Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ansettelse, oppsigelse, avskjed m.m. Kurs i praktisk arbeidsrett 26. april 2012 Advokat Hans-Martin Møllhausen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ansettelse, oppsigelse, avskjed m.m. Kurs i praktisk arbeidsrett 26. april 2012 Advokat Hans-Martin Møllhausen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ansettelse, oppsigelse, avskjed m.m. Kurs i praktisk arbeidsrett 26. april 2012 Advokat Hans-Martin Møllhausen

2 2 Lover - Arbeidsrett Ferieloven Folketrygdloven Sykelønn Fødselspenger Arbeidsledighetstrygd Arbeidsmiljøloven Forskrifter Arbeidstvistloven

3 Forholdet mellom HA, VO, særavtale og arbeidsavt. 3

4 Ansettelse – hva kan man vektlegge Intern og ekstern utlysning av stilling Stillingsannonsen må oppfylle kravene til likestillings-, diskriminerings- og arbeidsmiljølovens regler Begrensninger mht. innhenting av helseopplysninger og krav om medisinske undersøkelser Hva kan du spørre om eller legge vekt på Utgangspunktet er arbeidsgivers styringsrett Likestillingsloven forbyr diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, fødsel og foreldrepermisjon Arbeidsmiljøloven § 13-1 forbyr diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, alder, deltidsansettelse og midlertidig ansettelse Diskrimineringsloven § 4 forbyr diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avsatmning, hudfarge, språk, religion og livssyn Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4 forbyr diskriminering på grunn av eksisterende, antatt, tidligere og fremtidig nedsatt funksjonsevne. 4

5 Fortsettelse ansettelse arbeidstaker som ikke har fått jobben kan kreve å få skriftlige opplysninger om vinnerkandidatens kvalifikasjoner omvendt bevisbyrde Stillingsintervju CV, vitnemål, referanser-kvalitetssikring Fortrinnsrett Ansettelse skriftlig ansettelsesavtale, aml § 14-5 fast eller midlertidig stilling full stilling eller deltidsstilling 5

6 Oversikt over omstilling, oppsigelse og avskjed Bakgrunn OmorganiseringOppsigelse § 15-7 Avskjed § 15-14 Virksomhetens forhold Endre organisasjons- kartet Geografisk flytting Drifts- innskrenkninger Rasjonaliserings- tiltak Utvelgelse Arbeidstakers forhold Forflytte vedkommende Saklig grunn Med og uten skyld fra arbeidstaker Grovt pliktbrudd Vesentlig mislighold av arbeidsavtalen 20.11.2014

7 Ulovlig fravær Ordrenekt Beruselse Sykdom/sykdomsfravær (NB! § 15 - 8) Soning Manglende tillit Illojal opptreden Manglende samarbeidsevne-/vilje Mangelfull arbeidsprestasjon Oppsigelsesgrunner

8 To hovedspørsmål ved nedbemanning Foreligger det grunnlag for å nedbemanne Foreligger det saklig grunnlag for oppsigelser ved bedriften? Er utvelgelsen av hvem som skal sies opp saklig? Annen passende stilling Kompetanse Ansiennitet Sosiale hensyn m. m Saksbehandlingsreglene To nivåer Det kollektive plan Det individuelle plan 20.11.2014

9 Utvelgelsen, Aml § 15-7 nr 2 Ulempeavveiningen virksomhetens behov veies mot ulempen for arbeidstaker …. "Ved avgjørelse av om en oppsigelse har saklig grunn i driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, skal det foretas en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker" individuell – konkret avveining Foreligger det grunnlag for å nedbemanne - utvelgelsen, fortsettelse

10 Saksbehandlingsregler – kollektive Masseoppsigelser Aml § 15-2 Bestemmelsen inneholder bl.a.: -Med masseoppsigelse menes oppsigelser som foretas overfor minst 10 arbeidstakere innenfor et tidsrom på 30 dager, uten at oppsigelsene er begrunnet i de enkelte arbeidstakeres forhold. -Så tidlig som mulig innlede drøftinger med arbeidstakernes tillitsvalgte. -Plikt til å gi arbeidstakernes tillitsvalgte alle relevante opplysninger. - Tidligst virkning 30 dager etter at Arbeidsformidlingen er underrettet. NAV kan i visse tilfeller forlenge fristen med inntil 30 dager. 20.11.2014

11 Saksbehandlingsregler - individuelle Drøfting med den enkelte arbeidstaker AML § 15-1 skriftlig innkalling til møtet – frist hvem deltar i møtet tema for møtet referat Se også Hovedavtalen § 10-2 20.11.2014

12 Begrunnelsen for oppsigelsen hvor konkret skal begrunnelsen være? Oppsigelsens form, avgivelse og innhold AML § 15-4 Standardformular Oppsigelsen må ikke overleveres i møtet, Jfr. § 15-1 Oppsigelsen må ikke sendes så sent i måneden at meldingen om rekommandert sending først er i postkassen den siste dag i mnd. Saksbehandlingsregler – individuelle, fortsettelse

13 20.11.2014 Overlevering Skriftlig Leveres personlig/rekommandert Oppsigelsen skal inneholde opplysninger om: Rett til å kreve forhandlinger og reise søksmål Retten til å fortsette i stilling Frist til å kreve forhandlinger Frist til å reise søksmål og fortsette i stilling Fortrinnsrett Arbeidsgiver/rett saksøkt NB! Standard oppsigelsesbrev fås hos Norsk Industri Formkrav ved oppsigelse AML § 15-4

14 20.11.2014 Ingen frist for å reise søksmål Oppsigelsen er ugyldig dersom søksmål reises innen 4. mnd. Hvis formkravene ikke overholdes

15 20.11.2014 AML § 17-3 Arbeidstaker må innen 14 dg. skriftlig kreve forhandlingsmøte Arbeidsgiver skal sørge for at forhandlingsmøte blir overholdt innen 2 uker Ett eller flere møter Rådgivere Protokoll-underskrift Norsk Industri yter bistand v/ slike møter Tvister om usaklig oppsigelse m.v.

16 20.11.2014 Det må foreligge grovt pliktbrudd eller Annet vesentlig mislighold Ordrenekt Underslag Adferd som utsetter andre for fare Grovt bryter lojaliteten til bedriften utad Reaksjon "der og da" Avskjed - AML § 15-4

17 20.11.2014 En oppsigelse skal ikke komme som en overraskelse Arbeidsgiver har bevisbyrden for de faktiske forhold NB!

18 20.11.2014 Behov for tiltak for å få lønnsom virksomhet Om det foreligger en tilstrekkelig saklig grunn for oppsigelsene Om oppsigelsene bygger på et riktig og fyldesgjørende faktisk grunnlag Om formkrav etc. er oppfylt Om arbeidsgivers vurdering har tilstrekkelig bredde Om saksbehandlingen har vært betryggende NB! Vurderingen – forholdene på oppsigelsestidspunktet Hva kan domstolene prøve:

19 Permittering – fremgangsmåte Hovedavtale og lønnspliktlov( LL) og FTRL Konferere med TV før varsel gis H § 8 -2 Fra varsel er gitt til iverksettelse – 14 ( 2 ) dager H § 8- 3 Varsle NAV samtidig PL § 3 a Første 10 (15)dager ved hel permittering – vanlig lønn PL § 3 3 ventedager før dagpenger vil bli ytt FTRL§ 4 – 9 Dagpengegrunnlag: 2, 4 promille av lønn opp til 6 G FTRL§ 4 -12 G = kr.79.216 ( 01 05 11 ) Max.kr.6601 pr.uke Dagpenger opphører og lønnsplikt inntrer etter 30 u Forskift PL

20 20

21 21


Laste ned ppt "Ansettelse, oppsigelse, avskjed m.m. Kurs i praktisk arbeidsrett 26. april 2012 Advokat Hans-Martin Møllhausen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google