Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ved advokat/førsteamanuensis II Harald Hauge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ved advokat/førsteamanuensis II Harald Hauge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ved advokat/førsteamanuensis II Harald Hauge
Dag 4 Aksjeskatterett Jus5980 – skatterett – høst 2014 Ved advokat/førsteamanuensis II Harald Hauge

2 Fusjon og fisjon

3 Fusjoner og fisjoner - generelt
Samfunnsøk gunstig - bør kunne skje skattefritt innen visse grenser Vi har regler om skatteutsettelse (pga kontinuitet) – ikke skattefrihet Særlig gjennomskjæringsregel i § – hvis hovedsakelig formål å utnytte skatteposisjoner EUs fusjonsdirektiv (omfatter ikke Norge): Aksjebytte og innmatsalg er skattefritt 2011 – ny § 11-11 Grenseoverskridende fusjoner/fisjoner og aksjebytter - skattefrie på nærmere vilkår Norske aksjebytter – skattepliktig, men fritaksmetoden har gjort det lettere

4 Ulike fusjons-/fisjonsformer
§§ 11-2/11-3 og 11-4/11-5 Viser til asl/asal Men - firkantfusj/fisj kan ikke skje skattefritt jf § 11-2 (1) og asl/asal § 13-2 (2) § 11-4 (1) og asl/asal § 14-2 (3) Utenlandske selskap (NUF) som er skattemessig hjemmehørende i Norge Omfattes av §11-1 (2) (Eks UK Ltd NUF – Norsk AS i BFU 11/12) Likestilte selskap med AS – benytter samme prinsipper ASA-AS jf asl § 13-1 – følger asal Sktl §§ 11-2 (3) og 11-4 (3) jf § 10-1 ”Likestilte” kan fusjonere med hverandre, eks sparebanker, gjensidige forsikringsselskap og aksjefond Må også være ”likeartet” – dvs samme selskaps- og ansvarsform (eks ikke SE – AS) Ulovfestet rett: Ulike, men med sammenfall i ligningsmåte, kan også fusjonere Eks sparebank/samvirkeforetak/borettslag og heleiet AS (ulovfestet) Samvirkeforetak og DLS - særlige regler i samvirkel kap 8 og §§ 11-3 og 11-5 (merk ”samme selskaps- og ansvarsform”)

5 Fusjon ved opptak [A] B Asl § 13-2 (1) og sktl § 11-3 (DLS)
Overdragende selskap overfører sin innmat til overtagende selskap Overtagende selskap utsteder vederlagsaksjer Antagelig ok å benytte egne aksjer som vederlag også Kapitalforhøyelsen balanseres mot ny innmat Overdragende selskap oppløses – asl § og sktl § 11-9 [A] B

6 Fusjon ved nystiftelse
Asl §§ 13-1 og 13-4 (forutsetningsvis) Antagelig også for DLS etter sktl § 11-3 Innmat i to eller flere selskap overføres til nystiftet selskap Flere overdragende selskap oppløses [A] Ny B [C]

7 Trekantfusjon – fusjon inn i konsern
Asl § 13-2 (2) jf sktl § 11-2 (1) 1. og 2. pkt ”Ulovlig” firkantfusjon – hvis eierne av A får aksjer i C som oppgjør Kan få vederlagsaksjer i mor - ikke i annen datter Mor B [A] Fusjonsfordring DatterB DatterC

8 Konsernfusjoner Eier Mor DatterA DatterB Datter
Mor - datter (heleiet) – asl § 13-23 Ikke vederlagsaksjer Datter - datter (heleide søstre)– asl § 13-24 Ingen krav til eieren (kan være person, utenlandsk, DLS) Begge er enklere gjennomførbare enn ordinære fusjoner Eier Mor DatterA DatterB Datter

9 Fisjoner A B A B Asl § 14-2 (1) og (2)
Overfører innmat til ett eller flere selskap – nye eller eksisterende Fisjon til nystiftet(e) selskap(er): A B A B

10 Fisjoner Fisjons-fusjon A B Likedeling vs skjevdeling
Aksjonærene følges videre forholdsmessig i selskapene (likedeling) Skiller lag helt/delvis (skjevdeling) Hjemler ikke vertikal fisjon (ikke deling, ikke vederlag på aksjonærnivå) Kan bruke reglene om konsernintern overføring i § 11-21 Man bruker ”svingstang” A B

11 Fisjoner Mor B A DatterB DatterC
Inn i konsern asl § 14-2 (3) - trekantfisjon (ikke firkant jf sktl § 11-4 (1) 2. pkt) Mor B A Fusjonsfordring DatterB DatterC

12 Mødre - datter-fisjon Eier A Eier B Asl/asal § 14-11b
Forenklet oppadgående konsernfisjoner Det fisjonerende selskapet fordeles på ett eller flere selskap som eier hele førstnevnte selskap Eier A Eier B

13 Fisjoner B A A B Fisjon til nystiftet(e) selskap(er)
Fisjon ved likvidasjon Alt fordeles på to/flere selskap Fisjon ved aksjekapitalnedsettelse Selskapet deles B A A B

14 Fisjon - fisjonsfordring
Hva hvis verdiene skal deles i annet forhold enn driftsmidlene kan deles, eller ønskes deles? Forarbeidene: Kan løses ved fordring – fisjonsfordring Kan man fisjonere ut fordring alene? Formålshensyn mot Men Rt 2008 s HRD la avgjørende vekt på forarbeidenes pragmatisme – samt grensedragningsproblem

15 Fusjon/fisjon – valgfrihet mht skattefritak?
Kan man velge fusjon/fisjon uten kontinuitet? Eks – ønsker fradrag for tapsposisjoner Ordlyden - ”kan” fusj/fisj uten skattlegging § 11-7 – ”rett og plikt” Tvilsspm – Lignings-ABC aksepterer valgfrihet Fare for utnyttelse? Ja, men kan allerede velge aksjebytte, evt likvidasjon og tingsinnskudd I så fall – kombinasjon av uttaks- og realisasjonsbeskatning

16 Fusjon/fisjon – grunnvilkårene

17 Fusjon/fisjon – grunnleggende vilkår
§ f o m 2011 Lovlighetskravet bortfalt Mulighet for grenseoverskridende fusjoner/fisjoner i EØS (+ aksjebytte generelt) Hva må oppfylles nå for skattefritak? ”Departementet foreslår derfor at feil ved gjennomføringen av en fusjon eller fisjon ikke bør få innvirkning på den skattemessige behandlingen av transaksjonen med mindre den nektes registrert eller er i strid med de øvrige krav som fremgår av skatteloven kapittel 11.” Ikke firkant(fisjons-)fusjon Max 20 % tilleggsvederlag Hva hvis ført feil i selvangivelsen?

18 Fusjoner/fisjoner - forholdet til aksje- og regnskapsrett
Selskapsretten er styrende for strukturen – skattereglene henviser i stor grad til asl/asal Regnskapsretten – varierende metoder og teknikker Utg pkt – rskl § 5-14/forarbeidene – føres som transaksjon Kontinuitetsunntak når små foretak Kontinuitetsgjennomskjæring – felles kontroll – eller identisk eiersammensetning

19 Fusjon/fisjon – nærmere om kontinuitet

20 Fusjon/fisjon – kontinuitet på aksjonærnivå
Både vilkår og virkning På aksjonærnivå og selskapsnivå Kontinuitetsvilkår på aksjonærnivå: Bytteforhold – ift virkelige nettoverdier Ikke forskyvning av verdiene mellom aksjonærene Forskyvning ville være skjult realisasjon Kan ha inntil 20 % tilleggsvederlag – typisk kontanter fra overtagende selskap Skattel § 11-6 (1) – skatteplikt for annet vederlag Tilleggsvederlag kan skjevdeles = realisasjonsvederlag for disse Likedelt tilleggsvederlag = utbytte

21 Oppg 15/16 - fusjon Oppgave 15: Oppgave 16:
AS X, hvor A er eneeier, har en fast eiendom med skattemessig nedskrevet verdi 100, virkelig verdi 250. AS Y, som eies av C, eier et skip med skattemessig nedskrevet verdi 40, virkelig verdi 125. Selskapene skal fusjoneres ved at AS X fusjoneres inn i Y. Hvordan blir bytteforholdet? Oppgave 16: Som oppgave 15, men slik at virkelig verdi av fast eiendom er 260. Hvordan kan oppgjøret til A gjennomføres da?

22 Oppg 17 – fusjon/fisjon Ås eier alle aksjene i AS A. Selskapet har en eiendom som ønskes solgt. Salg fra selskapet vil lede til betydelig gevinst. Selskapet overveier tre handlingsalternativer: (1) AS A stifter datterselskapet AS D og overfører eiendommen til dette som konsernintern transaksjon. AS A selger aksjene i AS D. (2) AS A fisjonerer ut eiendommen til et datterselskap AS E. AS A selger aksjene i AS E. (3) AS A fisjoneres slik at eiendommen legges i det utfisjonerte selskap AS E. Videre oppretter AS A et datterselskap AS D. Dernest fusjoneres AS E inn i AS D.

23 Fisjon – fordeling av verdier og aksjekapital 1
AS X : Fast eiendom skattem verdi 100’’, reell verdi 200’’ Skip, skattem v. 50’’, reell verdi 100’’ Eneaksjonær, AK nominelt og innbetalt: 90’’ Skipet skal fisjoneres ut til AS Y

24 Fisjon – fordeling av verdier og aksjekapital 2
Etter fisjon: AS X (det overdragende) AS Y (det overtakende) Fast eiendom, Skip, skattem verdi 100’’ skattem verdi 50’’ reell verdi 200’’ reell verdi 100’’ AK, nom og innbet 60’’ AK, nom og innbet 30’’ (Men AK forhøyelse her trenger ikke tilsvare AK red. i overdragende)

25 Fisjon – kontinuitet på aksjonærnivå
Særlig om fordeling av aksjekapital ved fisjon § 11-8 – fordeling av AK – tolkes til også å gjelde innbetalt overkurs Forarbeidene: Behøver ikke å nedsette AK – nok at nedsetter annen egenkapital Men hva med skjevdelingsfisjon? Vil medføre forskyvning av eierandeler (gjenværende overtar aksjer).

26 Oppg 18 - fisjon Et selskap har denne balansen:
Bygg Aksjekapital 500 Kundefordringer Langsiktig gjeld 2000 Varebeholdning Kortsiktig gjeld Biler 200 Bank 100 Sum Bokførte verdier er lik skattemessige verdier. Reell verdi på bygget er 2500, på varebeholdning 700 og på bil 300. De to aksjonærene X og Y er blitt enig om å skille lag, og selskapet skal derfor fisjoneres: X skal overta det overdragende selskapet som skal være et eiendomsselskap og eie bygget, mens Y skal eie det overtakende (utfisjonerte) selskap som skal videreføre driften. Nettoverdiene i selskapet skal deles likt (likevel slik at partene er enige om å se bort fra ulikheter i latent skatt på merverdier). Siden langsiktig gjeld er pantelån på bygget, bør dette bli liggende i samme selskap som bygget. Hvordan kan fisjonen gjennomføres? Sett at selskapet hadde ett fremførbart underskudd på 250. Hvordan skulle det håndteres?

27 Fusjon/fisjon – kontinuitet på aksjonærnivå
Inngangsverdi og ervervstidspunkt for vederlagsaksjene § 11-7 (4) Viderefører samlede verdier + ervervstidspunkt Enkelt hvis samme antall aksjer Omfordeling hvis ulikt antall - § (1) Ubenyttet skjerming Ikke nevnt – men sikker rett at følger med – forutsatt i § 10-34  Innbetalt aksjekapital og overkurs Ikke nevnt – bør følge med – legges til grunn i praksis

28 Fusjon/fisjon – kontinuitet på selskapsnivå
§ 11-7 (1) - så å si altomfattende lovtekst Eks saldi, g/t konti, betingede skattefritak, fremførte underskudd Sammenslåing hvis én virksomhet Hvis to næringer slås sammen – slår sammen ulike saldi/konti Ikke vilkår om virksomhetskontinuitet Ikke krav om at innfusjonert selskap må drive virksomhet Omgåelse ift utnyttelse av skatteposisjoner - § 14-90?

29 Fusjon/fisjon – kontinuitet på selskapsnivå
Trekantfusjons-/fisjonsfordring Når mor M utsteder aksjer ifm datter Ds overtagelse, kan det balanseres regnskapsmessig ved at det etableres en gjeld hos D til M Størrelsen vil avhenge av regnskapsføringen av fusjonen Hva er inngangsverdien på fordringen? Problemstillingen oppstår når D innfrir fordringen § 11-7 (2) – skattemessig verdi av tilført EK § 11-7 (3) - skatteplikt/fradragsrett for gevinst/tap ved innfrielse hos mor og datter Kan det avregnes?

30 Fisjon – kontinuitet på selskapsnivå
Kontinuitet i skatteposisjoner på selskapsnivå § 11-7 (1) - følger eiendeler/gjeld Se også § 11-8 (4) ”Restfordeling” av skatteposisjoner mellom selskapene § 11-8 (3) Følger virksomheten Evt etter nettoverdifordelingen

31 Særlig om konsernfusjoner
Mor-datterfusjon Intet fusjonsvederlag Datter med negativ EK kan innfusjoneres Inngangsverdi på datterselskapsaksjer bortfaller Rt s Westfal-Larsen

32 Fusjon/fisjon – skattemessig virkningstidspunkt
Ligning i fusjons/fisjonsåret § 11-10 AS/ASA (2) og (3) – virkning fra registrering i foretaksregisteret Likevel – fusjon - overtakende lignes for hele året Likevel – fisjon – valgfrihet

33 Særlig om grenseoverskridende omorganiseringer

34 Grenseoverskridende omorganiseringer - generelt
§ 11-11 Fusjon/fisjon ut av Norge til EØS (1. ledd) Fusjon/fisjon inn i Norge (fra EØS) (6. ledd) Fusjon mellom utenlandske selskap (5. ledd) Aksjebytte: Norsk/utenlandsk – to utenlandske (4. ledd) Ikke to norske NB! Selskap i lavskatteland kan ikke være involvert - må være reelt etablert og drive reell økonomisk virksomhet hvis i EØS (7. ledd)

35 Fusjon ut av Norge § 11-11 (1) a Overtagende utenlandsk selskap må:
Ha forretningskontor og underlagt lovgivning i EØS (asal § 13-25) Reelt etablert og drive reell øk virksomhet hvis lavskatteland Ha begrenset ansvar og tilsvare AS/ASA (asal § 13-25) Asl/asal kap 13 regulerer fusjonsformene Asl § jf asal § flg Kan fusjonere horisontalt Kan fusjonere opp i utenlandsk mor Tilleggsvederlag kan ikke overstige 20 % Må følge disse formene – for øvrig ikke lovlighetskrav

36 Fusjon ut av Norge (forts)
Krav til kontinuitet på aksjonærnivå Skatteposisjoner videreføres på nye aksjer som ellers Krav til kontinuitet på selskapsnivå Skatteposisjoner videreføres kun på eiendeler m v som forblir i norsk skatteområde – typisk i en filial Eiendeler m v som går ut av norsk beskatningsområde – realisasjonsbeskatning etter § 9-14 Hindrer ikke skattefrihet ellers Saldoer uten tilknytning til eiendeler kan videreføres i Norge selv om helt utflyttet jf § (5) Virkningstidspunkt - bestemmes av reglene i overtagende selskaps hjemstat

37 Fisjon ut av Norge § 11-11 (1) b
Samme prinsipp som ved fusjon ut av Norge Overtagende selskap i EØS Fisjonene må være horisontale, dvs: Deles mellom overdragende og overtagende Fordeles på flere overtagende Ikke trekant/firkant Max 20 % tilleggsvederlag Kontinuitet Aksjonær viderefører Selskap viderefører skatteposisjoner på det som blir værende Virkningstidspunkt - bestemmes av reglene i overtagende selskaps hjemstat

38 Fusjon/fisjon inn i Norge
Overdragende selskap må: Ha forretningskontor og underlagt lovgivning i EØS (asal § 13-25) Reelt etablert og drive reell øk virksomhet hvis lavskatteland Ha begrenset ansvar og tilsvare AS/ASA (asal § 13-25) Asl/asal kap 13 og 14 regulerer fusjons-/fisjonsformene Asl § jf asal § flg og asl § jf asal § 14-12 Kan fusjonere/fisjonere horisontalt Kan fusjonere opp i norsk mor

39 Fusjon/fisjon inn i Norge (forts 1)
Max 20 % tilleggsvederlag I ”samsvar med prinsipper for skattemessig kontinuitet” i den overdragendes hjemstat Det aktuelle utland må ha regler om skattefrie grenseoverskridende fusjoner/fisjoner – og må faktisk gjennomføres med kontinuitet (hvis valgfrihet) Kun Sverige som har slike regler? Kontinuitet på aksjonærnivå Norske aksjonærer i det utenlandske overdragende selskapet viderefører sine skatteposisjoner på de nye norske aksjene Kontinuitet på selskapsnivå Skatteposisjoner knyttet til eiendeler m v som allerede er i norsk beskatningsområde videreføres Eiendeler m v som tas inn - nye skatteposisjoner Virkningstidspunkt når registreres i Foretaksreg

40 Fusjon/fisjon inn i Norge (forts 2)
Merk: Kravene gjelder kun for norske aksjonærer i det utenlandske overdragende selskapet og selskapets eiendeler i norsk skatteområde (typisk filial) En skattepliktig innkommende fusjon/fisjon utløser ikke skatteplikt for aksjonærene i det norske overtakende selskapet, eller det overtakende selskapet selv Egentlig bare en kapitalutvidelse

41 Fusjon/fisjon i utlandet
§ (5) Gjelder Norske aksjonærer i de overdragende selskap Overdragende selskaps eventuelle eiendeler m v i norsk beskatningsomr Selskapene må: Ha begrenset ansvar Være hjemmehørende i høyskatteland, eller reelt etablert og drive reell økonomisk virksomhet i lavskatteland i EØS Ikke maxkrav til tilleggsvederlag – men kan følge av utenlandske regler Fusjonen/fisjonen må skje ”i samsvar med prinsipper for skattemessig kontinuitet” i den overdragendes hjemstat Det aktuelle utland må ha regler om skattefrie (grenseoverskridende) fusjoner/fisjoner Og transaksjonen må gjennomføres med kontinuitet (hvis valgfrihet)

42 Aksjebytte § (4) Norsk selskap blir datter av utenlandsk selskap (4) Utenlandsk selskap blir datter av norsk selskap (4) Gjelder norske aksjonærer i det utenlandske selskapet To utenlandske selskap integreres som mor-datter (5) Ikke mellom to norske selskap! Valgadgang – må ikke kreve skattefritak

43 Aksjebytte (forts) Nok at 90 % av aksjene byttes
Krav til utenlandsk selskap Ha begrenset ansvar Være hjemmehørende i høyskatteland, eller reelt etablert og drive reell økonomisk virksomhet i lavskatteland i EØS Ingen geografiske krav – også utenfor EØS Max 20 % tilleggsvederlag Fusjonen/fisjonen må skje ”i samsvar med prinsipper for skattemessig kontinuitet” i det utenlandske overtakende (4)/ overdragende (5) selskapets hjemstat Det aktuelle utland må ha regler om skattefrie grenseoverskridende aksjebytter Gjelder kun kontinuitet på aksjonærnivå Og transaksjonen må faktisk gjennomføres med kontinuitet (hvis valgfrihet)

44 Skattelempe § 11-22 Særhjemmel for individuelle skattefritak Vilkårene
Praksisbasert – relativt standardisert hva som aksepteres og hva som nektes Gir ikke fritak for transaksjoner med større kontantandel enn 20 % Ikke skattefritak – kun utsettelse Vilkår om skattemessig kontinuitet Vilkårene Realisasjon av virksomhet, aksjer, eiendom Som ledd i omorganisering/omlegging av virksomhet med sikte på å gjøre den mer rasjonell og effektiv Når omstendighetene i særlig grad taler for det Påtagelig at vil lette omorganiseringen/omleggingen Ikke oppfylt hvis kan oppnå fritak/utsettelse via andre skatteregler Blir viktig begrensning fremover Ikke oppfylt hvis transaksjon påstartes før fritak er gitt


Laste ned ppt "Ved advokat/førsteamanuensis II Harald Hauge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google