Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sammen om resultater Administrasjonens forslag til budsjett og økonomiplan 2015-2018 Kommunestyret den 4.11.2014 Sammen om resultater.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sammen om resultater Administrasjonens forslag til budsjett og økonomiplan 2015-2018 Kommunestyret den 4.11.2014 Sammen om resultater."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sammen om resultater Administrasjonens forslag til budsjett og økonomiplan 2015-2018 Kommunestyret den 4.11.2014 Sammen om resultater

2 Resultater skapes av mennesker, for mennesker og mellom mennesker Disposisjon  Situasjon  3 hovedgrep  Hovedtall i adm. forslag budsjett og økonomiplan  Tjenesteområdene Sprek, ekte og dyktig Sammen om resultater

3 SITUASJON Hvor er vi og hvordan kom vi dit? Sammen om resultater

4 Hvordan skaper vi resultater? Kultur og virkelighetsoppfatning Sammen om resultater ”Det der gjorde du ikke så godt” ”Jeg håper du får det til bedre neste gang” SkyldkulturLæringskultur BeskyldningTilbakemelding TrusselOppmuntring

5 Hovedutfordringer Lave inntekter Skattesvak kommune Ufinansierte reformer fra staten Reduksjon i refusjoner fra staten Ingen oppsparte fond til økt behov Avhengig av usikre inntekter Høye utgifter Tjenestetilbudet - struktur Høy gjeld og gjeldsutgifter Vekst i befolkning og etterspørsel Etterslep på utvikling Økte krav og flere oppgaver Sammen om resultater

6 Forutsetninger for å kunne gi et lovlig og forsvarlig tjenestetilbud på lang sikt: Et brukbart netto driftsresultat over tid viser at kommunen har en forsvarlig balanse mellom utgifter og inntekter. Netto driftsresultat En høy lånegjeld kan by på betydelige utfordringer og indikerer at man har bundet opp betydelige driftsmidler på lang sikt til renter og avdrag Lånegjeld Er det en buffer som er tilstrekkelig til å takle negative overraskelser på utgifts- og inntektssiden. Gir nødvendig tid til å gjennomføre omstillinger på en betryggende måte. Dispfond Sammen om resultater

7

8 Moms- kompensasjons gildet kr 60 mill -Kr 30 mill. brukt til å finansiere ordinær drift. -Kr 10 mill. bygde opp fondet vi hadde, -Kr 20 mill. ble egenkapital til investeringer Renter og avdrag økte med kr 10 mill. fra 2010 til B2014. Sammen om resultater

9 Fondet på kr 3,2 mill. må dekke underskudd i 2013 på kr 2,1 mill. og evt. 2014 Sammen om resultater

10 Positiv utvikling, MEN store bundne inntekter til kalking i 2013 Sammen om resultater

11

12 Penger til å dekke løpende forpliktelser er betydelig svekket i 2011-2013 Sammen om resultater

13 3 HOVEDGREP Hva gjør vi for å tilpasse oss behov og økonomisk ramme? Sammen om resultater

14 Hovedgrep 1: Omstilling - ”bedre og billigere” ForbedringsområdetØnsket effekt Ressurssenter - styrke og samordne tverrfaglige tiltak Et mer samordnet tjenestetilbud og tidlig innsats Helse – fra passiviserende hjelp og omsorg til aktiv omsorg og mestring Flere mestrer livet bedre og lengre hjemme Utdanning –fra undervisning til læring Økt læringsutbytte og bedre læringsmiljø Teknisk drift – fra forfall til sunn verdiforvaltning Lengre levealder på bygg, vei, vann og avløp Forvaltning – tilgjengelig fra dag til døgn Flere publikumstjenester på nett Organisasjon - styrket gjennomføringsevne i hele org Mindre administrasjonstid og raskere omstilling Sammen om resultater

15 Hovedgrep 2: Øke sikre inntekter Økte inntekter fra utvidet eiendomsskatt gir økonomisk balanse, kontroll over egen økonomi og lavere risiko Samme forutsetninger som i vedtatt økonomiplan 2014-2017, dvs. Boliger og fritid 4 promille, 50 000 i bunnfradrag, for boliger er 0,8 i oblig. reduksjonsfaktor i år 2 En bolig til kr 2 mill. går fra ca. kr 4900 til ca kr 5900 pr år i 2015 7 promille for verker/bruk og næring Sammen om resultater

16 Hovedgrep 3: Finans – forvaltning av verdier og gjeld o En finansiell ROS (risiko- og sårbarhetsanalyse) o Selve finansstrategi med anbefalinger ferdigstilles våren 2015 Sammen om resultater

17 BUDSJETT OG ØP 2015-2018 HOVEDTALL Administrasjonens forslag 4.11.2014 Sammen om resultater

18 Krav til budsjett og økonomiplan i Kommuneloven  Balanse mellom utgifter og inntekter  I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter, anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. § 46 nr. 6. (pkt nedenfor)  Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger  Realistisk  ØP skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden  Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret Sammen om resultater

19 Budsjett 2015 – høy risiko - inntektssvikt og nye behov Økonomiske mål 1.3 % netto driftsresultat 2.Positivt brutto driftsres. 3.Overskudd til fond 4.Kr 17,2 mill. frie fond 5.Under 100 % netto lånegjeld ift. brutto driftsinntekter 6.Nødvendige eller lønnsomme investeringer Forslag til budsjett 1.0,5 % netto driftsresultat 2.Negativt brutto driftsres 3.1 995 000 overskudd 4.«Null» frie fond 5.111,6 % netto lånegjeld ift. brutto driftsinntekter 6.Nødvendige eller lønnsomme investeringer Sammen om resultater

20 Ingen hjelp fra statsbudsjettet  Endring fra året før er totalt 3,6 %,  hvor 3 % er allerede «brukt» til lønns- og prisvekst  I realiteten står vi igjen med 0,6 % i vekst (=realvekst)  Dette gir for lav inntektsvekst til:  Retten til brukerstyrt assistanse (BPA)  Redusert refusjon til ressurskrevende tjenester  Dagaktivitet til demente  Øyeblikkelig hjelp døgntilbud  Vekst i løpet av året  Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten avvikles  Lav endring i statlige overføringer pga. endring i befolkning Sammen om resultater

21 Utgiftsutjevning reduseres i 2015 Sammen om resultater Færre barn i barnehagealder og flere i skolealder Økning 0,2 mill. Flere 1 åringer med kontantstøtte Reduksjon Kr 2,8 mill Færre brukere med diagnose PU Reduksjon 2,7 mill

22 Hjelp fra finans Sammen om resultater

23 Pensjonsutgifter flater ut i 2015 Sammen om resultater

24 Investeringer 2015-2018 - utvalg 1.Oppgradering Birkeland skole kr 21 mill. 2015/2016 2.Vann og avløp kr 34 mill. 2015-2018 3.Kjøp av leiligheter kr 15,5 mill 2016-2018, salg 7,7 mill. 4.IKT-HP: infrastruktur, verktøy, maskiner kr 11 mil. 5.Enøk-tiltak kr 1 mill i 2015, deretter 2 mill. pr år (7 mill) 6.Oppgradering bygg kr 6 mill. 7.Ferdigstille boliger Digerhaug kr 4,5 mill/tilskudd 2 mill 8.Brannsikkerhet sykehjem kr 4,5 mill. 9.Flytte voksenopplæring og ny trafikkløsning kr 4,4 mill. 10.Oppgradering vei kr 3,75 mill 11.Plan for kultur og friluftsliv kr 3 mill./tilskudd kr 1,2 mill. Sammen om resultater

25 Utvikling langsiktig gjeld 2015-2018 UTVIKLING LANGSIKTIG GJELD 2015-2018 Beløp i 1000 krB-2015B-2016B-2017B-2018 Langsiktig gjeld investeringer 371 807383 707399 707404 407 Avdrag-12 400-12 200-13 200-13 500 Låneopptak24 30028 20017 90018 300 Langsiktig gjeld 31.12 investeringer 383 707399 707404 407409 207 Sammen om resultater

26 TJENESTEOMRÅDENE Strategifremmende tiltak og innsparinger Sammen om resultater

27 Tjenestene – omstilling eller Lego Innsparingstiltak Nye behov Sammen om resultater

28 Styrke og samordne tverrfaglige tiltak Sammen om resultater Ressurssenter

29 Ressurssenter – nye behov og etterslep  Helsestasjonen: 10 % for jordmor, 15 % for flyktningesykepleier og 15 % helsesøster. 70 % økning for helsesøster fra 01.07.15. Totalt 0,5 mill.  Barnevernet: Institusjonsplasser, sakkyndig bistand og etablering felles barnevern med Lillesand. Totalt kr 2 mill.  SLT: Økning på 0,4 stilling er finansiert med eksterne prosjektmidler.  Flyktningetjenesten: Økt i tråd med vedtak, nå totalt 1 stilling. Økningen er ca. 0,78 mill. inkl. introduksjonsstønad  Enhetsleder ressurssenter: finansiert 50 % i B2014, 25 % fagleder flyktning og 25 % prosjektleder tidlig innsats Sammen om resultater

30 Fra passiviserende hjelp og omsorg til aktiv omsorg og mestring Helse og Velferd Sammen om resultater

31 Helse og velferd – tiltak og innsparing  Ta i bruk multidosesystem i medisinhåndtering  Frigjøre tid til demenskoordinator 0,2  Visma ressursstyring (vikarinnkalling)  PPS –kvalitets og prosedyresystem  Nytt årsverk i NAV – løser flere behov innenfor rammen i 2015  Helårseffekt færre sykehjemsplasser/ styrket hjemmetjenester 2014 kr 1,3 mill. Sammen om resultater

32 Fra undervisning til læring Skole og barnehage Sammen om resultater

33 Skole og barnehage Sammen om resultater  Nye tiltak 2015:  tolærersystem i 1. klasse Birkeland, både tidlig innsats og økt antall elever; under 1 årsverk  Innsparinger 2015:  Redusert antall barnehageplasser, kr 1 mill.  Redusert lærerstilling på Engesland skole fra 1.8, 0,3 mill.  Helårseffekt fra 2014:  Rådgiver sluttet, ressurs flyttet til Servicesenter 0,32 mill.  Reduksjon Herefoss skole kr 250 000, 0,5 årsverk assistent  Reduksjon Engesland barnehage kr 581 000  Reduksjon Valstrand 1,4 mill., 2 årsverk

34 Fra forfall til sunn verdiforvaltning Teknisk og kultur Sammen om resultater

35 Teknisk og kultur – tiltak og innsparinger Viktigste tiltak  Hovedplan vedlikehold, hovedplan veg og hovedplan VA  Samarbeidsløsninger med nabokommuner og stenge 2 dager  Styrke oppfølging av prosjekter og digitalisering Økte rammer  Vedlikehold bygg 0,7 mill (totalt 2,26 mill) og strøm kr 0,84 mill  Vintervedlikehold veg 0,75 mill (totalt 3 mill)  Kommuneplanens arealdel 0,5 mill (kart og analyser) Innsparinger:  Reduksjon 4 stillinger renhold – kr 1,8 mill.  Omprioritere til byggesak og kommunale avgifter/eiendomsskatt Sammen om resultater

36 Tilgjengelig fra dag til døgn Forvaltning Sammen om resultater

37 Servicesenter – høy omstillingsaktivitet i tjenesteområdene krever oppfølging  Nye tiltak i 2015  Engasj. i 80% til 1.8.14 – delegasjonsreglement og startpakke, kr. 0,3 mill.  Endring netto premieavvik; 2,0 mill.(redusert premieavvik fra budsjett 2014 til budsjett 2015)  Kommunevalg, k 220 000  Langsiktig læringsløft for ledere, ressurssenter og skole/barnehage sammen med RVTS sør over 3 år  Reduksjoner/innsparinger i 2015  Budsjettert lønnsoppgjør i 2015 betydelig lavere enn i 2014, bla pga. stort overheng og mellomoppgjør i 2015, ca. 2 mill.  Mindre til spesialtiltak, ca. 1,9 mill.  Helårseffekt fra tiltak igangsatt i 2014  Kvalitetsrådgiver ca. kr. 770’ (HMS, beredskap og kvalitet) Sammen om resultater

38 Kapasitet Kompetan se Kommunik asjon Kvalitet Sammen om resultater


Laste ned ppt "Sammen om resultater Administrasjonens forslag til budsjett og økonomiplan 2015-2018 Kommunestyret den 4.11.2014 Sammen om resultater."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google