Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HOLE KOMMUNE 1999-2002. Ledersamling 16.-17.06.98 l Hvor står vi? l Utfordringene? l Løsningene? ”Med Hole kommune inn i år 2000” Hallo, kjære Hole-leder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HOLE KOMMUNE 1999-2002. Ledersamling 16.-17.06.98 l Hvor står vi? l Utfordringene? l Løsningene? ”Med Hole kommune inn i år 2000” Hallo, kjære Hole-leder."— Utskrift av presentasjonen:

1 HOLE KOMMUNE 1999-2002

2 Ledersamling 16.-17.06.98 l Hvor står vi? l Utfordringene? l Løsningene? ”Med Hole kommune inn i år 2000” Hallo, kjære Hole-leder

3 PROGRAM l 10.00: Frammøte/kaffe l 10.30: ”Hole kommune inn i år 2000” v/ Roar l 11.00: “Visjonene og målene våre” v/Gunnar l 11.45: Målstyring og KOSTRA v/ Tore l 13.00: Lunch l 14.00: Inntekter - status og utsikter v/ Torgeir l 15.00: Buds.-status og “nullbudsjett”v/ Torgeir og Tore l 16.00: Kaffe + l 16.15: Tiltaksstatus og tiltaks-ønsker v/ Torgeir l 17.30: Frisk luft, fotball eller TV-progr. Steinsfjorden l 19.00: Middag

4 program forts. l 07.30: Frokost l 08.30: Arbeidsmøte - gjennomgang og prioriteringer l 11.00: Kaffe l 11.30: Arbeidsmøte - forts. l 14.00: Lunch l ca. 15.00: Avslutning

5 UTFORDRINGENE VÅRE l KOMMUNESEKTOREN I OMSTILLING »Kommunalpolitisk redegjørelse »Lokaldemokratiets framtid l ORGANISATORISKE l ØKONOMISKE l SAMFUNNSUTVIKLINGSMESSIG l TJENESTEMESSIG

6 ORGANISATORISKE UTFORDRINGER l Justert hovedstruktur - k.st.-møte 15.06. l Videre detaljering og tilpasning av denne l Prioriterte temaer forøvrig l Brukerorientering og kvalitetsutvikling l Konkurranseevne og effektivitet l Fronttjeneste og informasjon l Personalarbeidet l Ledelse og styring l Lederendringer - toppledelsen

7 organisatoriske - forts. l Ledelses-utvikling på alle nivåer l Kompetanseutvikling/personalutvikling l Rekrutteringspolitikk l Service-holdning og organisasjonskultur l Interkommunalt samarbeid l Vennskapskommuner/internasjonaliser- ingen

8 ØKONOMISKE UTFORDRINGER l Rådmannens resultatansvar presiseres l Lederholdninger og fleksibilitet l God inntektsutvikling Situasjonen framover??? l For store faste driftsutgiftsøkninger? l Faretruende gjeldsøkninger? l Prioriteringer må målrettes klarere. l Konkurranse - kvalitet og effektivitet

9 UTFORDRINGER INNEN SAMFUNNSUTVIKLINGEN l Målene snart på plass l Bevisshet m.h.t. mål- og resultatstyring l Sentrumsutviklig l Infrastruktur-bygging l Bosetting l Næringsutvikling l Naturressursforvaltning

10 UTFORDRINGER INNEN TJENESTEOMRÅDENE l Målene snart på plass l Økt mål- og resultat-fokus l Flytting av ansvar til 1.-linje fullt ut? l Behovsvurdering og videre prioriteringer l Konkurranseutsetting - kjøp og salg l Effektivitet og kvalitet l Brukerperspektiv og service-holdning

11 Målsettingene for OU- prosessen l Hole kommune skal ha en organisasjon hvor all aktivitet har som mål å gi best mulig service til kommunens innbyggere l Kommunen skal organiseres og driftes ut fra helhetstenkning og løsninger som gir plusseffekter for kommunen som helhet l Kommunen skal ha en effektiv, utviklingsorientert og tilpasningsdyktig organisasjon l Kommunens økonomi skal innrettes slik at kommunen har hanlefrihet til å videreføre de prioriterte tjenester på et tilfredsstillende nivå.

12 VEDTATTE HANDLINGSMÅL l Utvikle sentral ledergruppe til å arbeide for kommunen som helhet…. l Vektlegge kvalitetssikring og internkontroll l Utvikle resultatorientert førstelinjetjeneste der beslutninger tas så nære brukeren som mulig l Samordne de administrative støttefunksjoner l Bedre informasjon til kommunens innbyggere l Prioritering av komm. tjenester med utgangspunkt i lovbestemte tiltak l Kommunale tjenester skal være lett tilgjengelige l Organisere og utvikle menneskelige,tekn., bygn…...

13 OU-ARBEIDET I HOLE KOMMUNE l Motivasjon: Kraftig skattesmell i 1992. Ny k.-lover fra 1993/94 l K 69/92 - F.sk. gis i oppdrag å videreføre organisasjonsutvikling l F 3/93 - Rådmannen gis i oppdrag å gjennomføre org-analyse l JTB oppnevnes av rådmannen til å lede arbeidet l Beskrivelser og vurderinger av nå-situasjonen ble foretatt l K 12/94 Nå-situasjonen behandlet i k.st. (31 oppfølgingspkt.) l K 13/94 Reviderte målsettinger for OU vedtatt av k.st. l Rådmanns-skifte - ny rådmann foretar kartlegging/diagnose l 08.11.94: Rådmannen framlegger vurderinger + veien videre l K 5/95: Vedtak om ny adm. hovedstruktur i k.st. l Ny lederstruktur og rutineendringer gjennomført fra 01.03.95 l Øvrige omlegginger f.o.m. 01.10.95. (Div. delprosjekter senere)

14 HVA SIER HOVEDEVALUERINGEN ? l Foretatt omorganisering i hovedsak vellykket. Ingen store behov for videre omstillinger l Melomledere, tillitsvalgte og kommunestyret mener at det må slakkes av på omstillingstempoet l Mangler tid og ressurser l Ganske stor tillit til ledelsen. Åpen ledelse. l Stor grad av trivsel, men ikke stabil arbeidskraft l Irritasjon over enkeltforhold i personalbehandlingen l Godt samarbeid på tvers l Har kompetanse og myndighet l Gode tjenester - men hvor godt sett med kvalitetsøyne ?

15 UTFORDRINGER OG MULIGHETER 6 OPPFØLGINGSTEMAER: »Brukerorientering og kvalitetsutvikling »Konkurranseevne og effektivitet »Fronttjeneste og informasjon »Personalarbeidet »Ledelse og styring »Organisasjonsjusteringer

16 TEMA 1: BRUKERORIENTERING OG KVALITETSUTVIKLING l Forprosjekt “ Brukerundersøkelser” l Brukerråd/samarbeidsorganer med brukerne l Tjenesteavtaler, servicedeklarasjoner og varefakta for off. tjenester l Holdningsarbeid - fra forvaltningskultur til servicekultur

17 TEMA 2: KONKURRANSEEVNE OG EFFEKTIVITET l Konkurransepolitisk plattform l Videreutvikle styringssystemet, herunder KOSTRA l Interkomm. samarbeid / kjøp og salg av tjenester mellom kommuner

18 TEMA 3: FRONTTJENESTE OG INFORMASJON l Prosjekt kommune-WEB l Gjennomgå og fastlegge nye mål/ambisjoner for informasjonstjeneste/fronttjeneste l Eventuelle organisatoriske endringer (egen stab IT/INFO ?)

19 TEMA 4: PERSONALARBEIDET l Økt fokus på personalansvaret i linjen l Gi dokumentet “Personalpolitiske mål og tiltak” et innhold også i praksis l Egen stabsenhet l Videre- og etter-utdanning/ kompetanseutvikling prioriteres

20 TEMA 5 : LEDELSE OG STYRING l Lederavtaler innnføres på alle ledernivåer l Gå lengre m.h.t. økonomisk og resultatmessig rammestyring av enhetene l Medarbeidersamtaler - sentralt verktøy l Revurdere lederes kontrollspenn l Kriterier for planlegging og iverksetting av prosjekter l Vurdere flatere organisasjonsstruktur l Etablere klare kriterier og rammer for resultatenhetene

21 TEMA 6: ORGANISASJONS- JUSTERINGER


Laste ned ppt "HOLE KOMMUNE 1999-2002. Ledersamling 16.-17.06.98 l Hvor står vi? l Utfordringene? l Løsningene? ”Med Hole kommune inn i år 2000” Hallo, kjære Hole-leder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google