Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Professor Petter Gottschalk Outsourcing Finansforbundet 1 OUTSOURCING – HVA VISER FORSKNING OM MÅL OG RESULTAT? Flytting av arbeidsoppgaver til utlandet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Professor Petter Gottschalk Outsourcing Finansforbundet 1 OUTSOURCING – HVA VISER FORSKNING OM MÅL OG RESULTAT? Flytting av arbeidsoppgaver til utlandet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Professor Petter Gottschalk Outsourcing Finansforbundet 1 OUTSOURCING – HVA VISER FORSKNING OM MÅL OG RESULTAT? Flytting av arbeidsoppgaver til utlandet Outsourcing – Offshoring – Backsouring Smart sourcing – Selektiv outsourcing En oversikt over forskning om mål og resultat når virksomheter setter ut til andre å utføre tjenester Professor Petter Gottschalk Handelshøyskolen BI Rapport til Finansforbundet høsten 2013

2 Professor Petter Gottschalk Outsourcing Finansforbundet 2 MÅL Kostnadsreduksjon ved offshoring av seks store programvareprosjekter fra en tysk finansinstitusjon til India. Dessuten effektiviseringsgevinster og organisatoriske endringer. RESULTAT Analysen viser at banken som kunde ble belastet med følgende ekstrakostnader etter offshoring: (1) kravspesifisering og design, (2) kunnskapsoverføring, (3) kontroll og (4) koordinering. ARTIKLER Dibbern, J., Winkler, J. and Heinzl, A. (2008). Explaining variations in client extra costs between software projects offshored to India, MIS Quarterly, 32 (2), side 333–366. Dibbern, J., Chin, W.W., Heinzl, A. (2012). Systemic determinants of the information systems outsourcing decision: A comparative study of German and United States firms, Journal of the Association for Information Systems, 13 (6), 466-497. SENTRAL FORSKNING 1

3 Professor Petter Gottschalk Outsourcing Finansforbundet 3 MÅL Kunnskapsoverføring mellom kundevirksomhet og tjenesteleverandør. RESULTAT Manglende kunnskapsintegrasjon er årsak til backsourcing. ARTIKKEL Bhagwatwar, A., Hackney, R. og Desouza, K.C. (2011). Considerations for information systems “backsourcing”: A framework for knowledge re- integration, Information Systems Management, 28, side 165-173. SENTRAL FORSKNING 2

4 Professor Petter Gottschalk Outsourcing Finansforbundet 4 MÅL Kunnskapsoverføring fra tjenesteleverandør til virksomheten skal føre til produktivitetsgevinst i virksomheten. RESULTAT Både salgseffektivitet (salg pr. medarbeider) og kostnadseffektivitet (kostnad pr. salg) øker. ARTIKKEL Chang, Y.B. og Gurbaxani, V. (2012). Information technology outsourcing, knowledge transfer, and firm productivity: an empirical analysis, MIS Quarterly, 36 (4), side 1043-1063. SENTRAL FORSKNING 3

5 Professor Petter Gottschalk Outsourcing Finansforbundet 5 MÅL Fleksibel relasjon mellom kundevirksomhet og tjenesteleverandør. Tema er tjenesteleverandørens lønnsomhet, ikke kundevirksomhetens lønnsomhet. RESULTAT Fleksibilitet i 105 systemprosjekter fra en tjenesteleverandør til flere forskjellige kundevirksomheter er avhengig av ustabilitet i brukerkrav, gjennomtrekk blant ansatte og erfaring. Tjenesteleverandørens lønnsomhet øker på grunn av asymmetri ved økt fleksibilitet. ARTIKKEL Gopal, A. og Koka, B. (2012). The asymmetric benefits of relational flexibility: Evidence from software development outsourcing, MIS Quarterly, 36 (2), side 553-576. SENTRAL FORSKNING 4

6 Professor Petter Gottschalk Outsourcing Finansforbundet 6 MÅL Backsourcing av tjenesteproduksjonen tilbake til virksomheten. RESULTAT Hovedgrunner til backsourcing er kombinasjoner av lav kvalitet på relasjon og lav kvalitet på servicenivå hos offshoreleverandøren. Kostnadsreduksjon kan også være et argument for backsourcing. ARTIKKEL Jørgensen, M. (2013a). Problemer med offshoring av it? Computerworld, nr. 23, fredag 31. mai, side 4. SENTRAL FORSKNING 5

7 Professor Petter Gottschalk Outsourcing Finansforbundet 7 MÅL Lokalisering av offshoring til det beste landet for tjenesteleveranser. RESULTAT For å finne mer ut om det var land som i gjennomsnitt gjorde det bedre enn andre som offshoringsland, fikk Simula-senteret tilgang på nesten 800.000 prosjekter utført av IT-utviklere fra 187 ulike land via et nettsted der kunder og leverandører møtes. Et prosjekt defineres som feilet, dersom prosjektet ble startet og enten ikke leverte noe som helst, eller at kundene var svært misfornøyde med leveransen. Landene med lavest andel feilede prosjekter er først: Argentina, Ukraina, Russland, Romania, Canada, Egypt, USA, India, Bangladesh og Pakistan. ARTIKKEL Jørgensen, M. (2013b). Failure factors of outsourced software projects, IEEE Transactions on Software Engineering, simula.no/publications/Simula.simula.1986 SENTRAL FORSKNING 6

8 Professor Petter Gottschalk Outsourcing Finansforbundet 8 MÅL Forventning om lavere lønnskostnader og produksjonskostnader. Ønsker tilgang til talent og kvalifisert arbeidskraft. Muligheter for å lære noe nytt. RESULTAT Skjulte kostnader kan defineres som ukjente og uventede kostnader som oppstår ved implementering av strategiske beslutninger. Undersøkte feil ved estimering av kostnader før implementering, som skyldes skjulte kostnader. Undersøkelsen dreiet seg om offshoring av administrative og tekniske tjenester, dvs. sourcing av forretningstjenester fra utlandet, som støtter virksomheten. Skjulte kostnader kan være ignorert eller oversett av beslutningstaker. Kostnadene oppstår som et avvik mellom forventede og realiserte kostnader. Kompleksiteten ved offshoring fører til mer skjulte kostnader. Konfigurasjonskompleksitet dreier seg om avhengigheter mellom funksjoner som nå splittes mellom lokale aktører og eksterne aktører. Oppgavekompleksitet dreier seg om avhengigheter mellom oppgaver som nå splittes mellom lokale og eksterne aktører. Studien var basert på 531 prosessimplementeringer offshore. ARTIKKEL Larsen, M.M.; Manning, S. og Pedersen, T. (2013). Uncovering the hidden costs of offshoring: The interplay of complexity, organizational design, and experience, Strategic Management Journal, 34, side 533-552. SENTRAL FORSKNING 7

9 Professor Petter Gottschalk Outsourcing Finansforbundet 9 MÅL Innovasjon som mål, der det handler om å utvikle nye varer og tjenester (produkter). RESULTAT Basert på spørreundersøkelse blant nederlandske bedrifter som har offshoret primære funksjoner som produksjon, forskning og utvikling og ingeniørarbeid, viste det seg at offshoring styrket graden av innovasjon. Virksomhetene fikk tilgang til unike ferdigheter og evner, som ikke finnes hjemme. Dette kom i tillegg til kostnadsbesparelser. ARTIKKEL Mihalache, O.R.; Jansen, J.J.J.P.; Bosch, F.A.J. van den og Volberda, H.W. (2013). Offshoring and firm innovation: The moderating role of top management team attributes, Strategic Management Journal, 33, side 1480-1498. SENTRAL FORSKNING 8

10 Professor Petter Gottschalk Outsourcing Finansforbundet 10 MÅL Billigere utførelse av standardiserte aktiviteter. RESULTAT Mest vanlig med offshoring av aktiviteter som bidrar til lav verdiskapning. Finansnæringen som eksempel. ARTIKKEL Mudambi, R. og Venzin, M. (2010). The strategic nexus of offshoring and outsourcing decisions, Journal of Management Studies, 47 (8), side 1510-1533. SENTRAL FORSKNING 9

11 Professor Petter Gottschalk Outsourcing Finansforbundet 11 MÅL Ved backsourcing løse kontraktsproblemer: kostnadsoverskridelser, problemer med service. Muligheter i endret organisasjon. Muligheter i endringer i omgivelsene. RESULTAT Kontraktsproblemer: kostnadsoverskridelser, manglende servicekvalitet, tap av kontroll over bortsatte tjenester, kunnskapssprik mellom kunde og leverandør. Interne problemer: ledelsen, oppfatning av tjenestens betydning. Eksterne problemer: markedet, samfunnet. ARTIKKEL Veltri, N.F., Saunders, C.S. og Kavan, C.B. (2008). Information systems backsourcing: Correcting problems and responding to opportunities, California Management Review, 51 (1), side 50-76. SENTRAL FORSKNING 10

12 Professor Petter Gottschalk Outsourcing Finansforbundet 12 MÅL Effektiv drift som følge av standardiserte rutiner og stordriftsfordeler. RESULTAT Den eksterne tjenestekvaliteten, altså kvaliteten på tjenester til kunder, kan forverres ved outsourcing. Særlig gjelder dette hastigheten på respons ved endrede kundebehov. ARTIKKEL Weigelt, C. og Sarkar, M.B. (2012). Performance implications of outsourcing for technological innovations: Managing the efficiency and adaptability trade-off, Strategic Management Journal, 33, 189-216. SENTRAL FORSKNING 11

13 Professor Petter Gottschalk Outsourcing Finansforbundet 13 MÅL Backsourcing på grunn av lav kvalitet på IT- utviklingen, lav kvalitet på relasjonen og lav kvalitet på servicenivå hos offshoreleverandøren. RESULTAT 34 % av de undersøkte bedriftene har backsourcet. ARTIKKEL Whitten, D. og Leidner, D. (2006). Bringing IT back: An analysis of the decision to backsource or switch vendors, Decision Sciences, 37 (4), side 605-621. SENTRAL FORSKNING 12

14 Professor Petter Gottschalk Outsourcing Finansforbundet 14 Teorier om outsourcing 1. Kjernekompetanseteori 2. Ressursbasert teori 3. Bedriftsgrenseteori 4. Interessentteori 5. Produksjonskostnadsteori 6. Transaksjonskostnadsteori 7. Kontraktsteori 8. Agentteori 9. Allianseteori 10. Relasjonell utvekslingsteori 11. Sosial utvekslingsteori 12. Residual rettighetsteori

15 Professor Petter Gottschalk Outsourcing Finansforbundet 15 Outsourcingsundersøkelsen 2006 Renhold av lokaler Drift av IT-systemer Drift av kantine Vaktmestertjenester Inndriving av vanskelige fordringer Håndtering av inngående fakturaer Avregning av lønn til ansatte Håndtering av utgående fakturaer Føring av regnskap for virksomheten Mottak av henvendelser fra kunder

16 Professor Petter Gottschalk Outsourcing Finansforbundet 16 Verdikjeder outsourcet 32%

17 Professor Petter Gottschalk Outsourcing Finansforbundet 17 Verdiverksteder outsourcet 36%

18 Professor Petter Gottschalk Outsourcing Finansforbundet 18 Verdinettverk outsourcet 55%

19 Professor Petter Gottschalk Outsourcing Finansforbundet 19 Kostnadsstadiet Ressursstadiet Partnerstadiet ÅR MODENHET I OUTSOURCINGSRELASJONEN 57% 7% 36%

20 Professor Petter Gottschalk Outsourcing Finansforbundet 20 BESLUTNING OM OUTSOURCING Det er ingen vesentlig forskjell i graden av outsourcing mellom offentlig eide foretak (46,6 %) og privat eide bedrifter

21 Professor Petter Gottschalk Outsourcing Finansforbundet 21 STRATEGISKE DRIVERE Tilgang til høyt kvalifisert arbeidskraft er viktigste driver for outsourcing

22 Professor Petter Gottschalk Outsourcing Finansforbundet 22 FUNKSJONER Outsourcing av IT-tjenester og administrative oppgaver er utbredt, mens outsourcing av aktiviteter knyttet til produktutvikling er begrenset

23 Professor Petter Gottschalk Outsourcing Finansforbundet 23 FORVENTET OG OPPNÅDD BESPARELSE Gjennomsnitt forventet besparelse alle funksjoner: 20,8 % Gjennomsnitt oppnådd besparelse alle funksjoner: 17,6 %

24 Professor Petter Gottschalk Outsourcing Finansforbundet 24 TJENESTEKVALITET 82 % av alle funksjoner outsourcet oppnår avtalt tjenestekvalitet Nesten halvparten (48 %) oppnår dette inne ett år

25 Professor Petter Gottschalk Outsourcing Finansforbundet 25 RISIKO VED OUTSOURCING Frykten for utilstrekkelig tjenestekvalitet er ikke reell, siden de fleste funksjoner outsourcet oppnår avtalt tjenestekvalitet

26 Professor Petter Gottschalk Outsourcing Finansforbundet 26 Sourcing av IT-tjenester Intern sourcing Ekstern sourcing HierarkiMarked 1 2 3 4 5 6 7 8 Sentral IT-stab Desentral IT-stab Infrastruktur Applikasjoner Drift Brukerstøtte Databaser Nettverk HierarkiMarked Service- avdeling Datter- selskap Kunde- foretak Felles foretak Uavhengig foretak Multi- leveranser

27 Professor Petter Gottschalk Outsourcing Finansforbundet 27 Mange har altfor store og urealistiske forventninger til outsourcing. En skjult form for nedbemanning. Noen angrer, og tar funksjonene hjem igjen – det er dyrt og vanskelig. Noen reduserer forventningene og blir fornøyd. Kostnader blir kanskje redusert, men hva med kunnskapsutvikling og læring? Når det egentlig er omstilling og endring som ønskes, hvorfor går det ikke an å få det til internt? Smart å vurdere hva som skal outsources, hvordan det skal outsources, og hvor det skal outsources. Smart å gå via kostnadsfokus, via ressursfokus til partnerfokus. Hva blir den neste trenden etter outsourcing? KONKLUSJON

28 Professor Petter Gottschalk Outsourcing Finansforbundet 28 KONKLUSJON Intern stabsfunksjon Intern servicefunksjon Outsourcet funksjon Offshoret funksjon Backsourcet funksjon Nettskyen Modenhetsnivå 1990 2000 2010 2020 2030

29 Professor Petter Gottschalk Outsourcing Finansforbundet 29 KONKLUSJON Tidsskrift OutsourcingOffshoringBacksourcing EJIS1020 ISJ6871 ISR1310 JIT2860 JMIS2011 JSIS1500 JAIS410 MISQ2450 Totalt183232 Tidsskrift OutsourcingOffshoringBacksourcing CMR601 HBR1340 JIBS4100 JMS1050 JOM0110 MS1510 POM1120 SMR800 SMJ920 Totalt118391

30 Professor Petter Gottschalk Outsourcing Finansforbundet 30


Laste ned ppt "Professor Petter Gottschalk Outsourcing Finansforbundet 1 OUTSOURCING – HVA VISER FORSKNING OM MÅL OG RESULTAT? Flytting av arbeidsoppgaver til utlandet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google