Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SLT Gran kommune og Lunner? Lafton inn i alle SLT-møter? Så lenge Lunner og Gran er to kommuner er det greit å ha to SLT-koordinatorer. Politiråd for Lunner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SLT Gran kommune og Lunner? Lafton inn i alle SLT-møter? Så lenge Lunner og Gran er to kommuner er det greit å ha to SLT-koordinatorer. Politiråd for Lunner."— Utskrift av presentasjonen:

1 SLT Gran kommune og Lunner? Lafton inn i alle SLT-møter? Så lenge Lunner og Gran er to kommuner er det greit å ha to SLT-koordinatorer. Politiråd for Lunner og Gran(4 møter pr. år) Lensmann, ordførere, rådmenn, SLT-koordinatorer SLT- koordineringsgruppe(etter behov) SLT-skoleteam i grunnskolen(møter hvert semester) Barnevern, helsesøser, psykisk helse, politi, skole, slt-koordinator, Miljøarbeider HVGS TRG- Tverrfaglig rusforebyggende gruppe(ca fire møter pr. år) NAV, politi, barnevern, helsesøstertj, slt-koordinator Helse- og kulturnettverket(fire møter i året). Psykisk helse, kulturskolen, kultur, helsesøstertj, TT, PPT, NAV.

2 Koordinatorens rolle

3  Plassering  Organisatorisk- Del av en 50% konsulentstilling ved kulturkontoret for Lunner og Gran kommune.  Fysisk/kontorplass- Kulturkontoret for Lunner og Gran  SLT må ikke personifiseres og identifiseres med koordinatoren  Fysisk tilstedeværelse i kommune og politi  Løfte og fremheve den enkelte som har det forebyggende ansvaret i de ulike etater og fagenheter ved personlig oppmøte hos den enkelte  Viktig å delta i informasjonsflyten. Koordinatorens rolle

4  SLT- møter i Gran kommune i tillegg til politiråd. Koordinatorens rolle

5  Kartleggingsverktøy  Spørreundersøkelser  I samarbeid med forskningssentra  Ungdata- Korus- øst  Politiets etterforskningsregistre  Statistisk sentralbyrå – SSB  Ulike forskningssentra Koordinatorens rolle

6 Fundamentet i forebyggende arbeid er langsiktighet. Arbeidet rundt og med ungdom krever rask oppfølging (jfr. for eksempel krav om saksbehandlingstid i straffesaker for ungdom under 18 år – 42 dager) Koordinatorens rolle

7 Beskrivelse av noen av kommunens tilbud iverksatt i samarbeid mellom ulike virksomhete I tillegg til de lovpålagte tjenestene ønsker kommunen i planen å fremheve noen av de tilbudene og samarbeidstiltakene som kommunen mener har bidratt til at flere i vår kommunen har fått en bedre hverdag:  Inntaksteam. Forpliktende samarbeid mellom PP-tjeneste, helsesøstertjeneste, barneverntjeneste og psykisk helsetjeneste og Tilrettelagte tjenester med fokus på å gi riktig bistand barn og ungdom og deres familier. Behandler søknader fra familier, barnehager og skoler. Søknaden drøftes og ulike tiltak iverksettes. Har kjennskap til utfordringer, helsetilstand og påvirkningsfaktorer i barne- og ungdomsbefolkningen i kommunen. Har oversikt over kommunens forebyggende tiltak for barn og unge. Gir innspill til nye tiltak og tilbyr ansatte som jobber med barn og unge i kommunen veiledning med psykologer. Arr foreldrekurs.  Husmorvikar, arbeider hjemme hos barnefamilier som trenger praktisk bistand på grunn av for eksempel sosiale og psykiske problemer. Samarbeider med inntaksteamet.  Musikk i livets begynnelse, tilbud til foreldre med barn i 1. leveår. Styrker samspillet mellom foreldre og barn. Samarbeid mellom kulturskolen, helsetjenesten og PPT.  Foreldregrupper, tilbudet gis til dem som oppgir at de sliter med barneoppdragelsen av en eller annen grunn. Mange av foreldrene har barn med diagnosen ADHD.  Gruppetilbud for barn der en av foreldrene er psykisk syke. Tilbud gis til barn/unge der det er kjent at foreldrene sliter med psykisk sykdom. Samarbeid mellom helsestasjonen og psykisk helsetjeneste.  Godt samliv, samlivskurs for førstegangsforeldre. Helsestasjonen i Gran har vært en av pilotkommunene for start av samlivskurs. Samarbeid med familievernkontoret. Ikke i 2012/13  ”Artig med fart i”, Aktivitetskurs med kosthold og aktivitetsveiledning for barn/familier med overvektsproblematikk.

8 Flere tiltak  Musikk og bevegelsesgrupper for barn med spesielle behov. Samarbeid mellom fysioterapitjenesten og PPT  Kriseteam- Bistår mennesker som er berørt av kriser/ulykker der det ordinære hjelpeapparatet ikke er tilstrekkelig.  Bassenggrupper for barn i førskolealder  Musikkterapeutiske grupper til førskolebarn og til elever i ungdomsskolene.  Helsestasjon for ungdom, åpent to ettermiddager i uka.  Jentegruppe. Tilrettelagt tilbud for unge jenter. Fra 8. klasse.  Motorcross- tilrettelagt tilbud  Friluftsgruppe- tilrettelagt  Nettverksgrupper for vanskeligstilte gravide (Interkommunalt tilbud Gran og Lunner )  Tverrfaglig rusforebyggende gruppe, tilbud til unge i faresonen og deres foreldre.  Tverrfaglig gruppe mot seksuelle overgrep.  Foreldrenettverk i skolene. Styrker samarbeidet mellom foreldre og påvirker holdninger. Generelt forebyggende. Det er satt av kr. 40.000 i søkbare midler.  Konfliktråd

9 Flere tiltak  Tverrfaglig flyktningforum Tverrfaglig forum for medarbeidere som er involvert i arbeidet med flyktninger. Forumet fungerer som en møteplass for felles informasjon, koordinering og prioriteringer i arbeidet med flyktninger som er bosatt i Gran kommune.  Foreldreveiledning for fremmedspråklige Samarbeid mellom PLO, helsetjenesten og flyktningetjenesten  Fysiotek. Legene skriver ut resept på trening. Fysioterapeuter i kommunen følger opp dette med et tilrettelagt treningsprogram. Mange av deltakerne har psykiske lidelser.  Gruppetilbud for unge mødre  Zippys venner – program i regi av voksne for barn.Utarbeidet for å forbedre små barns evner til å takle vanskeligheter. Det utvikler barnas selvfølelse og sosiale ferdigheter.Generelt forebyggende.  Frivillighetssentralen og andre samarbeidspartnere. Gran kommune har et godt samarbeid med Frivillighetssentralen i Gran som har mange, gode tilbud både til barn og voksne. Tilbud som kan nevnes er Nattvandrerne både i Brandbu og Gran, leksegruppe, Ungdomsklubb på Lidsjalv, Telefonkontakt, Internasjonal kvinnegruppe og mannsgruppe, Angstringen for Hadeland m.m. Kommunen samarbeider også med menighetene i kommunen, spesielt med tanke på sorgarbeid og vanskelige livssituasjoner.


Laste ned ppt "SLT Gran kommune og Lunner? Lafton inn i alle SLT-møter? Så lenge Lunner og Gran er to kommuner er det greit å ha to SLT-koordinatorer. Politiråd for Lunner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google