Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KS Skoleeiermøte, Tromsø 10.06.09 Jan-Hugo Sørensen, rådmann i Karlsøy og leder Rådmannsutvalget i Troms.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KS Skoleeiermøte, Tromsø 10.06.09 Jan-Hugo Sørensen, rådmann i Karlsøy og leder Rådmannsutvalget i Troms."— Utskrift av presentasjonen:

1 KS Skoleeiermøte, Tromsø 10.06.09 Jan-Hugo Sørensen, rådmann i Karlsøy og leder Rådmannsutvalget i Troms

2 Når kommunene utøver skoleeierrollen - humper på veien eller når vi målene ? En dårlig vei betyr at det både kan være humper og hull …….. Fylkeskommunen har nå sagt ”enten - eller” Asfalt eller skole Prioriteringsdebatt i forhold til økonomiske ressurser Men: en god skole handler ikke bare om penger

3 Anbefalinger Rådmennene må skjerpe seg Skolesjef-nettverkene må revitaliseres Årlig dialogmøte i Troms mellom alle rådmenn og skoleansvarlige Årlig temamøte i kommunestyret: ”Kvaliteten i skolene i ….. kommune” Folkevalgtprogrammet for kommunestyrene bør få et sterkere innslag av ”voksenopplæring” i forhold til skoleeierrollen

4 Skolen er den viktigste kommunale tjenesten Alle har et forhold til skolen Man har selv vært elev Forelde og barn Besteforeldre og barnebarn Ansatte

5 Kommunens ansvar gjelder hele livet Livslang læring Barnehage-perioden Grunnskole-perioden Videregående skole-perioden Resten av livet

6 Mediabildet den senere tid Arbeidsgiveransvar og forhandlingsansvar Lærernes lønnsoppgjør Nasjonale prøver og internasjonale sammenligninger Mobbing Fylkesmennenes tilsyn med kommunene som skoleeiere

7 Mediabildet ….. Skolenedleggelser i kommunene Nedlegging av skoletilbud i videregående Frafall i videregående skole Elevenes rettigheter kontra plikter

8 Hvem setter dagsorden for norsk skole Utdanningsforbundet KS Stortinget Kommunene og fylkeskommunene som skoleeiere

9 Barometer for skolekvalitet Andel av voksen befolkning med høyere utdanning Frafall videregående skole For lav kvalitet i grunnskolen For dårlige forberedelser i barnehagen

10 Hvilket fokus man har på skolen endrer seg over tid Som foreldre: opptatt av skolens fysiske tilstand, lærernes kompetanse og elevenes trivsel og resultater Innbyggere og folkevalgte: opptatt av å beholde skolen som institusjon i bygda. Mere opptatt av bygningen, arbeidsplasser og samfunnsfunksjonen enn av undervisningens kvalitet

11 Arbeidstakerorganisasjonene Gir uttrykk for at dem ønsker kvalitet i skolen og at dette er første prioritet Er ofte med på å sette dagsorden ved å vise til manglende kvalitet i forhold til elevene Både fysisk kvalitet i forhold til skolebygning Lærebøker Lærertimer Men: Disse jobber først og fremst for undervisningspersonalets økonomiske og arbeidsmessige vilkår, ikke elevene

12 Kommunen og skoleeierrollen Den nye skoleeierrollen Strategikonferansen 2009 Politisk oppmerksomhet på resultatoppfølging og kvalitet. Tydelig skoleledelse og gode styringsmodeller Drøftelser i formannskap/kommunestyre i forkant vanskelig å få til. Det blir gjerne administrasjonen som engasjerer seg i forkant Noe større politisk engasjement i selve strategikonferansen

13 Virkemidler for å oppfylle skoleeierrollen Menyen finnes i St.meld. nr 31(2007-2008) ”Kvalitet i skolen” Hvor mange kommunestyrer har hatt skole som temamøte etter at St.meld. nr 31 ble lagt fram ?

14 Rådmannens fokus på skoleeierrollen og kvalitet Karlsøy: Klassisk organisasjonsmodell med etatsorganisering Viktig med kompetente ledere innenfor kultur- og oppvekstetaten En kultur- og oppvekstsjef som prioriterer kvaliteten på innholdet i skolen Skoleledere som trekker i samme retning

15 Rådmannens fokus …. Elevtall i Karlsøy i dag: 290 elever Fødselstall de siste årene: ca 15 – 20 barn pr år Dette betyr at elevtallet reduseres med ca 30 – 40 % i løpet av 10 år Vi har pr i dag 3 barne- og ungdomsskoler, hvorav 1 oppvekstsenter + 1 barneskole/oppvekstsenter

16 Rådmannens fokus …. Skolestrukturen og ressurstildelinger til skolene må løpende tilpasses elevtallsutvikling Vanskelig å gjøre endringer i strukturen Elevtallet må bli minimalt hvis man skal få til frivillige strukturendringer I påvente av lavt elevtall påføres ofte elevene undervisning og miljø med for lav kvalitet

17 De folkevalgtes fokus på skoleeierrollen og kvalitet Kommunestyret opptatt av skolestruktur Fysisk tilstand på bygninger: Vinduer, utvendig kledning, ventilasjon og lignende Lekeplasser

18 De folkevalgtes ….. Kommunestyret: Vanskelig å få til gode diskusjoner om selve innholdet i skolen Lærernes kompetanseutvikling Fagtilbud Kvaliteten i undervisningen Skoleresultater (nasjonale prøver og undersøkelser)

19 De folkevalgte …. Skolelederne og rådmannen er mer bekymret for fylkesmannens tilsyn enn kommunestyrets ”tilsyn” gjennom årlige behandlinger av budsjett, regnskap og årsmelding

20 Hva har vi i Karlsøy jobbet med de siste årene Tidlig innsats Kompetanseheving lærere Tettere oppfølging Involvering og ansvarliggjøring av politisk nivå

21 Tidlig innsats Forberedende opplæring i barnehage i forhold til språkutvikling Begrepsopplæring/begrepsundervisning som skal forberede barna på leseopplæring Kartlegging av kunnskaper før overgang til skole

22 Tidlig innsats …. Egen plan for overgangen barnehage - skole Egen plan for leseinnlæring på småtrinnet Kartlegging av ferdigheter allerede fra barnehage, samt hvert år i skole Gratis barnehageplasser for ”førskolebarn”/5-åringer 1 dag pr uke (øremerket til førskoleaktiviteter)

23 Kompetanseheving av lærere Styrke lærernes kompetanse til å avdekke og følge opp problemer i forhold til basisferdigheter Styrke lærernes kompetanse i forhold til basisfagene, spes.ped og sosial kompetanse

24 Tettere oppfølging Tettere oppfølging av den enkelte skole/skoleleder i forhold til måloppnåelse på en rekke kvalitetsindikatorer, jfr. egen modell for kvalitetsutvikling (vedlagt) og oppfyllelse av kravene i Opplæringslovcens § 13-10 om ”skoleeiers forsvarlige system”

25 Involvering og ansvarliggjøring av politisk nivå Årlige dialogmøter mellom politikere (hovedutvalget) og skoleledere

26 Andre viktige forhold som har betydning for Karlsøy Overgangen grunnskole til videregående skole må forberedes og forbedres Gode resultater og trivsel i grunnskolen er den viktigste forberedelsen til videregående skole Ungdommer (barn !) på 15 år må bo på hybel (de fleste i Tromsø) Ikke god oppfølging av elevene på enkelte videregående skoler Foreldremøte v.g skole: Kun et startmøte (i løpet av 3 år) !

27 Andre viktige forhold … Studie- og yrkesveiledning i ungdomsskolen og i videregående skole må styrkes og samkjøres Første års videregående skoleelever bør få særskilt oppfølging og veiledning, særlig de som bor på hybel Sosiale og fritidstilbud til hybelboere


Laste ned ppt "KS Skoleeiermøte, Tromsø 10.06.09 Jan-Hugo Sørensen, rådmann i Karlsøy og leder Rådmannsutvalget i Troms."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google