Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FLYBENSIN FRA SKOGEN - REDNINGEN FOR NORSK SKOGBRUK? Naturviterkonferansen 13.11. 2013 Erik Trømborg Institutt for naturforvaltning, UMB.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FLYBENSIN FRA SKOGEN - REDNINGEN FOR NORSK SKOGBRUK? Naturviterkonferansen 13.11. 2013 Erik Trømborg Institutt for naturforvaltning, UMB."— Utskrift av presentasjonen:

1 FLYBENSIN FRA SKOGEN - REDNINGEN FOR NORSK SKOGBRUK? Naturviterkonferansen 13.11. 2013 Erik Trømborg Institutt for naturforvaltning, UMB

2 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no TEMA  Biodrivstoff: Flytende drivstoff laget av organisk materiale/ biomasse (cellulose fra skogråstoff, avfall, energivekster)  Sterk økning de siste 10 årene, ca 3% av drivstoff-forbruket internasjonalt  Status i Norge: –Omsetningskrav på 3,5%. Forbruk 2011: 154 mill liter (3,75%), i hovedsak biodiesel som blandes med fossilt drivstoff –Produksjon hos Borregaard som del av deres bioraffineri

3 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no BIODRIVSTOFF - EN DEL AV VÅR FORNYBAR FREMTID? 3 DAGENS PRODUKSJON AV BIODRIVSTOFF

4 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no 4 Første generasjon (biodiesel og bioetanol) Laget av jordbruksprodukter (mais, raps, sukker) eller fettholdig avfall Tilgjengelig på markedet i dag Begrenset CO 2 - potensial Bekymringer rundt tilgang på råstoff, påvirkning på biodiversitet, effekt på matvarepriser Begrenset råstoffpotensial i Norge (lite dyrket areal + jordbrukspolitikk)

5 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no 5 Andre generasjon biodrivstoff Biodiesel og etanol fra cellulose Lages av råvarer som ikke brukes til mat (cellulose fra skogråstoff, avfall, alger) = større energipotensial Større CO 2 -potensial Ingen direkte konkurranse med mat Mange teknologiske retninger i test- pilot-demofaser Ser ut til å bli en utvikling mot svært store anlegg – rimelig råstofftilgang sentralt På sikt kan opp til ca 45% av energien i biomassen bli drivstoffenergi Planters cellevegg: et svært kompleks, tett og robust nettverk av sukkerpolymerer; lignin kommer i tillegg

6 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no 6 Prosessdiagram – bioethanol fra lignocellulose IEA BIOENERGY: T41(2): 2008:01. ANALYSIS AND IDENTIFICATION OF GAPS IN RESEARCH FOR THE PRODUCTION OF SECOND-GENERATION LIQUID TRANSPORTATION BIOFUELS S. Schwietzke,* M. Ladisch,* L. Russo,* K. Kwant,* T. Mäkinen,* B. Kavalov,* K. Maniatis, R. Zwart, G. Shahanan, K. Sipila, P. Grabowski, B. Telenius, M. White, and A. Brown

7 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no CASE: UT OG FLY  Fire personer flyr Oslo-Bangkok-Oslo, 30 400 km  Vanlig å forutsette 30 liter flybensin pr flytime og sete, dette gir forbruk på 2 130 liter flybensin på turen  Tilsvarer –Å kjøre 26 600 km i en vanlig personbil (2 års kjøring) –Å kjøre 106 500 km i en turbuss –Energi nok til å varme opp en 100 m 2 leilighet i to år –Fire personer kan dusje hver dag i 8 år Kilde: Lavutslippsutvalget

8 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no 24. NOVEMBER 2009 – FØRSTE FLY PÅ VINGENE MED BIODRIVSTOFF

9 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no CASE FLYBENSIN I NORGE  Forbruket av flybensin i Norge er forventet å være 1000 mill liter i 2020  Utslippene fra innenriks flytrafikk utgjorde 1,3 millioner tonn CO 2 - ekvivalenter i 2011, eller rundt 2,5 prosent av de totale norske klimagassutslippene. Klimaeffekten kan være høyere enn fra andre kilder  Målsetting om å redusere klimagassutslippene med 15% innen 2020-2025 ved bruk av biodrivstoff: –Krever 190-250 mill liter biodrivstoff –6-8 TWh råstoff –Tilsvarer 2,7-3,6 mill fastkubikkmeter virke

10 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no VURDERTE NORSKE ALTERNATIVER: ALTERNATIV 1: TERMOKJEMISK PROSESSERING OG FORGASSING AV SKOGRÅSTOFF  Termokjemisk prosess hvor varme og katalysatorer brukes for å bryte opp hydrokarbonene i råstoffet til nye kjeder – Fischer – Tropsch (FT)  Produserer FT Jet A-1 + biodiesel, bionafta, ulike kjemikalier og varme  Teknologisertifisert i 2009  Bioetanol er råstoff i prosessen  Ikke sertifisert pr 2013 ALTERNATIV 2: JET A-1 PRODUSERT FRA ANNENGENERASJONS BIOETANOL (ALCOHOL –TO-JET, ATJ)

11 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no EKSEMPELANLEGG I NORGE  FT-anlegg for produksjon av 50 mill liter, hvorav 27 mill liter Jet A1, 12 mill liter biodiesel og 11 mill nafta + varme  Råstoffbehov ca 500 000 fm 3  Kostnader pr liter Jet A-1 inkludert salg av biprodukter = 11kr/liter  Dages markedspris for Jet A-1 om lag 6 kr/liter - Når og hvor kan det bli lønnsomt?

12 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no Prisutvikling og lønnsomhet for FT- syntetisert Jet A-1 inkl salg av biprodukter Kilde: Avinor/Rambøl

13 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no SUKESESSFAKTORER FOR BIODRIVSTOFF  Rimelig råstoff, utgjør 30-50% av produksjonskostnadene ( IPCC-SRREN 2011 antok biomassepriser fra 3-14 øre/kWh i 2020-2030)  Kompetanse og kapital  Politisk vilje = støtteordninger NORGE?

14 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no Virkesforbruk i treforedlingsindustrien i 2005 og prognose for 2014 EnhetProduksjonÅrlig virkesforbruk 2005 (1000 m 3 ) Prognose 2014 (1000 m 3 ) Södra Cell TofteMasse19000? BorregaardKjemikalier1000 NSI SaugbruksPapir700 NSI SkognPapir900675 NSI FollumPapir4300 NSI UnionPapir2800 Peterson MossMasse8000 AndrePapir, masse og plater 1045775 TOTAL70553150 Sources: Norwegain forest owners association and data collected from mills

15 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no NORSKE MASSEVIRKEPRISER, 1960-2011 (NOK/m 3 – FASTE ÅR 2000-PRISER) Kilde: SSB

16 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no Finansavisen, april 2013

17 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no Massevirke til energiformål i løpende priser, inkl kr 100/fm 3 til flising og transport Source: Statistics Norway

18 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no Potensialet for økt uttak av biomasse til energiformål i 2020 ved avvirkning på hhv 12 og 17 mill. m3 Kilder: Bergseng et al 2012

19 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no BIODRIVSTOFF I NORGE – BIOMASSETILGANG  Ressurser nok til å doble bioenergiproduksjonen i Norge, men: Stabil tømmeravvirkning, ca 30% tømmerimport i et normalår Lite som tyder på økt aktivitet hvis ikke tømmerprisene stiger  Økt tilgang på 4-5 TWh/2-2,5 mill m 3 inkl GROT en realistisk ambisjon uten vesentlige endringer i rammevilkårene.  Spredte skogressurser, topografi og arbeidskraftkostnader tilsier relativt høye biomassekostnader i Norge  Etablering av biodrivstoffanlegg påvirker biomasseprisene, påvirker særlig produksjonen av biovarme og masse – fleksibel råstoffbruk viktig

20 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no KOMPETANSE  Borregaard global aktør på sine nisjer  Forskningskompetanse på deler av verdikjeden for biodrivstoff  Men også: –Timekostnadene for industriarbeidere i Norge var i 2011 34% høyere enn i de øvrige nordiske landene og 56% høyere enn gjennomsnittet i Europa. –Sammenlignet med mange andre land har Norge relativt smal skogindustriell kompetanse. –Finanskapitalen i skogsektoren har i stor grad forsvunnet sammen med fallet i aksjekursen for NSI.

21 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no POLITIKK  Bangkok-turen for fire personer: 2 130 liter flybensin på turen  Utslipp av fossilt CO 2 : ca 6 tonn  5 kr ekstra per liter for biodrivstoff = kr 10 650 ekstrakostnad  CO 2 -kostnad pt over 2000 kr/tonn CO 2 med dagens teknologi  Biodrivstoff et dyrt klimatiltak pt, men det er behov for å finne løsninger og kostnadene går ned ved økt produksjon  Flyselskapene har behov for å finne mer bærekraftige løsninger

22 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no OPPSUMMERING BIODRIVSTOFF  Behov for biodrivstoff i fremtidens energisystem  Hva er Norges komparative fordeler? –Fordeler: Ledige anlegg/infrastruktur Kompetanse på deler av verdikjeden Tilgjengelig biomasse, men hovedsak i form av vridning fra papir og masseproduksjon og hogstavfall –Ulemper: Relativt få store varmesystemer for overskuddsvarme Relativt høye biomassekostnader Lite kapital i skogsektoren  Biodrivstoffproduksjon avhengig av stor politisk vilje = økonomisk støtte

23 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no STRATEGIER SKOGSEKTOREN FREM TIL 2020? A. Konvertering av oljekjeler til biokjeler og videreutvikling i trelastindustrien: –Lokale markeder (varme og trelast) - transport, kundetilpassede leveranser, bedre priser –Tømmerkvalitet (trelast) –Automatisering, lav arbeidsinnsats, kompetanse A. Opprettholde dagens treforedlingsindustri B. Eksport av virke

24 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES www.umb.no


Laste ned ppt "FLYBENSIN FRA SKOGEN - REDNINGEN FOR NORSK SKOGBRUK? Naturviterkonferansen 13.11. 2013 Erik Trømborg Institutt for naturforvaltning, UMB."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google