Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kontaktutvalget for næringslivet 19. mars 2012 – Rådmann Osmund Kaldheim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kontaktutvalget for næringslivet 19. mars 2012 – Rådmann Osmund Kaldheim."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kontaktutvalget for næringslivet 19. mars 2012 – Rådmann Osmund Kaldheim

2 Dagsorden: Bakgrunn Mulighetsanalyse Midlertidig løsning Nytt sykehus 2

3 Drammen sykehus har byforankring fra 1887 Eldste bygg ved Drammen sykehus er fra 1887 Påbygg og endringer siden Høyblokka 1979 Reguleringsplan 1973/75: 90 mål til sykehusformål Reguleringsplan 2001: 60 mål Mulighetsanalysen 2011: 100 mål 3

4 Alternative lokaliseringer er utredet Flere alternative lokaliseringer er utredet og forkastet, bl.a.: Gullaug, Lier Sundland, Drammen Kobbervikdalen, Drammen Brakerøya, Drammen og Lier Åserud Nord, Nedre Eiker 4

5 Dagsorden: Bakgrunn Mulighetsanalyse Midlertidig løsning Nytt sykehus 20.11.20145

6 Arealbehovet kan løses i Drammen Dagens sykehus - Ca 80.000 m2 - Tomt 53.000 m2 - Høyblokkka kan brukes, men ikke til psykiatri. Resten rives Framtidig behov totalt 115.000 m2 - 86.000 m2 somatikk - 29.000 m2 psykiatri Langsiktig behov 160.000 -170.000 m2 6

7 Avklaringer fra Drammen kommune Ja til å være vertskapskommune Ja til tomteutvidelse og reguleringsmessige grep Ja til prosess for prisfastsettelse og ervervskostnader Drammen kommune har tatt alle politiske belastninger overfor naboene. 7

8 Dagsorden: Bakgrunn Mulighetsanalyse Midlertidig løsning Nytt sykehus 8

9 Drammen kommune 2012: Kommunale eiendommer tilbys VVHF på gunstige vilkår Utleie av eiendommer til VVHF Drammen kommune tilbyr beboere frivillig innløsning Bygge- og deleforbud vurderes Utreder P-løsninger Kartlegge andre alternativer i Drammen 9

10 Dagsorden: Bakgrunn Mulighetsanalyse Midlertidig løsning Nytt sykehus 10

11 Strategiplan for VVHF gir føringer: Drammen sykehus – områdesykehus og lokalsykehus for Drammensregionen Spesialiserte funksjoner som tilbys ett sted legges til Drammen Samlokalisering av somatikk og psykiatri til nytt sykehus med områdefunksjoner i Drammen 20.11.201411

12 Flere vil bruke sykehuset daglig frem til 2025 12 Beregnet aktivitetsnivå Drammen sykehus, somatikk 2010, 2025

13 Buskerudbyen – felles uttalelse: Areal-, transport og byutvikling som tema i utredning om lokalisering av nytt sykehus i nedre Buskerud Buskerudbysamarbeidet ber om at det i utredningsarbeidet for nytt sykehus legges vekt på å ta hensyn til Buskerudbyens målsettinger om å utvikle en konkurransekraftig og bærekraftig byregion, med attraktive byer og tettsteder og med begrenset behov for bruk av bil. Lokalisering av nytt sykehus vil kunne innebære store konsekvenser for transport og arealbruk. Buskerudbysamarbeidet jobber nå med en felles areal- og transportplan for Buskerudbyområdet og vil stille alt relevant kunnskapsgrunnlag til rådighet for utredningsarbeidet om nytt sykehus. 20.11.201413

14 Kriterier for valg av sykehusplassering – fra mulighetsanalysen Tilgjengelighet Pasienter (dagpasienter + akuttpasienter) Ansatte Infrastruktur Miljøvennlig transport (tog, buss, gangavstand kollektivknutepunkt, Fremtidens byer) Gangavstand til kollektivknutepunkt (tog, buss) Vegsystem Områdefunksjoner for sykehus Etappevis utbygging/full utbygging Arealbehov – kort og langsiktig Logistikk internt i sykehuset Synergieffekter (forskning/undervisning) Økonomi (investering, drift, samfunnsøkonomi) 14

15 Avklaringsbehov: Fullstendig oppdrag gitt til Helse Sør-Øst RHF? Jfr. behov for nytt oppdrag i 2012 etter tilsvarende oppdrag i 2011 Hvilke konkrete lokaliseringsalternativer forventer HOD skal utredes? Øvre Eiker Nedre Eiker Drammen Andre? 15

16 Utvikling av sykehustilbudet i Vestre Viken HF - Fortaksprotokollen reiser nye spørsmål Mulighetsanalysen gir ikke svar på økonomiske forhold Hva kreves? Baseres på vedtatt utviklingsplan for VVHF Tilbud innenfor somatikk og psykiatri skal samlokal iseres Akutt-tilbud eller alle tjenester? Plassering som gir tilstrekkelig nærhet til både Drammen og Kongsberg Hva menes? Hva med Asker, Bærum, Røyken, Hurum og Lier Vedtatte prinsipper og føringer for planlegging av investeringsprosjekter Hva betyr det konkret? Innholde faglige og økonomiske konsekvenser av en mulig sammenslåing av sykehusene – Drammen og Kongsberg Planforutsetning? 16

17 Hvor er vi i prosessen nå (1)? 17

18 Hvor er vi i prosessen nå (2)? 18

19 Fremdrift nytt sykehus (1) Utviklingsplan i innværende år Nytt sykehus i VVHF er lagt til grunn i Helse Sør-Øst RHF sine langtidsbudsjetter Prinsipper og føringer i Helsedirektoratet ”Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter” skal legges til grunn Det pågående arbeid med utviklingsplanen for sykehusområdet/foretaket skal inneholde faglige og økonomiske konsekvenser av en mulig sammenslåing/samlokalisering av sykehusene som nå er lokalisert i hhv. Drammen og Kongsberg, vurdert opp mot opprettholdelse av dagens sykehusstruktur. Utviklingsplanen skal vise hvordan ulike virksomhetsmessige tiltak kan løse aktuelle og fremtidige behov Reelle vurderinger av lokaliseringer både i forhold til pasientenes behov, tilgjengelig, brukbar eksisterende bygningsmasse, klima og miljømessige forhold og i forhold til økonomi. Det er viktig å få belyst hvilke lokaliseringsmessige alternativer som best understøtter målsettingene i utviklingsplanen, slik at det identifiseres hvilke alternativer som skal videreføres i en idèfase 19

20 Fremdrift nytt sykehus (2) Forutsetningen for å kunne fremme investeringstiltak i utviklingsplanen, er at disse kan tilfredsstille kravene til økonomisk bæreevne og gjennomføres innenfor foretakets og Helse Sør-Øst RHF sitt samlede finansielle handlingsrom. Det forutsettes gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KSK) av utviklingsplanen før det kan besluttes å gå videre i tidligfasebehandlingen, det vil si fortsette til idèfase og konseptfase. 20


Laste ned ppt "Kontaktutvalget for næringslivet 19. mars 2012 – Rådmann Osmund Kaldheim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google