Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015 - 2018 Rådmannens forslag 10. nov 14.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjett 2015 Økonomiplan 2015 - 2018 Rådmannens forslag 10. nov 14."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015 - 2018 Rådmannens forslag 10. nov 14

2 De store linjer 1.Fortsatt satsing på tidlig innsats 2.Omstilling og driftstilpasninger 3.Skolebruksplan og Omsorgsplan

3 Disposisjon Innledende bemerkninger Statsbudsjettet 2014 Kommunale utfordringer Forslag til driftsreduksjoner Endringer årsverk – kommentarer Likviditet / gjeld Tjenesteproduksjon Økonomisk resultat for Eigersund kommune Endringer innenfor den enkelte avdeling Konklusjon/spørsmål

4 4 Forslag til Statsbudsjett 2015 Samlede inntekter i 2015 – 435 mrd kr. Kompensasjon (deflator) 3,0% i 2015 Realveksten i kommunesektorens inntekter i 2015 er anslått slik: –Økte inntekter: 6,2 milliarder kroner. –Veksten er på 4,4 milliarder kroner i frie inntekter. –Det ligger innen føringer av midler i rammen. Vertskommunetilskudd Ressurskrevende tjenester (under 67 år)

5 5 Forslag til Statsbudsjett 2015 Vi får en økning på 17,9 millioner kroner. I 2014 har vi 14,9 millioner kroner i medfinansiering i Samhandlingsreformen. Fra 01.01.15 utgår dette. Teknisk økningen fra 2014 til 2015 17,9 +14,9 = 32,8 millioner kroner. Fordelingen av disse kan i korte trekk vises slik: Av disse går da 28 mill kr + 2 mill kr (fra 2013) til økt lønn. Ca 4 mill går til forhold i statsbudsjettet – nye oppgaver/forhold. Økte pensjonsutgifter på 5 millioner kroner. Økt tilskudd til private barnehager – 5 millioner kroner. Bare ut fra dette har vi en underbalanse i forhold til midler fra statsbudsjettet.

6 6 Forslag til Statsbudsjett 2015

7 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 20.11.2014side 7 Sparegrisen i Eigersund

8 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 20.11.2014side 8 Hvorfor stramme øk. rammer? Driftsutgiftene er høyere enn inntektene - Løpende utvikling over tid Økte lønns- og pensjonskostnader – blir ikke kompensert Økte pensjonsutgifter – renter/avkastning/lønn/p.avvik Endringer i inntektssystemet Ressurskrevende tjenester – økt behov og økt pris Økte utgifter ved barnevernet Finansutgifter – høy gjeld struper handlingsrommet Økte overføringer til private barnehager

9 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 20.11.2014side 9 Hvorfor stramme øk. rammer? Forventninger om økt tjenesteproduksjon KOSTRA-tall viser vi ligger høyt på ulike tjenesteområder Finansiering av tiltak innenfor KO. Nye – positive og/eller nødvendige – tiltak vedtas uten full inndekning (administrativt og politisk). Utvikling på inntektene (skatt -> rammetilskudd) I B2014 har vi brukt 24.752.000 kr av driftsfond!!

10

11 Forslag til driftsreduksjoner Total helårsvirkning - 37.415.000 kroner. –K-sak 041/14 Ikke inkludert i dette oppsett. Omfatter ca 15 millioner kroner i B2014. –Er den 10 sparepakken i løpet av 10 år. –Utgjør ca. 3,5% av totale driftsutgifter. –Prosjekt «Eigersund 2015»

12 Forslag til driftsreduksjoner Sentraladministrasjon –Tilskuddet til Magma Geopark – 100.000 kr. –Tilskuddet til IPark Dalane utgår - 250.000 kr. –Eigersund 2015 – 1.300.000 kr Teknisk avdeling –Eigersund 2015 - 1.730.000 kr. –Redusert renhold – 770.000 kr –Red. miljø og TS-tiltak – 160.000 kr –Energiutgifter – 500.000 kr.

13 Forslag til driftsreduksjoner Helse- og omsorgsavdelingen (HO) –Tilskudd til OBD utgår (550.000 kroner). –Eigersund 2015 – 5.835.000 kroner. –Red. vertskommunetilskuddet – 1.300.000 kr i 2016. –Red. lederstilling – v.tilsk – 700.000 kroner fra 2015. –Hjemmehjelp/praktisk bistand – 840.000 kr i 2016. –Legge ned ett bofellesskap Lundeåne –2,8 mill kr –Red. bemanning aktivitetssenter psykisk utviklingshemmede mennesker – 1.680.000 kr i 2016.

14 Forslag til driftsreduksjoner Skole- og oppvekstavdeling (KO) –Eigersund 2015 – 4.735.000 kr. –Avvikling Tusenbeinet åpen barnehage – 890.000 kr –Felles styrer Rundevoll/Husabø barneh – 200.000 kr –Avvente Okka Festival – 75.000 kr –Redusere antall assistenter v/skolene – 4.000.000 kr –Ny avtale PPT - 400.000 kr –Redusert tilbud ved Kulturskolen – 560.000 kr –Redusert tilbud ved biblioteket – 530.000 kr –Driftstilpasninger Kulturavdelingen – 530.000 kr –Avvikling av SLT-koordinator – 300.000 kr –Driftstilpasninger skolene – 7.000.000 kr

15 Økonomisk fordeling av budsjettmidler

16 Brutto driftsutgifter for EK (hele tusen kr)

17 Økonomisk utvikling for EK

18 Inntekter vs utgifter (netto driftsresultat)

19 Gjeldsutvikling

20

21 Utviklingstrekk – antall ansatte

22 Forebygging og tidlig innsats Her gjøres det veldig mye godt arbeid i den daglige drift. Folkehelse og frisklivssentral Hverdagsrehabilitering Sykkelbyprosjekt Systemisk arbeid innenfor oppvekstsektoren Et stadig bedre samarbeid med frivillige lag, foreninger og organisasjoner Universell utforming og generell tilrettelegging for aktivitet Velferdsteknologi Samordningen av lokale forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet «Ungdomskontakt»

23 23 Eksempler på tjenesteproduksjon Ressurskrevende tjenester HO i EK –20 brukere i Eigersund kommune (+4) –Brutto driftsutgifter: 59,9 mil kr –I tillegg kommer utgifter innenfor bygg –Tilskudd ressurskr. tjenester staten: 21,0 mill kr. –Egenandel – 38,9 mill kr + det vi ikke kan ta med –Fire personer har fylt 67 år –En bruker – 10,4 mill. kr + bygg

24 24 Eksempler på tjenesteproduksjon Mottak av flyktninger 2014 –Forslag fra rådmann – 20 inkl familiegjenforening pga administrativ ressurser og boliger –Vedtak: 35 personer + familiegjenforening –Mottatt pr. d.d – 64 personer –Dette fører til økt inntekt, men også økte utgifter og en krevende situasjon på bemanningsiden –Ligger inne forhold i B2015 –Utfordring – år 6!

25 25 Endringer i tjenesteproduksjon Høyere grunnbemanning ved skolene Spesialundervisningen på vei ned – for landet er denne på vei opp (Fortsatt høyere enn landsgj.snittet) Omrokeringer for å gi robuste, fleksible og rasjonelt drevne barnehager. Faglært personell. Vil bruke ressursene på en annen måte. Har brukt fondsmidler – som nå er disponert.

26 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 20.11.2014side 26 Noen endringer ved HO

27 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 20.11.2014side 27 Noen endringer ved HO Driftsmessige forhold. –Fullfinansiering mottak av nye flyktninger –Nytt nødnett –Helsetjenesten –Nye enkelt brukere –Vertskommunereduksjon – naturlig bortgang –Eigersund 2015 + konkrete driftsreduksjoner. Investeringsmessige forhold –Inventar –Nødnett –Utskifting av transportmidler –Nytt bo- og servicesenter på Lagård

28 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 20.11.2014side 28 Noen endringer ved KO

29 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 20.11.2014side 29 Noen endringer ved KO Driftsmessige forhold. –Fullfinansiering mottak av nye flyktninger –Tiltak i forbindelse med statsbudsjettet –Valgfag ungdomsskolen –Barnehage –Tidlig innsats – prosesser – endringer - omlegging –Eigersund 2015 + driftsreduserende tiltak. Investeringsmessige forhold –Midler til renovering av skoler –Midler til universelle heiser (Kulturhus/Egersundshallen) –Skolebruksplan – Eigerøy/Lagård/ny ungdomsskole

30 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 20.11.2014side 30 Noen endringer ved Teknisk avdeling

31 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 20.11.2014side 31 Noen endringer ved Teknisk avdeling Driftsmessige forhold. –Ny taksering – eiendomsskatt – prosess. Avsatt midler tilsvarende en stilling –Energieffektivisering (politisk vedtak –Sykkelby-prosjektet –Eigersund 2015 + driftsreduksjoner Investeringsmessige forhold –Midler til renovering av skoler –Renovering av gater – inkl. belysning –Renovering av bygg. Etterslep og mye å gå på. –Renovering Slettebø Idrettshall –Nærmiljøtiltak – bredt spekter. –VA-prosjekt

32 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 20.11.2014side 32 Noen endringer ved Sentraladministrasjon Driftsmessige forhold. –Eigersund 2015 –Valg –Bemanning på dagens IKT er en begrensning, utfordring og i mange tilfeller en «show-stopper» –Informasjonssikkerhet jf. tilsyn fra Datatilsynet.

33 Endring i kommunale gebyr Avløpsgebyret – ingen endring (0%) Vanngebyr – ingen endring (0%) Feiergebyr – ingen endring (0%) Renovasjonsgebyr økning. Eiendomsskatt – ingen endring.

34 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 20.11.2014side 34 Endringer investeringer Investeringer i anlegg i perioden 2015 – 2018, totalt 454 millioner kroner. –Startlån (80 mill kr) –Renovering av skoler/bygg (Eigerøy / Lagård). –HO-bygg Lagård - prosjektering –VA-prosjekter –Gravlund –Renovering veger inkl lys –Egenkapitalinnskudd KLP

35 Konklusjon I årene som kommer må være innstilt på betydelige omprioriteringer Prosessendringer I form at vi tilfører mer penger til gitte områder og reduserer andre steder I tillegg må en være innstilt på det blir årlige runder med reduksjoner – ”Eigersund 2015” Viktig å foreta de rette prioriteringer til beste for flest mulig av innbyggerne Fremdeles et godt tjenestetilbud

36 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 20.11.2014side 36 Spørsmål?


Laste ned ppt "Budsjett 2015 Økonomiplan 2015 - 2018 Rådmannens forslag 10. nov 14."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google