Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SLT Gran kommune og Lunner. Lafton inn i alle SLT-møter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SLT Gran kommune og Lunner. Lafton inn i alle SLT-møter"— Utskrift av presentasjonen:

1 SLT Gran kommune og Lunner. Lafton inn i alle SLT-møter
SLT Gran kommune og Lunner? Lafton inn i alle SLT-møter? Så lenge Lunner og Gran er to kommuner er det greit å ha to SLT-koordinatorer. Politiråd for Lunner og Gran(4 møter pr. år) Lensmann, ordførere, rådmenn, SLT-koordinatorer SLT- koordineringsgruppe(etter behov) SLT-skoleteam i grunnskolen(møter hvert semester) Barnevern, helsesøser, psykisk helse, politi, skole, slt-koordinator, Miljøarbeider HVGS TRG- Tverrfaglig rusforebyggende gruppe(ca fire møter pr. år) NAV, politi, barnevern, helsesøstertj, slt-koordinator Helse- og kulturnettverket(fire møter i året). Psykisk helse, kulturskolen, kultur, helsesøstertj, TT, PPT, NAV.

2 Koordinatorens rolle

3 Koordinatorens rolle Plassering
Organisatorisk- Del av en 50% konsulentstilling ved kulturkontoret for Lunner og Gran kommune. Fysisk/kontorplass- Kulturkontoret for Lunner og Gran SLT må ikke personifiseres og identifiseres med koordinatoren Fysisk tilstedeværelse i kommune og politi Løfte og fremheve den enkelte som har det forebyggende ansvaret i de ulike etater og fagenheter ved personlig oppmøte hos den enkelte Viktig å delta i informasjonsflyten.

4 Koordinatorens rolle SLT- møter i Gran kommune i tillegg til politiråd.

5 Koordinatorens rolle Kartleggingsverktøy Spørreundersøkelser
I samarbeid med forskningssentra Ungdata- Korus- øst Politiets etterforskningsregistre Statistisk sentralbyrå – SSB Ulike forskningssentra

6 Koordinatorens rolle Fundamentet i forebyggende arbeid er langsiktighet. Arbeidet rundt og med ungdom krever rask oppfølging (jfr. for eksempel krav om saksbehandlingstid i straffesaker for ungdom under 18 år – 42 dager)

7 Beskrivelse av noen av kommunens tilbud iverksatt i samarbeid mellom ulike virksomhete I tillegg til de lovpålagte tjenestene ønsker kommunen i planen å fremheve noen av de tilbudene og samarbeidstiltakene som kommunen mener har bidratt til at flere i vår kommunen har fått en bedre hverdag: Inntaksteam. Forpliktende samarbeid mellom PP-tjeneste, helsesøstertjeneste, barneverntjeneste og psykisk helsetjeneste og Tilrettelagte tjenester med fokus på å gi riktig bistand barn og ungdom og deres familier. Behandler søknader fra familier, barnehager og skoler. Søknaden drøftes og ulike tiltak iverksettes. Har kjennskap til utfordringer, helsetilstand og påvirkningsfaktorer i barne- og ungdomsbefolkningen i kommunen. Har oversikt over kommunens forebyggende tiltak for barn og unge. Gir innspill til nye tiltak og tilbyr ansatte som jobber med barn og unge i kommunen veiledning med psykologer. Arr foreldrekurs. Husmorvikar, arbeider hjemme hos barnefamilier som trenger praktisk bistand på grunn av for eksempel sosiale og psykiske problemer. Samarbeider med inntaksteamet. Musikk i livets begynnelse, tilbud til foreldre med barn i 1. leveår. Styrker samspillet mellom foreldre og barn. Samarbeid mellom kulturskolen, helsetjenesten og PPT. Foreldregrupper, tilbudet gis til dem som oppgir at de sliter med barneoppdragelsen av en eller annen grunn. Mange av foreldrene har barn med diagnosen ADHD. Gruppetilbud for barn der en av foreldrene er psykisk syke. Tilbud gis til barn/unge der det er kjent at foreldrene sliter med psykisk sykdom. Samarbeid mellom helsestasjonen og psykisk helsetjeneste. Godt samliv, samlivskurs for førstegangsforeldre. Helsestasjonen i Gran har vært en av pilotkommunene for start av samlivskurs. Samarbeid med familievernkontoret. Ikke i 2012/13 ”Artig med fart i”, Aktivitetskurs med kosthold og aktivitetsveiledning for barn/familier med overvektsproblematikk.

8 Flere tiltak Musikk og bevegelsesgrupper for barn med spesielle behov. Samarbeid mellom fysioterapitjenesten og PPT Kriseteam- Bistår mennesker som er berørt av kriser/ulykker der det ordinære hjelpeapparatet ikke er tilstrekkelig. Bassenggrupper for barn i førskolealder Musikkterapeutiske grupper til førskolebarn og til elever i ungdomsskolene. Helsestasjon for ungdom, åpent to ettermiddager i uka. Jentegruppe. Tilrettelagt tilbud for unge jenter. Fra 8. klasse. Motorcross- tilrettelagt tilbud Friluftsgruppe- tilrettelagt Nettverksgrupper for vanskeligstilte gravide (Interkommunalt tilbud Gran og Lunner ) Tverrfaglig rusforebyggende gruppe, tilbud til unge i faresonen og deres foreldre. Tverrfaglig gruppe mot seksuelle overgrep. Foreldrenettverk i skolene. Styrker samarbeidet mellom foreldre og påvirker holdninger. Generelt forebyggende. Det er satt av kr i søkbare midler. Konfliktråd

9 Flere tiltak Tverrfaglig flyktningforum
Tverrfaglig forum for medarbeidere som er involvert i arbeidet med flyktninger. Forumet fungerer som en møteplass for felles informasjon, koordinering og prioriteringer i arbeidet med flyktninger som er bosatt i Gran kommune. Foreldreveiledning for fremmedspråklige Samarbeid mellom PLO, helsetjenesten og flyktningetjenesten Fysiotek. Legene skriver ut resept på trening. Fysioterapeuter i kommunen følger opp dette med et tilrettelagt treningsprogram. Mange av deltakerne har psykiske lidelser. Gruppetilbud for unge mødre Zippys venner – program i regi av voksne for barn.Utarbeidet for å forbedre små barns evner til å takle vanskeligheter. Det utvikler barnas selvfølelse og sosiale ferdigheter.Generelt forebyggende. Frivillighetssentralen og andre samarbeidspartnere. Gran kommune har et godt samarbeid med Frivillighetssentralen i Gran som har mange, gode tilbud både til barn og voksne. Tilbud som kan nevnes er Nattvandrerne både i Brandbu og Gran, leksegruppe, Ungdomsklubb på Lidsjalv, Telefonkontakt, Internasjonal kvinnegruppe og mannsgruppe, Angstringen for Hadeland m.m. Kommunen samarbeider også med menighetene i kommunen, spesielt med tanke på sorgarbeid og vanskelige livssituasjoner.


Laste ned ppt "SLT Gran kommune og Lunner. Lafton inn i alle SLT-møter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google