Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

§ Nye vedtekter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "§ Nye vedtekter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye vedtekter

2 Utsatt sak fra representantskapsmøtet 2010
Ønske om ny organisatorisk behandling: Prosess: Sendt til eierorganisasjonene medio september 2010 Høringsfrist ultimo oktober 2010 Innspill på 4 paragrafer fra eierorganisasjonene Innspillene drøftet på møte med eierne 30. november 2010 Styret behandlet de justerte vedtektene 8. desember 2010 Ny styrebehandling 25. februar 2011 Vedtektene justert for Havressurslovas § 3 Sakleg verkeområde Styrets innstilling til representantskapet vedtatt 6. april 2011

3 Videre prosess Representantskapet godkjenner vedtektene
Fiskeri- og kystdepartementet godkjenner vedtektene i henhold til Råfiskloven Deretter: Trykking og distribusjon av de nye vedtektene Gradvis endring av andre trykksaker Endringsmelding til foretaksregisteret Endring og godkjenning av forretningsreglene (styret) Iverksettelse 1. januar 2012

4 Formål for vedtektsendringer
Krav i henhold til Samvirkeloven Ikrafttredelse Fiskesalgslagene omfattes av loven Tilpassning til Havressurslova Definisjon § 3 om lovens virkeområde Sikre vedtektenes legalitet Samtidig foreta en forenkling/modernisering av bestemmelser Bestemmelser som omfattes av lov er fjernet fra vedtektene med mindre loven krever at det inngår i vedtektene Overflødige paragrafer er fjernet Inngår i andre bestemmelser Tilpasset strukturendringer i eierorganisasjonene (definisjoner)

5 Omfattende arbeid Egen vedtektskomité Ekstern bistand
Intern juridisk-, økonomisk- og forvaltningskompetanse Ekstern jurist og revisor Ekstern bistand Samvirkesenteret Advokatselskap Konsultasjon med faginstanser Eierorganisasjoner 3 utkast oversendt Høringsrunder, møter, advokatutredninger, med mer. Styret Styrebehandlet gjennom 2010 og 2011 Representantskapet 2 behandlinger

6 Vedtektsendringer Ingen endring av formelt innhold: Formål
Eierforhold og representasjon Medlemskap og valgbarhet Sammensetning av styret og kontrollnemnd (-komité) Styret oppgaver og ansvar Andelskapital og avgiftssatser

7 Sentrale begrepsendringer
Gamle vedtekter Nye vedtekter Laget Foretaket Representantskapsmøtet Årsmøtet Representantskapsmedlemmer Representanter Kontrollnemnda Kontrollkomiteen Fylkesfiskarlag Regionale fiskarlag

8 Paragrafoversikt § 1 Organisasjon § 8 Beslutningsdyktighet
§ 15 Kontrollkomite § 2 Forretningskontor § 9 Møteledelse, avstemming og møteprotokoll § 16 Daglig leder § 3 Formål § 10 Årsmøtets oppgaver § 17 Tillitsvalgte og ansatte § 4 Medlemskap § 11 Vedtektsendringer § 18 Andelskapital og avgiftssatser § 5 Valgbarhet til foretakets organer § 12 Styret § 19 Anvendelse av overskudd § 6 Årsmøtet § 13 Styrets møter § 20 Offentlig kontrollør § 7 Tid og sted for årsmøtet § 14 Styrets oppgaver § 21 Tvister § 22 Oppløsning

9 § 1: Organisasjon Nye vedtekter
Gamle vedtekter Foretaket er et samvirkeforetak og foretakets navn er Norges Råfisklag SA Norges Råfisklag er et salgslag med vekslende kapital, medlemstall og med begrenset ansvar.

10 § 2: Forretningskontor Nye vedtekter
Gamle vedtekter § 19 Foretakets forretningskontor er i Tromsø kommune. Laget skal ha et hovedkontor og regionkontor på utvalgte steder. Hoved-kontoret ligger i Tromsø. Representantskapet bestemmer hvor hovedkontoret til enhver tid skal ligge. Styret bestemmer hvor regionkontorene skal ligge.

11 Gamle vedtekter § 2: Formål Gamle vedtekter § 21: Lagets virksomhet
Nye vedtekter Gamle vedtekter § 2: Formål Ved organisert førstehåndsomsetning av råfisk og viltlevende marine ressurser skal Norges Råfisklag gjennom sine tjenester sikre fiskernes inntekter og bidra til en bærekraftig og lønnsom verdiskaping i norsk fiskerinæring. Ønsker foretaket å drive virksomhet som ikke er organisering av førstehåndsomsetningen av råfisk og viltlevende marine ressurser etter Råfiskloven, skal dette skje gjennom egne selskap. Norges Råfisklags distrikt strekker seg fra og med Nordmøre til og med Finnmark til grensen mot Russland eller slik grensen til enhver tid fremgår av forskrift i medhold av Råfiskloven. Ved organisert omsetning skal Norges Råfisklag gjennom sine tjenester sikre fiskernes inntekter og bidra til en bærekraftig og lønnsom verdiskaping i norsk fiskerinæring. Gamle vedtekter § 21: Lagets virksomhet Lagets virksomhet er i første rekke omsetning ved førstehånds salg fra fiskere, fangere og oppdrettere Representantskapet kan vedta å etablere……… Ønsker laget å drive virksomhet som ikke er organisering av førstehåndsomsetningen………………..

12 Gamle vedtekter § 3: Medlemskap
Nye vedtekter Gamle vedtekter § 3: Medlemskap Alle fiskere, fangere og oppdrettere som bor i Norges Råfisklags distrikt, kan bli medlem av foretaket ved enten å melde seg inn i Norges Fiskarlags regionale fiskarlag i Møre og Romsdal, Midt-Norge, Nordland, Troms/Finnmark, i Norsk Sjømannsforbund, Fiskebåtredernes Forbund, Norges Kystfiskarlag eller gjennom direkte medlemskap, jf vedtektenes § 6, annet ledd, bokstav e). Alle fiskere, fangere og oppdrettere som bor i lagets distrikt, kan bli medlem av laget ved enten å melde seg inn i en av de organisasjoner som etter § 4 bokstav a, b, c, d, velger representantskapet eller gjennom direkte medlemskap etter § 4 bokstav e…..

13 § 5: Valgbarhet til foretakets organer
Nye vedtekter Gamle vedtekter § 3: Medlemskap Kun medlemmer av foretaket som har fiske eller småkvalfangst som yrke og som ikke er fylt 67 år, er valgbare til årsmøtet og foretakets valgte organer. Medlemmer er å anse som yrkesfiskere også når de grunnet alder, helbred eller arbeide i tillitsverv valgt av foretakets organer eller eiernes organer eller ved offentlig valg, ikke deltar aktivt i yrket. Maksimal sammenhengende tjenestetid i hvert av vervene som medlem i styret eller kontrollkomiteen er 12 år. Tilsvarende gjelder samlet funksjonstid for vervene som styreleder og nestleder i styret, og for vervet som leder i kontrollkomiteen. Tvil om valgbarheten avgjøres av årsmøtet. Tillitsmenn valgt av årsmøtet som fyller 67 år i valgperioden, tjenestegjør til og med førstkommende ordinære årsmøte og fratrer selv om vedkommende er valgt til lengre periode. Årsmøterepresentanter fratrer den 31/12 etter fylte 67 år. Ansatte i foretaket kan ikke velges som medlemmer av foretakets organer, men fratrer så lenge ansettelsen varer og varamedlem innkalles. Unntatt herfra er ansattes representant i styret. Kun medlemmer av laget som har fiske eller småkvalfangst som yrke og som ikke er fylt 67 år, er valgbare til representantskapet og lagets valgte organer. Medlemmer er å anse som yrkesfiskere også når de grunnet alder, helbred eller ……. Gamle vedtekter § 8: Representantskapsmøtet Maksimal sammenhengende tjenestetid i hvert av vervene som medlem i styret eller kontrollnemnda er 12 år. Tilsvarende gjelder samlet funksjonstid for vervene som styreleder og nestleder i styret, og for vervet som leder i kontrollnemnda. Gamle vedtekter § 14: Deltakelse i annen virksomhet Funksjonærer i laget kan ikke samtidig være medlemmer av lagets representantskap, styre eller kontrollnemnd, men fratrer så lenge ansettelsen varer og varemenn innkalles. Unntatt herfra er ansattes representant i styret

14 § 6: Årsmøtet (1) Nye vedtekter Gamle vedtekter § 5: Myndighet ….
Årsmøtet er foretakets høyeste myndighet. Årsmøtet er et representativt organ. Årsmøtet skal ha inntil 61 representanter. Representantene skal være bosatt i Norges Råfisklags distrikt. a) 41 representanter av årsmøtet velges av årsmøtene i Norges Fiskarlags regionale fiskarlag således: Fiskarlaget Nord 16 repr. Nordland Fylkes Fiskarlag 12 repr. Fiskarlaget Midt-Norge 9 repr. Møre og Romsdal Fiskarlag 4 repr. b) 4 representanter av årsmøtet velges etter forslag fra Rådgivende Fiskerikomité av styret i Norsk Sjømannsforbund, og innstilling fra Norsk Sjømannsforbunds Forbundsstyre. Representantskapet er lagets høyeste myndighet Gamle vedtekter § 4: Representantskapet Laget ledes av et representantskap med minimum 57 og maksimum 61 medlemmer bosatt i lagets distrikt. a) 41 medlemmer …..

15 § 6: Årsmøtet (forts. 2) Nye vedtekter
Gamle vedtekter § 4: Representantskap c) Fra gruppeorganisasjonene i Norges Fiskarlag velges 8 representanter av årsmøtet blant Fiskebåtredernes Forbunds medlemmer. d) 4 representanter av årsmøtet velges av Norges Kystfiskarlag. e) Direktemedlemmene i Norges Råfisklag får adgang til å velge et antall representanter i årsmøtet avhengig av hvor mange direktemedlemmer Råfisklaget har ved siste årsskifte før valgdagen. Følgende representasjon i Råfisklagets årsmøte legges til grunn: Ved direktemedlemmer velges ingen representanter. Ved direktemedlemmer velges 2 representanter. Ved flere enn 599 direktemedlemmer velges 4 representanter. For å kunne bli direktemedlem må følgende kriterier tilfredsstilles: Fiskeren skal ikke være medlem i en av de organisasjoner som velger representanter til Norges Råfisklags årsmøte. Fiskeren må være registrert på blad A eller B i Fiskeridirektoratets fiskermanntall. Fra gruppeorganisasjonene i Norges Fiskarlag velges 8 medlemmer…….. Gamle vedtekter § 4: Representantskap Direktemedlemmene i Norges Råfisklag……. Gamle vedtekter § 3: Medlemskap For å kunne bli direktemedlem i Norges Råfisklag må følgende kriterier tilfredsstilles:

16 Gamle vedtekter § 4: Representantskapet
§ 6: Årsmøtet (forts. 3) Nye vedtekter Gamle vedtekter § 4: Representantskapet Representantskapet med personlige varamedlemmer velges for 2 år av gangen og fungerer fra 1. januar til 31. desember. Hvert år uttrer halvparten, og minimum 28 medlemmer, med varamedlemmer etter tur – første gang ved loddtrekning. Representanter og vararepresentanter velges for to år av gangen. Vararepresentantene velges numerisk i henhold til representantfordeling i pkt a) til e).

17 § 7: Tid og dagsorden for årsmøtet
Nye vedtekter Gamle vedtekter § 5: Myndighet, tid og dagsorden for møtet Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni. Ekstraordinære årsmøter holdes så ofte styret bestemmer, eller når minst 1/5 av årsmøtets medlemmer ved skriftlig henvendelse til styret krever det og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet. Årsmøtene innkalles av styret ved skriftlig henvendelse til hver representant med minst 14 dagers varsel. Under særlige omstendigheter kan årsmøtet innkalles med kortere varsel, dog likevel ikke mindre enn 7 dager før møtet skal holdes. Med innkallelsen skal følge dagsorden for møtet og en kortere redegjørelse for de saker som skal behandles. Kopi av innkallingen, sammen med sakspapirene, sendes også til eierorganisasjonene samt til Fiskeri- og kystdepartementet. Foretakets daglige leder samt styrets og kontrollkomitéens medlemmer deltar i årsmøtene uten stemmerett. Ordinært representantskapsmøte (årsmøte) holdes hvert år ……..

18 § 8: Beslutningsdyktighet
Nye vedtekter Gamle vedtekter § 6: Beslutningsdyktighet Årsmøtet er ikke beslutningsdyktig med mindre minst 2/3 av representantene møter. Møter ikke så mange, berammes nytt møte som er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene møter. Årsmøtet er ikke beslutningsdyktig med mindre minst 2/3 av representantene møter. Møter ikke så mange, berammes nytt møte som er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene møter.

19 § 9: Møteledelse, avstemming og møteprotokoll
Nye vedtekter Gamle vedtekter § 7: Møteledelse og møtebok Årsmøtet ledes av en møteleder valgt blant årsmøtets representanter. Valg av møteleder og 2 sekretærer skjer på det enkelte årsmøtet. Avstemminger foregår ved håndsopprekning eller skriftlig når det blir reist krav om det. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen slutter seg til. Blanke stemmer likestilles med stemmer som ikke er gitt. Møtelederen og minst en annen person som årsmøtet skal velge blant de som er til stede, skal underskrive protokollen. Protokollen skal holdes tilgjengelig for medlemmene av foretaket og skal oppbevares forsvarlig. Representantskapet ledes av 2 valgte dirigenter blant representantskapets medlemmer. Møtet velger 2 sekretærer. Avstemminger foregår skriftlig eller ved navneopprop når det blir reist krav om det. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. Over forhandlingene føres bok, som underskrives av dirigentene og sekretærene. Før møtets slutt oppleses møteboken.

20 Gamle vedtekter § 8: Representantskapsmøtet
§ 10: Årsmøtets oppgaver Nye vedtekter Gamle vedtekter § 8: Representantskapsmøtet Det ordinære årsmøtet skal behandle: 1. Spørsmål om å utvide eller innskrenke foretakets virksomhet. 2. Kontrollkomitéens beretning for siste år. 3. Årsregnskap inkludert styrets beretning. 4. Valg av styrets medlemmer med personlige varamedlemmer. 5. Valg av styreleder og nestleder. 6. Valg av kontrollkomité. 7. Valg av revisor. 9. Godtgjørelse til styret, revisor, kontrollkomitéens medlemmer og årsmøterepresentantene. 10. Saker forelagt av Fiskeri- og kystdepartementet samt organisasjonene nevnt i vedtektenes § 4. Årsmøtet skal i tillegg behandle saker som legges fram av styret og saker som fremmes av minst 1/5 av årsmøtets medlemmer. Saker som skal behandles på ordinære årsmøter, må meldes skriftlig til styret senest 7 dager før årsmøtet innkalles. Er innkallingen allerede sendt, skal det sendes ny innkalling dersom den kan komme frem minst en uke før årsmøtet skal holdes. Representantskapsmøtet skal behandle: 1. Spørsmål om å utvide eller innskrenke foretakets virksomhet. 2. Kontrollkomitéens beretning for siste år. 3. Årsregnskap. 4. Valg av styrets medlemmer med personlige varamedlemmer. 5. Valg av styreleder og nestleder. 6. Valg av kontrollkomité. 7. Valg av revisor. 9. Godtgjørelse til styret, revisor, kontrollkomitéens medlemmer og årsmøtedelegatene. 10. Saker forelagt av Fiskeri- og kystdepartementet samt organisasjonene nevnt i vedtektenes § 4. Maksimal sammenhengende tjenestetid……..

21 § 11: Vedtektsendringer Nye vedtekter
Ny paragraf Vedtektsendringer, herunder også endringer av fastsatte avgiftssatser ref § ledd, kan besluttes av årsmøtet med 2/3 flertall av de møtende. Vedtektsendringer som innebærer 1. vesentlige endringer av formålsbestemmelsene, 2. mer tyngende forpliktelser for medlemmene, 3. skjerping i plikten til å gjøre innskudd i foretaket, 4. innføring av omsetningsplikt med foretaket eller vesentlig skjerping av slik plikt, eller 5. avgrensinger i retten til å tre ut, krever tilslutning fra minst fire femdeler av de stemmene som er gitt. Vedtekter og vedtektsendringer skal godkjennes av Fiskeri- og kystdepartementet.

22 Gamle vedtekter § 9: Styret
Nye vedtekter Gamle vedtekter § 9: Styret Styret skal ha inntil 16 medlemmer med personlige varamedlemmer. Styret skal ha inntil 13 styremedlemmer valgt av årsmøtet. I tillegg skal styret ha det antall ansatterepresentanter samvirkeloven bestemmer. Valgene foretas skriftlig dersom det kreves. 1 medlem skal representere Norsk Sjømannsforbunds avdelinger i Norges Råfisklags distrikt, 2 medlemmer skal representere Fiskebåtredernes Forbunds medlemmer, 1 medlem skal representere Norges Kystfiskarlag, inntil 2 medlemmer velges blant de ansatte, og 9 medlemmer skal representere Norges Fiskarlags regionale fiskarlag og skal fordeles fylkesvis etter følgende fordelingsnøkkel: Nordmøre 1 Trøndelag 1 Nordland 3 Troms 2 Finnmark 2 Styret skal ha opptil 15 medlemmer. Inntil 14 av styremedlemmene velges av representantskapet. Valgene foretas skriftlig dersom det kreves. 1 styremedlem velges blant de ansatte. Ett medlem skal representere Norsk Sjømannsforbund…………………..

23 Gamle vedtekter § 9: Styret
§ 12: Styret (forts. 2) Nye vedtekter Gamle vedtekter § 9: Styret Når direktemedlemmene ……………. Det skal velges personlige varamedlemmer. Styremedlemmene med varamedlemmer velges for 2 år av gangen. Hvert år …… Når direktemedlemmene er representert med 4 i årsmøtet, skal i tillegg ett styremedlem representere direktemedlemmene. Vedkommende styremedlem og varamedlem må være direktemedlem i Norges Råfisklag. Styremedlemmene med varamedlemmer velges for 2 år av gangen. Hvert år skal halvparten og minimum 6 medlemmer med varamedlemmer være på valg. Styret skal ha en leder og en nestleder som velges av årsmøtet blant styrets medlemmer for ett år av gangen.

24 Gamle vedtekter § 10: Styrets møter
Nye vedtekter Gamle vedtekter § 10: Styrets møter Styremøte holdes så ofte styreleder finner det nødvendig, eller det kreves av ett styremedlem eller daglig leder. Daglig leder deltar i styremøtene uten stemmerett. Styret er beslutningsdyktig når styreleder eller nestleder og minst halvparten av de øvrige medlemmer er tilstede. Et styrevedtak krever at flertallet av de styremedlemmer som er med på behandlingen av en sak, har stemt for. Står stemmene likt gjelder det som styrelederen har stemt for. Over styrets forhandlinger føres protokoll som undertegnes av de møtende. Styremøte holdes før representantskapets møte og så ofte styreleder finner … Arbeidsutvalg er tatt inn i nye vedtekter § 14

25 Gamle vedtekter § 11: Styrets oppgaver
Nye vedtekter Gamle vedtekter § 11: Styrets oppgaver Styret plikter: Å lede laget ……. Styret plikter å: 1. forestå forvaltning av foretaket i samsvar med vedtekter og årsmøtets vedtak 2. utferdige forretningsregler etter råfiskloven § ansette daglig leder samt bestemme vedkommendes lønnsvilkår og utarbeide arbeidsinstruks. 4. påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 5. bestemme plasseringen av foretakets regionkontorer. 6. bestemme hvem som skal forplikte foretaket, samt meddele prokura. 7. bestemme tid og sted for neste ordinære årsmøte. 8. bestemme priser og oppgjørsregler. 9. oppnevne valg- og lønnsnemnd etter innstilling fra eierorganisasjonene. Valgnemndas/lønnsnemndas medlemmer skal være representanter av årsmøtet.

26 § 14: Styrets oppgaver (forts. 2)
Nye vedtekter Gamle vedtekter § 10: Styrets møter 10. gjennomføre valg blant direkterepresentanter til årsmøtet. 12. oppnevne et arbeidsutvalg blant sine medlemmer. Arbeidsutvalget skal bestå av 3 til 6 medlemmer til å føre forhandlinger i forbindelse med styrets oppgaver etter pkt 8 og etter råfiskloven §§ 5 og 6 og § 6a. Styrets leder og nestleder skal være medlemmer av arbeidsutvalget. Det skal føres protokoll fra arbeidsutvalgets møter. Styret er ikke berettiget til å fatte vedtak eller på annen måte utøve tiltak som hører under årsmøtets kompetanse, med mindre det følger av samvirkeloven.

27 Gamle vedtekter § 13: Kontrollnemnd
§ 15: Kontrollkomite Nye vedtekter Gamle vedtekter § 13: Kontrollnemnd Foretaket skal ha en kontrollkomité på 3 medlemmer med personlige varamedlemmer. Kontrollkomitéen velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Hvert år skal vekselvis 1 og 2 medlemmer med varamedlemmer være på valg, første gang ved loddtrekning. Kontrollkomitéens leder velges av årsmøtet hvert år. Medlem av styret eller ansatte i foretaket kan ikke være medlem av kontrollkomitéen. Kontrollkomitéens medlemmer må heller ikke være beslektede med styremedlem eller ansatte i foretaket i rett opp- eller nedstigende linje eller sidelinjen så nær som søsken. Laget skal en kontrollnemnd på 3 medlemmer……………… Valg av revisor og honorar til denne er tatt bort

28 Gamle vedtekter § 12: Administrerende direktør
§ 16 Daglig leder Nye vedtekter Gamle vedtekter § 12: Administrerende direktør Styrets ansettelse av daglig leder for foretaket skal godkjennes av Fiskeri- og kystdepartementet. Administrerende direktør ansettes av styret. Ansettelsen skal godkjennes av vedkommende departement. For stillingen gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 6 måneder. Nye § 14 Styrets oppgaver

29 § 17: Tillitsvalgte og ansatte
Nye vedtekter Gamle vedtekter § 14: Deltakelse i annen virksomhet Årsmøtets representanter, styrets medlemmer og kontrollkomitéens medlemmer kan ikke ha majoritets-interesser eller kontroll over virksomhet som kjøper fangst av foretaket for tilvirking, omsetning eller eksport. Tilvirkning av egen fangst omfattes ikke av denne bestemmelsen. Daglig leder og øvrig ledelse må ikke drive eller være medinteressert i noen forretning som kjøper fangst av foretaket for tilvirkning, omsetning eller eksport. Denne bestemmelse gjelder likevel ikke for oppdrag som nevnte tillitsmenn velges eller oppnevnes til av foretaket eller av organisasjoner eller av selskap som foretaket er tilsluttet eller har eierinteresser i. Bestemmelsen er heller ikke til hinder for at tillitsmann i foretaket velges til tillitsverv i fiskersamvirkelag han er medlem av. Representantskapets medlemmer, styrets og kontrollnemndas medlemmer kan bare ha minoritetsinteresser i forretning som kjøper fangst av laget …………

30 § 18: Andelskapital og avgiftssatser (1)
Nye vedtekter Gamle vedtekter § 17: Andelskapital og avgiftssatser Foretakets andelskapital tilveiebringes av de fylkesfiskarlag som deltar i valg av representantskapet samt av Norsk Sjømannsforbund, Fiskebåtredernes Forbund og Norges Kystfiskarlag. Fylkesfiskarlagene, Sjømannsforbundet og Norges Kystfiskarlag innbetaler kr 500,- for hvert påbegynte medlemmer som driver fiske regnet etter en av Norges Fiskarlag, Norsk Sjømannsforbunds hovedkontor og Norges Kystfiskarlag hver for seg godkjent medlemsfortegnelse pr hvert års 31/12. Fiskebåtredernes Forbund innbetaler en andelskapital tilsvarende 2 - to- ganger den til enhver tid beregnede for Norsk Sjømannsforbund. Det skal ikke innbetales ytterligere andelsinnskudd. Andelsinnskudd skal ikke forrentes. Innbetalt andelsinnskudd betales tilbake ved utmelding. Lagets andelskapital……

31 § 17: Andelskapital og avgiftssatser (forts. 2)
Nye vedtekter Gamle vedtekter § 17: Andelskapital og avgiftssatser Til dekning av foretakets utgifter innkrever foretaket avgift etter råfiskloven § 3. Avgiften beregnes fra brutto salgsverdi med følgende satser for de viltlevende marines ressurser som omfattes av foretakets omsetning, jfr § 3 i Havressurslova: 0,95 % for ferske produkter 0,73 % for ombordfryste produkter, sjøltilvirkede produkter, ombordfryste rå produkter for produksjon på land, fryste produkter pakket for konsum og halvfabrikat for videreforedling i land. 0,30 % for ombordtilvirket fryst fiskefilet og farse, ombordtilvirkede fryste produkter av småkval i forbrukerpakninger på inntil ½ kilo og skalldyr i forbrukerpakninger på inntil 1 kilo, renpillet muskel/rogn av bløtdyr, samt for ombordpillede reker. For fangster tatt på fjerne farvann, og der fangsten landes/omsettes i utlandet, kan styret i helt spesielle tilfeller fastsette en lavere lagsavgift enn de generelle satsene. Denne adgangen gjelder kun for arter og produkter som ikke er i konkurranse med arter og produkter som geografisk og markedsmessig er en del av det normale omsetningsbildet for fiskere i Råfisklagets distrikt. Utover innkrevet avgift i henhold til råfisklovens § 4 skal medlemmene ikke betale medlemskontingent. Årsmøtet kan etter forslag av styret innkreve en ytterligere avgift og bestemmer i tilfelle dens størrelse. Til dekning av lagets utgifter innkreves en avgift av brutto salgsverdi for produkter som omfattes av lagets omsetningsordning beregnet etter følgende satser: Representantskapet kan …… Utover de midler som på denne måte er skaffet tilveie hefter medlemmene ikke for lagets forpliktelser.

32 § 19: Anvendelse av årsoverskudd
Nye vedtekter Ny paragraf Årsoverskudd tillegges foretakets egenkapital.

33 § 20: Offentlig kontrollør
Nye vedtekter Gamle vedtekter § 20: Tvister Vedkommende departement har adgang til å oppnevne en offentlig kontrollør som skal lønnes av foretaket. Kontrollørens lønn fastsettes av departementet. I tvister mellom….. ……….. Vedkommende departement har adgang til å oppnevne en offentlig kontrollør som skal lønnes av foretaket. Kontrollørens lønn fastsettes av departementet.

34 Gamle vedtekter § 20: Tvister
Nye vedtekter Gamle vedtekter § 20: Tvister Tvister mellom foretaket og dets medlemmer skal søkes løst i møte mellom partene. Hver part har rett til å la seg bistå av inntil to kyndige medhjelpere under møtet. Dersom meglingsmøtet ikke er avholdt senest innen to uker etter at en av partene har krevd avholdelse eller fører meglingsmøtet ikke til at tvisten blir løst, kan hver av partene kreve tvisten avgjort ved søksmål for de alminnelige domstoler. I tvister mellom fiskere/fangere/oppdrettere og laget skal forlik prøves………………

35 Gamle vedtekter § 23: Oppløsning
Nye vedtekter Gamle vedtekter § 23: Oppløsning Vedtak om oppløsning av foretaket krever tilslutning av 2/3 av de avgitte stemmer i to påfølgende ordinære årsmøter. Ved oppløsning av foretaket skal foretakets nettoformue gå til allmennyttige formål innenfor norsk fiskerinæring. Bestemmelser om anvendelse av formuen må godkjennes av Fiskeri- og kystdepartementet. Beslutning om lagets frivillige oppløsning fattes av representantskapet. Til gyldig beslutning herom forlanges at to tredjedeler av de avgitte stemmer er for. Det representantskap …… Med hensyn til lagets formue trer beslutningen om oppløsning i kraft 3 år etter at den er fattet. Når 3 år er gått ……

36 Gamle paragrafer som er slettet
§ 12: Administrerende direktør § 14: Styrets oppgaver Styret utarbeider egen instruks § 14: Plikter overfor laget Omfattes av råfiskloven § 14: Høvedsmannens ansvar Omfattes av fiskerilovgivning m.v. § 18: Egenkapital Styrets ansvar § 19: Kontorer og ansatte § 14 Styrets oppgaver Å bestemme plassering av lagets regionkontorer § 21: Lagets virksomhet § 3: Formål


Laste ned ppt "§ Nye vedtekter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google