Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015 - 2018 Rådmannens forslag 10. nov 14.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjett 2015 Økonomiplan 2015 - 2018 Rådmannens forslag 10. nov 14."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015 - 2018
Rådmannens forslag 10. nov 14

2 De store linjer Fortsatt satsing på tidlig innsats
Omstilling og driftstilpasninger Skolebruksplan og Omsorgsplan

3 Disposisjon Innledende bemerkninger Statsbudsjettet 2014
Kommunale utfordringer Forslag til driftsreduksjoner Endringer årsverk – kommentarer Likviditet / gjeld Tjenesteproduksjon Økonomisk resultat for Eigersund kommune Endringer innenfor den enkelte avdeling Konklusjon/spørsmål

4 Forslag til Statsbudsjett 2015
Samlede inntekter i 2015 – 435 mrd kr. Kompensasjon (deflator) 3,0% i 2015 Realveksten i kommunesektorens inntekter i 2015 er anslått slik: Økte inntekter: 6,2 milliarder kroner. Veksten er på 4,4 milliarder kroner i frie inntekter. Det ligger innen føringer av midler i rammen. Vertskommunetilskudd Ressurskrevende tjenester (under 67 år) 4

5 Forslag til Statsbudsjett 2015
Vi får en økning på 17,9 millioner kroner. I 2014 har vi 14,9 millioner kroner i medfinansiering i Samhandlingsreformen. Fra utgår dette. Teknisk økningen fra 2014 til ,9 +14,9 = 32,8 millioner kroner. Fordelingen av disse kan i korte trekk vises slik:  Av disse går da 28 mill kr + 2 mill kr (fra 2013) til økt lønn. Ca 4 mill går til forhold i statsbudsjettet – nye oppgaver/forhold. Økte pensjonsutgifter på 5 millioner kroner. Økt tilskudd til private barnehager – 5 millioner kroner. Bare ut fra dette har vi en underbalanse i forhold til midler fra statsbudsjettet. 5

6 Forslag til Statsbudsjett 2015
6

7 Sparegrisen i Eigersund
Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 7

8 Hvorfor stramme øk. rammer?
Driftsutgiftene er høyere enn inntektene - Løpende utvikling over tid Økte lønns- og pensjonskostnader – blir ikke kompensert Økte pensjonsutgifter – renter/avkastning/lønn/p.avvik Endringer i inntektssystemet Ressurskrevende tjenester – økt behov og økt pris Økte utgifter ved barnevernet Finansutgifter – høy gjeld struper handlingsrommet Økte overføringer til private barnehager Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 8

9 Hvorfor stramme øk. rammer?
Forventninger om økt tjenesteproduksjon KOSTRA-tall viser vi ligger høyt på ulike tjenesteområder Finansiering av tiltak innenfor KO. Nye – positive og/eller nødvendige – tiltak vedtas uten full inndekning (administrativt og politisk). Utvikling på inntektene (skatt -> rammetilskudd) I B2014 har vi brukt kr av driftsfond!! Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 9

10 914,6 årsverk i 2002 845 årsverk i 2004. 1.015,27 årsverk i 2009. 999,85 årsverk i 2011.

11 Forslag til driftsreduksjoner
Total helårsvirkning kroner. K-sak 041/14 Ikke inkludert i dette oppsett. Omfatter ca 15 millioner kroner i B2014. Er den 10 sparepakken i løpet av 10 år. Utgjør ca. 3,5% av totale driftsutgifter. Prosjekt «Eigersund 2015»

12 Forslag til driftsreduksjoner
Sentraladministrasjon Tilskuddet til Magma Geopark – kr. Tilskuddet til IPark Dalane utgår kr. Eigersund 2015 – kr Teknisk avdeling Eigersund kr. Redusert renhold – kr Red. miljø og TS-tiltak – kr Energiutgifter – kr.

13 Forslag til driftsreduksjoner
Helse- og omsorgsavdelingen (HO) Tilskudd til OBD utgår ( kroner). Eigersund 2015 – kroner. Red. vertskommunetilskuddet – kr i 2016. Red. lederstilling – v.tilsk – kroner fra 2015. Hjemmehjelp/praktisk bistand – kr i 2016. Legge ned ett bofellesskap Lundeåne –2,8 mill kr Red. bemanning aktivitetssenter psykisk utviklingshemmede mennesker – kr i 2016.

14 Forslag til driftsreduksjoner
Skole- og oppvekstavdeling (KO) Eigersund 2015 – kr. Avvikling Tusenbeinet åpen barnehage – kr Felles styrer Rundevoll/Husabø barneh – kr Avvente Okka Festival – kr Redusere antall assistenter v/skolene – kr Ny avtale PPT kr Redusert tilbud ved Kulturskolen – kr Redusert tilbud ved biblioteket – kr Driftstilpasninger Kulturavdelingen – kr Avvikling av SLT-koordinator – kr Driftstilpasninger skolene – kr

15 Økonomisk fordeling av budsjettmidler

16 Brutto driftsutgifter for EK (hele tusen kr)

17 Økonomisk utvikling for EK

18 Inntekter vs utgifter (netto driftsresultat)

19 Gjeldsutvikling

20 Gjeldsutvikling

21 Utviklingstrekk – antall ansatte

22 Forebygging og tidlig innsats
Her gjøres det veldig mye godt arbeid i den daglige drift. Folkehelse og frisklivssentral Hverdagsrehabilitering Sykkelbyprosjekt Systemisk arbeid innenfor oppvekstsektoren Et stadig bedre samarbeid med frivillige lag, foreninger og organisasjoner   Universell utforming og generell tilrettelegging for aktivitet Velferdsteknologi Samordningen av lokale forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet «Ungdomskontakt»

23 Eksempler på tjenesteproduksjon
Ressurskrevende tjenester HO i EK 20 brukere i Eigersund kommune (+4) Brutto driftsutgifter: 59,9 mil kr I tillegg kommer utgifter innenfor bygg Tilskudd ressurskr. tjenester staten: 21,0 mill kr. Egenandel – 38,9 mill kr + det vi ikke kan ta med Fire personer har fylt 67 år En bruker – 10,4 mill. kr + bygg 23

24 Eksempler på tjenesteproduksjon
Mottak av flyktninger 2014 Forslag fra rådmann – 20 inkl familiegjenforening pga administrativ ressurser og boliger Vedtak: 35 personer + familiegjenforening Mottatt pr. d.d – 64 personer Dette fører til økt inntekt, men også økte utgifter og en krevende situasjon på bemanningsiden Ligger inne forhold i B2015 Utfordring – år 6! 24

25 Endringer i tjenesteproduksjon
Høyere grunnbemanning ved skolene Spesialundervisningen på vei ned – for landet er denne på vei opp (Fortsatt høyere enn landsgj.snittet) Omrokeringer for å gi robuste, fleksible og rasjonelt drevne barnehager. Faglært personell. Vil bruke ressursene på en annen måte. Har brukt fondsmidler – som nå er disponert. 25

26 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
Noen endringer ved HO Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 26

27 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
Noen endringer ved HO Driftsmessige forhold. Fullfinansiering mottak av nye flyktninger Nytt nødnett Helsetjenesten Nye enkelt brukere Vertskommunereduksjon – naturlig bortgang Eigersund konkrete driftsreduksjoner. Investeringsmessige forhold Inventar Nødnett Utskifting av transportmidler Nytt bo- og servicesenter på Lagård Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 27

28 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
Noen endringer ved KO Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 28

29 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
Noen endringer ved KO Driftsmessige forhold. Fullfinansiering mottak av nye flyktninger Tiltak i forbindelse med statsbudsjettet Valgfag ungdomsskolen Barnehage Tidlig innsats – prosesser – endringer - omlegging Eigersund driftsreduserende tiltak. Investeringsmessige forhold Midler til renovering av skoler Midler til universelle heiser (Kulturhus/Egersundshallen) Skolebruksplan – Eigerøy/Lagård/ny ungdomsskole Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 29

30 Noen endringer ved Teknisk avdeling
Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 30

31 Noen endringer ved Teknisk avdeling
Driftsmessige forhold. Ny taksering – eiendomsskatt – prosess. Avsatt midler tilsvarende en stilling Energieffektivisering (politisk vedtak Sykkelby-prosjektet Eigersund driftsreduksjoner Investeringsmessige forhold Midler til renovering av skoler Renovering av gater – inkl. belysning Renovering av bygg. Etterslep og mye å gå på. Renovering Slettebø Idrettshall Nærmiljøtiltak – bredt spekter. VA-prosjekt Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 31

32 Noen endringer ved Sentraladministrasjon
Driftsmessige forhold. Eigersund 2015 Valg Bemanning på dagens IKT er en begrensning, utfordring og i mange tilfeller en «show-stopper» Informasjonssikkerhet jf. tilsyn fra Datatilsynet. Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 32

33 Endring i kommunale gebyr
Avløpsgebyret – ingen endring (0%) Vanngebyr – ingen endring (0%) Feiergebyr – ingen endring (0%) Renovasjonsgebyr økning. Eiendomsskatt – ingen endring.

34 Endringer investeringer
Investeringer i anlegg i perioden 2015 – 2018, totalt 454 millioner kroner. Startlån (80 mill kr) Renovering av skoler/bygg (Eigerøy / Lagård). HO-bygg Lagård - prosjektering VA-prosjekter Gravlund Renovering veger inkl lys Egenkapitalinnskudd KLP Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 34

35 Konklusjon I årene som kommer må være innstilt på betydelige omprioriteringer Prosessendringer I form at vi tilfører mer penger til gitte områder og reduserer andre steder I tillegg må en være innstilt på det blir årlige runder med reduksjoner – ”Eigersund 2015” Viktig å foreta de rette prioriteringer til beste for flest mulig av innbyggerne Fremdeles et godt tjenestetilbud

36 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
Spørsmål? Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 36


Laste ned ppt "Budsjett 2015 Økonomiplan 2015 - 2018 Rådmannens forslag 10. nov 14."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google