og LO er i gang». Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014

7 Både sak og prosess provoserende.
VG, 10. juni 2014 Er det å ta for hardt i å kalle det en krigserklæring? Nei. Det er det mest omfattende angrepet på Arbeidsmiljøloven vi har sett. Men, det er ikke uventet. Regjeringen legger fram forslag i tråd med programfestet politikk/regjeringsplattform. Både sak og prosess provoserende. Robert Eriksson forsøkte i sommer å framstille dette som en sak mellom LO og regjeringa. En så godt som samlet arbeidstakerside, og blant annet Arbeidstilsynet, har protestert mot forslagene. Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014

8 Den norske modellen svekkes
(Bilde fra The Economist. Artikkel om den nordiske modellen. 2. februar 2013) Den norske modellen svekkes: Modellen kjennetegnes bl.a. av: et organisert arbeidsmarked med sterke organisasjoner på begge sider av bordet, i et tett samarbeid med myndighetene. Den norske regjeringen er heldige, fordi de har sterke, ansvarlige organisasjoner å jobbe sammen med. En maktforskyvning fra arbeidstakerne til arbeidsgiverne, kombinert med flere midlertidige, svekker samarbeidet. (Eks: overføre ansvar fra fagorganisasjonene til Arbeidstilsynet). Flere av regjeringens forslag vil gjøre det mer attraktivt for virksomhetene å stå uten tariffavtale, noe som svekker det organiserte arbeidslivet. Forslagene vil på sikt også bidra til økte forskjeller, og dermed svekke et annet element ved den norske modellen: Den høye graden av likhet folk imellom. Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014

9 Hva er det så regjeringen foreslår?
Økt adgang til å ansette midlertidig. Oppheve kollektiv søksmålsrett ved innleie. Utvide grensene for overtidsarbeid. Økt adgang til gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Utvidet adgang til Arbeidstilsynet å godkjenne lange turnuser – ekstreme turnuser. Økt adgang til søndagsarbeid og mulighet til å avtale hyppigere søndagsarbeid enn i dag. Endret beregningsbrøk for beredskapsvakt utenfor arbeidssted. Hevet aldersgrense og begrensning av bedriftsinterne. Mulig å fravike likebehandlingsprinsippet ved tariffavtale. Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014

10 Midlertidige ansettelser
I dag: Reglene ble strammet inn på midten av 1990-tallet. Det er i dag kun tillatt å ansette midlertidig ved midlertidig behov, f.eks. sesongarbeid, vikariater og arbeidstopper. Regjeringens forslag: Regjeringen foreslår at man skal kunne ansette midlertidig i 9 eller 12 måneder - også når det ikke er midlertidig behov. Det er ingen begrensninger på hvem som kan ansettes midlertidig (alder, tilknytning til arbeidslivet osv.). Arbeidsgiver får plikt til å vurdere videre ansettelse når den midlertidige perioden utløper, og han/hun har ikke lov til å ansette en annen person i den samme stillingen. Begrensningene til tross: Vi kan se for oss et norsk arbeidsliv der midlertidige stillinger i praksis blir hovedregelen. Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014

11 Midlertidig jobb gir mindre trygghet
Løsere tilknytning til arbeidslivet – mindre jobbsikkerhet Har jeg jobb videre? Får jeg lån i banken? Hvilke krav kan jeg stille? Løsere tilknytning til arbeidslivet – mindre jobbsikkerhet. Den enkelte vet ikke om hun/han har jobb fram i tid. Vanskeligere å få boliglån eller andre lån. Vanskeligere å stille krav til sjefen både om lønn, arbeidstid og arbeidsmiljø, eller å f.eks. si fra om at man er gravid. Tungt å dokumentere at man ikke ble gitt videre engasjement fordi man stilte krav. Eksempel: En midlertidig ansatt som hadde arbeidet 13 vakter på rad, noe som er ulovlig, ba de tillitsvalgte om at saken ikke ble tatt opp med ledelsen, fordi hun var redd for å ikke få nye vakter senere. I sum: friheten og tryggheten for den enkelte blir mindre! Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014

12 Økt midlertidighet går på sikkerheten løs
Sikkerhet avhenger av: Kompetente ansatte som kjenner til og har vært med på å utvikle rutiner. Systematisk arbeid for økt sikkerhet. Trygge ansatte som tør å si fra. Mer midlertidig ansettelse: Mindre stabilitet og dermed mindre kunnskap. Vanskelig å si fra – lettere å miste jobben. Sikkerhetsarbeidet på en arbeidsplass er ofte avhengig av tre ting: Kompetente ansatte som kjenner til og har vært med på å utvikle rutinene. Et systematisk arbeid for økt sikkerhet. Trygge ansatte som tør si fra til sine overordnede hvis sikkerheten er for dårlig. Flere midlertidige og færre faste ansatte betyr mindre stabilitet i arbeidsstokken og mindre kunnskap om sikkerhetsrutiner. For midlertidige er det også vanskelig å si fra om uforsvarlige forhold, fordi det er lettere å miste jobben. Dette gjelder også forhold som berører det psykososiale miljøet. Konsekvenser av midlertidige stillinger (OECD 2014): Større fysisk helserisiko Mer mobbing Mindre autonomi Mindre støtte fra kolleger Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014

13 Økt midlertidighet svekker kompetansen
Folk som kan miste jobben i morgen, har ikke incentiver til å øke sin kompetanse, og bedriften har ingen incentiver til å gi dem opplæring. OECDs toppsjef Àngel Gurria Kunnskap, kompetanse, teknologisk forsprang og evne til omstilling er nøkkelen til norske bedrifters konkurranse med utlandet. Et arbeidsmarked preget av økt midlertidighet svekker incentivene for at virksomhetene investerer i de ansattes kompetanse. Mye teknologisk nyvinning i norske virksomheter har kommet gjennom medarbeiderdrevet innovasjon – altså at de ansatte samarbeider om å finne nye og bedre løsninger. Det krever i stor grad langvarig samarbeid. Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014

14 Flere midlertidige – ikke flere jobber
Regjeringen: mer midlertidig ansettelse – flere ungdom i jobb Men: midlertidige jobber erstatter faste (OECS Employment Outlock 2013) Høyresiden støtter seg til en studentoppgave ved NHH Færre tør å skifte jobb - innlåsningsmekanismer Regjeringen hevder gjerne at åpningen for midlertidig ansatte gir flere ungdom adgang til arbeidsmarkedet. Tall fra OECDs Employment Outlook 2013 viser at dette ikke er tilfelle. Tvert imot er det grunn til å tro at midlertidige jobber erstatter faste. Høyresiden bruker tall bl.a. fra SSB ,men disse tallene er ikke SSBs – de kommer fra en studentoppgave ved NHH – og de sier ingen ting som sysselsettingseffekten av regjeringens forslag. Tallene, som skal vise at midlertidige stillinger gjør det lettere å komme i jobb, er ikke SSBs, men fra en studentoppgave ved NHH som er referert i et SSB-magasin. Denne undersøkelsen viser at dagens norske regler gjør det lettere å komme inn, men sier ingen ting om effekten av de foreslåtte reglene. Den sier heller ikke noe om hvor mange som faller ut på grunn av regelverket. I land med høyere andel midlertidige opplever man at mange nøler med å skifte jobb i frykt for å bli midlertidige. Dermed får man innelåsningsmekanismer som hindrer et dynamisk arbeidsliv. Det går ut over økonomien. Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014

15 Oppsummert – midlertidige ansettelser
Konsekvenser av forslagene: Du har ingen rett på fortsatt jobb når ansettelsen går ut. Du kan bli fanget i en endeløs rekke av midlertidige jobber. Din – og bedriftens – kompetanse kan bli svekket. Du kan oppleve økt risiko for skade og uførhet. Du kan få mindre i pensjon når du blir gammel. Du får mindre økonomisk trygghet i hverdagen. Du kan skaltes og valtes med av arbeidsgiveren. Du kan få problemer med å bevise lovbrudd hvis du ikke får fornyet engasjement etter å ha sagt fra om dårlige arbeidsforhold, eller hvis du f.eks. blir gravid. Du blir én av titusener som konkurrerer om midlertidig jobb. Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014

16 LO-sekretariatets alternativ
«LO foreslår i stedet at det gis mulighet til at prøvetiden kan forlenges med inntil tre måneder. Dette vil imøtekomme regjeringens hovedbegrunnelse om å lette adgangen til arbeidslivet for ungdom og utsatte grupper, herunder arbeidsgivers behov for å redusere risiko ved ansettelser, samtidig som det ikke svekker hovedregelen i arbeidslivet om fast ansettelse» VG nett 22. september: Det står ikke akkurat i handlingsplanen vår at vi vil forlenge prøvetidsperioden, men vi foreslår det for å unngå noe verre, sier LOs nestleder Tor-Arne Solbakken . Statsråd Robert Eriksson svarer: - Det er å sammeligne epler og pærer. I prøvetiden er du fast ansatt, og det er helt andre vilkår for å si opp noen enn hvis du er midlertidig. Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014

17 Kollektiv søksmålsrett ved innleie
«Innføringen av kollektiv søksmålsrett var et viktig tiltak for å motvirke sosial dumping og sikre likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår for innleide arbeidstakere. En fjerning vil bety et tilbakeskritt i kampen mot sosial dumping og likebehandling» Fra LOs argumentasjonshefte Regjeringen foreslår at fagforeningenes kollektive søksmålsrett ved innleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak oppheves: Den kollektive søksmålsretten sikrer at fagforeningene kan reise sak uten at den aktuelle arbeidstakeren må være part – noe som kan oppleves truende når man er innleid. Den kollektive søksmålsretten bunner også i at alle som arbeider i virksomheten blir tapere ved ulovlig innleie. LO og NHO har i dag tariffestet kollektiv søksmålsrett. Dermed vil regelendringen kun gjelde for ikke tariffbundne virksomheter og virksomheter i andre tariffområder der dette ikke er tariffestet. Dermed gis uorganiserte virksomheter konkurransefortrinn framfor organiserte virksomheter med tariffavtale. Å være uorganisert og useriøs skal altså lønne seg – stikk i strid med den norske modellen. Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014

18 Endringer i arbeidstidsordningene
Grensen for pålagt overtid øker fra 10 til 15 timer pr uke, og fra 25 til 30 timer pr. 4 sammenhengende uker. Ingen endringer i antallet timer overtid pr år. individuell avtale økes fra 9 til 10 timer. Maksimal arbeidstid per dag ved gjennomsnittsberegning etter avtale med lokale tillitsvalgte økes fra 10 til 12 timer. Arbeidstilsynet får adgang til å godkjenne monsterturnuser på over 13 timer (regjeringen har her lagt fram tre alternative forslag, men ikke konkludert). Grensen for lokalt avtalt overtid økes fra 15 til 20 timer pr uke, og fra 40 til 50 timer pr 4. sammenhengende uker. Ingen endringer i antallet timer overtid pr år. Grensen for alminnelig arbeidstid per dag ved individuell avtale økes fra 9 til 10 timer. Grensen for alminnelig arbeidstid per dag i avtale med lokale tillitsvalgte økes fra 10 til 12 timer. Arbeidstilsynet får adgang til å godkjenne monsterturnuser på over 13 timer (regjeringen har her lagt fram 3 alternative forslag, men ikke konkludert). Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014

19 Frihet for sjefen, ufrihet for den ansatte
Mer pålagt overtid betyr mindre frihet for den enkelte. Mer pålagt overtid er direkte ødeleggende for barnefamilier. Det er dokumentert negative helseeffekter av å arbeide lange dager. Overtid og lange vakter er av og til nødvendig, men bør i størst mulig grad unngås. Vi vet allerede i dag at menn jobber lengre dager enn kvinner. Hvis menns arbeidsdager øker ytterligere, kan det føre til økt deltid blant kvinner, for å få familiene ut av tidsklemma. Kombinasjonen av økt alminnelig arbeidstid i gjennomsnitt og økt adgang til pålagt overtid, kan bety at du kan bli pålagt å jobbe mer – uten overtidsbetaling. Forslagene favoriserer virksomheter uten tariffavtale. Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014

20 Monsterturnuser på sikkerheten løs
Forskning viser at risikoen for å gjøre feil øker med 50 % etter åtte timers arbeid – og dobles etter 12 timer. De mest ekstreme forslagene fra regjeringen åpner for at det kan bli vanlig med monsterturnuser over 13 timer. Å la ansatte dele ut medisiner, bruke tunge maskiner og så videre går altså på helsa og sikkerheten løs. Det er også dokumentert at lange vakter, ikke minst når de omfatter nattarbeid, har negative effekter med tanke på hjerte- og karsykdommer, hjerneslag og psykiske lidelser. Helsebelastningene som følger med lange vakter vil trolig slå ut i økt avgang fra arbeidslivet. Det betyr flere trygdede som ellers kunne bidratt lengre i arbeidslivet. Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014

21 Monsterturnuser blir stadig vanligere
«Regjeringen forholder seg til helseaspektet som om et «moderne» menneske ikke lenger trenger vern mot lange arbeidsdager av helsemessige årsaker eller at det plutselig har skjedd ting som gjør at risikoen for uønskede hendelser og ulykker ikke lenger eksisterer eller er viktig» Fra LOs argumentasjonshefte Debatten om å bruke «monsterturnuser» også innen omsorg blusset opp for få år siden, knyttet spesifikt til barnevern- og rusinstitusjoner. Argumentet var at klientene trenger stabilitet. Nå dukker det stadig oftere opp ønsker om bruk av ekstreme ordninger i ordinær drift, som hjemmebaserte tjenester. At ansatte i hjemmetjenesten skal gå fra klient til klient i 13 timer i strekk, er både helseskadelig og unødvendig. Dette viser hvordan grensene presses av arbeidsgiverne, og av høyresiden i den politiske debatten. «Nordsjøturnus» er laget for folk med god helse, med eget helsesertifikat, som kun jobber, sover og spiser på plattform. Hvor mange helse- og omsorgsarbeidere ville fått helseattest som i Nordsjøen? Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014

22 De ansatte ønsker ikke monsterturnuser
Sentio Research spurte medlemmer av Fagforbundet som jobber natt/helg på sykehus, sykehjem eller hjemmetjenesten. 63 prosent sier nei til 13-timersvakter som en del av turnus. Bare 15 prosent sier ja. 73 prosent sier de har en fysisk krevende jobb. 51 prosent har i stor grad opplevd at risikoen for å gjøre alvorlige feil øker med lange vakter. 32 prosent har selv begått feil eller opplevd at kollegaer har begått feil på grunn av lange vakter og arbeidspress. (Kilde: Sentio Research-rapport, ) Dette stemmer for øvrig med annen forskning på området. Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014

23 Monsterturnuser er konkurransevridende
Det var LO som i sin tid tok initiativ til at arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene kunne gi dispensasjon fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Hensikten var at arbeidere på brakke kunne jobbe lengre skift, i bytte mot lengre friperioder hjemme med familien. Fortsettelse, punktene på bildet: I senere tid har vi hatt saker der ansatte flys inn fra EØS-området, og der bedriften vil la dem jobbe monsterturnuser. Da forsvinner grunnlaget for kompetanseutvikling i lokal-samfunnet, selv om virksomheten er stedfast og permanent. Det vil også virke konkurransevridende, ved at disse bedriftene får bedre tilgang på arbeidskraft enn bedrifter uten unntak. Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014

24 Søndagsarbeid Forbudet mot søndagsarbeid erstattes av en generell tillatelse til søndagsarbeid når arbeidets art gjør det nødvendig. Foto: Trond Isaksen Ved særlig og tidsavgrenset behov kan arbeidsgiver pålegge søndagsarbeid. Dette krever i dag avtale med tillitsvalgte. Som i dag kan man jobbe annenhver søndag, og som i dag kan dette gjennomsnittsberegnes. Men dagens begrensning om at hver tredje søndag eller helgedag må være fri fjernes. Det er liten tvil om at økt bruk av søndagsarbeid kan gi økt frihet for kunder og klienter - men det gir mindre frihet for arbeidstakerne. 61 % av befolkningen er imot søndagsåpne butikker (SIFO). Handelsstanden er imot – mange små butikker kan gå konkurs. Ikke bare handel: En utvidet adgang til søndagsarbeid blir gjerne satt i sammenheng med søndagsåpne butikker og de som jobber i handelsnæringen, men i tillegg til at det vil bli press på å innføre søndagsåpent også innenfor andre bransjer som f. eks bank og forsikring. Dette vil generere mer søndagsarbeid for f. eks renholdere, vektere og vaktmestere i tilknytning til søndagsåpne butikker og kontorer. Det vil også føre til at næringsmiddelindustrien får krav om å levere ferske produkter og transport av disse. Dette vil føre til en økning av 7-dagers drift innenfor flere bransjer som for eksempel kjøtt, meieri, frukt/grønt og transport. Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014

25 Beredskapsvakt utenfor arbeidssted
«I dag gir beredskapsvakt en uttelling på en femtedel. Fem timer på beredskapsvakt regnes med andre ord som én time regulær arbeidstid. Solberg-regjeringen foreslår å øke brøken til en åttendel. Med andre ord må man denne vakta øke med ytterligere tre timer for å få uttelling i én time arbeidstid. For Johannssens del vil dette øke bemanningstiden med 300 timer i året» Regjeringen foreslår å endre beregningsbrøken for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet. Forslaget: 1/8 av beredskapsvakten, utenfor arbeidsstedet, skal nå regnes med i arbeidstiden mot 1/5 tidligere. Bakgrunnen for forslaget: Regjeringen mener dagens beregningsbrøk gir høyere kompensasjon enn det som er rimelig og at arbeidstakeren sjelden er bundet til hjemmet under beredskapsvakt. Brøken er et utgangspunkt, og det vil fortsatt være mulig å avtale både høyere og lavere brøk dersom det er enighet om det LO mener: Regjeringen viser ikke til aktuelle analyser/undersøkelser som sier at grunnlaget for beregningsbrøken har endret seg siden den ble innført i Forslaget basert på antagelser. Den teknologiske utviklingen har visket ut skillet mellom arbeid og privatliv. Større krav til tilgjengelighet. Belastningen ved å ha beredskapsvakt er annerledes enn før, men like stor. Hvis kostnaden ved å ansette beredskapsvakter blir for lav, vil noen arbeidsgivere velge å løse bemanningsproblemer med dette. Vil få konsekvenser for muligheten den ansatte har til å bruke fritiden på familie, venner, frivillig arbeid med mer. Det er ikke behov for endringen – arbeidsgiver og tillitsvalgte har uansett anledning til å avtale lokalt om beregningsbrøk. Fra LO-heftet ”Baklengs inn i framtida” Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014

26 Hevet aldersgrense Foto: Trond Isaksen
Regjeringen lanserer ulike måter å endre dagens ordning på. 1) Heve fra 70 til 72 år, pluss fjerne adgang til lavere bedriftsintern aldersgrense. 2) Heve fra 70 til 72 eller 75 år, pluss videreføre en begrenset adgang til bedriftsintern aldersgrense. 3) Å videreføre dagens ordning. Fra LOs høringssvar: ”LO mener at dagens regler om aldersgrenser i arbeidsmiljøloven skal opprettholdes. Bedriftsinterne aldersgrenser anser LO som hensiktsmessig å fastsette i tariffavtale med en landsomfattende arbeidstakerorganisasjon som kan inngå denne typen tariffavtale”. Å få flere til å stå lengre i arbeid, oppnås ikke gjennom heving av aldersgrensa. Det oppnås gjennom andre tiltak i arbeidsmarkedet. Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014

27 Unntak fra likebehandlingsprinsippet ved tariffavtale – forslag om ny forskrift
Regjeringens forslag: Forskriften gir adgang til å gjøre unntak fra likebehandlingsprinsippet ved innleie, gjennom tariffavtale. Fagforening med innstillingsrett, dvs. fagforening med over medlemmer, og bemanningsforetaket kan inngå en slik avtale. Tariffavtale om unntak kan ikke bare redusere arbeidstakernes rettigheter til likebehandling, men må samtidig gi andre rettigheter til arbeidstakerne for å kompensere for unntaket. Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014

28 Gammeldags og lite familievennlig
«Det vil si at om regjeringen gjennomfører sine forslag med utvidet adgang til midlertidige ansettelser, blir vi satt mange tiår tilbake» Leder av LOs juridiske avdeling, NRK Dagsnytt 24. september 2014 Regjeringen kaller endringene tidsriktige. Det er feil. Endringene er gammeldagse, likestillingsfientlige og lite familievennlige. Leder i juridisk avdeling, LO – Atle Sønsteli Johansen: På eller 50-tallet hadde man ikke slike begrensninger på midlertidige stillinger, det fikk vi først i 1977 (Arbeidsmiljøloven). Det vil vi at om regjeringen gjennomfører sine forslag med utvidet adgang til midlertidige ansettelser blir vi satt mange tiår tilbake. 10 timers-dagen ble innført for nesten 100 år siden for industriarbeider. Dette er hverken tidsriktig eller moderne. Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014

29 Ungdom er mest utsatt Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014

30 Likestilling i revers Fra LOs høringssvar: «Erfaringene fra Sverige viser at en regulering som medfører at andelen midlertidige ansatte øker, er negativ også i et likestillingsperspektiv. Kvinner er overrepresenterte i andelen midlertidige ansatte, i sær kvinner i fertil alder» Kvinner mest utsatt Mer deltid Forsalgene topper regjeringens andre likestillingsfientlige forsalg. Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014

31 Prosessen – Regjeringens bakholdsangrep
Partene i arbeidslivet ikke rådført i forarbeidet. Regjeringen undergraver partssamarbeidet. Høring sendt ut juni 2014. Knapp høringsfrist, til 25. september 2014. LO, YS og Unio ba om utsatt høringsfrist. Fikk på deler av saken (ikke midlertidige ansettelser) til 9. oktober. Store protester fra arbeidstakerorganisasjonene! Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014

32 VG nett 22. september 2014 – Tre dager før fristen på høring om midlertidige ansettelser går ut:
”Arbeidsminister Robert Eriksson slår i bordet tre dager før høringsfristen går ut, og fastslår at regjeringen vil myke opp regelverket for midlertidige ansettelser uansett”. Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014

33 Hva nå? Påvirke Stortinget for å begrense skadene, både ved å markere motstand og ved å argumentere for våre standpunkter. Sørge for at vi får en ny regjering og et nytt stortingsflertall i 2017. Styrke tariffavtalene – og tegne flere avtaler. Verve flere medlemmer. Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014

34 Hva gjør LO? LOs høringssvar: et krystallklart signal.
Forbundssammensatt koordinerende arbeidsgruppe Kommunikasjon/sosiale medier Presse Facebook/twitter Samarbeid med YS og Unio – en samlet arbeidstakerside Markeringer 23. september, lokale initiativ. Dato Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014

35 Breisida «Det endelige innholdet i regjeringens forslag vil bli klart på det tidspunktet saken sendes til Stortinget for behandling. Dersom regjeringen velger å overse en så godt som samlet arbeidstakerside, og fremmer forslag langs de linjer som ligger i høringen, må arbeidstakernes motstand markeres på en kraftfull måte. LO vil starte arbeidet med å planlegge en slik markering, og sikre at den blir en demonstrasjon av styrke og engasjement. Alle virkemidler vil bli vurdert» Gerd Kristiansen til LO-sekretariatet 18. august 2014 Dato Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014

36 Tidslinje Høringsfrist 25. september: midlertidige ansettelser.
9. oktober: Arbeidstid, fjerning av kollektiv søksmålsrett, aldersgrenser. Høsten/før jul: Forslaget utarbeides i departementet. I statsråd: Regjeringen sender forslag til Stortinget. Tidligst oppunder jul? Komiteen behandler saken Ferdigstillelse og Stortingsbehandling. Det er regjeringen som eier denne prosessen. Vi kan ikke si nøyaktig når regjeringen sender over sitt forslag til Stortinget. LO mener: Det er mest hensiktsmessig å markere arbeidstakersidens motstand etter at regjeringen har oversendt sitt forslag til Stortinget. Da vet vi hva som ligger i det endelige forslaget Da har vi størst mulig til å påvirke Viktig avslutningsvis: Det er ikke bare gjennom forslagene til endringer i Arbeidsmiljøloven at regjeringens politiske retning tydeliggjøres. Det er nettopp blitt lagt fram et statsbudsjett, her er noen eksempler på saker som rammer de svakeste hardt: Inntektsgrensen for når du har rett til sykepenger heves Kutt i barnetillegget for uføre Ferietillegget for arbeidsledige foreslås fjernet Dato Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014

37 dato Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven 2014


Laste ned ppt "Baklengs inn i framtida"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google