Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orienteringssak for styret HSØ 20.12.12.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orienteringssak for styret HSØ 20.12.12."— Utskrift av presentasjonen:

1 Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orienteringssak for styret HSØ 20.12.12

2 Kort om undersøkelsen - Hensikt og formål Medarbeiderundersøkelsen er en del av en metoderekke for utvikling av medarbeidere, arbeidsmiljø og ledelse i helseforetakene Medarbeiderundersøkelsen er et verktøy for lokal virksomhetsutvikling basert på en felles standard for kartlegging og oppfølgingsarbeid Undersøkelsen er en av Norges største spørreundersøkelser fordi den berører alle faste ansatte i alle foretak Spørreskjemaet som benyttes er utviklet for å få frem variasjon i synspunkter innen enhetene om forhold som påvirker motivasjon, trivsel og helse. Undersøkelsen bygger på en forskningsbasert metodikk og ble utviklet parallelt i foretaksgruppene Sør og Øst med ett felles skjema fra 2008, og validert i 2009

3 Spørreskjemaet 2012 - Uforandret siden 2010 Det handler om ledelse Ledelse er den største og klareste faktoren (faktor 1) i undersøkelsen Ledelse har en betydelig samvariasjon med de fleste andre tema som det spørres om hvilket vil si at ledelse har innflytelse på de fleste temaene som kartlegges

4 Kort om indikatorene Engasjement i utvikling av egen virksomhet Medarbeideres tro på undersøkelsen og deltakelse i denne er avgjørende for at metoden skal fungere organisasjonsutviklende Høy deltakelse gir også mer valide resultater for den enkelte enhet og letter oppfølgingsarbeidet Viser i hvilken grad foretaket har jobbet med informasjons- og motivasjonsarbeidet internt Deltakelse Sammenheng med kvalitet, pasientopplevelser og behandlingsresultater Består av arbeidsglede, motivasjon og tilhørighet Virker positivt inn på pasienters opplevelse av behandlingen, på brukere/-servicemottakere sin tilfredshet med tjenesteleveranser, og i enkelte tilfeller behandlingsresulteter Er en jobbressurs, som også er en viktig buffer mot belastningsfaktorer som kan gi fravær og jobbskifte. Jobb tilfredshet Oppfølging av arbeidsmiljølovens visjon om et helsefremmende arbeidsliv Arbeidstaker plikter å melde fra til arbeidsgiver dersom et fravær helt eller delvis skyldes forhold relatert til jobben og arbeidsmiljøet Det er få slike tilbakemeldinger fra lege eller fra medarbeidere ved sykemelding / egenmelding Gir et anslag med hensyn til størrelsen på det jobbrelaterte fraværet Jobb- relatert fravær Trene på en utviklingsmetode som involverer medarbeidere Knyttet til strategisk for perioden 2011-2014: ”Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet” Undersøkelsen skaper forventninger, og skal følges opp med et konkret forbedringsarbeid i den enkelte enhet. Leder har ansvar for å initiere arbeidet, og få medarbeidere til å delta og engasjere seg Opplevd oppfølging

5 Indikatorer pr foretak Indikatorer 2012 DeltakelseTrivsel Jobbrelatert fravær Opplevd oppfølging Sykehuset Sørlandet HF75 %789162 Sykehuset Telemark HF79 %779067 Sykehuset i Vestfold HF76 %768962 Vestre Viken HF73 %758848 Sunnaas sykehus HF81 %778749 Sykehuset Østfold HF78 %768756 Akershus universitetssykehus HF76 %748655 Oslo universitetssykehus HF *72 %738648 Sykehuset Innlandet HF72 %789060 Sykehusapotekene HF87 %768776 Sykehuspartner92 %718962 Helse Sør-Øst RHF93 %789687 Samlet for regionen75 %768855

6 Opplevd oppfølging - Fremgang ved de fleste foretak, men reduksjon ved Telemark og Sunnaas * Psykiatrien i Vestfold HF inngår i Sykehuset Vestfold HF fra 2012 ** Oslo universitetssykehus HF gjennomførte ikke undersøkelse i 2010

7 Endring 2011 til 2012 pr tema Antall svarResultat 2012 Resultat 2011 Endring 2011-12 MÅL *3881867652 FORBEDRINGER **3885869672 FAGLIG UTVIKLING3888564631 KVALITET3888175 0 TRYGGHET3864677 0 RESPEKT3871475741 MOTIVASJON3889476 0 ARBEIDSGLEDE3888076 0 TILHØRIGHET3888874 0 MEDVIRKNING3883859581 ROLLEKLARHET3885787 0 SOSIALT SAMSPILL3887280 0 KONFLIKTER3883775741 ARBEIDSBELASTNING ***388756263 EGENKONTROLL3885846 0 ROLLEKONFLIKT3882869 0 OPPLEVD LEDERADFERD3876975741 PASIENTSIKKERHETSKULTUR3141580 0 * Fremgang på "Enhetens mål er godt kjent for alle ansatte" og "Vi evaluerer jevnlig hvordan vi ligger an i forhold til enhetens mål" ** Størst fremgang på "I min enhet er vi flinke til å melde og følge opp avvik", og "I vår enhet er det trygt å varsle om kritikkverdige forhold". *** Svak tilbakegang på områdene belastende arbeidsmengde, belastende tempo og for stor fysisk belastning i arbeidet

8 Oppfølging av undersøkelsen Den noe svakere deltakelsen i 2012 kan i noen grad forklares med: –1557 færre svar i 2012, og 450 færre utsendte spørreskjema –To store undersøkelser samme år (pasientsikkerhetskulturundersøkelsen) –Selv om flere foretak har høyere deltakelse i 2012, får regionen samlet sett en reduksjon grunnet en liten tilbakegang ved Sørlandet, Telemark og Oslo universitetssykehus (de tre foretakene utgjør samlet over 1/3 av totalt antall besvarelser) Alle foretak har nå lagt frem sine overordnede resultater for arbeidsmiljøutvalg, foretakets ledelse og styret Oppfølging skal skje i lederlinjen, overordende leder følger opp sine underordnede enheter –Alle foretak har tatt i bruk elektronisk oppfølgingsverktøy, som gir både lokale og overordnede ledere bedre oversikt og letter rapporteringen fra oppfølgingsarbeidet –Enhetene arbeider med å justere/opprette handlingsplaner


Laste ned ppt "Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orienteringssak for styret HSØ 20.12.12."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google