Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsplan for Båly Barnehage

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsplan for Båly Barnehage"— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsplan for Båly Barnehage 2014-15

2 Innholdsfortegnelse. Velkommen til Båly barnehage/ pedagogisk grunnsyn s. 3 Båly barnehage er en Løvebarnehage s. 4 Personalet s. 5 Foreldresamarbeid og forventninger s. 6 Overgang fra barnehage til skole s. 8 Andre samarbeidspartnere s. 9 Arbeid med omsorg, lek og læring s. 10 Sosial ulikheter s. 12 Sosial kompetanse og dannelsestrappa s. 12 Likestilling og likeverd s. 13 Medvirkning s. 13 Prosjekter og fokusområder Programmet «Være sammen» s. 14 Språk og matematikk s. 16 Natur, miljø og teknikk s. 17 Etikk, religion og filosofi s. 18 Mål fagområder med progresjon s. 19 Dagsrytmen s. 22 Mål for hverdagen s. 23 Vurdering og dokumentasjon s. 26 Årshjul s. 27

3 Velkommen til Båly barnehage. Pedagogisk grunnsyn.
Båly barnehage er en kommunal 2 avdelings barnehage. Vi har lyse og trivelige lokaler, der en avdeling er spesielt tilrettelagt for de yngste. Vårt pedagogiske grunnsyn speiler seg i barnehagens mål, og i hvordan vi jobber med omsorg, danning, lek og læring. Det er viktig for barn å bli tatt på alvor, og alle barn har individuelle behov som vi skal ta hensyn til. Vi må derfor tilpasse handlinger og reaksjoner til det enkelte barns forutsetninger og behov. Vi ønsker å møte barna der de er, hvert enkelt barn har ulik personlighet og skal møtes med anerkjennelse og respekt. Barn har rett til egne meninger, behov og følelser, og dette må vi ta hensyn til. Barndommen har en egen verdi, og en av barnehagens viktigste oppgaver er å ivareta og verne om barndomstiden. Tidlig innsats er derfor viktig. Barna vil møte varme og grensesettende voksne som vektlegger barnas trygghet, trivsel, kunnskaper og å gi dem omsorg. Alle møtes med respekt og blir verdsatt som den de er. Lek, glede og humor er viktige virkemidler og en naturlig del av hverdagen. Håper dere vil trives!

4 Båly barnehage er en Løvebarnehage.
Kan du løveloven? Ser du en som plages? Jeg skal være meg, Det er ikke bra! Men gi plass til andre, Alle må stå sammen Slik at de blir seg, Om å si ifra! Bry meg om en annen, Alle barn på jorden Hjelpe når jeg kan Har den samme rett Slik blir livet bedre Til å være trygge For barn i alle land Og til å være sett.

5 Personalet Vi ønsker at ansatte skal jobbe som et team for å gi det beste tilbudet til barna og deres foresatte. For å nå det målet jobber vi med å øke ansattes kompetansen og at alle jobber mot samme mål. Viktige elementer for å oppnå dette er: Høy trivselsfaktor. At det er ei stabil personalgruppe. At alle kan si sin mening. At ulikheter aksepteres. Våre barnehagelærere er: Bente Eliassen, styrer og 30% på avdeling. Laila Skofteland, pedagogisk leder blå. Maren Njerve Stensøy, pedagogisk leder gul. Maja Skog, barnehagelærer med ansvar for førskolegruppa. Våre barne- og ungdomsarbeidere er: Edel Larsen Mariann Sneve Irene Ekern Gunhild Fjeldskår Marit Tønnesland

6 Foreldresamarbeid og forventninger.
Vi ønsker å ha et nært og konstruktivt samarbeid med foresatte. Med samarbeid menes regelmessig kontakt mellom dere og oss der vi utveksler informasjon og drøfter spørsmål angående barnet og barnehagens faglige innhold. Både foreldre og personale sitter med kunnskap og erfaringer som er til hjelp i arbeid med barna. Vi vil at foreldrene opplever barnehagen som en god støttespiller, og at vi arbeider sammen for barnets trivsel og utvikling. Info om foreldresamtaler: Ca en mnd etter oppstart for nye barn. November , og april/mai. Kort tid etter 4 års kontroll som er gjennomført i barnehagen. Ved behov fra foresatte eller personale. Utfylling av overgangsskjema fra barnehage til barnehage. Utfylling av overgangsskjema fra barnehage til skole i mai/juni. Forventninger fra oss til deg: At du følger med på informasjon som blir gitt. At personalet informeres om begivenheter eller opplevelser som har betydning for barnet. At barn har riktig klær etter vær - årstid. At foreldrene tar hensyn til barnet. Når barnet er sykt eller har dårlig almenntilstand er det best å være hjemme. At barnehagens åpningstid blir respektert. At du føler en moralsk taushetsplikt overfor det du observerer når du er i barnehagen. Ta kontakt med personalet, styrer eller leder i SU om det er noe dere ønsker endring på.

7 Foreldresamarbeid og forventninger.
Samarbeidsutvalg/styre: Foreldrerådet består av alle foreldre, og kan fremme deres felles interesser og bidra til et godt samarbeidsmiljø mellom barnehagen og foreldregruppe. Barnehagen innkaller til møte i foreldrerådet i forkant av foreldremøtet. En foreldrerepresentant leder møtet og skriver referat. SU/styret består av valgte representanter fra foreldre, personale og politisk oppnevnte. Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ som skal ta opp saker som gjelder barns trivsel og utvikling, barnehagens utvikling og barnehagens pedagogiske virksomhet. Utvalget skal godkjenne og fastsette barnehagens årsplan. dette gir foreldre medvirkning i barnehagens innhold. Det innkalles til møte i samarbeidsutvalget etter behov.

8 Samarbeid mellom skolen og barnehagene i Spangereid
Samarbeid mellom skolen og barnehagene i Spangereid Førskolebarna får egen plan. Førskoletreff, leker Haien kommer Mål: Vi ønsker at overgangen fra barnehagen til skolen skal være så myk og god for det enkelte barn som mulig. Dette vil vi oppnå ved: Å ha førskolegruppe 1-2 ganger i uken. Å ha førskoletreff på tvers av barnehagene rundt Spangereid en gang i måneden fra september. Å ha felles foreldremøte for alle førskolebarn på skolen i november. At fadderklassen blir invitert til førskolegruppetreff om høsten. At fadderklassen inviterer barna til skolen/på tur. At tidligere barnehagebarn blir invitert til barnehagen en ettermiddag i september. Å ha overgangsmøte med skolen om informasjon om språkutvikling (TRAS - skjema), motorikk, trivsel og venner dersom foresatte tillater det.

9 Andre samarbeidspartnere.
Tverretatlig samarbeid mellom de 4 barnehagene på Spangereid, barnevernet, familiekonsulent, fysioterapeut og helsestasjonen der faglige spørsmål blir drøftet og enkeltsaker kan tas opp dersom foresatte ønsker det. Kvello samhandlingsmodell: fysioterapeut, barnevernspedagog, PPT, helsesøster, barnehageansatte observerer barna, barnegruppa og personalet. Målsetningen med prosjektet er å avdekke om barn har særlige behov så tidlig som mulig. Forskning viser at dersom man kommer tidligere inn i forhold til de minste barna så mener man at man kan forhindre at barnet utvikler større problemer på sikt. Lindesnes kommune har vedtatt at alle barnehager skal delta. Språk 4: 4 års kontroll i barnehagen i samarbeid med helsesøster. NAV: barnehagen tar inn personer som ønsker å ha arbeidstrening eller omskolering i barnehage. Utdanningsinstitusjoner: Elever fra ungdomsskolen og videregående skole kan få praksis hos oss. Angående barn med spesielle behov samarbeider vi med ulike instanser ut i fra de nødvendige behov bl.a.: Fysioterapeut. Ergoterapeut. PPT: Pedagogisk, psykologisk tjeneste / Kompetansesenteret Sør. HABU: Habiliteringsseksjonen for barn og unge. ABUP: Avdeling for barn og unges psykiske helse.

10 Arbeid med omsorg, lek og læring.
Alle barnas hverdager er preget av trygghet, trivsel og varme. Hvert barn får sin kontaktperson. Ansatte skaffer seg kunnskaper om barnets behov. Sammen med hjemmet lages et godt tilbud for barnet der barnets behov blir ivaretatt. Ansatte er lydhøre og tilstede. Et inkluderende miljø der barnet opplever at det er verdifullt, og lærer å ha respekt for hverandre. At vi tilrettelegger for at alle får likeverdige muligheter. Hvert barn skal bli sett og hørt. Hvert enkelt barn skal møte utfordringer i forhold til forutsetninger (mestring). Hvert barn skal oppleve respekt for ulikheter. Vi skal styrke selvfølelsen og identiteten til det enkelte barn gjennom for eksempel: Se bilde av seg selv. Se bilde av seg selv i ulike aktiviteter. Møte voksne som ser barnet uavhengig av ferdigheter og utseende: ”Du er du, og jeg liker deg”. En god start på dagen kan være et godt og trygt fang å sitte på

11 Arbeid med omsorg, lek og læring.
Barna får tid, rom og ro for variert og selvbestemt lek. Leken fremmer barns utvikling på flere områder, blant annet intellektuelt, fysisk, sosialt, emosjonelt og språklig. For å oppnå dette må: De voksne bidra til at alle barna inngår i lekerelasjoner og kan/lærer lekekodene. Lekekodene kan være ulike måter å komme inn i lek på, forhandlingsteknikker, å skille mellom lek og virkelighet, sette grenser for seg selv og opplevelsen av humor. Ulike omgivelser skape rom for ulike utfordringer og dermed ulik lek. I leken lærer de av hverandre, og de voksnes rolle blir å oppmuntre, inspirere og støtte barna når det er ønske om det eller behov for det. De voksne skal sørge for variasjon i lekemulighetene. Leken er barnas viktigste arena for læring. Læringen foregår i lek, hverdagsaktivitet og omsorg. Barna lærer gjennom formelle og uformelle aktiviteter hvor opplegg er knyttet til tradisjoner, høytider, ulike årstider og turer. Barns nysgjerrighet, undring og lærelyst blir stimulert ved utforskning av areal inne og ute.

12 Sosiale ulikheter. (Ok –utvikling for Lindesnes kommune 2011 -2015)
Sosial kompetanse, positiv adferd i barnehagen. (Dannelsestrapp – en rød tråd fra barnehage til ungdomsskole i Lindesnes kommune). Sosiale ulikheter. (Ok –utvikling for Lindesnes kommune ) 0 -2 år Ansvar: - Stopp betyr at du skal stoppe - Vente på tur Omsorg: - Jeg er glad - Jeg er sint - Jeg er lei meg Respekt: - Klemmer på hverandre når andre barn og voksne har lyst - Bruke lav stemme og lyder inne 2-4 år - Stopp betyr at du skal stoppe og uttrykke deg verbalt. - Sitte rolig på stolen - Klare å kle på seg min 2 plagg. - Jeg er redd - Jeg er overrasket - Bli kjent med egne og andres følelser - Jeg hjelper andre - Ta kontakt med barn på en positiv måte eks skal vi leke - Lære å holde på over tid med en aktivitet og lek Si i fra til hverandre når vi vil noe annet 4-6 år - Ro deg ned, stopp opp og tenk - Deler, byttelåner og kommer til enighet - Kler seg selv - Jeg kan roe meg ned - Jeg kan finne en løsning på problemer - Jeg kan utsette mine behov - Er hyggelig mot hverandre og gir ros - Bruker lav stemme og går når du er inne Mål: Alle barnehagene innretter sin virksomhet slik at vi kompenserer for sosiale ulikheter. Betydning: Barna føler frihet, romslighet, raushet, humør, natur, opplevd egenverdi og likeverd. Barnehagen sørger for å gi barn, forsatte og personal mulighet for: Deltakelse og inkludering. Mangfold og bærekraft. Likeverd og likestilling. Myndiggjøring og respekt. Raushet og toleranse. Kriterier: Alle barnehagene bruker Dannelsestrappen inn som mål og tiltak i sin virksomhet. Alle barnehagene arbeider med voksenrollen og barna, i forhold til konflikthåndtering, selvbilde, selvtillit og egne valg/medvirkning. De ansatte er bevisste på egne holdninger og verdier i forhold til enkelt barn og foresatte for å utjevne sosiale ulikheter. Verktøy: Kvello modellen, refleksjonsnotat (Gjort-lært-lurt), foreldresamtaler/veiledning, dialog, tilrettelegge for at alle kan delta hele dagen. Alle barnehagene synliggjør sitt arbeid med voksenrollen og barna gjennom hjemmesiden og månedsbrev til foresatte.

13 Likestilling og likeverd.
Medvirkning. Likestilling og likeverd. Mål: Barna skal få mulighet til jevnlig og aktiv deltakelse angående hverdagen i barnehagen. Betydning: At barnas synspunkter blir vektlagt i samsvar med dets alder og modenhet. Kriterier: Å ha voksne som er lydhør for det enkeltes barns behov og ønsker. Både kroppslig og språklig gir barna utrykk for hvordan de har det. Å ha voksne som legger til rette slik at der blir tid og rom for medvirkning. Å la barna møte voksne som er positiv til de forslag og ønsker de kommer med. Voksne som ser muligheter. Mål: Barna lærer å ta vare på hverandre og vise omsorg. Barna blir i stand til å ta selvstendige valg. Betydning: At barn erfarer å gi og motta omsorg. At barns lek bærer preg av allsidighet og frie valg. Erfare at gutter og jenter har like muligheter. Kriterier: Voksne som er bevisste i forhold til hvordan de møter jenter og gutter. Bevisste voksne på hvordan de kan være varme og grensesettende voksne som skaper selvtillit og selvstendighet. Bevisste voksne som er åpne for det unike hos den enkelte, og gir barna trygghet til å være seg selv og ta selvstendige valg. Organisere personalet og avdeling i forhold til tid, rom og utstyr for å fremme likestilling og allsidig lek. Barnehagen har «fritt valg» koffert som verktøy.

14 Prosjekter og fokusområder 2014-2015
Prosjekter og fokusområder Programmet ”Være Sammen”, Mål: Ansatte skal være en varm , tydelig og grensesettende voksen som jobber bevisst med å få gode relasjoner til barna. Jobbe mot å bli en autoritativ voksen. Ansatte jobber med tidlig innsats og etablerer gode standarder for adferd og veileder barnet i dets utvikling. I samspill med barnet skal den voksne: Legge inn svarmulighet for barnet. Ha tillit til at barnet har noe å si. Reagere på barnets mimikk og bevegelser og følge opp initiativene deres. Tilpasse tempoet til barnets forutsetninger. Finne barnets kommunikative interesse, for å få til samspill. Tolke og tydeliggjøre barnets utspill, slik at barnet blir sett og hørt, forstått og tatt på alvor.

15 Prosjekter og fokusområder 2014-2015
Prosjekter og fokusområder Programmet ”Være Sammen”, Prosjektet skal bidra til å styrke barnas sosiale kompetanse, samt bidra til å etablere vennskap. Barnas trivsel er de voksnes ansvar, og skal i samarbeid med de foresatte sørge for å gi det enkelte barn en god barnehagehverdag. Barna gis tid og rom til medvirkning. I september, uke 36, deltar barnehagen i den nasjonale uka for forebygging av mobbing. Vi velger å kalle denne uken – vennskapsuken. Kriterier: De voksne må jobbe for å få gode relasjoner med barna slik at samspillet fungerer i både positive og negativ situasjoner. Personalet har felles fokus og arbeidsmåte om oppfølging av barna og barnegruppa. Barna må møte varme, tydelige og grensesettende voksne (den autoritative voksne). De voksne gjør seg kjent med forholdet mellom teori og praksis på personalmøter prosjektperioden gjennom, blant annet gjennom kollegaveiledning. De voksne benytter seg av veilederkorpset i regionen, samt samarbeider med de andre barnehagene i Lindesnes kommune. Og da først og fremst de i lokalområdet på Spangereid. Vi har ukentlige samlinger med barna. Deltar på relevante kurs.

16 Prosjekter og fokusområder 2014 -2015.
Språk og matematikk (Ok –utvikling for Lindesnes kommune ) Mål: Alle barnehagene har en felles forståelse og felles praksis for å utvikle språk og matematikk. Betydning: De grunnleggende ferdigheter innen språk er både verbal og non-verbal kommunikasjon, samt begrepsforståelse og sosiale ferdigheter. I matematikk begrepet legger vi antall, rom og form. Med grunnleggende ferdigheter menes: form, mønster, størrelse, rom, sortering, konstruksjon, tallbegrep og mengde. Kriterier: Alle barnehagene har språk- og matematikkverktøy med konkreter i. Alle barnehagene har observasjonsverktøy for å kartlegge det enkelte barns språkutvikling (for eksempel TRAS eller Alle Med). Alle barnehagene bruker samme overgangsskjema for det enkelte barn i overgangen mellom barnehage - barnehage og barnehage – skole. Alle barnehagene tar i bruk Numicon som verktøy (matematikk). Alle barnehagene gjennomfører 4 års kontroll sammen med Helsestasjonen i barnehagen med fokus på språk i barnehagene. Vi har et barnehagebibliotek og besøker bibliotek på skolen

17 Prosjekter og fokusområder 2014 -2015.
Fagområdet: Natur, miljø og teknikk. Mål: Barna skal oppleve gleden over å være i naturen, dens muligheter og hvordan man tar vare på naturen omkring oss. Det skal bidra til at barn blir kjent med planter og dyr, årstider og vær. Barna skal bli kjent med hvordan teknikk kan brukes i lek og til hverdags. Betydning: At barna viser respekt for naturen gjennom hvordan vi opptrer ute. At barna gjennom aktivitet og lek viser kunnskap og interesse omkring det som finnes rundt oss. At barna gjennom prøving, feiling, lek og med veiledning fra oss voksne viser interesse og begynnende kunnskaper og ferdigheter rundt teknikk. Med teknikk menes at barn skal få erfaring med bruk av ulike redskaper, verktøy, digitalt utsyr, maskiner og leketøy. Kriterier: De ansatte må ta utgangspunkt i barnas naturlige nysgjerrighet og interesser. De ansatte må bidra til at barna kan oppleve med bruk av alle sanser både naturen og teknologien. Samt bidra til undring. De ansatte må legge til rette for utelek og friluftsaktiviteter i hverdagen. De ansatte må ta i bruk nærmiljøets muligheter som kan bidra til læring og kunnskap om naturens mangfold. Og en videreutvikling av barnas erfaring med teknikk i hverdagen.

18 Prosjekter og fokusområder 2014 -2015.
Fagområdet: Etikk, religion og filosofi. Mål: Barna skal utvikle toleranse og interesse for hverandre, og lære seg å innrette seg etter barnehagens normer og etiske verdier. Barna skal få kjennskap til kristen tro og tradisjon, og reflektere og respektere det mangfoldet som barnegruppa representerer. Barna skal tenke selvstendig og undre seg frem til at det fins flere svar. Betydning: Barna lærer om rett og galt. Delta i religiøse tradisjoner og høytider som angår barnehagen. Barna får rom og mulighet for undring i hverdagen omkring store og mindre spørsmål. Kriterier: Barna møter varme, tydelige og grensesettende voksne. Voksne som møter barnas tro, spørsmål og undring med alvor og respekt. Generelt: Vi jobber med programmet ”Være sammen” hele året, og deltar på venneuka (antimobbe uka) i uke 36. Barnehagens normer og verdier samkjøres med foresatte, og de voksne veileder barna i hverdagen jamfør ”Være sammen”. Undring og filosofering blir samkjørt med fagområdet Natur, miljø og teknikk. Og vi møter barna om det de er opptatt av. Julebudskap og påskebudskapet blir kjent.

19 Mål fagområder med progresjon.
De yngste De mellomste De eldste Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal utvikle språkferdigheter. De grunnleggende ferdigheter innen språk er både verbal og non - verbal kommunikasjon, samt begrepsforståelse og sosiale ferdigheter. Barna skal oppleve gleden ved å bli lest for og få erfaring/høre sang, rim og regler i forhold til sitt utviklingsnivå. Barna skal forstå ord og begreper som brukes i hverdagen. Barna skal daglig oppleve å være i dialog/samspill med andre voksne og barn. Videreføre mål fra de yngste. Barn skal bruke ord og begreper som brukes i hverdagen. Barnet skal bruke språket i samspill med barn og voksne. Videreføre mål fra de yngste og de mellomste. Barna skal kunne sette ord på sine tanker, følelser og erfaringer. Barnet skal kunne bruke språket i samspill og til konfliktløsning. Kunst, kultur og kreativitet Barna skal oppleve mestrings - og skapergleder, og små og store opplevelser som gir næring til fantasien og leken. Fagområdet omhandler billedkunst, kunsthåndverk, musikk, drama, dans, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Bli kjent med ulike formingsmateriell. Leke med instrumenter. Bli kjent med eventyr. Få dans og drama opplevelser. Markering av merkedager. Turer til lokale severdigheter og historiene der. (Sagnet om Kråka; Kråkebekken, Kråkevika, kappskyttersagnet; Klovnehaugen) Få erfaring med ulik bruk av formingsmateriell og uttrykksformer. Tur til lokale severdigheter. (Lindesnes fyr, Barnas dyrepark, Nyresnes)

20 Mål fagområder med progresjon.
De yngste De mellomste De eldste Nærmiljø og samfunn Barna skal få mulighet for deltagelse og medvirkning i eget liv og lokalsamfunn. se s 8 Hvert barn skal bli sett og hørt. Gi gutter og jenter like muligheter og erfaringer. Bli kjent i og rundt bhg. Lære å ta hensyn til andre. Lære å samarbeide med andre. Etablere tilhørighet til fellesskapet. Videreføre mål fra de yngste. Lære om demokratiske prinsipper, medvirkning. Utvikle tilhørighet og deltagelse til fellesskapet. Bli kjent med yrkesmuligheter på Båly. Bli kjent med skikker og tradisjoner. Videreføre mål fra de yngste og de mellomste. Bli kjent med 4.klasse på skolen og de eldste barna i de andre barnehagene. Antall, rom og form Barna skal utvikle matematikkferdigheter. Med grunnleggende ferdigheter menes: form, mønster, størrelse, rom, sortering, konstruksjon, tallbegrep og mengde. Lære å rydde etter sortering. Få erfaring med trekanter, firkanter og running/sirkel. Liten – stor/Tykk – tynn. Telle til 3 – mengde 3. Konstruksjonslek. Bli kjent med Numicon. Få tall og mengde erfaringer. Lek og aktivitet med mønster. Utvide konstruksjonsleken. Kjenne igjen tall og mengde 0-10. Øve opp tidsforståelsen. Få oppgaver som stimulerer til matematisk tenkning ved hjelp av Numicon. Kropp, bevegelse og helse Barna skal bli bevisst sin egen kropp. Oppleve glede med fysisk aktivitet. Få sunne matvaner. Lære navnet på de største kroppsdelene. Bli kjent med egen kropp gjennom fysisk aktivitet og oppleve gleden ved å mestre. Erfare turer i ulendt terreng. Ha ukentlige turer nær barnehagen. Få forståelse for betydning av gode vaner og sunt kosthold. Få fysiske utfoldelse og opplevelser i naturen. Glede seg til turer. Utvide turene i nærområdet. Ha forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige. Kunne utvide turer til hele Spangereid.

21 Mål fagområder med progresjon.
De yngste De mellomste De eldste Natur, miljø og teknikk Barna skal oppleve gleden over å være i naturen, dens muligheter og hvordan man tar vare på naturen omkring oss. Få opplevelser og erfaringer med hva som fins i naturen og dens endringer gjennom alle årstider. Ta i bruk alle sanser. Bli kjent med norske husdyr. Bli kjent med barnehagens konstruksjonsleker. Videreføre mål fra de yngste. Hvor kommer maten fra? Erfare spenning og glede ved å studere småkryp. Kildesortering, hva og hvorfor. Utforske konstruksjonslekenes og medielekenes muligheter Videreføre mål fra de yngste og de mellomste. Være med på eksperimenter. Gi begynnende kunnskaper om fødsel, vekst, aldring og død. Etikk, religion og filosofi Barna skal utvikle toleranse og interesse for hverandre, og lære seg å innrette seg etter barnehagens normer og etiske verdier. Barna skal få kjennskap til kristen tro og tradisjon, og reflektere og respektere det mangfoldet som barnegruppen representerer. Lære om rett og galt. Delta i religiøse tradisjoner og høytider som angår barnehagen. Møte voksne som møter barnas tro, spørsmål og undring med alvor og respekt. Få kjennskap til hvorfor vi feirer jul/påske og andre religiøse tradisjoner som angår barnehagen. Kunne forstå barnehagens normer og verdier. Ha kunnskaper om og kunne fortelle om hvorfor vi feirer jul/påske og andre religiøse tradisjoner som angår oss. Tenke selvstendig og undre seg frem til at det fins flere svar.

22 Dagsrytmen 6.45 - 9.15 ANKOMST/LEK 7.30 - 8.30 FROKOST
CA GRUPPENE DELER SEG 14.30 – LEK/AVSKJED Vi vil stort sett holde oss til denne dagsrytmen, men ser samtidig at det er viktig å gi plass for fleksibilitet. Kjernetid på Gul Kjernetid på Blå 9.30 PÅKLEDNING/UTELEK 11.00 MÅLTID 12.00 LEK/SOVING 14.00 MÅLTID Samling når flest barn kan delta 9.30 AKTIVITETER/LEK 10.30 SAMLING 11.30 PÅKLEDNING/UTELEK

23 Mål for hverdagen. Aktivitet De yngste De mellomste De eldste Velkomst
Hvert barn skal bli sett og hørt. Voksne tar imot , og er tilgjengelig for barn og foresatte. Hilser ved å bruke navnet på barnet. Barn og foresatte blir møtt med aksept for ulike behov. Barna får oppfølging av den voksne som tar imot til å få en positiv start på dagen i barnehagen. Vi sørger for å protokollere at barnet er kommet og skriver ned eventuelle beskjeder. Måltid Ønsker at barna skal få sunne matvaner og hyggelige måltider. Lære å spise selv. Lære å drikke av kopp. Velge pålegg. Sitte rolig ved bordet. Begynne å smøre maten. Ta egne valg med pålegg. Prøve nye matsorter. Øve på å smøre selv. Kunne sende maten. Bordskikk. Selvstendighet rundt bordet. Føre en hyggelig samtale. Av og påkledning Delta i påkledningen. Lære begreper. Finne plassen sin. Hjelper å rydde klærne på plass. Er med å finner tøyet sitt. Klare en del av påkledningen selv. Kunne bruke begrepene. Klarer å rydde klærne på plass. Videreføre mål fra de yngste og mellomste. Kan kle seg selv. Finne ut av hva som er rett klær etter vær. Klare strikken under dressen. Lek, se s 11 Finne leker som fenger nysgjerrigheten, erfaringer fra hverdagen og som stimulerer sansene. Lære å dele, øve på samspill og begynne å bruke enkle sosiale spilleregler. Lære å leke sammen, øve på å holde konsentrasjonen i leken. Øve på å si ifra til hverandre når vi vil noe annet og rydde leken før de begynner på ny. Kunne bruke språklig og sosiale spilleregler i leken som bla ”skal vi leke?”, bytte på å bestemme/komme med innspill. Kunne holde konsentrasjonen over tid, kunne inkludere flere i leken. Rydde/avslutte lek.

24 Mål for hverdagen. Aktivitet De yngste De mellomste De eldste Samling
Bli kjent med ulike formingsaktiviteter. Leke med instrumenter. Få dans og dramaopplevelser. Oppleve glede og mestringsfølelsen. Videreføre mål fra de yngste. Få erfaring med ulik bruk av formingsmateriell og utrykksformer. Videreføre mål fra de yngste og de mellomste. Jobbe med større prosjekter. Samling At barna skal kose seg. Lære seg rutinene. Vente på tur. Kjenne igjen og delta i sanger og leker. Begrepstrening. Bygge opp identitet og selvbilde. Oppleve glede ved å se og høre bøker. Holde ro og konsentrasjonen Oppleven gleden ved å lytte og samtale om ei bok. Være aktivt deltagere. Øve på å stå frem. Tørre å feile. Kunne gjenfortelle fra ei bok. Toalett/hygiene Få en koselig bleie skift rutine for hvert enkelt barn. Samtale og sang. Vaske hender. Øve på å bli tørr. Mestre toalettsituasjonen og hygienerutiner. Kunne forstå hvorfor det er viktig å vaske hendene. Hvile/søvn Få gode soverutiner for barna. Tilpasse behov. Variasjon i aktiviteter slik at hvile/ro oppleves.

25 Mål for hverdagen. Aktivitet De yngste De mellomste De eldste
Rydding Holde det ordentlig rundt oss. Øve på å rydde/sortere. Ta i mot beskjeder og utføre. Kan sortere lekene f. eks biler i bilkassa. Kan rydde på egenhånd. Å være ute Bli vant med å være ute i all slags vær hver dag unntatt ved sterk kulde og vind. Utelekeplassen er det ”rommet” i barnehagen som stimulerer best til fysisk utfoldelse, sansebruk og rollelek. Gebursdagsfeiring Vi ønsker at barna skal få en spesiell dag som de vil føle er sin. Barnet får laget sin egen krone. Flagg og gebursdagslapp henger oppe hele dagen. Barnet er i fokus i samlingsstundsgruppen ved å få krona, gebursdagssynging, bestemme sang og/eller lek, og bli tatt bilde av. Det blir kastet opp i lufta i forhold til antall år. Barnet velger bordvers før måltid. * Månedens gebursdagsbarn markeres felles med bilde og pizza i løpet av måneden. Tur Glede og mestring ved fysisk aktivitet og friluftsliv til ulike årstider. Gi felles erfaringer som styrker det sosiale samholdet. Ukentlige turer i nærmiljøet. Bli vant med å gå på tur i all slags vær. Få erfaringer med ulendt terreng. Stimulere nysgjerrigheten og bruke sansene (se, lytte, føle, smake og lukte). Trafikksikkerhet på turer langs veien. Videreføre mål fra de yngste. Utvide avstand og tid på turene. Hvordan oppfører vi oss i trafikken. Erfaringer med å bruke hele kroppen f. eks klatre, krype, løpe, balansere. Videreføre mål fra de yngste og de mellomste. Kan dra på lange turer. Få jevnlig erfaringer med fjellklatring. Trafikkopplæring ved hjelp av beltedyret Tarkus. Avskjed Hver avdeling har skrevet litt om dagen i dag på tavla. Vi forteller om konkrete situasjoner barnet har vært i og utveksler informasjon om praktiske ting. Vi er serviceinnstilt, og hjelper hvis foresatte/barn trenger hjelp. Vi sier farvel til barnet. Vi krysser barnet ut av protokollen når barnet går ut porten.

26 VURDERINGSARBEID – DOKUMENTASJON –VERKTØY.
HVA VURDERES Dokumentasjon Verktøy BEARBEIDELSE ANSVAR NÅR BARNEGRUPPE Observasjon av gruppa og smågruppene. Kvello -samhandlingsmodell Se på utnyttelse av personalet og gruppeinndeling. Styrer Ped leder Fortløpende BARNETS TRIVSEL OG UTVIKLING Observasjoner Barnesamtaler TRAS –skjema Motorisk skjema Kvello – samhandlingsmodell Språk 4 Personalet gjennomgår observasjoner, barnesamtaler og foreldresamtaler. Okt/nov Mars/april PERSONALARBEID Gjort –lært – lurt Veiledning Refleksjon over dokumentasjon. Alle Avdelingsmøter Personalmøter Planleggingsdager FORESATTES OPPLEVELSE AV BHG Daglige samtaler Beskjeder skrives ned i beskjedbok. Alle ansatte Foreldresamtaler Oppsummering tas med til personalet ved behov. Kontaktperson Høst – nov Vår –april/mai BARNS SIKKERHET Sikkerhetsrunde Inne/vernerunde Rette opp feil /mangler. Verneombud Vaktmester Okt/ Mai Ute/vernerunde Ukentlig 3.Hver mnd Årlig ÅRSPLAN MÅNEDSPLAN UKEPLAN Foresatte/ personal Innspill til ny årsplan. Vurderingsarbeid Felles oppsummering. April

27 Årshjul med TEMA, AKTIVITETER OG KULTURBEGIVENHETER.
Måned Månedens tema Dato Aktivitet August En god start på barnehageåret for barna og barnas familie. Fokus på barnets trivsel og etablere gode relasjoner til barn og voksne. 4. PLANLEGGINGSDAG 26. Foreldremøte med middag og barnepass for barnehagebarna fra 15.30 September Fokusområde: etikk, religion og filosofi Uke 36, fokus på å forebygge mobbing og skape vennskap. Verktøy: «være sammen». 10. Besøk av ”våre ” 1.klassinger Foreldresamtale med nye barn Oktober Fokus på helse; ”Kosthold og fysisk aktivitet”. I Tanzania, hvordan har de det der? 17. 24. FN – dagen. Basar til inntekt til Haydom Sykehus November Foreldresamtaler 9. Farsdag Start av advent og juleforberedelser Desember Advent og jul 1. 1.Søndag i advent i barnehagen Luciafeiring på eldresenteret 11. Julefrokost i barnehagen for alle 19. Nissefest Kirke og Betania besøk Januar Fokusområde: natur, miljø og teknikk 2.

28 Årshjul med TEMA, AKTIVITETER OG KULTURBEGIVENHETER.
Måned Månedens tema Dato Aktivitet Februar Fokusområde: natur, miljø og teknikk. 6. Samefolkets dag 8. Morsdag og fastelavn Mars Karneval. Medielek. Påske og påskeaktiviteter. Uke 10 Karnevalsuke 16. Start av påskeforberedelser 23. Påskefrokost for alle Kirke og Betania besøk April Fokus på språk og matematikk. 1. Barnehagen stenger kl 12.00 7. Stengt; Planleggingsdag Foreldresamtaler april/mai Mai Vi ser tilbake på temaene fra året som har gått: Etikk, religion og filosofi. Natur, miljø og teknikk. Stengt; offentlig fridag 13. Vi går i tog sammen med Naturbarnehagen. Stengt; Kr. Himmelfartsdag og planleggingsdag 17. Vi går i tog. Møt på skolen, se etter 17.mai fana. 25. Stengt: 2. pinsedag Juni Sommer og sommeraktiviteter. Overnatting for førskolebarna Sommerfest Juli Ferielukket


Laste ned ppt "Årsplan for Båly Barnehage"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google