Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer i utredning og behandling av ROP- lidelser: Fokus på rus og psykose Harald Aasen Seksjonsleder Ruspol Psykologspesialist Lovisenberg DPS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer i utredning og behandling av ROP- lidelser: Fokus på rus og psykose Harald Aasen Seksjonsleder Ruspol Psykologspesialist Lovisenberg DPS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer i utredning og behandling av ROP- lidelser: Fokus på rus og psykose
Harald Aasen Seksjonsleder Ruspol Psykologspesialist Lovisenberg DPS

2 Utfordringer i utredning og behandling av ROP- lidelser: Fokus på rus og psykose
Høy komorbiditet – sameksistens – psykose og rus: 50% prevalens rusavh. i populasjon med schizofrenipasienter Høy andel av akuttinnlagte pasienter på akuttpsyk. avd. med psykose har forutgående rusmisbruk og/eller avhengighet Studier av omfang rusmisbruk ved førstegangspsykose: Undersøkelser viser fra % Uttrykk for en årsakssammenheng? I så fall, i hvilken retning? Eller finnes det andre variabler som påvirker?

3 Utfordringer i utredning og behandling av ROP- lidelser: Fokus på rus og psykose
X

4 Rus og psykose Utfordring i forskning på gruppenivå: Rus er en høyfrekvent tilstand og psykoselidelser er en relativt lavfrekvent tilstand Utfordring i kliniske vurderinger: Psykoser vurdert som et kontinuum

5 Rus og psykose Psykoser forstått som et kontinuum – glidende overgang;
fra: til: … fullstendig psykotisk gjennombrudd med omfattende persepsjonsforstyrrelser, bisarre vrangforstyrrelser, forstyrret atferd og betydelig funksjonsfall relative vage og avgrensede realitetsbrister og fokuserte hallusinatoriske opplevelser ledsaget av lite subjektivt ubehag og angst..

6 Psykose og rus Rus Psykose Selvmedisineringshypotesen:
Rus brukt som symptomdemper på primær psykoselidelse

7 Rus og psykose Rus Psykose
Rus som kamuflerer primær psykotisk tilstand: Rus Psykose 7

8 Rus og psykose Psykose Rus
Rus og psykose som to uavhengige tilstander som eksisterer samtidig: Psykose Rus 8

9 Rus og psykose Rus Psykose Felles sårbarhetsmodell:
Felles sårbarhetsfaktorer for rusavhengighet og psykoselidelse som to tilstander og som påvirker hverandre gjensidig negativt

10 Rus og psykose Rus Psykose Rus som årsak til psykotisk tilstand:
Rusutløste psykoser

11 Rus og psykose Rusmidler:
Alkohol, benzodiasepiner, GHB og opioider: Sjelden direkte psykoseutløsende med unntak av abstinensfaser (for eksempel delir) Opiater og benzodiasepiner (og andre medikamenter) kan være psykosedempende på kort sikt.

12 Rus og psykose Rusmidler: Cannabis:
Omfang bruk i enkelte aldersgrupper – opp mot 20% Veldig få av disse utvikler psykosesymptomer/lidelse, men noen gjør det.. (undersøkelse indikerer ca 8% av schizofrenitilfellene) Økt risiko forbundet med høyfrekvent bruk og allerede eksisterende sårbarhet Effekt av cannabisrus kan ’herme’ negative symptomer på SZ; økende isolasjonstendens, passivitet og nedstemthet. Nedsatt kognitiv funksjon kan senke psykoseterskel Økt angst/aktivering kan disponere for paranoide tilstander

13 Rus og psykose Rusmidler :
Sentralstimulerende stoffer: Amfetamin/metamfetamin etc. Sterk psykoaktiv effekt; økt grad av våkenhet og aktivering Ikke uvanlig med psykotiske symptomer av ulik type, varighet og intensitet Omfatter sansebedrag, illusjoner, hallusinasjoner med ledsagende angst og panikkfølelse Abstinensfase kan preges av angst og depressivitet

14 Rus og psykose Teorier om hvordan rus forårsaker psykose:
Øker sensitivisering for psykose, påvirker samme nevrobiologiske strukturer knyttet til motivasjon/belønning/kognisjon – samme sårbarhet Senker psykoseterskel; jf. psykose på et kontinuum Mangel på mestring/innsikt i de aktuelle psykotiske symptomene Og: indirekte faktor, gjennom en moderator:

15 Rus og psykose Rus Psykose
Stress, lite søvn, nedsatt kognisjon, marginalisering, kriminalitet, UFB, ernæring, etc..

16 Rus og psykose Rusutløst psykose (F1x.5x, ICD-10): Psykosesymptomer oppstått under eller innen 2 uker etter opphør rus; varighet over 48 t., avtar innen 6 mnd. Symptomer: hallusinasjoner, persepsjonsforstyrrelser, vrangforestillinger (paranoide), psykomotoriske forstyrrelser, affektforstyrrelse Forutsetter årsakssammenheng som er vanskelig å påvise

17 Rus og psykose Schizofreni (F20-29, ICD-10): Fundamental forstyrrelse av tenkning og persepsjon, og inadekvat eller avflatet affekt. Enten 1. førsterangssymptomer, eller 2. vedvarende bisarre vrangforestillinger, eller 3. mer enn to av følgende: a. varige hallusinasjoner b. neologismer c. katatoni d. negative symptomer Varighet over 1 mnd. Diagnosen bør ikke stilles ved åpenbar cerebral lidelse eller ved tilstander forårsaket av psykoaktive stoffer.

18 Rus og psykose Utfordringer under utredning:
Tid og rammer avgjørende faktorer – ofte det vi har minst av Ofte korte døgnopphold – for raske konklusjoner om årsakssammenheng Grenser for hvor lenge vi kan skjerme pasientene; hvis overhodet mulig å skjerme mot rus.. Kan ikke utsette behandling – hvordan skal man da evt. forstå symptomreduksjon? Tilbakefall til rus under utrednings- og behandlingsperioden – hvordan forstå symptomforverring? Vanskelig å kombinere med lovverket mht TPH – kun 10 dagers observasjon som norm

19 Rus og psykose Hvordan forsøke å skille rusutløst psykose og primær psykoselidelse? Bruk av standardiserte kartleggingsverktøy for ROP –lidelser (jf veil.) Gjør grundig kartlegging av rusmisbruket – og rusens funksjon/effekt Har pasienten innsikt i sin egen tilstand? Opplevelse av subjektivt ubehag ved rus og psykose? Indikasjoner på psykotiske symptomer forut for rusing? Intensitet og varighet av symptomer – over tid i forskjellige situasjoner – komparentopplysninger Bruk behandlingshistorikk – og ta tiden til hjelp – gjør oppdaterte diagnostiske vurderinger etter flere mnd..

20 Rus og psykose Behandling:
Symptomreduksjon – miljøterapi, aktiviteter og medisiner Øke funksjonsnivå Forhindre tilbakefall rus – redusere/bevisstgjøre på russug/craving/fokusere på mestringsstrategier Motiverende intervju Tid, fleksibilitet og tett samarbeid mellom de ulike instansene rundt pasienten Spesielt fokus på overgang døgnopphold til poliklinikk

21 Utfordringer i utredning og behandling av ROP- lidelser: Fokus på rus og psykose

22 Utfordringer på systemnivå:
Rus og psykose Utfordringer på systemnivå: Sammensatte tilstander- separate behandlingssystemer og nivåer Ulike lovverk som regulerer tvang Nedbygging av langtids- rehabiliteringsposter i psykisk helsevern Ingen tilsvarende oppbygging av ROP-institusjoner i TSB 1. linje blir sittende med stort ansvar, bl.a. for å etablere gode nok botilbud


Laste ned ppt "Utfordringer i utredning og behandling av ROP- lidelser: Fokus på rus og psykose Harald Aasen Seksjonsleder Ruspol Psykologspesialist Lovisenberg DPS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google