Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgivertjenestens rolle og mulighet Oppfølging av utsatte grupper Bodø 23.03.12 rådgiver Sissel Leet Skeide.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgivertjenestens rolle og mulighet Oppfølging av utsatte grupper Bodø 23.03.12 rådgiver Sissel Leet Skeide."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådgivertjenestens rolle og mulighet Oppfølging av utsatte grupper Bodø rådgiver Sissel Leet Skeide

2 Rådgivertjenestens rolle
Samfunnsperspektiv Tid til rådgiving Partnerskap for karriereveiledning Karrierenettverk Forankring i ledelsen på egen skole Koordinator Veileder

3 5 karrierenettverk i Vestfold
Bestående av : Rådgivere i grunn – og videregående skole OT Opplæringskontor Nav Nettverksgruppa: leder ansatt i Vfk, koordinatorene i nettverkene, Karrieresenteret

4 Ny forskrift 1.1.09 til opplæringsloven §9-2 ”Retten til nødvendig rådgiving
)

5 § 22-1, 2. ledd Retten til nødvendig rådgiving inneber at eleven skal kunne få informasjon, rettleiing, oppfølging og hjelp til å finne seg til rette på skolen og ta avgjerd i tilknyting til framtidige yrkes- og utdanningsval. Rådgivinga kan vere både individuell og gruppevis. Eleven sitt behov og ønskje vil avgjere forma som blir teken i bruk. Kommentarer : - Tydeliggjøring hva rådgivning er - Individuelt / gruppe - Elevens ønske og behov

6 § 22- 1, 3. ledd Rådgivinga skal medverke til å utjamne sosial ulikskap, førebyggje fråfall og integrere etniske minoritetar. For at rådgivinga skal bli best mogleg for eleven, skal skolen ha eit heilskapleg perspektiv på eleven og sjå den sosialpedagogiske rådgivinga og utdannings- og yrkesrådgivinga i samanheng.        Eleven skal få den hjelpa han/ho treng for å utvikle seg vidare og utnytte eigne ressursar, utan omsyn til tradisjonelle kjønnsroller. (Tilføyd ved forskrift 19 des 2008 nr ,i kraft 1 jan 2009). Kommentarer : Den sosialpedagogiske rådgivningen og utdannings – og yrkesrådgivningen MÅ ses i sammenheng

7 § 22-2, 2. ledd Forskrft til opplæringsloven1.1.09
Ved behov kan eleven få hjelp til mellom anna å: klarleggje problem og omfanget av desse kartleggje kva skolen kan medverke til, og om det er behov for hjelpeinstansar utanom skolen - finne dei rette hjelpeinstansane og formidle kontakt med desse. Kommentar: NYTT : 2. ledd Tydeliggjøring av innholdet i sosialpedagogisk rådgiving

8 § 22-2, 3. og 4. ledd Eleven skal bli møtt med respekt av personalet på skolen i forhold til sine sosiale, personlege og emosjonelle problem. Personalet på skolen skal ha tett kontakt og samarbeid med hjelpeinstansar utanfor skolen og heimen slik at det blir samanheng i tiltaka rundt eleven. Kommentarer;:3.ledd Bli møtt med respekt 4.ledd Samarbeid med hjemmet Informasjonsplikt

9 § 22-3, 3.ledd Eleven skal gradvis bli bevisst sine eigne interesser, dugleikar og verdiar, og få kunnskap, sjølvinnsikt og evne til sjølv å kunne ta avgjerd om yrkes- og utdanningsval. Rådgivinga skal også utvikle eleven sine evner til å vurdere moglege konsekvensar av val og førebyggje feilval. Frå årstrinn skal rådgivinga leggjast opp som ein prosess. Kommentarer: * Tilpasses elevens behov Konsekvenser av valg

10 God oppvekst et felles løft for barn og unge i Vestfold 2008 - 2018
Fylkesmannen i Vestfold KS Vestfold fylkeskommune statlige etater Partene i arbeidslivet Har sammen utarbeidet handlingsprogrammet GOD OPPVEKST

11 95 % som påbegynner videregående utdanning fullføre utdanningen.
God oppvekst et felles løft for barn og unge i Vestfold – 2018 MÅL: Innen år 2018 skal: 95 % som påbegynner videregående utdanning fullføre utdanningen. Leseferdigheten på 5.trinn i Vestfold være innenfor de fem beste fylkene i landet. Levekårsindeksen være over landsgjennomsnittet

12 God oppvekst et felles løft for barn og unge i
God oppvekst et felles løft for barn og unge i Vestfold Handlingsprogrammet skal: Sikre et felles løft i Vestfold for god oppvekst Sikre at barn og unge mestrer livet Sikre at alle barn og unge i fylket får et tilpasset tilbud Forhindre frafall i skole Sikre at barn og unge blir rustet til å gå ut i arbeidslivet Sikre langsiktig innsats

13 God oppvekst et felles løft for barn og unge i Vestfold 2008 – 2018
Formål: Å Styrke langsiktig arbeid for å bedre oppvekstforholdene. Bidra til økt mestring for flest mulig.

14 God oppvekst Rådgivertjensten Oppfølging av utsatte grupper
Hva gjør rådgiver for unges oppvekst? Gir unge individuell veiledning… Er en viktig koordinator i samarbeid til elevens beste. Hvem gjør hva når - innen: - Forebyggende arbeid Tiltak for ungdom som er i ferd med å falle ut av skole og arbeidsliv begrense eller snu negativ utvikling

15 Karriereveiledning/sosialpedagogisk rådgivingstjeneste
All sann veiledning må ta utgangspunkt i elevens forutsetninger….Søren Kirkegaard * Til det trengs kunnskap om eleven Godt samarbeid gr skole - vg skole Legge ut karriereveiledning til karrieresenter – veiledning er ikke et engangsbesøk…men å følge opp en individuell prosess Samarbeid med eleven og hans / hennes lærere er viktig… 2 dikt ….som forteller om at karriereveiledning er en stor utfordring…det handler om selve livet !!!

16 Rådgivertjenesten Tenke helhet – være døråpner Samarbeide med : Elev og foresatte Kontaktlærere, faglærere, Helsesøster, PPT, OT Barnevern, Politi BUPA Fastlege m.m.

17 Hvordan gå fra nederlag til mestring….
Se eleven Lytte til eleven Vær på jakt etter et talent – oppdag en mulighet

18 Strikkebedrift : jenter 9.10.kl - Vg 1
Elevbedrift ” Se mei” Strikkebedrift : jenter 9.10.kl - Vg 1 Salg av egne produkter: luer, pannebånd, sitteunderlag, legg varmere, skjerf… Salgsutstilling: strikkekafe, høstmarked, 8.mars arrangement, på skolen

19 UNIK Ungdom i kompetanseutvikling
- En vei til yrkeslivet og videre opplæring gjennom aktivt samarbeid mellom skole, arbeidsliv og lokalsamfunn

20 UNIK En klasse ved Sande videregående skole for elever som vil finne sin vei inn i arbeidsliv eller skole Gjennom arbeidspraksis, veiledning og utprøving av yrker, samt teoretiske og praktiske kurs får elevene et godt grunnlag for sine valg

21 MÅLGRUPPEN Ungdom som er usikre på yrkes- og studievalg
Ungdom som har behov for å oppleve mestring Ungdom som har behov for en praktisk tilnærming til utdannings- og yrkeslivet Ungdom som har behov for tett oppfølging og veiledning Ungdom som trenger varierte opplæringsarenaer Ungdom som er i ferd med å droppe ut fra Sande videregående skole

22 En vanlig dag Frokost Nyheter Fag Lunsj Praksis Småjobbsentralen
( ungdomsbedrift )

23 ” Jeg fikk det til flere ganger……”

24 Kristian i verkstedet på Refrance

25 KURS PÅ VERKSTEDET

26 Ut på tur aldri sur

27 UNG UNIK Sande ungdomskole i samarbeid med Sande videregående skole
Oppstart aug 2010 En vei til yrkeslivet og videre opplæring gjennom aktivt samarbeid mellom skole,hjem,arbeidsliv og lokalsamfunn.

28 UNG UNIK Et tilbud for elever ved Sande ungdomsskole som har behov for en mer praktisk skolehverdag UNIK og UNG UNIK deler lokaler, har felles undervisning og ungdomsbedrift

29 Med virkeligheten som pensum
UNIK UNG UNIK Med virkeligheten som pensum

30 Utviklingsmål UNG UNIK
Oppmøte/ stabilitet Sosial trivsel Læringsglede Forberede valg av videre utdanning /yrke

31 Foresatte en viktig ressurs

32 ” Griseprat ”

33 Kunnskapsformidling og talentjakt

34 Vi lager – Vi serverer Barnehage lærer å lage Unike pannekaker
Pensjonistforeningen venter på sin julemiddag

35 Sissel Leet Skeide - Andrine Skaflem - Mette Ingels
TALENTJAKT GIR GOD OPPVEKST Sissel Leet Skeide - Andrine Skaflem - Mette Ingels

36 Sissel Leet Skeide - Andrine Skaflem - Mette Iels
Skal skomakeren bli ved sin lest, eller gå til sin flymaskin? Sissel Leet Skeide - Andrine Skaflem - Mette Iels

37 ”Jeg må gå trappa mi sjøl…”


Laste ned ppt "Rådgivertjenestens rolle og mulighet Oppfølging av utsatte grupper Bodø 23.03.12 rådgiver Sissel Leet Skeide."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google