Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Avtalelisensers fortreffeligheter og fortredeligheter Nordisk konferanse om opphavsrett på billedområdet,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Avtalelisensers fortreffeligheter og fortredeligheter Nordisk konferanse om opphavsrett på billedområdet,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Avtalelisensers fortreffeligheter og fortredeligheter Nordisk konferanse om opphavsrett på billedområdet, 11. november 2010 Professor Ole-Andreas Rognstad

2 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett ”Avtalelisensmodellen” Nordisk modell for rettighetsklarering uten samtykke fra alle rettighetshavere –Nok med samtykke fra representativ rettighetshaverorganisasjon –”Utsidevirkning” Tradisjonelt gode erfaringer med modellen i Norden Godt tilpasset nye problemer: Gir en løsning for ”hitteverk” (orphan works). Bokhylla.no Økt internasjonal oppmerksomhet –Muligheter for å ”eksportere” løsningen til andre land –Pdas.: Løsningen blir i langt større grad enn før gjenstand for granskning

3 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett

4 Modeller for avtalelisens Grunnelement –Avtale rettighetshaverorganisasjon/brukere med ”utsidevirkning” –Krav om representativitet Tradisjonelt: To hovedmodeller –”Kringkastingsmodellen”: ”Opt out” og individuelt vederlag –Nyere modell: Ingen ”opt out” + frihet for organisasjon til å bestemme vederlagsfordelingen –Men mulighet for ulike varianter Tradisjonelt: Saklig avgrensede avtalelisenser ”Nyvinning”: Generell avtalelisens –Dansk OHL § 50 stk. 2 –Svensk forslag (SOU 2010: 24 s. 272 flg.)

5 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Oversikt over dagens avtalelisenser Kringkasting, videresending og kringkastingsarkiv Fotokopiering og digital eksemplarfremstilling i undervisning og institusjoner/virksomheter Eksemplarfremstilling i biblioteker mv. Opptak for funksjonshemmede Danmark (og forslag i Sverige): Generell avtalelisens

6 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Avtalelisensens natur Grunnproblem: Innebærer avtalelisens en avgrensning/unntak fra eneretten? Retorisk/politisk tilnærming: Avtalelisens er rettighetsklarering, ikke rettighetsavgrensning/unntak –Overskriften til åndsverkloven kap. 2 Juridisk tilnærming: ”Utsidevirkningen” skjer uten grunnlag i privatautonome disposisjoner. Derfor en rettighetsavgrensning/ ”unntak”. Tvangselementer –Gjelder også for ”opt out-lisenser” Men skiller seg fra ordinære tvangslisenser på mange punkter

7 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Avtalelisensens ”nøkkel”: Represenativitetskravet ”Avtale må … inngås av organisasjon som på området representerer en vesentlig del av opphavsmennene til verk som brukes i Norge” –Norsk åndsverklov § 38a ”Vesentlig del” –Ikke krav om flertall. Nok at det er en ”flerhet” ”På området” –Nok med vesentlig representasjon på det aktuelle bruksområdet; ikke krav om vesentlig representasjon for hver rettighetskategori Representasjonskravet gjelder bare opprinnelige opphavsmenn, ikke erververe eller arvinger

8 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Noen problempunkter (i) Praktiseringen av representativitetskravet –Jo lavere faktisk representativitet, desto større legitimitetsproblem (ii) Manglende muligheter for ”opt out” (iii) Manglende individuell vederlagsbetaling (iv) Hvis kollektive ordninger: Hvem nyter godt av ordningene?

9 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Utfordringer for avtalelisensen i et internasjonalt perspektiv (i) Hvordan kompenseres utenlandske rettighetshavere for bruk i Norge? (ii) Hva skal til for å gi avtalelisensen virkning utenfor Norge? (iii) Bør avtalelisensmodellen ”eksporteres” til land utenfor Norden?

10 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Oppsummering Avtalelisensen har fungert godt som klareringsmodell i Norden Når den eksponeres utenfor Norden: Viktig å være bevisst på trekk som kan svekke dens legitimitet Skille mellom avtalelisens for klareringsmodell for innenlands bruk og avtalelisens som grunnlag for pan-europeisk bruk –Noen ekstra utfordringer


Laste ned ppt "Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Avtalelisensers fortreffeligheter og fortredeligheter Nordisk konferanse om opphavsrett på billedområdet,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google