Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Fremtidens byer 10. mars 2009 Stein Erik Fjeldstad Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser T: 9323 8685

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Fremtidens byer 10. mars 2009 Stein Erik Fjeldstad Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser T: 9323 8685"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Fremtidens byer 10. mars 2009 Stein Erik Fjeldstad Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser T: 9323 8685 sef@difi.no

2 2 Hva sier det offentlige regelverket om miljøhensyn i offentlige anskaffelser? Lov om offentlige anskaffelser (LOA): skalplanleggingen livssykluskostnader, universell utforming miljømessige konsekvenserLOA § 6 som sier at ”…..skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen” Bestemmelsen over er gjentatt i FOA § 3-1 Grunnleggende krav for alle anskaffelser

3 3 Miljø i det offentlige regelverket -II Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA): livssykluskostnadermiljømessige konsekvenserskal konkrete miljøkravFOA § 8-3 (1) og § 17-3 (1) ”…Ved utforming av kravene skal det legges vekt på livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. Det skal så langt det er mulig stilles konkrete miljøkrav til produktets ytelse eller funksjon.” miljøegenskaperFOA § 17-3 (4) Sier at: Ytelses- eller funksjonskrav kan omfatte miljøegenskaper

4 4 Miljø i det offentlige regelverket Plikt: Innkjøper har plikt til å ta miljøhensyn gjenstand - i planleggingsfasen, om kontraktens gjenstand - i tekniske spesifikasjoner (konkrete miljøkrav). Valgfritt: Innkjøperen kan i tillegg stille - miljøkrav til leverandør - krav til gjennomføring av leveransen - tildelingskrav, belønne i tillegg gode løsninger Oppsummert:

5 5 Hva er miljøbevisste offentlige anskaffelser? Forsøk på en definisjon: ”Miljøbevisste offentlige anskaffelser gjennomføres når miljøhensyn integreres i anskaffelsesprosessen, og det dermed identifiseres og velges løsninger som har lav negativ påvirkning på miljøet” Kilde: Handlingsplan for Nasjonalt panel for miljøbevisste innkjøp

6 6 Trend: Økt fokus på samfunnsansvar Handlingsplan for miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser iverksatt juli 2007 DIFI etablert januar 2008 –Egen miljøfunksjon opprettet Miljøverndepartementet etablerer regionale/fylkesvise rådgivningsfunksjoner for miljøhensyn i innkjøp (”knutepunkter” Stadig flere innkjøpere stiller miljøkrav –bruker avanserte/strukturerte evalueringsmetoder –motiverer for innføring av miljøledelse ved kjøp av tjenester! Stadig flere leverandører fokuserer på miljø –Opplever bedre konkurransegrunnlag: Klarer krav, miljø tellende –Kan vise at miljøledelse kan gi innsparinger –Ser at miljøstyring er nødvendig for å koble oppgaver sammen –Tenker samfunnsansvar

7 7 Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) Fra 1. januar 2008 opprettes Direktoratet for Fornying og IKT (DIFI) –http://www.difi.no/difi.aspx?m=42591. består av tidligere –Statskonsult –Norge.no –E-handelssekretariatet –Det er også overført enkelte oppgaver og stillinger fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet. –4 stillinger til innkjøp med miljøhensyn Direktoratet er underlagt Fornyings- og administrasjonsdepartementet.Fornyings- og administrasjonsdepartementet Representerer rådgivningsressurs på mindre forespørsler DIFIs visjon: Utvikling gjennom samarbeid

8 8 DIFI-oppgaver på anskaffelsesområdet Hovedansvarsområder: Kunnskapsspredning og informasjon om offentlige innkjøp (Innkjøpsnettverk og veiledning) Oppfølging av Regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige innkjøp. St.prp. nr 1 (2007–2008) kap. 1447 Miljøomsyn i offentlege innkjøp (Verktøy og metoder for miljø (og samfunnsansvar)) Utvikle, forvalte og være pådriver for bruk av elektroniske løsninger (Elektronisk handel) Deltakelse i internasjonalt samarbeid for å medvirke til standardisering og gjennomføring av offentlige innkjøp på tvers av landegrenser. (Internasjonalt samarbeid)

9 9 Knutepunktene –Pådriver, inspirator, ambisjoner –Konkret jobbing –Kunnskapsdeling –Samarbeid

10 10 ”Knutepunkter” – rådgivningsressurser i fylkene Prinsipper: bistand i offentlige innkjøp med miljøhensyn. knyttes til eksisterende regionale ressursmiljøer innen innkjøp. knyttes til innkjøpsmiljøenes behov for å kunne gjennomføre innkjøp med miljøhensyn. –Eksempler på dette kan være: vurdere miljøkonsekvensene av alternative varer og tjenester, bruke maler og kriteriesett og evaluering av tilbud.

11 11 DIFIs arbeid, bl.a. tilgjengelig for knutepunktene Lage veiledende produktkriterier/veiledere Lage veiledende maldokumenter Oppdatere øvrige verktøy og veiledninger Integrere miljø i innkjøpsopplæringen Holde kurs

12 12 Lage sertifiseringssystem for innkjøpere og rådgivere Lage samlinger for motivasjon og kunnskapsdeling Drive informasjonsarbeid –Artikler i fagtidsskrifter –Informasjon gjennom epost-nettverk

13 13 Avholde konferanser, etc. Bygge opp/Samle best case-tilfeller og spre kjennskap om disse Fordele utviklingsoppgaver som kan fordeles på enkelte knutepunkter, for gjensidig nytte og bruk senere Kartlegge typiske flaskehalser/forbedringsområder og lage samlet strategi og tiltak for å løse/bedre gjennomføring Annet?

14 14 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007 - 2010

15 15 Kriteriesettene - arbeidsmåte Etablering av ressursgruppe –innkjøpere, leverandører, bransjeorganisasjoner, jurister, panelet Innhenting modeller/info fra andre kriteriesett Forslag til kriteriesett – ressursgruppehøring og møte –Justeringer Regelvask om metodesamordning så langt mulig Utsending på stor/åpen høring –Justeringer Pilottesting i faktiske innkjøp Offisiell versjon tilgjengelig på internett

16 16 Kriterier lansert 15. april 2008 Kontormøbler Vaskeritjenester Renholdstjenester Tekstiler Hotelltjenester Bygg- og eiendomsforvaltning –Planlegging og prosjektering –Oppføring og ombygging/rehabilitering av bygg

17 17 Kriterier som kommer Bygg- og eiendomsforvaltning –Vedlikeholdsoppdrag for bygg –Forvaltning og drift - serviceavtaler Medisinsk forbruksmateriell (Inkontinens) Transporttjenester Biler Trykksaker og grafisk virksomhet Kontorrekvisita: Tonerkassetter, papir og konvolutter IKT-utstyr http://www.grip.no/Innkjop/kriterier/Kriterier%20til%20høring.htm

18 18 Hva bør fremtidens byer gjøre videre ? Ytterligere styrke arbeidet på miljø (- samfunnsansvar)! Legge prinsippene i handlingsplanen til grunn for eget arbeid Noen kommuner er mer ambisiøse enn handlingsplanen! –Styrke/presisere forsyningspolitikken iht handlingsplanen –Ta i bruk kriteriesettene og etikk-veilederen –Lage nye? –Ta i bruk LCC-metoder og evalueringsmetoder som omfatter miljø –Måle/rapportere på resultater! Koble kommunens aktiviteter sammen med knutepunktene som etableres

19 19 Utfordringer er spennende!!


Laste ned ppt "1 Fremtidens byer 10. mars 2009 Stein Erik Fjeldstad Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser T: 9323 8685"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google